YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 18/04/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19082

    Yükseköğretim Kurumundan

    Amaç :

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarında bölümleri oluşturan anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında eğitim - öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüş bildirmek üzere akademik kurulların oluşturulmasını ve çalışma düzenini belirlemektir.

    Dayanak :

    Madde 2 - Bu yönetmeliğin hukuki dayağını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 42 nci ve 65-a /13 üncü maddeleri teşkil eder.

    Akademik Kurullar :

    Madde 3 - Yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki akademik kurullar oluşturulur.:

    a - Akademik Genel Kurul

    b - Akademik Bölüm Kurulu

    c - Akademik Anabilim (Anasanat) Kurulu

    Akademik kurullardan anabilim kurulu tıp ve diş hekimliği fakültelerinde zorunludur. Diğer yükseköğretim kurumlarında anabilim (anasanat) ve bilim (sanat) dallarında akademik kurullar, ilgili yöneticinin önerisi ve rektörün onayı ile kurulabilir.

    Akademik Kurulların oluşması :

    Madde 4 - Akademik kurullardan;

    a - Akademik Genel Kurul, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunda o dönemde her ne suretle olursa olsun fiilen eğitim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisidir. Yöneticinin bulunmadığı hallerde, kurula vekili başkanlık eder.

    b - Akademik Bölüm Kurulu ilgili bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim görevlileri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı, ilgili bölüm başkanıdır. Bölüm başkanının bulunmadığı hallerde kurula yardımcısı başkanlık eder.

    c - Akademik Anabilim (Anayasa ) Kurulu, ilgili anabilim (anasanat) dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Kurulun başkanı ilgili anabilim (anasanat ) dalı başkanıdır. Anabilim (Anasanat) dalı başkanının bulunmadığı hallerde, kurulan en kıdemli öğretim üyesi başkanlık eder.

    Kurulların Toplanması :

    Madde 5 - Akademik kurullardan;

    a - Akademik Genel Kurul, her eğitim- öğretim yılının sonunda başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    b - Akademik Bölüm Kurulu, her iki ayda bir ( Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerinde her yarı yılda bir ) başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    c - Akademik Anabilim (anasanat) Kurulu, her ay başkanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gereğinde başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    Toplantı Nisabı :

    Madde 6 - Akademik kuruların toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye tamsayının yarısından fazlasıdır. Ancak görev gereği şehir dışında veya izinli bulunan üyeler toplantı nisabının hesabında dikkate alınmaz.

    Nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul engeç onbeş gün içinde yeniden toplantıya çağırılır.

    Kurulların Görevleri :

    Madde 7 - Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler ve göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirler alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısına sunar. Alınması gereken tedbirler başka kurum ve mercilerin yetkisinde olduğu hallerde, konu gerekli girişim için ilgili yükseköğretim kurumunun yöneticisi aracılığıyla rektörlüğe iletilir.

    Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanları akademik bölüm, akademik anabilim (anasanat), varsa akademik bilim (sanat) kurularının görüş ve önerilerini de ekleyerek geçmiş yıldaki çalıma planını belirten bir raporu bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yöneticisine sunar. Yönetici bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek rektöre gönderir.

    Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporları :

    Madde 8 - Her öğretim elemanı, o eğitim - öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini bir rapor halinde bağlı bulunduğu birimin yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunar.

    Yürürlük :

    Madde 9 - Bu yönetmelik, Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 10 - Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar