YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

   

    Yükseköğretim Kurumundan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/04/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18382

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında sürekli veya sürekli görev yapan öğretim elemanları ile 657 Sayılı Kanuna göre çalışan memurların; diğer personelin ve öğrencilerin sicilleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

    Sicil Vermede Sorumluluk

    Madde 2 - Sicil amirlerinin, sicil raporu düzenlerken tam tarafsızlık içinde hareket etmesi esastır. Garazla veya özel bir amaçla gerçeğe aykırı düşünce sicil raporuna yazılmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : Öğretim Elemanlarının Sicili

    Özlük Dosyaları ve Sicil Raporları

    Madde 3 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında ve Üniversite Rektörlüklerinde, görevli her öğretim elemanları için bir özlük dosyası açılır. Sicil raporları da bu dosyada muhafaza edilir.

    Sicil Verme Yetkisi

    Madde 4 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Başkanı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Rektörler, Dekanlar, Yüksekokul, Enstitü ve Konservatuvar Müdürleri sicil vermeye yetkilidirler.

    Sicil bağlantılarını gösterir çizelge ( Ek : 1)dedir.

    Sicil Süreleri

    Madde 5 - Sicil süresi 1 yıldır. Sicil verilebilmesi için, öğretim elemanlarının, ilgili sicil amiriyle en az altı ay çalışmış olması gerekir. Beraber çalışma sürelerinin noksanlığı halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Sicil Verme Zamanı

    Madde 6 - Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur.

    Sicil Raporlarının Düzenlenmesi

    Madde 7 - Sicil raporları bir nüsha olarak düzenlenir. Sicil raporlarındaki bilgiler gizli tutulur.

    Sicil Raporlarının Doldurulması

    Madde 8 - Ek 2 'de gösterilen Sicil raporları açık ve seçik olarak doldurulur.

    Kanaatlerin olumsuz olması halinde kanaati doğrulayan raporların eklenmesi şarttır. Birinci ve ikinci derece sicil aminlerinin kanaatleri arasında uyuşmazlık olduğu taktirde, üçüncü derece sicil amirinin görüşüne itibar olunur.

    Sicil amiri iki olduğu takdirde ikinci sicil amirinin görüşüne uyulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Memurların Sicilleri

    Memurların ve Diğer Personel Sicil Raporlarının Doldurulması

    Madde 9 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile diğer personelin sicil işlemleri, 657 Sayılı Kanun ile 8 Eylül 1986 Tarih ve 86/ 10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürütülür.

    Bunların tezkiye amirleri de Ek ( 1 ) deki çizelgede gösterilmiştir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Öğrenci Sicilleri

    Öğrencilerle İlgili Sicil Fişlerinin Doldurulması

    Madde 10 - Öğrencilerin öğrenimlerinin devamı sırasında aldıkları ödül ve cezalar Ek (3)teki sicil fişlerine işlenerek dosyasında saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümleri

    Yönetmeliğin Kanuni Dayanağı

    Madde 11 - Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 63 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 12 - 3 Mart 1984 tarih ve 18330 Sayılı Resmi Gazete 'de neşredilen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlülük:

    Madde 13 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete 'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.

    EK - 1

    SİCİL BAĞLANTILARI ÇİZELGESİ

    SİCİL VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

    S.No Sicil Verilecek Personel   1. Sicil Amiri       2. Sicil Amiri       3. sicil Amiri

    A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

    1. Yükseköğretim Kurulu       Yükseköğretim       -   -

    Genel Sekreteri          Kurulu Başkanı

    2. Yükseköğretim Kurulu        Yükseköğretim kurulu       Yükseköğretim       -

    Genel Sekreter Yardımcıları,       Genel Sekreteri            Kurulu Başkanı

    Birinci Hukuk Müşaviri,

    Daire Başkanları,

    Özel Kalem Müdürü,

    Basım ve Halkla İlişkiler Müşaviri

    Savunma Uzmanı

    3.İkinci Hukuk Müşaviri,      Birinci Hukuk Müşaviri   Yükseköğretim Kurulu   Yükseköğretim

    Avukatlar                         Genel Sekreteri    Kurulu Başkanı

    4.Sivil Savunma Uzmanı       Yükseköğretim Kurulu      Sivil savunma      İçişleri Bakanlı-

                   Genel Sekreteri         Genel Müdürü      ğı Müsteşarı

    5.Diğer Personel         İlgili Daire Başkanları      Yükseköğretim Kurulu      Yükseköğretim

                   veya Müşavirler veya       Genel Sekreteri         Kurulu Başkanı

                   Özel kalem Müdürü

    B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

    1.Ünivesitelerarası Kurum      Üniversitelerarası      Yükseköğretim Kurulu   _

    Genel Sekreteri         Kurul Başkanı         Başkanı

    2.Diğer personel         Üniversitelerarası      Üniversitelerarası      Yükseköğretim

                   Kurul Genel Sekreteri      Kurul Başkanı         Kurulu Başkanı

    C)YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

    1.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme   Yükseköğretim       _         _

    Merkezi Başkanı         Kurulu Başkanı

    2.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme   Öğrenci Seçme ve Yer.   Yükseköğretim       _

    Merkezi Genel Sekreteri      Mer. Bşk.      Kurulu Başkanı

    3. Öğrenci Seç.ve Yer. Mer.   Öğrenci Seç.ve Yer.      Öğrenci Seç. ve Yer.   Yükseköğretim Huk. Müş,

    Kurulu Başkanı         Mer. Gen,. Sekr.      Mer. Başkanı       ve Müdürleri

    4. Diğer Personel         İlgili Müdürlükler      Öğrenci Seç.ve Yer.   Öğrenci Seç.

                            Mer. Gen. Sekr.      Yer. Mer. Baş.

    D)ÜNİVERSİTELER

    1.Rektörler         Yükseköğretim Kur.   _         -

                Başkanı

    2.Rektör Yardımcıları   Rektör         Yükseköğretim      -

    Üniversite Gen. Sek.               Kurulu Başkanı

          3.Gen. Sekreter Yardımcıları   Genel Sekreter         Rektör         Yükseköğretim

    Daire Başları, Hukuk                         Kurulu Baş.

    Müş., Savunma Uzmanları   

    3.1. Hastane İdari Pers.      Hastane Müdürü      Hastaneler Müd.      Genel Sekr.

    3.2. Sivil Savunma Uzmanları   Genel Sekr.      Siv. San:Gen. Müd.   İçişleri B. M.

    3.3. Sav. ve Siv. Savunma      Savunma Uzmanı   Genel Sekr.      Rektör

    Personeli         Siv. San. Uzmanı

    3.4.İdari Personel          İlgili Dai. Baş.veya    Genel Sekr.      Rektör

                   Müşavirler

    S. No Sicil Verilecek Personel   1. Sicil Amiri      2. Sicil Amiri      3.sicil Amiri

    E )FAKÜLTELER

    1.Dekanlar            Rektör         Yükseköğretim      -   

    2.Dekan Yardımcıları, Kadrolu   Dekan         Rektör         Yükseköğretim

    Öğretim Elemanları                           Kurulu Başkanı

    3. Fakülte Sekreterleri      Dekan         Rektör         Yükseköğretim

                                     Kurulu Başkanı

    4.İdari Personel         Fakülte Sekreteri   Dekan         Rektör

    F) ÜNİVERSİTELERDEKİ DİĞER PERSONEL

    1. Döner Sermaye İşletme Müdürleri

    1.1.Üniversite Döner Sermaye   Genel Sekreter      Rektör         Yükseköğretim

    İşletme Müdürleri                           Kurulu Başkanı

    1.2. Fakülte Döner Sermaye   Fakülte Sekreteri      Dekan          Rektör

    İşletme Müdürleri       

    1.3.Enstitü Döner Sermaye       Enstitü Sekreteri      Enstitü Müdürü      Rektör

    1.4.Yüksekokul Döner Sermaye    Yüksekokul Sekreteri      Yüksekokul      Rektör

    İşletme Müdürleri                     Müdürü      

    1.5.Konservatuvar Döner      Konservatuvar Sekr.      Konservatuvar       Rektör

    1.6. Meslek Yüksekokulu Döner   Meslek Yüksekokulu      Meslek Yüksek      Rektör

    Sermaye İşletme Müdürü       Sekreteri         Okul Müdürü

    1.7.Araştırma ve uygulama      Araştırma ve Uyg.               Rektör

    Mer. Döner Ser. İş. Müd.      Merkezi Müdürü

    2.Döner Sermaye İşletme Personeli :

    2.1.Üniversite Döner Sermaye   İşletme Müdürü      Genel Sekreter      Rektör

    İşletme Personeli

    2.2.Fakülte Döner Sermaye      İşletme Müdürü      Fakülte Sekreteri      Dekan

    2.3.Enstitü Döner Sermaye       İşletme Müdürü      Enstitü Sekreteri      Enstitü Müdürü

    İşletme Personeli

    2.4.Yüksekokul Döner Sermaye   İşletme Müdürü      Yüksekokul Sekr.      Yüksekokul Müd.

    İşletme Personeli

    2.5.Konservatuvar Döner Sermaye   İşletme Müdürü      Konservatuvar      Konservatuvar

    işletme Personeli                  Sekreteri         Müdürü

    2.6. Meslek Yüksekokul Döner   İşletme Müdürü      Meslek Yüksek      Meslek Yüksek

    Sermaye işletme Personeli               Okulu Sekreteri      Okulu Müdürü

    2.7.Araştırma ve Uygulama      İşletme Müdürü      Araş. ve Uyg.      Rektör

    Merkezi Dön.Ser.İşl. Pers.               Mer. Müd.

    2.8.Fonların Personeli      Fon Saymanı      Fon Yürütücüsü      Rektör

    G) REKTÖRLÜKLERE BAĞLI ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL, KONSERVATUVAR, MESLEK YÜKSEKOKULU

    ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ VE BÖLÜMLER

    1.Müdürler, Başkanlar      Rektör         Yükseköğretim      -

                            Kurulu Başkanı

    2.Müdür Yardımcıları, Bölüm   Müdür, Başkan         Rektör         Yükseköğretim

    Başkan Yardımcıları, Kadrolu                     Kurulu Başkanı

    Öğretim Elemanları

    3.Kurum Sekreteri         Müdür, Başkan      Rektör         Yükseköğretim

                                     Kurulu Başkanı

    4. Hastaneler Başmüdürleri      Genel Sekreter      Başhekim      Rektör

    5. Hastane Müdürleri      Hastaneler Başmüdürü   Genel Sekreter      Başhekim

    6. İdari personel         Kurum Sekreteri      Müdür, Başkan      Rektör

    H ) FAKÜLTELERE BAĞLI ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR

    1. Müdür          Dekan            Rektör      Yükseköğretim

                                  Kurulu Başkanı

    2.Müdür Yardımcıları       Müdür             Dekan      Rektör

    Kadrolu Öğretim Elemanları   

    3.Kurum Sekreteri         Müdür            Dekan      Rektör

    4. İdari Personel         Kurum Sekreteri         Müdür      Dekan

    NOT: Döner Sermaye Saymanları ile Fon Saymanlarının Sicilleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından verildiği için listeye dahil edilmemişlerdir.

    EK - 2

    ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN SİCİL BELGESİ

                               SİCİL YILI

                                Resim

    ADI VE SOYADI            :

    BABA ADI            :

    DOĞUM YERİ VE YILI         :

    ÇALIŞTIĞI Y.Ö.K.         :

    BU GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ    :

    SİCİL NO.            :

                   I. SİCİL AMİR II. SİCİL AMİRİ

    Yükseköğretim kanunu'nun 4. Ve 5.

    Maddelerinde belirtilen amaç ve

    İlkeleri gerçekleştirmedeki tutumu

    ve uyumu            __________________      __________________

    Öğretim, Araştırma ve Uygulama

    Yeteneği               __________________      __________________

        SİCİL AMİRİNİN NİHAİ KANAATİ

                   BİRİNCİ SİCİL AMİRİNİN

                   Adı ve Soyadı      :

                   Ünvanı         :

                   Sicil belgesinin

                   Düzenlendiği tarih   :

                   İKİNCİ SİCİL AMİRİNİN

                   Adı ve Soyadı      :

                   Ünvanı         :

                   Sicil Belgesinin

                   düzenlenme tarihi      :

             ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRİNİN KANAATİ ( Gerektiğinde )

                   ÜÇÜNCÜ SİCİL AMİRİNİN

                   Adı ve Soyadı      :

                   Ünvanı         :

                   Tarih          :

    EK -3

             YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ FİŞİ

                                  RESİM

    Bölüm :GENEL BİLGİLER

       Adı          Soyadı         ÖSYM aday No'su

       Doğum yeri       Tarihi          ÖSYM Puanı

       Baba adı       Ana adı         Geldiği Okul

       Oturduğu yer       Varsa Tel:      Kayıt olduğu program

       Daimi adresi       Varsa Tel:      Öğrenci No'su

    Bölüm II. ALDIĞI ÖDÜLLER VE CEZALAR               

    Aldığı Ödüller                           

    Aldığı Cezalar                           

    Mevzuat Kanunlar