MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği (Değişik başlık: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    Maliye Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/08/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23439

    ***19/04/2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 51. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanlarının göreve alınmaları, meslekte yükselmeleri ile çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

    Başkanlık : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

    Başkan : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

    Başkan Yardımcısı : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısını,

    İnceleme Elemanları: Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilen Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını,

    Uzman : Mali Suçları Araştırma Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı : Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Mali Suçları Araştırma Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 4 - Mali Suçları Araştırma Uzmanları;

    a) Karaparanın aklanması suçu ile ilgili olarak veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

    b) Başkanlığın görev alanına giren konularda, mevzuat ve uygulamayla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve eğitici çalışmalara katılmak,

    c) Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin yönetmelik, tebliğ ve genelge çalışmalarına gerektiğinde katılmak,

    d) Karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yayınları takip etmek,

    e) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak, ile görevlidirler.

    (Değişik fıkra : 15/09/2006 - 26287 S.R.G Yön/1.mad) Uzmanlar, Başkana veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanına doğrudan bağlı olarak çalışırlar.

    Uzmanlar, kendilerine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul ve Esasları

    Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına Giriş

    Madde 5 - Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına, giriş sınavı sonucunda Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavında başarılı olanlar Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanırlar.

    Sınavın Yapılış Biçimi

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 19/11/2002 - 24941 S. R.G. Yön./1. md.) Giriş Sınavı, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre ÖSYM Başkanlığına yaptırılan, Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

    Bakanlıkça seçme sınavı yaptırılmayan dönemlerde, Başkanlık, ihtiyaç duyması halinde giriş sınavına katılacak adayları belirlemek amacıyla ÖSYM Başkanlığına müstakilen seçme sınavı yaptırabileceği gibi kendisi de müstakilen seçme sınavı yapabilir. Müstakilen yaptırılacak seçme sınavlarına ilişkin esaslar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yurt düzeyinde yayınlanan iki ayrı günlük gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

    (Mülga fıkra: 18/07/2001 - 24466 S. R.G. Yön./1 md.)

    Giriş Sınavının Duyurulması

    Madde 7 - (Değişik madde: 19/11/2002 - 24941 S. R.G. Yön./2 md;Değişik madde : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad)

    Başkanlık, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre, belirleyeceği yeterli puanı almış olanlar arasından uygun göreceği sayıdaki adayı ilan etmek suretiyle giriş sınavına çağırır. Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı unvanının KPSS kılavuzunda yer almadığı dönemlerde de Başkanlık isterse yine ilan edeceği puan ve sayıdaki adayı giriş sınavına çağırabilir.

       Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

    Giriş Sınavının Şartları

    Madde 8 - Uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    c) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    d) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

    e) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

    Giriş sınavına başvuru

       Madde 9 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad)

    Sınava girmek isteyenler Başkanlığa şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

       Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler.

    Sınav Yerleri

    Madde 10 - Yazılı sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde, sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

    (Mülga fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\4.mad)   

    Sınav Kurulu

    Madde 11 - Sınav kurulu, Bakanlık Makamının onayı ile Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, başkan yardımcıları ve uzmanlar arasından seçilecek beş üyeden oluşur.

    (Değişik fıkra : 15/09/2006 - 26287 S.R.G Yön/2.mad) Sınav kurulu, Bakanlık onayı ile Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, başkan yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilecek beş üyeden oluşur.

    Sınav Konuları

    Madde 12 - Yazılı sınav konuları şunlardır:

    a) İktisat Grubu;

    - Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat,

    - İşletme İktisadı,

    - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

    b) Maliye Grubu;

    - Kamu Maliyesi, (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma)

    - Maliye Politikası.

    c) Hukuk Grubu;

    - Hukukun Temel İlkeleri;

    - İdare Hukuku, (Genel Hükümler-İdari Yargı)

    - Medeni Hukuk, (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç)

    - Ceza Hukuku, (Genel Hükümler)

    - Ticaret Hukuku, (Ticari işletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)

    - Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler)

    - İcra ve İflas Hukuku, (Genel Hükümler)

    d) Muhasebe Grubu;

    - Genel Muhasebe.

    e) Yabancı Dil, (İngilizce, Fransızca, Almanca)

    Başkanlık, sınav konularında değişiklik yapmaya yetkilidir.

    Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 13 - Yazılı sınav, sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

    Yazılı sınavın, konu grupları itibarıyla ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 14 - Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak veya Başkanlıkça uygun görülen yerlere asılmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavda başarılı olan adayları gösterir sözkonusu ilanlarda sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

    Sözlü Sınav Yapılması

    Madde 15 - Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka ve anlayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri gözönünde bulundurulur.

    Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 16 - Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

    Giriş Sınav Notu

    Madde 17 - Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır.

    Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

    Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

    (Ek fıkra: 18/07/2001 - 24466 S. R.G. Yön./4 md.) Başkanlık, giriş sınavının sonunda asıl adayları belirledikten sonra yedek aday da belirleyebilir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen adayın yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

    Giriş sınavında başarılı olanların adları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve sınavı kazananlara da ayrıca bir yazı ile bildirilir.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

    Madde 18 - (Mülga madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\5.mad)   

    Yetiştirme Programı

    Madde 19 - Uzman yardımcılarının yetiştirilme programları Başkanlıkca düzenlenir. Bu dönemde yardımcıların meslek ve mevzuat konusundaki bilgilerini geliştirici seminer ve kurslar düzenlenir. Yardımcıların, yabancı dil ve bilgisayar bilgilerinin geliştirilmesi için eğitim kurumlarında ders görmelerine imkan sağlanabilir.

    Uzman yardımcıları göreve atanmalarından itibaren onsekiz ay, inceleme elemanları veya uzmanların refakatinde çalışırlar. Bu sürenin sonunda başarılı bulunan ve olumlu tezkiye alan uzman yardımcıları, Başkanlığın da uygun görüşü ile uzmanların tabi olduğu esaslar dairesinde tek başına yetkili kılınabilir.

    Uzman yardımcıları, onsekiz ayı tamamladıktan sonra (bu süreye, ücretsiz izinde ve askerlikte geçen süre dahil değildir) Başkanlığın faaliyet alanına giren bir konuda ilgili Başkan Yardımcısının tasvibiyle bir tez konusu seçer. Seçilen tez konusu yazılı olarak Başkanın onayına sunulur ve onayı müteakip kesinleşir. Uzman yardımcısı tez konusunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren tezini hazırlamaya başlar ve en geç yeterlik sınavı tarihinden iki ay önce Başkanlığa teslim eder.

    Yetişmenin Değerlendirilmesi

    Madde 20 - Uzman yardımcılarının; hazırlamış oldukları tez ve raporları ile Başkanlıkça düzenlenen kurs ve seminerlerde aldıkları notları, çalışkanlık, beceri, tutum ve davranışları, refakatinde çalıştıkları inceleme elemanları veya uzmanların verdikleri tezkiyeler de dikkate alınarak, yeterlik sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve 100 puan üzerinden yetişme genel notu verilir.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 21 - Aylıksız izinde ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere uzman yardımcılığında üç yılını dolduranlar yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının, görev alanlarını ilgilendiren mevzuatla ilgili bilgileri ve mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek için yapılır.

    Yeterlik sınavı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılır.

    Yeterlik Sınav Konuları

    Madde 22 - Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır.

    a) 4208 sayılı Kanun ve bu Kanun ile ilgili mevzuat,

    b) Sermaye piyasası mevzuatı,

    c) Bankacılık mevzuatı,

    d) Kambiyo mevzuatı,

    e) Vergi hukuku,

    f) Ceza hukuku,

    g) Ticaret hukuku,

    h) Karapara aklama teknikleri,

    ı) Karaparanın aklanmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat.

    Yeterlik sınavı, konular itibariyle gruplandırılarak ayrı bölümler halinde yapılabileceği gibi, tüm konular birleştirilerek de yapılabilir.

    Yeterliğin Değerlendirilmesi

    Madde 23 - Yeterlik değerlendirme notu yazılı ve sözlü yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden alınan notlar ile bu Yönetmeliğin 20'nci maddesine göre verilen yetişme genel notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

    Başarılı sayılmak için, yazılı sınav, sözlü sınav ve yetişme genel notunun ayrı ayrı 60 ve bunların aritmetik ortalamasının da 70'den az olmaması gereklidir.

    Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

    Madde 24 - Refakat çalışması sonuçları ve almış oldukları tezkiyelere göre uzmanlıkta başarılı olamayacağı anlaşılan veya mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar yeterlik sınavı beklenmeksizin uzman yardımcılığından çıkarılır.

    Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı olamayanlar ve haklı bir mazereti olmadığı halde yeterlik sınavına katılmayanlar yeniden yeterlik sınavına alınmazlar ve uzman yardımcılığından çıkarılırlar.

    Bu madde gereğince uzman yardımcılığından çıkarılanlar Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

    Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına Atanma

    Madde 25 - Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan uzman yardımcıları mali suçları araştırma uzmanı kadrolarına atanırlar.

    Uzmanlığa, Başkanlıkta uzman yardımcılığı yaparak yeterlik sınavında başarılı olanlar dışında atama yapılamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 26 - Başkanlık, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenleyebilir ve bu programların yurt içinde ve yurt dışında uygulanmasına imkan sağlayabilir.

    Uzmanların en az bir yabancı dil bilmesi esastır. Bu amaçla uzmanların ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin artırılması amacıyla yabancı dil kurslarına katılmalarına imkan sağlanabilir.

    Mesleğinde başarılı uzmanlar, Başkanlıkça belirlenecek programlar çerçevesinde mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak, yabancı dil bilgisini ilerletmek ve gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak üzere en fazla altı ay süreyle yabancı ülkelere gönderilebilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Çalışma Programları Ve Çalışma Sonuçları

    Madde 27 - Uzmanların çalışma programları Başkanlıkça düzenlenir.

    Uzmanlar, yaptıkları her türlü çalışmanın sonucunu yazı veya raporlar düzenlemek suretiyle Başkanlığa bildirirler. Raporların türü ve şekli Başkanlıkça belirlenir.

    Meslek Kıdemi

    Madde 28 - Uzmanlığa atananların meslekte kıdem sırası, yeterlik sınavlarının tarihlerine ve sınav derecelerine göre belirlenir.

    Kimlik Belgesi

    Madde 29 - Uzmanlara Başkanlıkça belirlenen ve Başkan tarafından imzalanan kimlik belgesi verilir.

    Yürürlük ve Yürütme

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - 4208 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden yapılan sınavı kazanarak Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına atananlar yeterlik sınavını başarmış sayılırlar.

    Geçici Madde 2 - 4208 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden uzmanlığa aynı tarihte atananların meslekte kıdem sırası, denetmenliğe ve uzmanlığa başlama tarihleri esas alınarak belirlenir.

    Mevzuat Kanunlar