VERGİ İDARESİNİN GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ

   

    Maliye ve Gümrük Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/12/1986

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 19322

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 415 inci maddesini takiben eklenen mükerrer 415 inci madde hükmü gereğince kurulan Vergi İdaresini Geliştirme Fonu'nun yönetimi, işleyişi, harcama esasları ve Fon'a ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Vergi İdaresini Geliştirme Fonu'nun yönetimi, işleyişi ve harcama esasları ile ilgili hükümleri kapsar.

    Kavram ve Kısaltmalar

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin diğer Maddelerinde yer alan;

    a) Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nı,

    b) Bakan; Maliye ve Gümrük Bakanı'nı,

    c) Genel Müdürlük : Gelirler Genel Müdürlüğü'nü,

    d) Genel Müdür : Gelirler Genel Müdürlüğü'nü,

    e) Fon : Vergi İdaresini Geliştirme Fonu'nu,

    f) Yönetmelik : Vergi İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği'ni,

    g) Fon Başkanı : Gelirler Genel Müdürü'nü,

    h) Banka : T.C. Ziraat Bankası'nı,

    ı) Merkez Fon Saymanlık Müdürü : Merkezde görevlendirilecek mali işlerden sorumlu sayman'ı,

    j) Taşra Fon Saymanı : Taşrada fonun mali işlerini yürütmekle sorumlu gelir müdürü'nü,

    k) Bütçe : Her mali yıl için, Merkez Fon Yönetimince hazırlanan, Bakan tarafından onaylanan ve fonun yıllık gelirleri ile harcama yerleri ve programını gösteren belgeyi, ifade eder.

    Fonun Kaynakları

    Madde 4 - Fonun kaynaklarını;

    a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin; bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının % 05 ile bir yıl evvelki vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 1'i,

    b) Banka cari hesabına tahakkuk ettirilecek faiz ile sair gelirler, oluşturur.

    Fonun Kullanım Yerleri

    Madde 5 - Bu fon,

    I - Vergi Kanunlarının uygulanması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesi ve modernleştirilmesi amacıyla Gelirler Genel Müdürlüğünce yapılacak;

    a) Bina yapımı için arsa satın alma ve bina yaptırma, bina satın alma (tamamlanmış veya inşaat halinde), kiralama, tamir, tadilat ve bu işlerle ilgili etüd ve proje giderleri,

    b) Döşeme, demirbaş ve motorlu taşıt alım, bakım, onarımı ve işletilmesine müteallik her türlü giderler,

    c) Bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım (Hardware), yazılım (Software) ve gerekli diğer çevre birimlerinin satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımı ile bu sistemlerin kurulması sırasında yapılması gereken her türlü harcamalar,

    d) Her çeşit makina araç ve gereç alınması, ulaştırma, taşıma giderleri, malzeme alımları ve bunlara ilişkin giderler,

    e) Personel eğitimine ilişkin her türlü giderler ile eğitim tesisleri kurmak için gerekli harcamalar,

    f) Teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüd, proje, basılı kağıt ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ile uygulamaya ilişkin her türlü harcamalar ve vergi uygulaması ile ilgili ilan ve reklam giderleri,

    g) Vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü harcamalar,

    h) Bu fıkrada sayılan harcamaların yapılacağı hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderler,

    II - Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline görevleri nedeniyle ve daha verimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesi ile 25/08/1986 tarih ve 258 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yapılacak ödemeler, için kullanılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fon Yönetimi

    İta Amiri

    Madde 6 - Fonun ita amiri Maliye ve Gümrük Bakanı'dır.

    Bakan, fon kapsamına giren işlerle ilgili ita amirliği yetkisini merkezde Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarına, taşrada Defterdarlara devredebilir.

    İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı kişide toplanamaz.

    Yönetim

    Madde 7 - Fonun Başkanı Gelirler Genel Müdürüdür.

    Genel Müdür; Fon'un mevzuat dahilinde ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını sağlar, merkez ve taşra kuruluşları vasıtasıyla Fon'u yönetir.

    Genel Müdür, fon kapsamına giren işlerle ilgili görev ve yetkilerini fonda görevli Genel Müdür Yardımcısına devredebilir.

    Merkezde, bir Genel Müdür Yardımcısı, iki Daire Başkanı ile Fon Saymanlık Müdürü fon işlerinin yürütülmesi ile görevlendirilir.

    Taşrada fon işleri; Defterdar Yardımcısı bulunan illerde, Defterdarca belirlenecek bir Defterdar Yardımcısının Başkanlığında Gelir Müdürü ve yine Defterdarca görevlendirilecek bir Vergi Dairesi Müdüründen, Defterdar yardımcısı bulunmayan illerde ise, Gelir Müdürünün Başkanlığında ve Defterdarca belirlenecek bir Vergi Dairesi Müdürü ile bir Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olmak üzere üç kişiden müteşekkil, Taşra Fon Yönetimince yürütülür.

    Gelir Müdürleri aynı zamanda Taşra Fon Saymanıdırlar.

    Taşra Fon Yönetimi Merkez Fon Yönetimine bağlı olarak çalışır.

    Merkez ve Taşra Fon Yönetiminin Görevleri

    Madde 8 - Merkez Fon Yönetimi; Fon kapsamına giren bütün konularda, Bakanca belirlenecek esaslar çerçevesinde, kalkınma planı ve programlarını da gözönünde bulundurmak suretiyle, plan ve program yapar, ilkeler belirler ve harcamaya ilişkin kararlar alır ve uygular, ayrıca bu kararların Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanmasını gözetir.

    Taşra Fon Yönetimi; Fonun amaçlarına uygun olarak taşrada yapılacak işleri Merkez Fon Yönetiminin karar ve talimatları doğrultusunda yürütür.

    Taşra Fon Yönetimleri, yaptıkları harcamaların, yönetmelik hükümlerine uygun olup olmaması ve paraların yerinde harcanıp harcanmamasından Merkez Fon Yönetimi ve Denetim organlarına karşı doğrudan doğruya sorumludurlar.

    Fon Saymanlık Müdürü

    Madde 9 - Fon gelirlerinin tahsili, fondan yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesi, para ve ayniyatın muhafazası ve Fon'un muhasebe, kayıt, bütçe, gelir, gider vaziyet ve bilanço çalışmaları ile diğer saymanlık işlemleri, merkezde fon saymanlık müdürü, tarafından yürütülür.

    Fon Saymanlık Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 10 - Merkez Fon saymanlık müdürü,

    a) Genel bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenlemek,

    b) Fonun bütün mali işlemlerini ve hesaplarını yapmak,

    c) Fon yönetiminde görevli mutemet ve memurların, fonla ilgili hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

    d) Ödemelerde tahakkuk belgelerine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

    e) Taşradan gelen iş bitim belgelerini inceleyerek gerekli mahsubu yapmak,

    f) Fonla ilgili bütün defter ve belgeleri korumak ve korunmasını sağlamak. Bu defter ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamak, gerektiğinde denetim organlarına ibraz etmek,

    g) Fon Yönetimince alınan kararlar uyarınca gerçekleştirilecek işler için gereken paraları taşra Fon Yönetimlerine göndermek,

    h) Taşraya gönderilen paralarla yapılacak işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesi ve ödeneklerin mahsubu ile ilgili belgelerin gönderilmesini sağlamak,

    ı) Banka hesabının kontrolünü yapmak,

    j) Fon'un bilançosunu gelir ve gider belgeleriyle birlikte Haziran ayı sonuna kadar denetime hazır hale getirmek,

    k) Fon'un bütçesini hazırlamak,

    l) İşlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre ve bütçeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

    m) Fonla ilgili diğer işlerin yürütülmesini sağlamak, ile görevli ve sorumludur.

    Taşra Fon Saymanı

    Madde 11 - Taşrada; fondan yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesi, para ve ayniyatın muhafazası ve Fon'un muhasebe, kayıt, gelir gider vaziyet ve bilanço çalışmaları ile diğer saymanlık işlemleri, Taşra Fon Saymanlarınca yürütülür.

    Taşrada her ita amirliğinde bir Taşra Fon Saymanı bulunur.

    Fon Saymanlık Müdürünün veya Taşra Fon Saymanlarının görevde bulunmamaları halinde, ita amirlerinin onayı ile vekilleri görevlendirilir.

    Taşra Fon Saymanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Taşra fon saymanları;

    a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

    b) Memurların hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

    c) Tahakkuk belgelerine, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği gözönünde tutularak hazırlanacak belgelerin eklenmesini sağlamak,

    d) Harcamaların ödeneklere uygunluğunu araştırmak,

    e) Harcamalara müteakip iş bitim belgelerini merkeze göndererek ödeneklerin mahsubunu sağlamak,

    f) Banka hesabının kontrolünü yapmak,

    g) Mali işlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

    h) Taşrada Fonla ilgili diğer işlerin yürütülmesini sağlamak, ile görevli ve sorumludurlar.

    Saymanın İtirazı

    Madde 13 - Merkez Fon Saymanlık Müdürü veya Taşra Fon Saymanlarının gider gerçekleştirme belgelerinin eksikliği dışında bir konuya itirazı halinde, ita amirinin işleminin sorumluluğunu yazı ile kendi üzerine alması durumunda sorumlu Fon Saymanlık Müdürü veya Taşra Fon Saymanı ödemeyi yapmak zorundadır. Bu gibi hallerde sorumluluk yüklenildiğine ilişkin yazı, gider gerçekleştirme belgesine bağlanır.

    Tahakkuk Memurları

    Madde 14 - Fon harcamaları ile ilgili olarak merkezde bir tahakkuk memuru görevlendirilir.

    Taşrada ise, Genel Müdürlüğün her birim müdürü, dairesi ile ilgili harcamalar yönünden tahakkuk memuru sayılır.

    Tahakkuk memuru Fon'dan yapılacak harcamaların Merkez Fon Yönetiminin kararlarına uygun olup olmadığını araştırarak tahakkukunu yapar. Tahakkuk belgesine Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği göz önünde bulundurularak hazırlanacak belgeler eklenir.

    İta Amirleri Mutemetleri

    Madde 15 - Mutemetler, Fon hizmetlerinin gerektirdiği ödemeleri Fon Saymanlık Müdürü veya Taşra Fon Saymanı adına yapmakla yükümlü ve sorumludurlar.

    Merkezde ve illerde yeteri kadar, ilçelerde ise bir mutemet görevlendirilebilir.

    Diğer Personel

    Madde 16 - Fon işlerinin yürütülmesi için gerekli görülen hallerde Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında yeteri sayıda personel görevlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fonun İşleyişi

    Onay

    Madde 17 - Bu Fondan yapılacak harcamalar Merkez Fon Yönetiminin kararı ve İta amirinin onayı ile gerçekleştirilir. Taşrada Merkez Fon Yönetimi kararı olmaksızın yapılacak harcama türü ve harcama yetki sınırları her yıl Bakan onayı ile belirlenir.

    Bina yapımı, bina ve bina yapımı için arsa satınalınması ve bina kiralanması ile vergi dairelerinin mekanizasyonuna ilişkin harcamalar ancak, Bakan onayı ile yapılabilir.

    Sarf Yetkisi

    Madde 18 - Fon kapsamına giren harcamalar :

    Merkezde, Merkez Fon yönetiminin kararı ve ita amirinin onayı ile,

    Taşrada;

    a) Bakan tarafından verilen imza yetki sınırı içinde kalan harcamalar Taşra Fon Yönetiminin kararı ve Defterdarın onayı ile,

    b) İmza yetki sınırından yukarı olan harcamalar Taşra Fon Yönetiminin teklifi, Merkez Fon Yönetiminin kararı ve İta Amirinin onayı ile, yapılır.

    Harcama Esasları

    Madde 19 - Merkezde yapılacak harcamalar Merkez Fon Yönetimince, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirilir.

    Taşrada yapılacak harcamalarda; Merkez Fon Yönetimi, Fon'un amaçlarına uygun olarak taşrada gerçekleştirilecek işlerle ilgili gerekli ödeneği Taşra Fon Yönetimine gönderir. Taşra Fon Yönetimi bu ödeneği Merkez Fon Yönetiminin kararları ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak harcamakla sorumludur.

    Merkez ve Taşra Fon Yönetimleri, yapılan harcamalarla ilgili bütün belgelerini gerektiğinde yetkilere ibraz etmek üzere 10 yıl süresince saklamak zorundadır.

    Merkez Fon yönetimi, Taşra Fon Yönetiminden iş bitim belgelerini aldıktan sonra ödenek mahsubunu yaparken harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ettirebilir.

    Fon Bütçesi

    Madde 20 - Merkez Fon yönetimi tarafından her yıl Aralık ayı sonuna kadar hazırlanan yıllık Fon Bütçesi, Genel Müdür'ün teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konur.

    Fon Yönetimi, 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağı işleri fon kaynaklarını da gözönünde bulundurarak ana gruplar halinde gruplandırır. Taşranın bu konudaki talepleri de bütçenin hazırlanması sırasında dikkate alınır.

    Bütçede ana gruplar arasında aktarma yapılabilir. Aktarma yapmaya Bakan yetkilidir.

    Fon Paraları

    Madde 21 - Fonun parası T.C. Ziraat Bankasına yatırılır.

    Fondaki paralar merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı ve Fon Saymanlık Müdürünün; taşrada ise Defterdarlarla, Taşra Fon Saymanının müştereken imzaladıkları çek veya havale emirlerine dayanılarak sarfedilir.

    İmza sirküleri, fon yönetimlerince hazırlanarak Bankaya bildirilir.

    Ayniyat İşlemleri

    Madde 22 - Fondan harcama yapılmak suretiyle tedarik olunan ayniyatın, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi, Fon Saymanlık Müdürü veya Taşra Fon Saymanlarınca sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşlemleri

    Satın Alma Komisyonları

    Madde 23 - Bu yönetmelikte belirtilen maksatlarla yapılacak arsa satın alınması, bina yapımı, satın alınması, kiralanması, taşıt, döşeme, demirbaş alımı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalışmalarına ilişkin harcamalar ile diğer alımlar aşağıda belirtilen satın alma komisyonları marifetiyle yapılır.

    Komisyonlar :

    a) Merkezde :

    Fonda görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, iki Daire başkanı, Fon Saymanlık Müdürü ve ilgili Şube Müdürü ile gerekli görülen hallerde bir teknik elemandan,

    b) Taşrada :

    Defterdarca belirlenecek Genel Müdürlük birim müdürlerinden birisinin başkanlığında Vergi Dairesi Müdürleri veya yardımcıları ile servis şefleri arasından Defterdarca belirlenecek iki kişi olmak üzere toplam üçkişi ile gerekli görülen hallerde bir teknik elemandan, oluşur.

    Komisyonların Çalışması

    Madde 24 - Satın alma komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye anında karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

    Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

    Madde 25 - Tahmin edilen bedel, Fon Yönetimlerince tesbit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve aslı evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde satınalma komisyonlarınca tahkik ettirilir.

    Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tesbit edilmiş, birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.

    Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda Bakan onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

    Fiyat ve teklif isteme usulü ile pazarlık usulünde yapılacak ihalelerde bedel tahmini mecburi değildir.

    Onay Belgesi

    Madde 26 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde ihale konusu olan işin nev'i, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi belirtilir.

    Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

    Bu belge ita amiri tarafından imzalanır.

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

    Madde 27 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı veya cetveli yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren şartname ve ekleri, inşaat onarım ve tadilat işlerinde bu işlerle ilgili teknik detayları içeren gerekli projeler, ilana dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonların teklifi üzerine ihale ita amirlerince iptal olunur. Bu durumda ihale, düzenlenecek şartnameye göre yenilenir.

    İhalenin İlanı

    Madde 28 - Kapalı teklif usulü ve açık teklif usulünde ihalelerde ilan esastır. Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, varsa iki yoksa bir gazetede en az iki defa duyurulur.

    Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

    Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, yukarıda belirtilen süreler içerisinde, mahalli ve mutad vasıtalarla yapılır.

    Merkez Fon Yönetimi gerekli gördüğü hallerde ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete'de ilan verebilir.

    Geçici Teminat

    Madde 29 - Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerle, mutemet eliyle yapılacak alımlar için geçici teminat istenmez.

    Diğer usullerde yapılacak ihalelerde teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3'üdür. Ancak, fiat ve teklif isteme usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ünden az olamaz.

    Tekliflerin Açılma Zamanı

    Madde 30 - Tekliflerin açılma zamanı, çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işlemlere devam olunur.

    Uygun Bedelin Tespiti

    Madde 31 - Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

    Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe layık görülenidir. Ancak, bu takdirde satınalma komisyonunun kararı, ita amirinin onayı ile geçerli sayılır.

    Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktarı veya oranları; işin niteliği, nev'i ve miktarı, birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve isteklerin teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar da gözönünde bulundurularak belirlenir.

    Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

    Madde 32 - Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    Satınalma komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    Kararlarda isteklilerin isimleri adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

    Madde 33 - Satınalma komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirleri tarafından onaylanır veya iptal edilir.

    İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

    Madde 34 - İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararlarının onanmaması halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam ve İndirim Teklifleri

    Madde 35 - Teklifler verildikten sonra bu yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

    Madde 36 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    İhale Usulleri

    Madde 37 - Bu yönetmelikte belirtilen maksatlarla yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Pazarlık usulü,

    b) Açık teklif usulü,

    c) Fiyat ve teklif isteme usulü,

    d) Kapalı teklif usulü,

    e) Yarışma usulü,

    İta amiri işin gereğine göre yukarıda sayılan usullerden hangisinin uygulanacağını, tercihe esas alınacak ölçüler ve Satın Alma Komisyonunun önerisini de nazara almak suretiyle tespit eder.

    Pazarlık Usulünde İhale

    Madde 38 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, satın alma komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    Açık Teklif Usulü

    Madde 39 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin satınalma komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    Ancak; ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla istekliler tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

    Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    Açık Teklif Usulünde İhale

    Madde 40 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanaktan sonra ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

    İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

    Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirim ve artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Bu durumda daha önce ihaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 41 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 48 inci Maddeye göre karara bağlanır.

    İhalenin Yapılması

    Madde 42 - Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı; isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde 37 nci Maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.

    Fiyat ve Teklif İsteme Usulünde İhale

    Madde 43 - Fiyat ve teklif isteme usulü; işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

    Bu şekilde yapılacak ihalede fon yönetimleri doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkartmak suretiyle de teklif isteyebilir.

    Kapalı Teklif Usulü

    Madde 44 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf varsa geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunurak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin Verilmesi

    Madde 45 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

    Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Dış Zarfların Açılması

    Madde 46 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması

    Madde 47 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 44 üncü Maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 48 - 47 nci Madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

    a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

    b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

    c) İhalenin yapılmadığı,

    Hususlarının birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    Tekliflerin Aynı Olması

    Madde 49 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden sadece birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiçbir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin Yapılmaması

    Madde 50 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, 35 inci Maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır.

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 51 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme fon yönetimi adına ita amiri veya görevlendireceği kişi tarafından imzalanır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

    Kesin Teminat

    Madde 52 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce; müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

    Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Geçici veya kesin teminat,

    a) Tedavüldeki Türk Parası,

    b) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahvillerden oluşan değerlerdir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş ilerde kesin teminat; artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

    Etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleriyle yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminatı dönüştürülerek geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır. Bu suretle alınan teminat, tamamlanıncaya kadar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat olarak alınacak değerlerden de verebilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 53 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat; sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

    Kesin Teminatın Gelir Yazılması

    Madde 54 - Müteahhidin sözleşmede belirtilen işe başlama süresini takip eden 10 iş günü içinde işe başlamaması, acze düşmesi, iflas etmesi veya mallarına haciz konulması, sözleşmede yazılı zorunlu nedenler dışında yükleniminden kısmen veya tümüyle vazgeçmesi, sözleşme şartlarına uymaması, işe ara vermesi veya işi, iş programına göre yürütmemesi gibi hallerde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilir ve kesin teminat gelir yazılır.

    Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 55 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.

    Bu mecburiyetlere uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

    Yarışma Usulü İle İhale

    Madde 56 - Fon yönetimi etüd, araştırma, proje uygulama ve tanıtmaya yönelik işlerini gereğinde önceden tesbit edilecek usuller çerçevesinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin meslekleri kontrolluk hizmetleri, proje ve benzeri hususları yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

    İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    Madde 57 - Fondan ödemeyi gerektiren her türlü iş ve hizmetler; Yönetmelikte belirtilen ihale usullerine tabi olmaksızın resmi kuruluşlara, sermayesinin ve kar payının en az yarısı Devlete, Özel İdare, Belediyelere ait müesseselere, Bakanlığa ait kuruluşların iştiraki veya ortaklığı bulunan şirketlere, anlaşmak suretiyle de yaptırılabilir ve alınabilir.

    Kamu kurumları, iktisadi devlet teşekkülleri ve en az yarı sermayesi ve kar payı devlete ait bulunan müesseselerle yapılacak alım ve satımlarda, bu yönetmelikte belirtilen ihale usullerine bağlı kalmadan Bakanlık onayı ile bedeli üzerinden ve belgeler karşılığı ödeme yapılır. Bu gibi kuruluşlardan teminat alınmaz.

    Avans Verilmesi

    Madde 58 - Müteahhide; Fon Yönetimince lüzum görülen hallerde ve önceden belirtilmek kaydıyla ita amirinin de onayı ile, bu Yönetmeliğin 52 nci Maddesinde belirtilen değerlerden birisinin teminat gösterilmesi halinde avans verilebilir.

    Avanslar, avansın verilmesini izleyen hakedişlerden kesilerek mahsup edilir ve bu miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır.

    Eğer varsa avans bakiyesi, son hakedişten oranına bakılmaksızın tümüyle kesilir, yetmediği takdirde avans bakiyesi avans teminatından mahsup edilir.

    Mutemet Eliyle Alım

    Madde 59 - Gayrimenkul satın alma ve kiralama işleri dışında kalan çeşitli giderler için ita amirince belirtilecek mutemede 150.000 liraya kadar avans verilebilir.

    Mutemet, her avans talebinde, üzerindeki avansı iade etmek veya mahsubunu yapmak zorundadır. Ancak, mahsup veya iade hiç bir zaman bir ayı geçemez. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar, bir aylık süreye bakılmaksızın en geç dönemin son günü tümüyle kapatılır.

    Belirlenen avans tavan tutarını aşan giderler için avans verilmeyip, Merkez ve Taşra Fon yönetiminin gerek göstermesi ve ita amirinin onayı ile mutemet adına bankada kredi açılabilir.

    Banka, mutemedin göstereceği hak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar.

    Kredinin iadesi, mahsubu, yeniden açılması bu Maddedeki avans hükümlerine tabidir.

    Uluslararası Anlaşma

    Madde 60 - Uluslararası anlaşmalara göre karşılıklı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, ihale usulüne tabi olmadan yapılır.

    Yabancı Şirketlere Yapılacak Ödemeler

    Madde 61 - Fon kapsamına giren işlerle ilgili olarak yabancı şirketler veya yabancı ortaklı şirketlerle yapılan anlaşmalarda, mal ve hizmet karşılığı ödemeler, ita amirinin de onayı ile yabancı paraların ödeme tarihindeki cari kurları üzerinden yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Vergi İnceleme ve Yoklama Faaliyetleri İle İlgili Esaslar

    Vergi İnceleme ve Yoklama Faaliyetleri Sırasında Yapılacak Harcamalar

    Madde 62 - Vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, vergi inceleme ve yoklama yetkisini haiz olan görevlilerce yapılacak;

    a) Yoklama faaliyetleri sırasında, nakil vasıtalarının trafikten alıkonması, taşınan malın bekletilmesi ve muhafaza altına alınması ile Defterdarlıkça tavsiyelerine karar verilen malların taşıma ve depolama işlemleri için yapılacak harcamalar ve bu malların emniyetinin teminine ilişkin giderler,

    b) Görev yapılan yerin özelliklerinin gerektirmesi ve görev yapılan yerde bir veya birden fazla gün kalma zaruretinin bulunması hallerinde konaklama ve iaşe giderleri,

    c) Vergi inceleme ve yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer harcamalar, İle ilgili usul ve esaslar Merkez Fon Yönetimince belirlenir.

    Bu faaliyetlerde görev alan denetim elemanları ile yoklama ve yoklama yetkisine haiz memurlara, görevle ilgili olarak yapacakları harcamalar için avans verilebilir.

    Her yıl vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında yapılacak harcamaları karşılamak üzere merkez Fon yönetimince belirlenecek miktarda paralar, Taşra Fon Yönetimleri hesabına intikal ettirilir. Bu paralar Taşra Fon Yönetimlerince başka maksatlarla kullanılamaz.

    Vergi İnceleme ve Yoklama Faaliyetine İlişkin Mal ve Hizmet Alımı

    Madde 63 - Merkezi denetim elemanları tarafından vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile bu harcamaların miktarı, mahiyeti, kim tarafından yapılacağı ve bu konuda inceleme elemanına tahsis edilecek meblağın ödenmesi ve diğer hususlar bakan onayı ile belirlenir.

    Bu harcamalar neticesi satın alınan malların ihtiyaç halinde Fon adına demirbaş kaydına veya ilgili hizmet birimlerine tahsis ve tevdiine ve gerektiğinde bunlara satışı suretiyle elde edilecek hasılatın fon bütçesine gelir kaydına ilişkin hususlar Bakan Onayında yer alır.

    Güvenlik ve Haberleşme Giderleri

    Madde 64 - Vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında bu faaliyetlere katılan görevlilerin her türlü güvenlik ve haberleşme araç ve gereçlerine ilişkin harcamalar Merkez Fon Yönetimince yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Muhasebe Yöntemi

    Madde 65 - Fon muhasebe yönetimi; genel bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenleyecek ve fonun bütün mali işlemlerini ve hesaplarını yapacak şekilde belirlenir. Fon Saymanlık Müdürlüğü ve Taşra Fon Saymanlığında fon muhasebesi;

    a) Fon gelirleri hesabı,

    b) Fon giderleri hesabı,

    c) Banka hesabı,

    d) Avans ve kredi hesabı,

    e) Merkez fon yönetimince lüzum görülecek diğer hesaplar,

    açılarak yürütülür ve buna göre gerekli defterler tutulur.

    Fon muhasebesine ilişkin sair hususlar, konuya ilişkin talimatlarla düzenlenir.

    Hesap Yılı

    Madde 66 - Fonun hesap yılı mali yıldır.

    Fonla ilgili görevliler, her mali yıla ait bütün harcama belgelerini ertesi yılın Haziran ayı sonuna kadar denetime hazır hale getirirler.

    Belgelerin Korunması

    Madde 67 - Fonla ilgili görevliler, yetkileri ölçüsünde, kıymetli belgelerin saklanmasından ve bunların kaybından doğacak zarardan doğrudan doğruya sorumludurlar.

    İstisnalar ve Muafiyetler

    Madde 68 - Bu fondan yapılacak harcamalar : 1050, 832 ve 2886 sayılı Kanunlara 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

    Denetim

    Madde 69 - Fonun denetimi; Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştayca belirlenecek birer üyeden meydana gelecek bir komisyon aracılığı ile yapılır.

    Madde 70 - 832 Sayılı Kanunun 105 inci Maddesi hükmü uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınmıştır.

    Yürürlük

    Madde 71 - Bu Yönetmelik 01/01/1986 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 72 - Bu Yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar