YÜKSEKÖĞRETİM KURULU REKTÖRLER KOMİTESİ KURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/08/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 17778

    Kuruluş:

    Madde 1 - Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi adı ile bir Komite kurulmuştur.

    Amaç:

    Madde 2 - Komitenin amacı; Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri arasında işbirliğini sağlamak, uygulamalarda uyumu gerçekleştirmek, Yükseköğretim Kurulu'nun yetkili olduğu konularda bu kurula önerilerde bulunmaktır.

    Organlar:

    Madde 3 - Komitenin Organları;

    a) Başkan ve Başkanlık Divanı,

    b) Genel Kurul,

    c) Genel Kurul'ca oluşturulan çalışma birimleridir.

    a) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Komite'nin Başkanıdır. Başkan, üyelerden 3 başkan yardımcısını üçer yıl süre ile seçer. Üniversitelerarası Kurul Başkanı olan üye tabii başkan yardımcısıdır. Başkan'ın bulunmadığı hallerde başkan yardımcılarından biri O'na vekalet eder.

    b) Komite Genel Kurulu: Komite Genel Kurulu Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerinden, bulunmadıkları hallerde vekillerinden oluşur. Başkanlık divanı, emekliler dahil, önceki rektörlerden kurula iki yıl süre ile ek üyeler seçer. Ek üye sayısı üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü sayılarının toplamının yarısını geçemez.

    c) Çalışma Birimleri : Komite Genel Kurulu ihtiyaca göre Çalışma Birimlerini ve alt Komiteleri kurabilir ve bunların çalışmaları ile ilgili esasları tespit eder.

    Yürürlük ve Yürütme:

    Madde 4 - 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin 12 nci bendine göre Yükseköğretim Kurulu'nca düzenlenmiş olan bu yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar