VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAKKINDA YÖNETMELİK

    Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik

    Maliye ve Gümrük Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/02/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18654

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişi, Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve yolcu Taşıma Biletleri), Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listelerinin üçüncü şahıslara basın ve dağıtım işlemleri ile ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu yönetmelik, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen :

    a) Matbaa işletmecisi : Defterdarlıkla veya Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile anlaşma yapan gerçek ve tüzel kişileri,

    b) Belgeler : Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişi, Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti), Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listelerini,

    c) Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığını, ifade eder.

    Anlaşma

    Madde 4 - Belgelerin basım ve dağıtımı Bakanlık veya defterdarlık ile matbaa işletmecileri arasında yapılacak bir anlaşmayla sağlanacaktır.

    Deftedarlıklar kendi il sınırları içinde kalan matbaa işletmecileri ile anlaşma yapmaya yetkilidirler.

    Bu anlaşmada, basım ve dağıtımı yapılacak belgelerin nevi, anlaşma süresi, yatırılacak teminat tutarı, cezai müeyyideler ile basım sırasında ve basım sonrası denetim konularına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Matbaa işletmecisi ile yapılacak anlaşma örneği eklidir.

    Matbaalarda ve İşletmecisinde Aranacak Vasıflar

    Madde 5 - Matbaada ve anlaşma yapılacak matbaa işletmecisinde aranacak vasıflar:

    1. Matbaa işletmecisinin gerçek usulde Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunması veya matbaanın kamu kurumu ve kuruluşlarına ait olması;

    2. Gerçek kişilerde işletme sahibinin, tüzel kişilerde ise temsilcilerinin, vergi suçundan hapis veya ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetle hükümlü olmaması;

    3. (Değişik bend:11/03/2005 - 25752 S.R.G. Yön/1.mad) Matbaa işletmecisinin, basımı yapılacak belgelere seri ve müteselsil sıra numarası verebilecek ve Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bilgi formunu elektronik ortamda (kağıt ortamında göndermesine Bakanlıkça izin verilenler hariç) Bakanlığa gönderebilecek teknik donanıma sahip olması ve bu durumun yetkili makamlara belgelendirilmesi;

    Teminat

    Madde 6 - "Matbaa sahiplerince basım ve dağıtımı yapılacak belgeler için ikiyüzellibin (250.000) liradan az olmamak üzere; 1985 yılında 1984 yılı iş hasılatının, izleyen yıllarda ise bir öneceki dönem itibariyle tespit olunacak iş hasılatının yüzde ikisi (% 2) oranında aşağıda gösterilen türden teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır.

    Yatırılabilecek teminatlar :

    1. Para,

    2. Hazine tahvil ve bonoları,

    3. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

    Belgelerin basım ve dağıtımını yapacak matbaanın kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde teminat şartı aranmıyacaktır.

    Basım ve Dağıtımı Yapılacak Belgelerin Şekil ve Muhtevası

    Madde 7 - Matbaa işletmecilerince, bu Yönetmelik hükümleri gereğince basım ve dağıtımı yapılacak belgelerde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

    A - Faturada :

    1. Mükellefin adı soyadı varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,

    2. Faturanın düzenlenme tarihine, müşterinin adına, soyadına, ticaret unvanına, adresine, vergi dairesi ve hesap numarasına, satılan mallar fatura düzenlenmeden önce teslim edilmişse irsaliye numarasına ilişkin bilgilere ait yerler ile malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarının gösterileceği sütunlar yer alacak ve bunların yazılabilmesi için yeterli aralıklar bırakılacaktır.

    B - Müstahsil Makbuzunda :

    1. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı soyadı, unvanı, adresi ve seri ve müteselsil sıra numarası yazılı bulunacaktır.

    2. Ayrıca, satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedelinin gösterileceği sütunlar ile makbuzun tarihi, malı satan çiftçinin adı, soyadı ve ikametgah adresinin yazılabileceği boş yerler bulunacak ve yeterli aralıklar bırakılacaktır.

    C - Serbest Meslek Makbuzlarında :

    1. Makbuzu verenin adı soyadı, veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası ile makbuzun seri ve müteselsil sıra numarası yazılı olacaktır.

    2. Müşterinin adı soyadı, veya unvanı, adresi ve makbuz tarihi ile alınan paranın miktarının yazılabileceği yeterli aralıklarda boş yerler bulunacaktır.

    D - Gider Pusulasında :

    1. Malı satın alan veya işi yaptıran tüccarın adı soyadı, veya ticaret unvanı ve adresi ile pusulanın seri ve müteselsil sıra numarası yazılmış olacaktır.

    2. Pusulanın tarihi, malı satan veya işi yapanın adı soyadı, veya ticaret unvanı, adresine ilişkin bilgilere ait yerler ile, satılan malın veya yapılan işin mahiyeti cinsi ve nev'i ile miktarı ve bedeli ve iş ücretinin gösterileceği sütunlar yer alacak ve hususların yazılabilmesi için yeterli aralıklar bırakılacaktır.

    E - Perakende Satış Vesikalarında :

    1 - Perakende satış fişlerinde, işletme veya mükellefin adı, soyadı, vergi dairesi adı ve hesap numarası yazılacak veya aynı bilgiler tesliminden önce matbaa işletmecisince firma kaşesi ile basılacaktır.Fişin seri ve müteselsil sıra numarası mutlaka baskı anına yazılacak, fişin düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin bilgilere ait yerler bulunacaktır.

    2 - Giriş ve Yolcu Taşıma Biletlerinde, işletmenin ticaret ünvanı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi adı ve hesap numarası, yazılacak veya aynı bilgiler teslimden önce matbaa işletmecisince firma kaşesi ile basılacaktır. Seri ve müteselsil sıra numarası mutlaka baskı anında yazılmış olacak, düzenleme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin hususlar için yer ayrılacaktır.

    3 - "3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun" a göre, gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak rulolarda; mükellefe verilecek olan kısmın ön yüzünde görülecek tarzda müteselsil sıra ve seri numarası bulunacaktır. Müşteriye verilecek her bir satış fişinin ön veya arka yüzüne gelecek şekilde "Satış Fişi" ibaresi, mükellefin adı, vergi dairesi ve hesap numarası ile ruloyu basan matbaanın adı adresi ve vergi dairesi hesap numarası, rulonun basıldığı tarih bulunacaktır. Ayrıca fişin düzenlenme tarihine ait boş yer ayrılacaktır.

    F - Sevk irsaliyesinde :

    1. İrsaliyeyi düzenleyenin adı soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası yazılacaktır.

    2. İrsaliyenin düzenlenme tarihi, müşterinin, komisyoncunun veya aracının adı soyadı ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının yazılacağı boş yerler olacak malın nevi ve miktarına ilişkin sutunlar bulunacaktır.

    G - Taşıma İrsaliyesinde :

    İrsaliyeyi düzenleyenin adı soyadı, irsaliyenin seri ve müteselsil sıra numarası yazılı olacak, malın ambara giriş tarihi, malın cinsi, malın miktarı, alınan nakliye ücreti tutarına ilişkin sütunlar ile malın kimin tarafından tevdi edildiği, tevdi edenin vergi dairesi ve hesap numarası, malın nereye ve kime gönderildiği, sürücünün adı ve soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası, aracın plaka numarasının yazılacağı boş yerler bulunacaktır.

    H - Yolcu Listesinde :

    1. Yolcu listesini düzenleyenin adı soyadı, veya ünvanı, adresi ile taşıtı işleten mükellefin adı soyadı, ünvanı, adresi vergi dairesi ve hesap numarası ve listenin seri ve müteselsil sıra numarası yazılacaktır.

    2. Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati ile bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarının yazılacağı sütunlar yer alacaktır.

    I - Günlük Müşteri Listesinde :

    Listenin seri ve müteselsil sıra numarası, mükellefin adı soyadı, varsa unvanı ve adresi yazılacak, oda numaraları, müşterinin adı soyadı ve oda ücreti ile düzenleme tarihine ait sütunlar bulunacaktır.

    Müşterek Hükümler

    Madde 8 - Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları, Sevk İrsaliyesi en az bir asıl bir örnek; Taşıma İrsaliyesi ve yolcu listesi ve asıl iki örnek; Günlük Müşteri Listesi ise en az bir asıl olarak basılacaktır.

    Ayrıca bu yönetmelik uyarınca belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisi, bu belgelerin en alt kısmına dip not şeklinde adını soyadını, varsa ticaret unvanını, adresini, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını yazacaktır.

    Yine matbaa işletmecileri, basım ve dağıtımını yapacakları belgelerin uygun bir yerine faaliyette bulundukları ilin trafik kod numarasını ve defterdarlıkça gösterilecek ve örneği ekte yer alan özel işareti (amblem) koyacaklardır.

    Levha Asma Mecburiyeti

    Madde 9 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı veya Defterdarlık ile anlaşma yapan matbaa işletmecisi, işyerlerinin mükellefler tarafından kolayca okunup görülebilecek dış çephesine "Bu İşyeri Vergi Usul Kanunu Uyarınca Çıkartılan Yönetmeliğe göre Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımına Yetkilidir." ibaresini taşıyan bir levha asacaktır.

    Belgelerin Ebadı

    Madde 10 - Matbaa işletmecilerince basım ve dağıtımı yapılacak belgeler, türü dikkate alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ölçülere uygun olarak basılacaktır.

    1. Fatura, 28x20 cm veya 14x20 cm. ebadında;

    2. Müstahsil makbuzu, 14x20 cm. ebadında;

    3. Serbest meslek makbuzu, 14x20 cm. veya 14x10 cm. ebadında;

    4. Gider pusulası 14x20 cm. ebadında;

    5. a) Perakende satış fişleri 14x20 cm.veya 14x10 cm. ebadında;

    b) Giriş ve yolcu taşıma biletlerinin boyu 8 cm., eni ise 17 cm. ebadında;

    c) Makinalı kasaların kayıt ruloları için standart bir ebat tesbit edilmesi söz konusu olmayıp, makinanın cinsine göre kayıt rulosu kullanılacaktır.

    6. Sevk irsaliyesi, 28x20 cm. veya 14x 20 cm. ebadında;

    7. Günlük müşteri listesi 28x20 cm. ebadında;

    8. Yolcu listesi 28x20 cm. ebadında;

    9. Taşıma irsaliyesi 28x20 cm. ebadında;

    Ayrıca, bu belgeler iş kollarının çeşitliliği ve farklılığı dikkate alınarak enine veya boyuna bastırılarak kullanılabilecektir.

    Tevsik

    Madde 11 - Matbaa işletmecisi Bakanlık, Defterdarlık ve mükelleflerle olan

    muamelelerini tevsik etmeye ve bunlarla ilgili kayıtları tutmaya mecburdur.

    Anlaşmalı Matbaaların Duyurulması

    Madde 12 - Bakanlık veya Defterdarlık tarafından; anlaşma yapılan matbaa işletmecileri, ilgili vergi dairelerine bildirilecektir.

    Vergi Dairelerince de, matbaaların isim ve adresleri ilan koymaya mahsus yerlerde ilan edildiği gibi, mutat vasıtalarla da kamu oyuna duyurulacaktır.

    Belgelerin Temini, Kullanımı, Basım ve Dağıtımı

    Madde 13 - (Değişik madde: 25/05/1999 - 23705 S. R.G. Yön./1. md.)

    Belgelerin temini, kullanımı, basım ve dağıtımı konusunda mükellefler ve matbaa işletmecileri aşağıda belirtilen esaslara uyarlar.

    a) Mükellefler, söz konusu belgeleri bedeli mukabilinde sadece bağlı bulundukları vergi dairesinin il sınırları içerisinde kalan anlaşmalı matbaalara bastırırlar.

    b) Matbaa işletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar, siparişleri onbeş gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler. Basılan bu belgeler mükellef veya vekiline tutanakla teslim edilir.

    Ancak teslime hazır hale getirilen belgelerin mükellefler tarafından teslime hazır hale getirildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınmaması halinde, anlaşmalı matbaa işletmecisi tarafından durum ilgili defterdarlığa bildirilir. Defterdarlıkça da, durum tutanakla tespit edilerek söz konusu belgeler yatay ya da dikey kesilmek suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal edilir.

    Basılan belgelerin teslim ve iptaline ilişkin tutanaklar mükelleflerin tarh dosyasına konulur.

    c) Anlaşmalı matbaa işletmecileri, belge bastırmak isteyen mükellefin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Matbaa işletmecisinin istemesi halinde mükellef veya vekili kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

    d) Kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları ildeki anlaşma yapılan matbaalara teknik imkansızlıklar nedeniyle bastıramayan veya bilgisayarla belge düzenleyen mükellefler; bağlı bulundukları il defterdarlığına müracaatla durumlarını belgeleyen bir yazı alırlar ve bu yazıyı kullanacakları belgeleri basacak olan matbaa işletmecisinin bağlı bulunduğu il defterdarlığına ibraz ederler. Bu defterdarlıkça verilecek müsaadeye dayanılarak da söz konusu belgeler, o ilin sınırları içindeki bir matbaaya bastırılabilir.

    (Mülga paragraf: 11/03/2005 - 25752 S.R.G. Yön/4.mad)

    e) Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler kullanacakları belgeleri Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen bilgileri taşıması kaydıyla anlaşmalı matbaalar dışındaki matbaalara da bastırabilirler.

    Ancak, bu şekilde belge bastırılması halinde, belgenin üzerine "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir."ibaresinin yazılması zorunludur.

    3291 sayılı Kanunla özelleştirme kapsamına alınmaları nedeniyle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler kullanacakları belgeleri diğer mükellefler gibi bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda anlaşmalı matbaalara bastırarak veya notere tasdik ettirerek kullanırlar.

    Bilgi Formu Düzenleme ve Bildirim

    Madde 14 - (Değişik madde: 11/03/2005 - 25752 S.R.G. Yön/2.mad)

    Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.

    Elektronik ortamda gönderilecek bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya gönderebilecek mükellef gruplarını ve bunlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, son genel nüfus sayımına göre nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde bulunan matbaa işletmecilerinin bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu kağıt ortamında göndermelerine izin vermeye ve bu yetkiyi mahalline devretmeye Bakanlık yetkilidir.

    CEZAİ MÜEYYİDELER

    Anlaşmanın Feshi ve Teminatın Hazineye Gelir Kaydı

    Madde 15 - Basım ve dağıtım işlerini, anlaşmaya uygun olarak yerine getirmeyen veya eksik bir şekilde yapan matbaa işletmecileri ile yapılan anlaşmalar idarece tek taraflı olarak feshedilerek, teminatları

    Hazineye gelir kaydedilir. Ayrıca haklarında kanuni koğuşturma yapılır.

    Yasak Belge Kullanmanın Cezası

    Madde 16 - 159 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince Notere tasdik ettirilmemiş veya bu yönetmelik esaslarına göre hazırlanmamış olan belgeleri kullanan mükellefler hakkında, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş olduğu kabul edilerek, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

    Geçici Madde

    Madde 17 - Bu yönetmelik gereğince anlaşmalı matbaalara bastırılan belgeler 01/03/1985 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

    EK

    Belgeyi bastıran ve teslim alan mükellefin   Adı Soyadı Varsa Ünvanı :

                   Adresi :   

                   İşi :   

                   Vergi Dairesi   

                   Hesap No.su :   

    Basın ve Dağıtım Yapılan Belgenin   Cinsi    :

                   Seri ve Sıra no.su :   

                   Miktarı :   

                   Veriliş tarihi :   

    Matbaa İşletmecisinin         Adı Soyadı

                   Varsa Ticaret Ünvanı :   

                   Adresi :   

                   Vergi Dairesi :   

                   Hesap Numarası :   

    Anlaşmanın Yapıldığı deftardarlık   

                   Tarihi ve sayısı :   

    Teslim Alan            Teslim Eden

    Tarih, Kaşe ve İmza          Tarih, Kaşe ve İmza

    213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci Maddesinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Hazırlanan Yönetmelik Gereğince, Bakanlık veya Defterdarlıklar ile Matbaa İşletmecileri arasında Yapılacak Tip Anlaşma :

    ANLAŞMA

    ............................ Defterdarlığı il sınırları içindeki vergi mükelleflerinin ihtiyacı olan ve aşağıda 1 inci maddede belirtilen belgelerin basım işi aşağıda gösterilen şartlarla ......................................

    ...................... tarafından yapılacaktır.

    Matbaa işletmecisinin .................. lira tutarındaki teminatı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde sözleşme süresi sonuna kadar kalmak üzere; ................. Defterdarlığı

    ile............................................................ arasında iş bu Anlaşma ........../......./ tarihleri arasında; geçerli olmak üzere ...../..../1985 tarihinde yapılmıştır.

    1. Mükellefler tarafından kullanılan ve aşağıda isimleri, ebadları ve nüshaları belirtilen belgeler her belge türü itibariyle ayrı ayrı basılacaktır.

    Basılacak Belgelerin Adı      Nüshası En az   Yaklaşık Ebadları

    ---------------------------------      -------------------   ----------------------

    Fatura            1 Asıl 1 Örnek   20x28 veya 20x14 cm.

    Müstahsil Makbuzu         1 Asıl 1 Örnek   14x20 cm.

    Serbest Meslek Makbuzu      1 Asıl 1 Örnek    14x10 cm.

    Gider Pusulası         1 Asıl 1 Örnek   14x20 cm.

    Perakende Satış Vesikaları      1 Asıl 1 Örnek   14x20 veya 14x10 cm.

    Yolcu Taşıma Biletleri      1 Asıl 1 Örnek   8x17 cm.

    Sevk İrsaliyesi         1 Asıl 1 Örnek   28x20 veya 14x20 cm.

    Taşıma İrsaliyesi          1 Asıl 2 Örnek   28x20 cm.

    Yolcu Listesi         1 Asıl 2 Örnek   28x20 cm.

    Günlük Müşteri Listeleri      1 Asıl      28x20 cm.

    Makinalı Kasaların Kayıt      1 Asıl 1 Örnek    -

    Ruloları

    2. Basım Şartı :

    Bu sözleşmeye göre baskı işini yapacak basımevi baskıya geçmeden önce mükelleflerin vergi dairesi mükellef sicil kartını görmek ve basıp teslim edecekleri belgeleri bu bilgilere göre düzenlemek zorundadır.

    3. Basım İşi Karşılığında Alınacak Bedel

    Bu anlaşmada belirtilen belgelerin basım ücretleri mükellef ile matbaa işletmecisi arasındaki anlaşmaya göre belirlenecektir.

    4. Basılacak Belgelerin Nitelikleri :

    A - Bu anlaşmanın 1 inci maddesinde belirtilen belgelerin asılları 1 inci veya 2 nci cins hamur, nüshaları ise belgeyi bastıracak olan mükellef tarafından belirlenecek cins hamur kağıda basılacaktır.

    B - Bu belgelerin basımı sırasında sıra atlanmayacak ve boş sayfa bırakılmayacaktır.

    Belgelerin asıl ve nüshalarındaki seri ve sıra numaraları aynı olacaktır.

    C - Bu belgelerde yönetmelikte belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur.

    Ancak, perakende satış fişleri ile yolcu biletlerinde mükellefin adı soyadı varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi hesap numarasını içeren kaşe veya baskı kullanılabilecektir.

    Bu bilgiler ile baskıyı yapan matbaanın bulunduğu il kod numarası 10 puntodan, belgelerin seri ve sıra numarası 12 puntodan daha küçük, basımı yapan matbaa işletmecisinin adı soyadı, varsa ticaret ünvanı ve

    vergi dairesi hesap numarası 8 puntodan daha büyük yazılmayacaktır.

    5. Öncelik :

    Matbaa İşletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanıyacaklar, siparişleri bir hafta içinde basıp teslim edeceklerdir.

    6. Teslim Şartı :

    Matbaa İşletmecileri, basmış oldukları belgeleri mükelleflere parti parti teslim etmeleri halinde, bu belgelerin teslimleri küçük sıra numarasından başlıyarak yapılacaktır.

    Sözkonusu belgelerin, basımından mükelleflere teslimine kadar geçecek süredeki muhafazasından matbaa işletmecisi sorumlu olacaktır.

    (Değişik fıkra: 11/03/2005 - 25752 S.R.G. Yön/3.mad) İşletmeci, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin olarak, örneği Yönetmeliğe ekli bilgi formunu düzenleyecek ve elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir. Basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilecek ve iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilecek, diğer nüshası ise işletmeci tarafından muhafaza edilecektir. Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir. Bakanlıkça, bilgi formunu kağıt ortamında göndermesine izin verilen matbaa işletmecisi bu formu dört nüsha düzenleyecek ve belgeyi teslim alan ile birlikte imzaladıktan sonra, bunlardan bir nüshası kendisinde kalmak üzere, birini mükellefe, birini mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, diğerini ise kendisinin bağlı bulunduğu defterdarlığa belgelerin teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar verecektir. Kendisinde kalan nüshasını düzenleme tarihini takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edecektir.

    Bu anlaşmada belirlenen hususları ve basım işlerini her zaman incelemeye Bakanlık, Defterdarlık ve Vergi Dairesi yetkilidir. Matbaa işletmecisi inceleme yapacak olanlara basımla ilgili her türlü bilgiyi vermeye matbaanın her yerini göstermeye mecburdur.

    7. Yazılması Zorunlu Bilgiler :

    A - Defterdarlıkça verilen özel işaret (amblem) ve il kod numarası belgenin önyüzünün, üst orta kısmına gelecek şekilde basılacaktır.

    B- Matbaa işletmecisi basımını ve dağıtımını yaptığı belgelerin en alt kısmına dipnot şeklinde 8 puntodan büyük olmamak üzere adını, varsa ticaret ünvanını, adresini, vergi dairesi hesap numarasını ve yılını yazacaktır.

    8. Ödeme Şartları :

    Fatura ve benzeri belgeleri basan matbaa işletmecisi ile bu belgeleri bastıracak olan mükellefler arasındaki ödemelerden hiçbir şekilde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve...........Defterdarlığı sorumlu tutulamaz.

    9. Cezai Hükümler :

    Her ne suretle olursa olsun basım ve dağıtım işlerini anlaşmaya uygun olarak yerine getirmeyen veya eksik bir şekilde yerine getiren matbaa işletmecileri ile yapılan bu anlaşma idarece tek taraflı fesh edilerek teminatlar Hazineye gelir kaydedilir ve bu anlaşmaya göre basılmış olan belgeler sahiplerine teslim edilmek veya imha edilmek üzere idareye bırakılır.

    Diğer taraftan, işlenen fillere uygun olarak Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların ceza hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

    10. Taraflarca Tesbit Edilecek Diğer Hususlar :

    11. Yürürlük Tarihi :

    Bu anlaşma, anlaşmaya taraf olanların imzalamalarını müteakip yürürlüğe girer.

    12. Anlaşmanın Yenilenmesi :

    İşbu anlaşma imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. Ancak iki tarafın da istemesi halinde bu anlaşma süre bitiminden önce birer yıl süreyle yenilenebilecektir.

    EK :

    BELGELERE KONULACAK

    ÖZEL İŞARET (AMBLEM)

             Ölçüler

          Dış daire çapı : 2 cm.

          İç daire çapı : 1 cm.

    Mevzuat Kanunlar