MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/12/1979 - 8/37

    Dayandığı Kanunların Tarihi - No : 07/05/1947 - 5044 ; 14/06/1973 - 1739 ; 28/05/1933 - 2233 ; 05/03/1964 - 439

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 02/02/1980 - 16888

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLAR

    AMAÇ:

    Madde 1 - 2233, 5044, 439, 926 ve 1739 sayılı yasalarda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin okutulması için hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı:

    a) Türkiye Cumhuriyetini her türlü koşullar altında her çeşit saldırıya karşı daima artan bir kudret ve kuvvetle korumak ve yüceltmek için Türk gençliğinin tümünde doğal olarak bulunan milli güvenlik bilincini topyekün harbin isteklerine göre pekiştirmek.

    b) Modern harbin psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma konuları üzerinde her yurttaşın bilmesi ve yapması gereken görevlerle genel savunma sorunları hakkında öğrencileri aydınlatmak,

    c) Silahlı Kuvvetleri tanıtmak, gençleri ordu'ya içten gelen sevgi ve özlemle bağlamak, onları Silahlı Kuvvetlerle yapılan ana savunmanın temel bilgileri üzerinde fikren hazırlamak böylece Türk gençliğini her an ordu ve sivil savunmanın aktif organlarında görev alabilecek bir düzeye getirmek, birlik ve beraberlik ruhunu yaratmak ve vatansever bir gençlik yetiştirmektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve kuruluşunda Milli Güvenlik Bilgisi Dersi okutulan okullar bulunan bakanlıklar ile Kuvvet Komutanlıklarını, Jandarma Genel Komutanlığını, özel ve tüzel kişilere ait okullarla birlik ve kurum amirlerini, Milli Güvenlik Bilgisi öğretiminde görev alanları kapsar.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - a) Garnizon Komutanı:

    1 - Tümen ve daha büyük (Deniz ve Havada eşidi) kıtalar ile askeri kurumların bir arada bulundukları büyük garnizonlarda en büyük kıt'a komutanı, garnizon komutanıdır.

    2 - Tümenden daha küçük kıt'alarla askeri kurumların (Deniz ve havada eşidi) bir arada bulundukları garnizonlarda rütbe ve kıdemce büyük olan kıta komutanı garnizon komutanıdır.

    b) En büyük komutan veya kurum amiri:

    Garnizonda bulunan subaylardan rütbe ve kıdem yönünden en önde olanı, en büyük komutan veya kurum amiridir. Rütbe ve kıdemce eşit olan subaylar arasında sicili önde ve sınıfı muharip olan subay daha kıdemlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÖĞRETİM ESASLARI

    UYGULAMA:

    Madde 4 - Türk gençliğini 1 inci maddedeki amaca uygun şekilde yetiştirmek için bu Yönetmeliğin kapsamına giren öğretim kurumlarındaki tüm öğrenciler, Milli Güvenlik Bilgisi dersleri öğretimine tabi tutulurlar.

    a) Milli Güvenlik dersi programı, okulların hangi sınıflarında hangi konuların, işleneceği, dersin haftada kaç saat okutulacağı, hususlarını da kapsayacak şekilde; Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile koordine edilerek, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanır. Programda yapılacak değişiklikler her yıl Haziran ayı içerisinde yayınlanır.

    Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıklarının öneri ve düşünceleri de alınarak hazırlanıp Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan programlara göre kitaplar, Genelkurmay Başkanlığında özel bir komisyonca yazılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca incelendikten sonra kabul edilir.

    b) (Değişik bent: 06/06/1983 - 83/6675 K.) "Milli Güvenlik Bilgisi dersleri ek ders statüsünde yürütülür. Bu amaçla görevlendirilen subaylara haftada 7, emekli ve müstafi subaylara ise haftada 24 saatten fazla ek ders görevi verilemez. Muvazzaf subayların dersleri bir güne veya iki yarım güne programlanır." 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası hükmüne göre emekli subayların emekli aylıkları kesilmez.

    c) Bir garnizonda; yeteri kadar ders görevi verilecek subay bulunamadığı hallerde;

    1 - Aynı sınıfın şube/kısımları birleştirilerek, ders saatleri sağlanabilen öğretmen miktarına göre ayarlanabilir.

    2 - Bu yöntem ile de dersler kapatılamadığı takdirde yoğunlaştırılmış program veya blok sistem uygulaması yapılır.

    MİLLİ GÜVENLİK EĞİTİMİNİN ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILIŞ ŞEKİLLERİ

    Madde 5 - Milli Güvenlik Eğitiminin çeşitli öğretim kurumlarında nasıl yapılacağı aşağıda gösterilmiştir:

    a) İlkokullarda:

    Resmi ve özel ilkokullarda, öğrencilere kendi öğretmenlerince askerliğe özendirici oyunlar oynatılır, askeri yürüyüşler yaptırılır, marşlar söyletilir ve askeri birlikler öğretilir. Vatan, Sancak, Bayrak ve Silahlı Kuvvetler sevgi ve saygısı aşılanır. Buna ilişkin öğrenim, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenir.

    b) Ortaokullarda:

    Resmi ve özel ortaokullarla bunlara denk okul ve sınıflarda öğrencilere kendi öğretmenlerince beden eğitimi, müzik dersleri ile izcilik çalışmalarında ve diğer ilgili derslerde, Milli Güvenlik bilincini geliştirici bilgiler verilir. Öğrenciler, bulunulan bölgenin olanakları oranında askeri törenlere (Alay günleri, yemin törenleri vb.) tatbikatlara seyirci olarak katılırlar; kışlalara, askeri havaalanlarına harp gemilerine ziyaretler yapılarak askerlikle ilgileri geliştirilir. Bu amaç için gerekli araç tahsisi, mümkün olan hallerde garnizon komutanlığı tarafından yapılır.

    c) (Değişik bent: 07/07/1993 - 93/4623 K.) Lise ve dengi okullarda:

    Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretimi, sınıf geçme sistemini uygulayan resmi ve özel liselerde (4 yıllık liseler dahil) bunların dengi okulların ikinci sınıflarında haftada bir saat; ders geçme ve kredi sistemini uygulayan resmi ve özel liselerle (4 yıllık liseler dahil)bunların dengi okulların üçüncü veya dördüncü dönemlerinde bir dönem, haftada iki saat okutulur.

    d) ( Değişik bent: 17/06/1987 - 87/11899 K.) Milli Güvenlik Bilgisi dersinde öğrencilerin sivil savunma konularında da bilinçli kılınmalarına özen gösterilir. Ayrıca ortaokullar için belirtilen milli güvenlik bilincini geliştirici bilgilerin verilmesine bu okullarda da devam edilmek suretiyle uygulamalı çalışmalara yer verilir.

    e) (Değişik bent: 05/10/1987 - 87/12167 K.) Resmi ve özel liselerle bunların dengi okulların ikinci sınıflarında, bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak müfredat programında belirtilen konular okutulur.

    f) Milli Güvenlik Bilgisi dersi okutulacak sınıflarda, haftalık ders saatleri miktarlarında yapılacak değişiklikler Genelkurmay Başkanlığınca, ayrıca yayınlanır.

    DERS PLANLARININ HAZIRLANMASI, YARDIMCI EĞİTİM ARAÇLARININ SAĞLANMASI

    Madde 6 - Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenleri, öğretim dönemi başlamadan önce, haftalara bölünmüş yıllık ders planları hazırlarlar.

    Ders Planlarının bir örneğini okul idaresine verirler, bir örneğini de gerekli inceleme ve koordine için Milli Güvenlik Dersi öğretmeni seçimini yapan Komutanlık veya kurum amirliğine gönderirler.

    Komutanlık ve kurum amirlikleri, bölgede bulunan okulların Milli Güvenlik Dersi planlarını inceleyip koordine ettikten sonra yardımcı ders araçlarını (açıklayıcı şemalar, taşınabilir silah, araç ve gereçler, askeri eğitim filmleri v.b. gibi) tedarik ederek program gereğince istenilen yer ve zamanda öğretmenlerin emrine verilmesini sağlarlar.

    Yardımcı ders araçları isteği, ders yılı içinde de yapılabilir.

    Yardımcı eğitim araçlarının, özellikle silahların kullanılmasında, gerekli emniyet tedbirleri, görevli öğretmenlerce sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÖĞRETMEN KAYNAKLARI, ÖĞRETMEN İHTİYACININ SAPTANMASI VE SEÇİM USULLERİ

    ÖĞRETMEN KAYNAKLARI:

    Madde 7 - Milli Güvenlik Bilgisi derslerini kural olarak, Harp Okulu mezunu, muvazzaf subaylar okutur. Bunların bulunmadığı veya ihtiyaca kafi gelmediği hallerde diğer muvazzaf subaylarla emekli ve müstafi subaylar, bunların dahi yetişmemesi halinde muvazzaf askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış bulunan orta dereceli okul öğretmenleri bu dersi okutmak üzere görevlendirilebilirler.

    ÖĞRETMENLERE ÖNCELİK SIRASI:

    Madde 8 - Milli Güvenlik Bilgisi derslerini okutmak üzere 7 nci maddede belirtilen koşullarla; aşağıdaki öncelik sıralarına göre personel görevlendirilir:

    a) (Degisik bend: 01/10/1998 - 98/11868 K.) Muvazzaf subaylardaki öncelik sırası şöyledir:

    1 - Kurmay Subaylar: Albay - Yüzbaşı,

    2 - Harp Okulu mezunu muharip sınıf subayları: Albay - Yüzbaşı,

    3 - Harp Okulu mezunu yardımcı sınıf subayları: Albay - Yüzbaşı,

    4 - Diğer muharip ve yardımcı sınıf subayları: Albay - Yüzbaşı.

    Jandarma subayları; güvenlik ve asayiş hizmetleri imkan verdiği takdirde, bağlı bulundukları komutanlıkların izinleri alınarak yukarıdaki öncelik sırasına göre Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni olarak görevlendirilebilir.

    Garnizonda yüzbaşı ve daha yüksek rütbede atanmış subay bulunmaması veya yüzbaşı ve daha yüksek rütbeli subay sayısının yetersiz olması durumunda, muvazzaf üsteğmen ve teğmen rütbesindeki subaylar da Milli Güvenlik Bilgisi derslerinde öğretmen olarak görevlendirilebilir.

    b) Emekli ve müstafi subaylardaki öncelik sırası:

    Milli Güvenlik Bilgisi dersini okutmaya istekli bulunan emekli ve müstafi subaylara da 8/a maddesindeki öncelik sıralamasına uyularak ders görevi verilir. Görevlendirmede, emekli olduğu zamanlarda yaptıkları işler de gözönünde tutulur.

    c) Orta dereceli okul öğretmenlerindeki öncelik sırası:

    Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uymak ve yedek subaylık hizmeti sırasında asgari Tugay Komutanı (Deniz ve Havada eşidi) tarafından verilmiş, bu görevi yapabileceğine dair bir nitelik belgesine sahip olan orta öğretim öğretmenlerine Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenlik görevi verilir. Gerektiğinde seçilen bu öğretmenlere bu dersin yönetmelik ders kitabı ve özellikleri konusunda, Garnizon Komutanlıklarınca topluca ve saptanacak konular çerçevesinde çok kısa süreli tanıtımlar yapılır.

    Bu maddede değinilen nitelik belgesi, yönetmeliğin yayımından sonra muvazzaf askerlik görevine alınan yedek subay orta öğretim öğretmenlerinden aranır.

    GÖREVLENDİRME SÜRESİ:

    Madde 9 - Normal olarak, Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenliğine seçilen bir görevliye üst üste üç yıldan fazla öğretmenlik verilmez. Ancak, istisnai hallerde (Okulun bulunduğu yerde öğretmen niteliğini taşıyan başka personel yoksa) öğretmenlikte başarı sağlamış olanlar, daha fazla süre öğretmenliğe devam ettirilebilirler.

    MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN NİTELİKLERİ:

    Madde 10 - Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenliği, bu Yönetmelikte belirtilen personele, aşağıdaki niteliklerde dikkate alınarak verilir.

    a) Subay nitelikleri:

    1 - Bilgi, çalışkanlık ve askeri otoritesi ile tanınmış olmak,

    2 - Gençliğe örnek olabilecek kişilik ve davranışlara sahip bulunmak. Muvazzaf subayların seçiminde, ders görevinin asıl görevini aksatmıyacak kişilere verilmesine ve garnizon dahilindeki muhtelif Kuvvet Komutanlıklarına bağlı Komutan ve kurum amirlerinin önerdikleri subayların uygun bir oran dahilinde görevlendirilmelerine dikkat edilir.

    b) (Değişik bent: 07/12/1995 - 95/7673 K.) Emekli ve müstafi subay nitelikleri:

    1 - Terör olayları nedeniyle malül, teğmen ve üst rütbeli muvazzaf subay emeklisi olmak,

    2 - (1) numaralı alt bent kapsamı dışında kalan subaylar için, asgari binbaşı rütbesinden ayrılmış olmak,

    3 - 65 yaşını doldurmamış bulunmak,

    4 - Mahkeme kararı ile tart veya ihraç edilmemiş yahut idarece yetersizlik, disiplinsizlik veya ahlaki durumları nedeniyle emekliye ayrılmış olmamak.

    Bu koşullara uygunluk, ders isteği için verilmesi gereken dilekçe ile belgelendirilir.

    c) Sivil öğretmen nitelikleri:

    1 - Milli Güvenlik öğretmenliği için istekli olmak,

    2 - Bilgi ve çalışkanlığı ile tanındığı, gençliğe örnek bir kişiliğe sahip olduğu okul müdürlüğünce belirlenmek,

    3 - Milli Güvenlik Bilgisi dersini vermeye yönelik nitelik belgesi sahibi olmak,

    4 - Bu Yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen ruh ve fikir yapısına sahip olmak.

    ÖĞRETMEN İHTİYACININ SAPTANMASI VE ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ, GÖREVDEN ALMA:

    Madde 11 - Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıklara bağlı olup özel ve tüzel kişilere ait bütün ortadereceli okullarda (Askeri okullar hariç) öğretim yılı içinde haftada okutulacak Milli Güvenlik Bilgisi ders saati toplamı öğretim yılının başlangıcından en az bir ay önce mahallin mülki amirliklerince garnizonun en büyük komutan veya kurum amirliğine gönderilir.

    Ders saatlerinin toplamı esas alınarak belirlenen ihtiyaca göre, subaylarla emekli ve müstafi subayların seçimi garnizondaki en kıdemli subay (kıta komutanı veya kurum amiri) tarafından yapılır. Kıdemli subay garnizon komutanı değilse bu görevi gerekirse garnizon komutanına devreder.

    Muvazzaf veya emekli, müstafi subay öğretmen sağlanamadığı hallerde ortadereceli okul öğretmenlerinin seçimi, garnizon veya görevli komutanın muvaffakatı ile dersin okutulacağı okulun müdürü tarafından yapılır.

    Bu amaçla seçilen personelin isim çizelgesi, mahallin mülki amirliklerine ve ilgili okul müdürlüklerine bildirilir.

    Milli Güvenlik Bilgisi muvazzaf, emekli ve müstafi subay öğretmenleri görevden alma yetkiside, görevlendirmeyi yapan garnizon veya görevli kılınan Komutana aittir. Orta dereceli okul öğretmenleri garnizon veya görevli kılınan komutanın yazılı isteği ve ilgili Valiliğin onayı ile görevlendirilir ve aynı usulle ve gerekçe gösterilerek görevden alınır.

    BOŞALAN ÖĞRETMENLİKLERE YENİDEN SEÇİM:

    Madde 12 - Görevlendirildiği Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenliğine herhangi bir sebeple devam edemiyecek personelin yerine, derslere ara verilmeden uygun nitelikte öğretmen seçimi 11 inci maddede açıklanan usullere göre yapılır. Yapılan değişiklik mahallin mülki amirliklerine ve okul müdürlüklerine en kısa zamanda bildirilir.

    (Mülga fıkra: 01/10/1998 - 98/11868 K.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SINAV VE DEĞERLENDİRME VE DENETİM

    SINAV VE DEĞERLENDİRME:

    Madde 13 -(Değişik fıkra: 07/07/1993 - 93/4623 K. ) Milli Güvenlik Bilgisi dersinin sınav ve değerlendirilmesi; sınıf geçme sistemini uygulayan okullarda, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; ders geçme ve kredi sistemini uygulayan okullarda ise, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Bir okulda birden fazla öğretmen bulunursa, öncelik sırası ile en kıdemli muvazzaf subay, emekli subay; bunlar bulunmadığı takdirde; kıdemli sivil öğretmen ders grup başkanıdır.

    Sınav komisyonlarının teşkili için aynı okulda yeteri kadar milli güvenlik bilgisi dersi öğretmeni bulunduğu takdirde kıdemli öğretmen tarafından bir sınav komisyonu teşkil edilir. Eğer okulda yeteri kadar öğretmen yoksa (ders öğretmeni ile en az bir ayırtman) sınav komisyonu teşkili için okul müdürlüğü, Milli Güvenlik Dersi Öğretmen seçimi yapan komutan veya kurum amirliğine müracaat ederek noksan kalan ayırtman ihtiyacını bildirir. İlgili komutanlık veya kurum amirliği bu ihtiyacı karşılar.

    DENETİM:

    Madde 14 - Milli Güvenlik Bilgisi dersleri, öğretmen seçimini yapan komutan veya kurum amirleri yahut onların görevlendirdiği üst (Muvazzaf subay öğretmenden kıdemli) subaylar, ilgili okul müdürlüklerine bilgi vererek, öğretim yılı içinde en az bir defa, okulların Milli Güvenlik Bilgisi derslerini denetlerler.

    Bu denetlemelerde özellikle öğretmenlerin devamı, tutum ve davranışları öğrenci ve diğer öğretmenlerle ilişkileri, muvazzaf subay öğretmenlerin sivil elbiseyle veya eğitim kıyafeti ile derslere girip girmedikleri öğrencilerin derse karşı ilgi dereceleri yeterli bilgi düzeyine ulaşıp ulaşamadıkları kontrol edilir. (EK - 1) deki ders kontrol fişi doldurulur.

    DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

    Madde 15 - Yapılan denetlemeler ve diğer yazışmalardan elde edilen bilgiler ilgili komutanlık ve kurum amirliklerince kıymetlendirilir. İstatistiki bilgileri de taşıyan (EK - 2) deki form doldurularak, her yıl Temmuz ayı başında silsileler yolu ile Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilir.

    Bu uygulamaya ilişkin değerlendirmelere dayanan sonuç ve öneriler ile tevhit edilmiş istatistiki bilgiler Temmuz ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığına iletilir.

    Denetleme ve diğer yazışmalarda başarısızlığı saptanan personelden ders görevi alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

    Madde 16 - Bakanlar Kurulunun 1 Haziran 1968 gün ve 6/10163 sayılı Kararnamesi ile 9 Temmuz 1968 tarih ve 12945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Milli Güvenlik Öğretimi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 17 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    DERS KONTROL FİŞİ

    DERSİN ÖĞRETMENİ :EK 1

    DERSİN KONUSU :

    SINIFI :

    TARİHİ :

    1) Takdimde

    Öğretmen tam bir hazırlık yapmış mıdır?         1 2 3 4

    Öğretmen sınıfta irtibatı tesis etti mi?          1 2 3 4

    Öğretmenin lüzumlu olduğu hıssi yaratılmış mıdır?      1 2 3 4

    2) İzahatta

    a. Ana noktalar tebaruz ettirildimi?            1 2 3 4

    b. Ve ana noktalar arasında rabıta temin edildi mi?      1 2 3 4

    c. Sık sık hülasa edildi mi?               1 2 3 4

    d. Yardımcı eğitim malzemesi kullanıldı mı?         1 2 3 4

    e. Gösteri yapıldı mı?               1 2 3 4

    3) Öğretmenin vasıfları ve konuşma tekniği

    a. Öğretmenin kendine güveni var mıdır?         1 2 3 4

    b. Öğretmen iyi bir asker tavır ve hareket görüşüne sahip miydi?1 2 3 4

    c. Sesin tonu ve ifade düzgünlüğü            1 2 3 4

    d. Tabirler ve kullanılma şekli             1 2 3 4

    e. Sınıfta temasın idamesi               1 2 3 4

    4) Öğrencinin derse karşı alakası

    a. Öğrencinin alaka derecesi             1 2 3 4

    b. Öğrencinin sorularının mevzuya uygunluk derecesi      1 2 3 4

    c. Sorulara diğer öğrencilerin alakası            1 2 3 4

    5) Müzakere ve tenkid

    a. Sorular layıkı veçhile cevaplandırıldı mı?         1 2 3 4

    b. Hülasa edildimi?                1 2 3 4

    c. Dersi nihayete erdiren ifade            1 2 3 4

    6. SONUÇ

    a. Genel olarak maksat tamamen öğretildi mi?       1 2 3 4

    b. Tahsis olunan zamandan iyi bir şekilde istifade edildi mi?   1 2 3 4

    1 Zayıf

    2 Orta

    3 İyi

    4 Çok iyi

    NOT: Hangi notu uygun bulursanız daire içine alınız.

    Mevzuat Kanunlar