MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/09/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23455

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu öğretmen liselerinin kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Anadolu öğretmen liselerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

    b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

    c) Okul: Anadolu öğretmen liselerini,

    d) (Değişik bend: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/1.mad) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

    e) (Değişik bend: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/1.mad) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

    f) (Mülga bent : 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/1.mad)

    g) (Mülga bent: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/1.md.)

    h) (Değişik bent: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/1.md.) Kılavuz: Merkezî yerleştirme yoluyla ortaöğretim kurumlarına öğrenci alınmasına yönelik her yıl Bakanlıkça yapılan açıklamalar hakkındaki yayını,

    ı) Veli: Öğrencinin annesini babasını veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder.

    i) (Ek bend: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/1.mad) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevler

    Kuruluş ve Görevler

    Madde 5 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 s. R.G.)

    (Değişik fıkra: 02/02/2005 - 25715 S.R.G. Yön/1.mad) Anadolu öğretmen liseleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

    a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,

    b) Öğrencilerine;

    1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,

    2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,

    3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

    4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

    5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

    6) (Değişik altbent: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/2.mad) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü ortaöğretim kurumlarıdır.

    Bu okullarda, bütün karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin gelişme ve değişmeler, bu amaçla hazırlanan mevzuata göre oluşturulan kurul, komisyon ve ekipler tarafından izlenir ve uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Programlar

    Öğretim Programları

    Madde 6 - (Değişik madde: 02/02/2005 - 25715 S.R.G. Yön/2.mad)

    Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanır.

    Öğretim Programları;

    a) Ortak genel kültür derslerinden,

    b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden,

    c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden

    oluşur.

    Öğretim programlarının, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.

    Programın Kapsamı

    Madde 7 - (Mülga madde: 02/02/2005 - 25715 S.R.G. Yön/9.mad)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Öğrenci İşleri

    Başvuru Şartları

    Madde 8 - (Değişik cümle: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/2.md.) Bu okulları tercih edecek öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    b) İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak.

    c) İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak.

    d) Evli olmamak.

    e) (Mülga bend: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/7.mad)

    Aday Seçimi

    Madde 9 - (Mülga madde: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/7.mad)

    Öğrenci kontenjanı ve tespit komisyonu (Değişik başlık: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/2.mad)

    Madde 10 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 S.R.G. ; Değişik madde: 02/02/2005 - 25715 S.R.G. Yön/3.mad ; Değişik madde: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/3.mad; Değişik madde: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/2.mad)

    Anadolu öğretmen liselerine alınacak öğrenci sayısı ile açılacak şube sayısı okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir. Ancak, eğitim ve öğretime yeni açılan okullara açıldığı yılda alınacak öğrenci sayısı, üç kişiden az olmamak üzere okulun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca belirlenir.

    Okula alınacak öğrenci ve açılacak şube sayısının belirlenmesinde, okulun fiziki imkân, donanım ve öğretmen sayısı dikkate alınır.

    Okula alınacak öğrenci sayısı, Bakanlıkça belirlenen esaslara ve takvime uygun olarak ve sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan öğrenci sayısı, her yıl yayınlanan tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilir. Kılavuzun yayımından sonra kontenjanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

    Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

    Madde 11 - (Değişik madde: 02/02/2005 - 25715 S.R.G. Yön/4.mad; Değişik madde: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/5.md.)

    Bu okullara, 8 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlardan, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır.

       Kontenjan, başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt-kabule ilişkin hususlara, Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

    Uygulamaları izleme etkinlikleri

       Madde 12 - (Değişik madde: 18/01/2007-26407 S.R.G. Yön/3.mad)

    Öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine yönlendirilmelerine dair çalışmalara katkıda bulunmak ve öğrenimleri sırasında öğretmenlik mesleğine ilişkin kazandıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları uygulama ortamında pekiştirmelerini sağlamak amacıyla on iş gününden fazla olmamak ve notla değerlendirilmemek üzere uygulamaları izleme etkinlikleri yapılır. Bu etkinliklere ilişkin usul ve esaslar yönergeyle düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğrenci Başarısının Tespiti

    Öğrenci Başarısı

    Madde 13 - (Değişik madde: 02/02/2005 - 25715 S.R.G. Yön/5.mad; Değişik madde: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/6.md.)

