VAKIFLARCA KURULACAK VEYA KURULMUŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÜNİVERSİTE ADI VERİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/1991

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 20919

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı vakıflarca kurulacak veya kurulmuş bulunan bir yükseköğretim kurumuna Üniversite adının verilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri vakıf yükseköğretim kurumlarını ve birimlerini kapsar.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3708 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası teşkil eder.

    Şartlar:

    Madde 4 - Vakıflarca kurulacak veya kurulmuş bir yükseköğretim kurumuna üniversite adının verilebilmesi için;

    a - En az iki fakülteden oluşması,

    b - Bünyesinde fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim programlarının bulunması, bu programların yükseköğretim kurumunun ilk açılacak eğitim programları arasında yer almış olması ve eğitim ve öğretime başlayacağı yıl bu programlara öğrenci alınacağının taahhüt edilmiş olması,

    c - Eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinin en az o ildeki Devlet üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinde olması,

    d - O ilde Devlet üniversitesinin bulunmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tespit edeceği en yakın ildeki Devlet üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinde olması, Şartları aranır.

    Başvuru:

    Madde 5 - Üniversite adıyla bir yükseköğretim kurumu açılması veya kurulmuş bulunan bir yükseköğretim kurumuna üniversite adının verilmesine ilişkin olarak vakıf yetkililerince yapılan başvuru Yükseköğretim Kurulu'nca incelemeye alınır ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgisine sunulur.

    İnceleme:

    Madde 6 - Yapılan buşvuruları incelemek üzere üçü Milli Eğitim Bakanı, üçü Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve biri de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı tarafından seçilen yedi kişilik bir komisyon kurulur.

    Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve çalışma usullerini tesbit eder. Komisyon 2547 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde şartların gerçekleşip gerçekleşemediğini inceler. İnceleme sonucunu üç nüsra halinde hazırlayacağı ayrıntılı raporla Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na sunar.

    Madde 7 - Bir vakıf üniversitesine Yüksek Teknoloji Enstitüsü adının verilmesine ilişkin başvurular da aynı komisyonca incelenir.

    Madde 8 - Komisyonun hazırladığı rapor Yükseköğretim Kurulu Başkanınca Genel Kurulun ilk toplantı gündemine alınır ve görüşülerek alınacak karar, öneri olarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulur.

    Yürürlük:

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar