BASIN İLAN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın Ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliği

    Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23558

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nce, Kurum personeli ve basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri mensuplarına hizmet içi eğitim vermek, basının sorunlarına ışık tutmak ve gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama fonksiyonlarıyla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Basın İlan Kurumu'nu,

    Personel: Basın İlan Kurumu memur ve müstahdemleri ile aylıklı geçici hizmetlileri,

    Basın Mensubu: Resmi ilan ve reklam yayınlayabilecek mevkutelerin imtiyaz sahipleri, fikir ve beden işçileri, idari işler ile ilan ve reklam ünitelerinde çalışanları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Eğitime İlişkin Esaslar

    İlkeler

    Madde 4 - Personel veya basın mensuplarına verilecek eğitim ve araştırma hizmetlerinin ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Personel ve basın mensuplarına yönelik eğitimin amacı, mesleki bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

    b) Eğitime tabi tutulan kişilerin, kendilerini yetiştirmelerine imkan tanınırken, mesleki faaliyetlerini aksatmamalarına çalışılacaktır.

    c) Staj, seminer, panel, sempozyum, kurs ve benzeri adlar altında anılan eğitim çalışmaları, personele ve basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri mensuplarına ve gerekli görülmesi halinde Kurum müşterilerinin basın müşavirlerine düzenlenir.

    Hedefler

    Madde 5 - Eğitim, araştırma, yarışma ve benzeri hizmetlerin hedefleri şunlardır:

    a) Kurum hizmetlerinin ve basın mensuplarının üstlendiği kamu görevinin gerektirdiği meslek bilincini ve meslek ahlakının önemini yerleştirmek,

    b) Bütünüyle basın-yayını ilgilendiren mevzuatını ve bunların (her branşın ilgisi oranında), doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasını öğretmek, mesleki bilgileri, deneyimleri ve pratikleri geliştirmek,

    c) Ana dilimizi, en doğru şekilde bilmeyi, kullanmayı, teşvik etmek,

    d) Basın-yayın sektörüne ilişkin, dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulması halinde personeli veya basın mensuplarını bilgilendirmek,

    e) Aynı amaca yönelik kurum, kuruluş ve okullarla temas kurarak, hizmet alış verişinde bulunmak,

    f) Eğitim amacına yönelik veya yaptırılan araştırma sonuçlarına ilişkin çeşitli yayınlar yapmak.

    Eğitim Programları ve Süreleri

    Madde 6 - Her yılın Şubat ayında yapılan Genel Kurul'da kabul edilecek Tahsis Bilançosu içerisinde, eğitim hizmetleri için tahsis edilen meblağ doğrultusunda, Genel Müdürlük'çe hazırlanacak program, Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya konulur.

    Eğitimin Uygulanacağı Yerler ve Süreleri

    Madde 7 - Kurum Bayramoğlu Tatil Köyü'nün, tatil hizmeti verdiği dönemlerin dışında iklim şartlarının imkan verdiği sürelerde bu mekanda ve Kurum Merkez binasında, Basın Müzesi veya İletişim Fakültesi gibi eğitim müesseselerinde, meslek kuruluşlarında ve uygun görülecek diğer yerlerde verilebilecek olan eğitim hizmetleri; günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde yapılabilir.

    Eğitimciler

    Madde 8 - Eğitim hizmetlerinde, Kurum personelinden yararlanılabileceği gibi, eğitim konusuyla ilgili olarak öğretim üyeleri, uzmanlar ve gazetecilerden de yararlanılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Hizmetleri

    Kurum İçi Eğitim

    Madde 9 - Gerekli görülen hallerde Kurum, personeline hizmet içi eğitim yaptırabilir.

    Basın Mensuplarının Eğitimi

    Madde 10 - Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz mevkutelerin ilan ve reklam, yazı işleri ve idari kademelerinde çalışan mensuplarına verilecek eğitimlerde, teknoloji ve mevzuat alanındaki gelişmelerle, Kurum işlevlerini tanıtmak ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanır. İçerik, dil ve yazım kuralları, bilgisayar teknikleri, ilan ve reklamların amacına yönelik yayınlanması, basın ahlak esaslarına uyum ve sair mevzuat hükümlerini de kapsayacak şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri için seminerler, sempozyumlar ve paneller düzenlenebilir.

    Eğitime Katılanlara Verilecek Belge

    Madde 11 - Bu faaliyetlere katılan basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri personeline birer belge verilir.

    Basın ve Halkla İlişkiler Yetkililerinin Eğitimi

    Madde 12 - Şubelerin bulunmadığı yerlerde Basın İlan Kurumu mevzuatını, uygulamakla görevli İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri personeli ile Kurum'un Kanuni Müşterisi olan Kurum ve Kuruluşların Basın ve Halkla İlişkiler mensupları ve özel sektörün benzer işleri yapan mensupları için, ilgileri oranında Kurum mevzuatının uygulanması hakkında eğitim seminerleri düzenlenebilir.

    Eğitime Katılma Payı

    Madde 13 - Basın dışı özel sektör mensuplarına düzenlenecek eğitim seminerleri için, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği katılım payı alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Araştırma ve Yayın Hizmetleri

    Araştırma ve Yayın Hizmetleri

    Madde 14 - Kurum, fonksiyon ve hizmetlerinin, kapsam açısından daha etkin hale gelmesi için çeşitli araştırmalar, anketler ve raporlar hazırlattırabilir. Bunların sonuçları Yönetim Kurulu'na ve Genel Kurul'a sunulur.

    Araştırma Sonuçları

    Madde 15 - Basın mesleğinin çeşitli problemleri ve gelişmesine ilişkin araştırmalar yapılabilir veya yaptırılabilir. Problemlerin tespitine yönelik olarak toplantılar düzenlenir. Sonuçları ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu hususta başka kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılabilir.

    Yarışma ve Ödül

    Madde 16 - Kurum'u veya basını ilgilendiren konularda yarışma açılabilir ve Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu'nun teşkil edeceği jürinin tespit edeceği esere, maddi ödül verilebilir.

    Dokümasyon Hizmetleri

    Madde 17 - Kurum, basın mesleğinde eğitime katkı sağlayacak özel eser siparişi verebileceği gibi, daha önce yaptırdığı araştırmaları; seminer, panel notlarını ve bildiri metinlerini kitap , (Ek ibare : 05/10/2010 - 27720 S.R.G. Yön/1.mad) dergi, araştırma ve inceleme yayınları, yazılı görsel kataloglar, broşür, insert olarak yayınlayabilir.

    (Ek fıkra: 26/08/2010-27684 S.R.G Yön/1.mad.) K urum, ayrıca basın mesleğinin gelişmesi için yararlı ve gerekli gördüğü bilimsel veya uygulamaya yönelik telif, derleme, çeviri ve benzeri eserler ile diğer çalışmaları da yayınlar.

    Basın mensupları ile İletişim Fakülteleri öğrencilerinden staj, lisans, master, doktora ve benzeri akademik çalışma ve araştırma yapanların yararlanmalarına imkan sağlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev Dağılımı ve Koordinasyon

    Madde 18 - Bu Yönetmelikte yer alan görevlerin ifası için, Genel Müdür'ün belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonu altında, Kurum'da mevcut servis müdürlüklerinden yararlanılır.

    Ücret Ödeme Esas ve Şartları

    Madde 19 - Bu Yönetmelikte yer alan hizmetlerin ifası için görevlendirilen öğretim üyesi, uzman, panelist ve benzeri kişilere ödenecek oturum, yolluk, konaklama ve benzeri ücretler, Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik 01/01/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar