YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

    Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/01/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18634

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç:

    Madde 1 - Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanın işleri yapan veya öğrencilik sıfat şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esaslar bu yönetmelikte gösterilmiştir.

    Hukuki dayanak:

    Madde 3 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin a/9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

    Tanımlar:

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

    Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleri,

    Öğrenci : Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans (mastır), doktora veya tıpta uzmanlık veyahut sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,

    Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma :Öğrencinin, belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna bina, bahçe, eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Cezaları ve Suçları

    Disiplin Cezaları:

    Madde 5 - Disiplin cezaları şunlardır.

    a - Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerekli yazı ile bildirilir.

    b - Kınama: Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirilmiştir.

    c - Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığını bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağı yazı ile bildirilir.

    d - Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığını bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağı bir yazı ile bildirilir.

    e - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye, Yükseköğretim kurumundan di daha herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma Cezasını Gerektirin Disiplin Suçları:

    Madde 6 - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a - Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    b - Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,

    c - Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

    d - Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek,

    Kınama Cezasını Gerektirin Disiplin Suçları:

    Madde 7 - Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

    a - Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    b - Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek,

    c - Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

    d - Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak,

    e - Ders, seminer, uygulama laboratuvar, atölye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,

    f - Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,

    g - Kumar oynamak veya oynatmak,

    Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

    Madde 8 - Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır :

    a - Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,

    b - Törenlerde, tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,

    c - Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,

    d - Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerlere uyarıya rağmen işgalde devam etmek,

    e - Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,

    f - Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,

    g - Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

    h - Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak,

    i - Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

    Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

    Madde 9 - Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır :

    a - Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket etmek,

    b - Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,

    c - Siyasi ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak,

    d - Dil, ırk., din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,

    e - Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiil tecavüzde bulunmak,

    f - Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak,

    g - Hırsızlık yapmak,

    h - Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,

    i - Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,

    j - Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,

    k - Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

    l - Yükseköğretim kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,

    m - Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek,

    Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:

    Madde 10 - Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a - Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

    b - Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma ma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

    c - Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

    d - Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

    e - Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

    f - Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

    g - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

    h - "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun " a muhalefet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

    i - Yükseköğretim kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek v.b. kuruluşlar teşkil etmek,

    j - Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.

    k - Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

    l - Irza tecavüz etmek,

    m - Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

    n - Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

    o - Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,

    p - Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

    Öngörülmemiş Disiplin Suçları:

    Madde 11 - Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

    Disiplin Suçunun Tekerrürü:

    Madde 12 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Soruşturması

    Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir:

    Madde 13 - Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amirler;

    a - Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

    b - Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,

    c - Yüksekokul öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı yüksekokul müdürü,

    d - Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü'dür.

    Soruşturma yaptırmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.

    (Değişik fıkra : 08/06/2006 - 26192 Yön/1.mad) Toplu veya süreklilik arzeden öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında; fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa konservatuar öğretim elemanlarından oluşan, olayın kapsam ve niteliğinin gerektirdiği sayıda üyeden inceleme ve soruşturma kurulu teşkil edilir. Bu kurul meydana gelen öğrenci olaylarının sebeplerini ve tekerrürün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri bir rapor halinde rektöre sunar.

    Ayrıca , yapacağı soruşturma sonucunda suçlu oldukları tespit edilen öğrenciler hakkında verilecek uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları için yetkili disiplin amirine yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları için Üniversite disiplin kuruluna teklifte bulunur.

    Soruşturmanın Süresi:

    Madde 14 - (Değişik fıkra : 08/06/2006 - 26192 Yön/2.mad) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içinde başlanır. Soruşturmanın; soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır.

    Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.

    Soruşturmanın Yapılış Şekli:

    Madde 15 - Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulan veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şekli de yazılır.

    Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli; soruşturucuların istedikleri her türlü bilgi, dosya, ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

    Savunma Hakkı:

    Madde 16 - a) (Değişik bent : 08/06/2006 - 26192 Yön/3.mad) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yere, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirli yerlerinde ilân olunur.

    b) Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur.

    c) Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre veriler veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur.

    d) Her türlü tebligat işlerinde; bu yönetmeliğin 35. ve 37. Maddeleri hükümleri uygulanır.

    e) Soruşturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

    Soruşturma Raporu:

    Madde 17 - Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliler, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilecek delilere göre suçunu sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.

    Soruşturma Sırasında Tedbir:

    Madde 18 - Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, sanık öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili mercinin kararı uygulanır.

    Öğrencinin, disiplin suçunu işlendikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların anlamasına engel teşkil etmez.

    Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi:

    Madde 19 - Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

    Sanığın ceza kanuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulamasına engel teşkil etmez.

    Soruşturmanın Sonuçlandırılması:

    Madde 20 - a) (Değişik bent : 08/06/2006 - 26192 Yön/4.mad) Soruşturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitü, konservatuar ve yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin Kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

    b) Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilirler.

    (Mülga fıkra : 25/11/1989 - 20353)

    Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:

    Madde 21 - Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar veya yüksekokul müdürünce,

    Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurullarınca, verilir.

    Fakülte, enstitü, konservatuvar ve yüksekokul yönetim kurulları aynı zamanda kendi kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar.

    Disiplin Kurulunun Toplanması:

    Madde 22 - Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saate toplanır.

    Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi:

    Madde 23 - Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

    Toplantı Nisabı:

    Madde 24 - Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

    Raportörlük:

    Madde 25 - Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

    Görüşme Usulü:

    Madde 26 - Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görünce soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

    Oylama:

    Madde 27 - Disiplin kurularında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

    Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

    Karar:

    Madde 28 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu; soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte muhtardır, gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

    Karar Süresi:

    Madde 29 - Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.

    Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadır.

    Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:

    Madde 30 - a - Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığı, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.

    Başka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte, kendi yükseköğretim kurumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir.

    b - Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tesbit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin herbirine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uygulama ve itiraz

    Cezaların Bildirilmesi:

    Madde 31 - Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından:

    a - Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

    b - Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,

    c - Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere,

    d - Yükseköğrenim Kuruluna,

    e - Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten :

    1 - Bütün yükseköğretim kurumlarına,

    2 - Emniyet makamlarına,

    3 - İlgili askerlik şubelerine,

    4 - Yükseköğretim Kuruluna (Ö.S.Y.M. Başkanlığına ) yazılı olarak bildirilir.

    Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı kuruluşlarda, ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

    Uygulama:

    Madde 32 - Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

    İtiraz ve Süresi ve İdari Yargı Yolu:

    Madde 33 - Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan 1 aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yar alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurabilir.

    Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

    İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder.

    Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.

    Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.

    Zaman Aşımı:

    Madde 34 - Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen öğrenciler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren :

    a - Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

    b - Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde,

    disiplin soruşturmasına başlamadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin

    Cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zaman aşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Tebligat ve Adres Bildirime:

    Madde 35 - a) Disiplin kovuşturması dolayısıyle her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kanununa kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

    b)Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığı iddia edemezler.

    Dosya Teslimi:

    Madde 36 - Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

    Yazışma Şekli:

    Madde 37 - Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge; dosyasında saklanır.

    35. maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümleri uygulanır.

    Yasaklar:

    Madde 38 - Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari işlemlerle birlikte, duruma göre bu yönetmeliğin veya "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği "nin hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırma:

    Madde 39 - 13 Nisan 1974 tarih ve 14857 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış bulunan "Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler:

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında, bu konuları düzenleyen ve daha önce mer'i olan ceza hükümleri uygulanır.

    Bu Yönetmeliğin, 34. Maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zaman aşımı sürelerine ilişkin hükümler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve hallere uygulanmaz. Ancak, bu yönetmeliğin yayımında önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler, yayım tarihinden itibaren iki yı içinde sonuçlandırılır.

    Yürürlülük:

    Madde 40 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 41 - Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar