TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANELER BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ VE ECZACILAR İŞYERİ TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

   

    Türk Eczacıları Birliğinden

    Temsilcilik Kuruluşu

    Madde 1 - Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun (6643) 20 inci maddesi (j) bendi uyarınca ihtiyaç duyulan bölge ve iş yerleri temsilciliklerinin kuruluşları oluşturulmuştur.

    Amaç

    Madde 2 - Türk Eczacıları Birliği'ne bağlı Bölge Eczacı Odaları'nın görev sınırları içinde: illerde, gerektiğinde ilçelerde, nöbet bölgelerinde, kamu ve özel kuruluşlarda temsilcilikler kurmaktır.

    Kapsam

    Madde 3 - Bu yönetmelik, temsilcilikleri ve eczacı temsilcilerin; kuruluş, atama, amaç ve görevlerini, yükümlülüklerini ve çalışma biçimlerini, sorumluluk ve denetimlerini kapsar.

    Bu yönetmelik 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkındaki yasa hükümlerinin yerine getirilmesi esaslarını kapsar.

    Yapı

    Madde 4 - Aşağıdaki biçimlerde temsilcilik kurulur ve temsilciler atanır.

    a) Bölge Eczacı Odası'nın bulunduğu il ya da iller eğer nöbet bölgelerine ayrılmış ise her nöbet bölgesinde eczane temsilciliği kurulur. Temsilciliğe bir Bölge temsilcisi ve iki Bölge temsilcisi yardımcısı atanır,

    b) Bölge Eczacı Odası'na bağlı bulunan il ya da iller nöbet bölgesine ayrılmamışsa il bütününde 30 dan çok eczane için bir Bölge temsilcisi ve iki Bölge temsilcisi yardımcısı atanır.

    c) Eczacı Odası'na bağlı ilçelerde 30 dan çok eczane için bir Bölge temsilcisi ve iki Bölge temsilcisi yardımcısı atanır.

    d) Eczane sayısı 30 dan az bölge için bir Bölge temsilcisi atanır.

    e) Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar için bünyesinde çalışan eczacı sayısı 30 dan çok ise 1, iş yeri eczacı temsilcisi, 2 temsilci yardımcısı atanır. Eczacı sayısı 30 dan az işyeri için, 30 dan az eczane olan bölgeler için 1 temsilci yeterlidir.

    f) Bölge temsilci yardımcıları gerektiği anlarda bölge temsilcisi ile birlikte çalışırlar.

    Temsilcilerin Görevleri

    Madde 5 - Bölge Eczacı Odası'nın nöbet bölgesi, il ya da ilçe Bölge temsilcilikleri ve İşyeri Eczacı temsilcilikleri: meslektaşların yardımlaşma, dayanışmasını sağlamak ve pekiştirmek amacı ile çalışmalar yapılır.

    Temsilcilerin:

    a) Bulundukları birimlerde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Türk Eczacıları Birliği'nin ve bağlı Eczacı Odalarının etkinlik sağlaması, meslektaşların yasal, idari özlük haklarının korunması, çeşitli mesleki konularda yol gösterici ve çözüm getirici çalışmalar yapmak görevleri arasındadır.

    b) Eczacılık mesleğinin hak ve çıkarlarını ülke çıkarları ile özdeşleştirerek, toplumsal görev ve yükümlülüklerimizle bütünleştirilmesi, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması çalışmalarını yapmak temel prensiptir.

    c) Bulundukları birimdeki eczacı meslektaşların birbirleri ile olan ilişkilerinin deontoloji kurallarına uygun hareket edilmesine özen göstererek yardımlaşma ve dayanışmayı sağlam tutarak muvazaa v.b. konularda tesbit ve engelleyici çalışmaları yaparlar.

    Bölgelerine yeni eczane açılışı anında Oda Yönetim Kuruluna kanaatlerini bildirirler.

    d) Bölgelerinde kurum anlaşmaları gündeme geldiğinde, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerinin zedelenmesine izin vermeden, Bölge Eczacı Odasının kararlarına uyulmasını sağlayıcı çalışmalar yaparlar.

    e) Eşitlik prensipleri ile nöbet çizelgesinin hazırlanmasına katkıda bulunur, uyulmasını sağlamak için gereken mercilere yardımcı olabilirler.

    f) Bölgesindeki eczacıların sorunlarını ve önerilerini raporlar halinde Bölge Eczacı Odası Yönetim Kuruluna iletirler. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan temsilciler çağrıldıkları Bölge Eczacı Odası toplantılarına katılırlar.

    g) Eczacı temsilciler; Türk Eczacıları Birliği kanununa göre kurulmuş bulunan ve Oda üyesi eczacıları için katılma zorunluluğu bulunan Yardımlaşma Sandığı için; Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulunun çalışmalarına yardımcı olurlar.

    Yardımlaşma Sandığının yaygınlaşması, amaçlarındaki Sosyal konuların yerine getirilmesi için bölgelerinde gerekli çalışma ve yardımları yaparlar.

    Atama ve Görev Süreleri

    Madde 6 - Temsilcilikler ve temsilciler doğrudan Bölge Eczacı Odası yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Görev ve yetkili kılınmadıkları konularda insiyatif koymaları uygun değildir.

    Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulunun seçilip görev bölüşümünü yaptıktan sonra, bir ay içerisinde gerekli temsilcilikler kurulup, temsilciler atanır.

    Atama konusunda görev ve yetki Bölge Eczacı Odası'nındır; Atama için gereken sayıda temsilci ve yardımcıları, tercihen gönüllü görev talep edenlerden; oda çalışmalarına fiilen katılabilme, bölgesinde saygınlık kazanmış olma, tecrübe, deontoloji kurallarına uyma ve uygulamaya ikna etmek kriterleri gözönüne alınarak yapılmalıdır.

    Temsilcilerin görev süreleri 1 yıldır. Bu süre Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulunca 1 yıl daha uzatılabilir. Ancak bu süre seçimli oda kongrelerinin yapılması ile kendiliğinden sona erer. Temsilcilik görevinden ayrılan eczacının meslektaşı yeni temsilcileri, yapılan çalışmalar ve sonuçlarından haberdar etmesi ve gerekli yardımlarda bulunması tavsiye edilir.

    Temsilciliğe ya da yardımcılıklara atanan Eczacılara, görev sürelerini belirten sorumluluk ve yetkili olduğu konuları kapsayan bir yetki belgesi Bölge Eczacı Odasınca verilir.

    Madde 7 - Görevden ayrılma ya da boşalma durumunda varsa Bölge Temsilci yardımcılarından biri temsilci olarak atanır. Boşalan yardımcılığa yeni atama yapılır.

    Çalışma Biçimleri

    Madde 8 - Bölge temsilciliğinde görevli bulunan eczacılar, Eczacı Odası ile uyumlu olarak gerekli görülen konularda çalışmalar yapar ve en az ayda bir toplanarak, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini Bölge Eczacı Odası Yönetim Kuruluna iletirler. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu, gerektiğinde tüm temsilcilerle ortak toplantılar düzenler, ortak komisyonlar kurar ve çalışmalar yapar.

    Madde 9 - Gerektiğinde yapılan temsilci atamaları o bölgenin yetkili mercilerine ya da Sağlık Müdürlüklerine bildirilir.

    Görevden Alma

    Madde 10 - Temsilcilerin görevlerini kötüye kullanması, disiplinsizlik ve deontoloji kurallarına uymama durumlarının sabit olması ya da sürekli biçimde yönetim kurulu kararlarının aleyhinde çalışılması durumunda Bölge Eczacı Odası yönetim Kurulu kararı ile temsilciler görevden alınabilir. Görevden alınma kararı ve gerekçesi yazı ile ilgiliye bildirilir. Bölge Eczacı Odası Haysiyet Divanınca cezalandırılmış bulunan temsilcinin görevi kendiliğinden düşer.

    Madde 11 - Bölge Eczacı Odaları bünyelerinde oluşturdukları temsilcilikleri ve atanan temsilcileri 15 gün içinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirirler.

    Atama gibi görevden alma durumu da bildirilmelidir.

    Madde 12 - Görevden alınma durumunda temsilcilerin itirazı var ise en geç 15 gün içinde TEB Merkez Heyeti'ne başvurma hakkı vardır. Merkez Heyeti durumu inceleyip, Bölge Eczacı Odası'ndan görevden alma kararını yeniden müzakere edilmesini isteyebilir.

    Madde 13 - Eczane ya da işyeri temsilcileri, Eczacı meslektaşlarının gerek tek tek gerekse toplu olarak karşılaştığı sosyal, ekonomik, idari sorunları tespit etmek, ilgili raporları hazırlamak, çözüm yolları ve önerileni geliştirip Eczacı Odası Yönetim Kuruluna konuyu iletmek görevlerini üstlenmişlerdir.

    Bu görevlerinde yapıcı, ilerletici ve demokratik olmak temel prensibi ile hareket edilir.

    Eczacılık konularına yaklaşımların toplumsal-sosyal gerçekler ve genel ülke çıkarlarına aykırı düşmemesine dikkat edilerek; Karşılaşılan sorunların çözümü için çaba harcamak temel görevdir.

    Eczacı meslektaşların sosyal ve ekonomik sorunlarına yaklaşım gösterirken, Türk Eczacıları Birliği ve bağlı Eczacı Odaları'nın karar ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerine getirilmesine çaba harcamak ve Eczacılık Bilim ve Mesleğinin saygınlığının korunması ve kollanmasına özen gösterilir.

    Yürürlük ve Yürütme

    Madde 14 - İşbu Yönetmelik 5 Ekim 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği yürütür.

    Mevzuat Kanunlar