LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM GÖRENLERDEN ÖĞRETİM YARDIMCISI KADROLARINA ATANACAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞ SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18544

    Amaç ve Kapsam :

    Madde 1 - 2547 sayılı Kanunun 50 nci ve 65 inci maddelerine göre Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu yönetmelik, lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğrenim kurumlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenlerden geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına atanacakların hak ve yükümlülükleri ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin giriş sınavları hakkındaki usul ve esasları düzenler.

    Kadro Ayrımı :

    Madde 2 - Fakülte, Yüksekokul, enstitü, konservatuvar veya üniversite yönetim kurulu bir yarı yıl sona ermeden bir sonraki yarı yıl için yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık öğrencilerine, 02/09/1983 tarih ve 78 sayılı "Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında "Kanun Hükmünde Kararname " ekinde gösterilen kadrolardan kendilerine tahsis edilmiş mevcut öğretim yardımcısı kadroları içinden tahsis edecekleri boş öğretim yardımcıları kadrolarını anabilim veya bilim dalları itibariyle tespit edecek önerilerini Rektörlüğünün onayına sunarlar.

    Rektörlükçe uygun görülen öneriler onaylanacak tahsis edilecek kadro listeleri adaylara duyurulmak üzere ilgili enstitülere veya tıp fakültesine gönderilir.

    Atanma Şartları :

    Madde 3 - Tıpta uzmanlık öğrencilerinin " Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliğin"nin 13. ve 14. maddelerinde gösterilen değerlendirmeler esas alınarak bir jüri tarafından yapılacak yabancı dil ile bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Jüriler ilgili fakültelerin yönetim kurullarının teklifi ve Rektörün onayı ile kurulur.

    Tıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinin öğretim yardımcılığı kadrolarına atamaları 2547 sayılı kanunun 50. Maddesi esaslarına uyulmak kaydıyla aynı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. Maddesindeki usule göre yapılır.

    Atanmada Sıralama :

    Madde 4 - Sınavda başarılı olan tıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik, ve doktora öğrencileri sayısı tahsis edilen kadro sayısından fazla olduğu hallerde atamalar, adayların sınavlardaki başarı derecelerine göre yapılan sıralandırmalar esas alınarak yapılır.

    Atama Süresi :

    Madde 5 - Atanma için bütün şartlar haiz yüksek lisans, sanatta yeterlilik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerin öğretim yardımcısı kadrolarına atanmaları her defasında en fazla bir yıl süre ile yapılır.

    Atanmalar her öğretim yılı başında aynı usulde ve yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora öğrencileri için lisans Üstü Öğretim Yönetmeliğinde, tıpta uzmanlık öğrencileri için ise Tababet ve Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen süreler ile 2547 sayılı kanunun 74. maddesinde gösterilen ek sürelerle sınırlı almak üzere, yeniden yapılabilir. Ancak Üniversitelerin özelliklerine göre tıpta uzmanlık eğitimi yapanlar için bu süreler anabilim dalı başkanı ve ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektörün onayı ile uzatılabilir.

    Sürelerin Uzatılması :

    Madde 6 - Her öğretim yılı sonunda öğretim elemanı kadrolarına geçici olarak atanmış olan lisans üstü öğrencilerin, bu kadrolara atanmak isteyen diğer adaylarda dikkate alınarak yeniden aynı usulle atanmalarının yapılmamasına Rektörlükçe karar verilir.

    Görevleri :

    Madde 7 - Öğrenim yardımcısı kadrolarına geçici olarak atanan yüksek lisans, sanatte yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerin görevleri şunlardır:

    Yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri için ilgili fakülte, yüksekokul, bölüm,.anabilim veya bilim dalı tarafından gerekli görülen bilimsel çalışmaları yapmak.

    Kadroyu tahsis eden rektörlük, fakülte, yüksekokul, kanservatuvar veya enstitünün yürürlükte olan yönetmelik ve yönergelerinde öngörülen görevler ile bağlı oldukları bölüm, anabilim dalı veya bilim dalı'nın vereceği eğitim, araştırma ve uygulama ile ilgili görevleri yapmak.

    Üniversite, fakülte, yüksekokul konservatuvar veya enstitünün organlarınca ve ilgili bölüm anabilim dalı ve bilim dalı başkanlarınca verilecek diğer görevler yapmak.

    Öğretim yardımcısı kadrolarına geçici olarak atanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık öğrencileri, üniversite ve üniversiteye bağlı kuruluşlar dışında resmi veya özel süreklii veya geçici hiçbir görev kabul edemezler.

    Aylığın Tesbiti :

    Madde 8 - Geçici olarak öğretim yardımcısı kadrolarına atanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrencisi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 3. Maddesi öğretim yardımcıları için öngörülen yöntem ve koşullarla işe başlatılırlar, kademe ile derece yükselmeleri konusunda da yine aynı kanunun 7. ve 8. Maddelerine göre işlem görülür.

    Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin tespitinde, aynı durumda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve ödemeleri gözönünde tutulur. 28/03/1983 gün ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca bunlara verilecek her türlü ödemeler net tutarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumdaki personeline o mahalde verilen her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark, vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kendilerine ödenmez.

    Mali Hükümler :

    Madde 9 - Geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına atanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, veya tıpta uzmanlık öğrencilerinin bu yardımcılara yapılmakta olan tüm ödemelerle bunlara sağlanan sosyal hak ve yardımlardan görevlendirmelerde Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılırlar.

    Kadroyu Boşaltma:

    Madde 10 - 2547 sayılı Kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına

    Geçici olarak atanıp, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğrenimlerini başırı ile tamamlayarak yüksek lisans, doktora, veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir.

    Hizmetlerine ihtiyaç görülen 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 33. Maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür.

    Disiplin veya Ceza İşleri :

    Madde 11 - Öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanan yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin bu yönetmelik hükümlerine göre kendilerine verilen görevlere ilişkin disiplin ve ceza işlerinde 2547 sayılı yasanın 53. maddesi ile "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği " hükümleri, öğrencilik sıfatı ile ilgili konularda ise aynı yasanın 54. madde hükümleri uygulanır. Her iki yönetmeliğini disiplin suçu saydığı eylemleri hakkında öncelikle "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği " hükümleri uygulanır.

    Yürürlük :

    Madde 12 - Bu yönetmelik hakkında 832 sayılı yasanın 105. Maddesi gereğince Sayıştay 'ın görüşü alınmış olup, Yönetmelik Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 13 - Bu yönetmelik hükümlerini Rektör Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar