ÜNİVERSİTELERDE DERS ARACI OLARAK KULLANILAN KİTAPLAR, TEKSİRLER VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI DIŞINDAKİ YAYINLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18553

    Madde 1 - Üniversiteler ile bunları bağlı birimlerde yapılacak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinin (b) fıkrasının, 3 üncü bendi ve 1 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği"nin 1 inci maddesine göre ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlar bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Dergi Esasları:

    Madde 2 - Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve diğer araştırma kuruluşlarınca eğitim ve araştırma çalışmalarına paralel dallarda belli bir bilimsel seviyede olan Türkçe ve yabancı dilde orjinal makaleler, tarama yazıları ve kısa bildiriler Üniversite Dergisi yayınlanır.

    Üniversite Dergisinde Basılabilecek Yazılar:

    Madde 3 - 2. Maddede tanımlanan alanlarda olmak üzere,

    Orjinal Makaleler; orjinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıttıran makaleler,

    Tarama Yazılırı; Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir değerlendirme yapan bulguları karşılaştırarak eleştiren yazılar,

    Kısa Bildiriler; Yapılan bir araştırmanın önemli, bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılardır. Sadece Üniversite dergilerinde basılabilir çok önemli bilimsel yazılar çeviri yazı olarak Üniversite dergisinde basılabilir

    Üniversite Dergisine Yazı Kabul Esasları:

    Madde 4 - Üniversite dergisine kabul edilecek yazılarını hazırlanmasında, baskı esasında düzeltmelerin yapılmasında uyulacak hususlarda Üniversitelerin yetkili kurullarında belirlenecek esaslara uyulması gereklidir.

    Telif Hakkı:

    Madde 5 - Üniversite ve Fakülte dergilerinde yayınlanan yazılara Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. Maddesinde ders kitabı ve teksirler için öngörülmüş olan telif hakkı ödenir.

    Telif haklarının hesaplanmasında satır içlerinde yer alan formüllerin her santimetresi iki kelime, satır aralarında yer alan formüllerin de her santimetresi 4 kelime olarak sayılır.

    Bülten Esasları:

    Madde 6 - Bilim ve Mühendislik alanında, üniversite elemanları veya diğer Türk ve yabancı kuruluşların elemanlarının orjinal araştırma çalışmaları Üniversite Bülteninde yayınlanır. Yayınlanacak makalelerin teorik, deneysel veya her ikisini kapsaması ve yüksek seviyede orjinal araştırmaları içermesi gerekir.

    Üniversite Bülteninde Basılabilecek Yazılar:

    Madde 7 - Üniversite Bülteninde sadece daha önce yayınlanmamış orjinal yazılar kabul edilir ve yazarlar gönderdikleri ve kabul edilen yazıları başka yerde yayınlanmamayı taahhüt ederler.

    Bültenin dil İngilizce'dir fakat Almanca ve Fransızca yazılar da yayınlanabilir.

    Üniversite Bülteninde basılabilecek yazıların hazırlanmasında ve ilgili diğer hususlarda Üniversite yetkili kurullarınca belirlenecek esasları uyulması gereklidir.

    Telif Hakkı:

    Madde 8 - Üniversite Bülteninde yayınlanan yazılar için Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre yazara ödeme yapılır.

    Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:

    Madde 9 - Üniversitenin çeşitli birimlerinde yapılan bilimsel incelemeler ve araştırmalar sonuçları ayrı yayın şeklinde basılabilirler. Bunlarla ilgili esaslar Üniversitelerin yetkili kurularınca belirlenir. Bu yayınların yazarlarına Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre telif hakkı ödenir.

    Doktora Tezleri:

    Madde 10 - Üniversitelerde yayınlanacak doktora tezlerinin hazırlanması ve basımında uyulacak esaslar Üniversitelerin yetkili kurullarınca kararlaştırılır. Doktora tezleri için yazarlara herhangi bir telif hakkı ödenmez.

    Fakülte Dergisi:

    Madde 11 - Üniversite Senatolarının kararı ile fakülte ayrı dergi çıkarabilirler ve eskiden çıkmakta olan dergilerin yayımına devam edebilirler. Bu dergilerin yayım ve telif esasları bu yönetmeliğin diğer maddelerine tabidir.

    Yürürlük ve Yürütme:

    Madde 12 - Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 13 - (Değişik cümle : 17/04/2010 - 27555 S.R.G Yön\1.mad) Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve İlahiyat gibi geleneksel olarak lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür diploma veren yükseköğretim kurumlarında en çok üç; Veteriner Fakültelerinde en çok beş, Hukuk Fakültelerinde özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki bölüm kurulabilir.

    Mevzuat Kanunlar