    Öğrenci başarısı, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : Öğrenci Nakilleri İle İlgili Esaslar

    Öğrenci Nakilleri

    Madde 14 - (Değişik madde: 18/01/2007-26407 S.R.G. Yön/4.mad;Değişik madde: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/3.mad)

    Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıç tarihinin beş gün öncesinden sınavların bitimine kadar olan sürenin dışındaki zamanlarda yapılır.

    (Değişik fıkra: 30/04/2011 - 27920 S.R.G. Yön./1. md.) Ancak, okullarda öğrenim görmekte iken;

    a) Şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

    b) Kontenjan şartı nedeniyle nakli yapılamayan öğrencilerden anne veya babası ölen veya kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrencilerin nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri, birinci fıkradaki yerleştirmeye esas taban puan şartının korunması ve sınıflarındaki azami şube öğrenci mevcudunun % 10'unu geçmemesi kaydıyla anne veya babasının ikametinin veya memuriyet görevinin bulunduğu yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır.

    Nakillerde;

    a) Boş öğrenci kontenjanları ile taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

    b) Başvurular, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Nakil şartlarını taşımayan öğrencinin velisine naklin gerçekleştirilemeyeceği bildirilir. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden en geç takip eden iş günü içinde nakil istenen okul müdürlüğüne bildirilir.

    c) E-okul sisteminden alınan başvurular; puan ve kontenjan durumu dikkate alınarak her haftanın son iş gününde topluca değerlendirilir. Kontenjandan fazla başvuru olması hâlinde öğrenci nakilleri, giriş puanı üstünlüğü esasına göre yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, nakli yapılacak öğrenci kur'a ile belirlenir.

    ç) Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir. Öğrenci, bilgilenme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil isteğinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.

    d) Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

    Diğer Orta Öğrenim Kurumlarından Nakil

    Madde 15 - (Değişik madde: 18/01/2007-26407 S.R.G. Yön/5.mad)

    (Değişik fıkra: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/4.mad) Merkezî yerleştirme ile öğrenci alan resmî ortaöğretim kurumları ile askerî lise ve polis kolejlerinin 9 uncu sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin bu okullara nakli, 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılır. Ders kesiminde 10 uncu sınıfa geçmiş olan öğrencilerin nakilleri ise, yeni ders yılı başlayıncaya kadar aynı usulle yapılır. Bu şekilde nakli yapılacak öğrencilerin, önceki okullarında görmedikleri derslerden sorumlulukları ile dönem puanı ve notlarının tespiti, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

       Birinci fıkrada belirtilen okulların diğer sınıfları ile resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.

    Disiplin Cezasına Dayalı İlişik Kesme

    Madde 16 - Disiplin kurulu kararı sonucunda tasdikname ile uzaklaştırma cezası ve daha ağır ceza alan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler diğer lise ve dengi okullara kayıt ve kabul şartları içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin gideceği okullarda parasız yatılılık hakları devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin okullara kabullerinde yaş şartı aranmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Öğretmen Seçimi

    Madde 17 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 s. R.G.; Değişik madde: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/9.md.)

    Anadolu öğretmen liselerine öğretmen ataması, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik ve İş Başarım Düzeyinin Değerlendirilmesi

    Madde 18 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 s. R.G.)

    Her dönem sonunda okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, zümreleri temsilen birer öğretmen, okul gelişimi yönetim ekibi ile kalite geliştirme ekibi başkanları, okul-aile birliği ile okul koruma derneği ve varsa vakıf yönetim kurulu başkanları, okulda görevli diğer personelden her hizmet sınıfından birer temsilci, tüm sınıfları temsilen birer öğrencinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantıda her konunun verilere dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.

    Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınır:

    a) Eğitim-öğretim niteliğini irdelemek ve iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak, okul çalışanlarının iş başarım düzeyini ve etkinliğini değerlendirmek, bunlara ilişkin ölçütleri belirlemek.

    b) Yıl içinde yapılan her türlü etkinliği sonuçlarıyla değerlendirmek.

    c) Okul bina ve eklentilerinin genel durumu ile eğitim araç-gereç gereksinimini tespit etmek.

    Ders yılı sonunda yapılan toplantıda yıl içinde alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek, hazırlanan rapor, ilgi derecesine göre ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Bakanlığa bildirilir.

    Sınıf Mevcudu

    Madde 19 - (Değişik madde: 30/04/2011 - 27920 S.R.G. Yön./2. md.)

    Okullarda her şube için öğrenci mevcudu otuzu geçemez. Ancak 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında nakli yapılan öğrenciler nedeniyle şube öğrenci mevcudu %10 kadar artırılabilir.

    Sınıf tekrarına kalan öğrencilerden dolayı şube öğrenci mevcudunun otuzu aşması hâlinde komisyon kararıyla aynı sınıf düzeyinde yeni şube açılabilir.

    Parasız Yatılılığın Devamı

    Madde 20 - (Değişik madde: 12/06/2008-26904 S.R.G. Yön/10.md.)

    Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanarak Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarını parasız yatılı olarak bitiren öğrencilerden bu okullara yerleşenlerin parasız yatılılık durumları devam eder.

    Tastikname İle Ayrılanlar

    Madde 21 - Bu okullardan tasdikname ile ayrılan öğrenciler, bir daha bu okullara alınmazlar. Ancak, bir defaya mahsus olmak kaydı ile tasdikname alınması üzerinden yedi gün geçmeden ve başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar eski okullarına dönmek isteyenlere bu hüküm uygulanmaz. Varsa disiplin işlemleri devam eder.

    Pansiyona devamsızlığı bildirme (Değişik başlık: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/5.mad)

    Madde 22 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 s. R.G.;Değişik madde: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/5.mad)

    Pansiyona devam etmeyen yatılı öğrencinin durumu, öğrenildiği andan itibaren en hızlı iletişim aracıyla en kısa sürede velisine, ailesine ve gerektiğinde ilgili makama bildirilir. Ayrıca velisine iadeli taahhütlü yazı gönderilir.

    Etüt

    Madde 23 - (Değişik madde: 20/10/2000 - 24206 s. R.G.)

    (Değişik ibare: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/6.mad) Yatılı öğrencilere , günde üç ders saatinden az olmamak üzere etüt yaptırılır. Okulun imkan ve şartlarına göre sabah ve akşam saatlerinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de yer verilir.

    Disiplin İşlemleri

    Madde 24 - Bu okullarda öğrenci disiplin işlemleri, "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği"ne göre yürütülür.

    Yatılılık

    Madde 25 - (Değişik madde: 04/03/2009- 27159 S.R.G Yön/1.mad.)

    Yatılılıkla ilgili işlemler, 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

    Yemek Çeşitleri ve Miktarı

    Madde 26 - Yatılı okullarda her gün verilecek yemeklerin çeşitleri ve miktarları bir öğrencinin gereksinim duyduğu kalori, vitamin ve mineralleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listeleri "Yatılı ve Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Rehberi" dikkate alınarak ilgililerce hazırlanır ve ilan edilir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istekleri, mevsim ve bütçe durumu da göz önünde bulundurulur.

    Nöbet Görevi

    Madde 27 - Yeterli sayıda belleticinin bulunmaması veya gereksinim duyulması halinde pansiyonu bulunan okullarda görevli öğretmenlerin nöbet süresi 24 saattir.

    Döner Sermaye İşlemleri

    Madde 28 - Bu okulların döner sermaye işletmelerinin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 30 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 24/01/1994 tarihli ve 21828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 12/08/2006 - 26257 S.R.G. Yön/5.mad)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 20/10/2000 - 24206 s. R.G.; Yeniden eklenen madde: 25/08/2005-25917 S.R.G. Yön/1.mad)

    2004-2005 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu öğretmen liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;

    a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,

    b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,

    c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,

    d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması

    durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.

    Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller, kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla puan üstünlüğü esasına göre ilgili okul müdürlüklerince yapılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Ekleri Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar