ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİ YAPMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/11/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18223

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının yetenek ve başarılarına göre, kendi dalları doğrultusunda lisans öğrenimi yapabilmeleri için gerekli imkan ve fırsatı sağlamaktır.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, branş öğretmeni yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans öğrenimini tamamlayabilmelerine ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak:

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun, 7/e maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Öğretim Yapacak Kurumlar:

    Madde 4 - Lisans tamamlama eğitimi; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üniversitelerde yapılır.

    Bu eğitim; adayların branşlarına göre üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yürütülür.

    Dersler; sanat dalları ve beden eğitim dersleri hariç, öğretim üyeleri tarafından verilir.

    Lisans tamamlama eğitimi; yaz ve akşam öğretimi şeklinde de düzenlenebilir.

    Kontenjan:

    Madde 5 - Lisans tamamlama eğitimi için, her yıl alanlara göre ayrılacak kontenjanlar, ilgili fakülte yönetim kurullarının görüşü ve rektörlüklerinin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

    Giriş şartları:

    Madde 6 - Lisans tamamlama eğitimine katılmak için belirlenen kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde, ilgili fakülteler tarafından bir seçme sınavı yapılır.

    Farklı Programlar:

    Madde 7 - Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan adaylar için önceki öğrenimleri dikkate alınarak ayrı programlar düzenlenir. Bu programı izleyen adaylar, kaydoldukları birimin öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine tabi olurlar.

    Diploma :

    Madde 8 - Lisans tamamlama eğitimini bitirenlere ve kurumun ilgili eğitim programının lisans diploması verilir.

    Disiplin İşleri :

    Madde 9 - Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan öğretmenler, öğretmenlere ilişkin disiplin kuralları yanında, öğretim gördükleri kurumun disiplin kurallarına da tabidir.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bakanlıklara bağlı iken, üniversite kapsamına alınan yükseköğretim Kurumlarındaki öğretim görevlilerinden, bu görevlerini 30/06/1984 tarihinden sonra da sürdürmeleri uygun görülenlerin, istedikleri takdirde, giriş için öngörülen diğer şartlar aranmaksızın, üniversiteleri tarafından yapılacak programlamayla lisans öğrenimi görmeleri sağlanır.

    Geçici Madde 2 - Öğretim görevlileri lisans tamamlama öğrenimlerini, kendi alanlarında program uygulayan diğer üniversitelerde yapabilecekleri gibi, bu öğretim görevlileri için, ilgili üniversiteler tarafından yoğunlaştırılmış programlar halinde yaz veya akşam öğretimi de düzenlenebilir. Bu konuda, hangi üniversitelerde yaz ve akşam öğretimi yapılabileceği, Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

    Yaz ve akşam öğretiminden yararlanmak isteyenler, Yükseköğretim Kuruluna iletilmek üzere 15 Temmuz 1984 tarihine kadar üniversitelerine başvururlar.

    Yürürlük:

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar