YURT İÇİNDE VE DIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/11/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18214

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nca 39 uncu maddesinde öngörülen Yurtiçinde ve Yurtdışında geçici görevlendirme esaslarını düzenlemektir.

    Madde 2 - Görevlendirmeler;

    a) Kısa süreli görevlendirme:

    Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir.

    İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.

    b) Uzun süreli görevlendirme :

    Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.

    Madde 3 - Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

    Kurumları adına yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, yurtdışına gönderilen Devlet memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

    Geçici görev yolluğu, yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden üniversite dışındaki bir kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir.

    Madde 4 - Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yapılabilmesi için ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenmiş olması şarttır.

    Madde 5 - Uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için :

    a - Öğretim üyelerinin Üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az altı yıl çalışmış olması şartı aranır veya önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az altı yıl, aylık ve yolluk almayacaklar için en az iki yıl geçmiş olması gerekir.

    Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.

    İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

    Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirmeleri süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir.

    Yurtdışında görevlendirilen öğretim elamanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elamanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilir.

    İlgili elamanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

    Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirmeleri süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir.

    b - Kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentler bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurtdışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarında ödenmez, Bunlara önce bir yıla kadar, gerekli görülüyorsa bir yıla kadar daha aylıksız izin verilebilir. Kısa süreli görevlendirmeden aylıkları dışında üniversite bütçe imkanlarından yararlanamazlar.

    c - Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayın edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler.

    d - Araştırma görevlisi veya bu kadrolara atanmış öğretim elemanları üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışında iki yıla kadar görevlendirilebilirler. Bunların görevleri beş yıla kadar uzatılabilir.

    Madde 6 - Uzun süreli görevlendirme ve görev süresinin uzatılması ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine rektörce kararlaştırılır.

    Madde 7 - Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporuna yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.

    Madde 8 - Hükümetler arası kültür anlaşmalarına göre veya üniversitelerin yurtdışı üniversitelerle yaptığı ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış bulunan anlaşmalar gereğince yapılacak yurtdışı görevlendirmeler ve 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılacak yurtdışı görevlendirmeler bu yönetmelikte geçen sınırlamalara tabi değildir.

    Madde 9 - 07/10/1982 tarihli 18831 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 10 - Üniversitelerin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili mevcut yönetmeliklerinin bu ilkelerle çelişen maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - 1 Ağustos 1982 tarihinden önce yapılmış görevlendirmeler için bu Yönetmelik uygulanmaz.

    Geçici Madde 2 - 2809 sayılı Kanun ile üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarından devralınan öğretim elemanlarının önceki kurumlarında geçirdikleri süreler ile yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme süreleri bu yönetmeliğin uygulanmasında esas alınan sürelerden sayılır.

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

    Madde 12 - Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar