TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/01/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23926

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Görev Grupları

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselmelerini, hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ölçütlerine göre düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevde yükselmeye tabi olarak ataması yapılacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkanlık: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nı,

    b) Başkan: Toplu Konut İdaresi Başkanını,

    c) Görevde yükselme: Bu Yönetmelik'te belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    d) Görev grubu: Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

    e) (Değişik bend:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./2.mad) *2* Alt görev grubu : 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, Başkanlıkça görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) (Değişik bend:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./2.mad) *2* Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yaptırılacak yazılı sınavı,

    h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde çalışılan süreleri, ifade eder.

    Görev grupları

    Madde 5 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./3.mad) *3* Bu Yönetmeliğe tabi Başkanlık personeli; Yönetim Grubu, İdari Personel Grubu, Sağlık Grubu ve Teknik Grup olmak üzere dört ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içlerinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

    Buna göre;

    a) Yönetim Grubu;

    Şef, ayniyat saymanı, koruma güvenlik şefi.

    b) İdari Personel Grubu;

    1) Daktilograf, ambar memuru, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi,

    2) Şoför.

    c) Sağlık Grubu;

    Hemşire.

    d) Teknik Grup;

    Teknisyen. ünvanlarından oluşur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Usul ve Esaslar

    Öğrenim düzeyi

    Madde 6 - Başkanlık memurlarının;

    a) Şef, ayniyat saymanı ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmeleri için en az iki yıllık yükseköğrenim,

    b) Koruma ve güvenlik görevlisi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, santral memuru, ...*4*, daktilograf, ...*4* ve şoför kadrolarına atanabilmeleri için en az lise veya dengi okul,

    c) Hemşire kadrosuna atanabilmeleri için en az sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü,

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmeleri için en az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren okul, mezunu olmaları şarttır.

    Sicil

    Madde 7- (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./5.mad) *5* Başkanlık memurlarının görevde yükselme eğitim ve sınavlarına katılabilmeleri için; son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının iyi olması gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 8 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./6.mad) *6* Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla Başkanlıkça atama yapılacak görevler için Yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki ders konularından a,b,c,d,e,f bendindeki konularda en az 30 saat (günde en fazla 7 saat), (g) bendinde yer alan kurumsal konularda en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu amaçla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı programda yer alan konularda gerekli eğitimi verir.

    Atama yapmak amacıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı düzenlenecek kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve birimine ilişkin bilgiler belirtilerek Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından personele eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az (15) gün önce duyurulur.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./7.mad) *7* Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının (2) katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Değerlendirme sonunda alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla sicil notu yüksek, yaşça küçük ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev ünvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Başkanlığın kuruluş ve görevleri, bütçe, tahakkuk, muhasebe, evrak, alım-satım, halkla ilişkiler, gizlilik, arşivleme, emeklilik işleri, intibak işleri, sivil savunma ve vize ile ilgili konular.

    (Değişik bend:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./8.mad) *8* Bu maddenin (g) bendine ilişkin konuların eğitimdeki ağırlığı en az %60'tır.

    Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerinin sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür.

    (Mülga bend:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./8.mad) *8*

    Eğitimde başarılı olanların saptanması

    Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi sonunda eğitimi verenler tarafından eğitime katılanlar için devam durumları da belirtilerek düzenlenecek değerlendirme raporları ve sınav soruları sınav kuruluna verilir.

    Sınav kurulu, bu raporları değerlendirerek ve eğitim konularını esas alarak yapacağı yazılı sınavda başarılı olanları saptar:

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Sınav koşulu

    Madde 12 - (Değişik bend:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./9.mad) *9* Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları gerekir.

    Sınav şekli

    Madde 13 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./10.mad) *10* Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ne yaptırılır.

    Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./11.mad) *11* Kurumca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, eğitim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tesbit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulu, kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konu ile ilgili diğer işleri yürütür.

    Sınav kurulunun görevleri

    (Mülga madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./12.mad) *12* *13*

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 15 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./12.mad) *14* Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç onbeş gün içerisinde duyurulur ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 16- (Ek madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./13.mad) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren üç gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kurulu başkanlığına yapılır.

    Bu itirazlar sınav kurulunca en geç üç gün içerisinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 17 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./14.mad) *15* Yapılan sınav sonunda başarılı olanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde ise, ataması yapılacak personel EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tesbit edilir.

    Atama işlemleri, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi takip eden iki ay içerisinde yapılır.

    Özel şartlar

    Madde 18- (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./15.mad) *16* Başkanlık personelinin görevde yükselme suretiyle atamasının yapılabilmesi için, unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

    a) Şef ve ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için; memur, ambar memuru, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi ve teknisyen unvanlarında en az beş yıl Başkanlıkta çalışmış olmak ,

    b) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'da belirtilen diğer şartları taşımak,

    2) Başkanlıkta en az beş yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak.

    c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) Başkanlıkta şoför, bekçi ve hizmetli kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

    2) Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri için; onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya Başkanlıkca düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    3) Koruma ve güvenlik görevlileri için; 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'da belirtilen diğer şartları taşımak.

    d) Şoför kadrolarına atanabilmek için;

    1) Başkanlıkta bekçi ve hizmetli kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,

    2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

    e) Hemşire Kadrosuna atanabilmek için;

    Başkanlıkta en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıllık hizmeti bulunmak.

    f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    Başkanlıkta en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıllık hizmeti bulunmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 19 - Başkanlık, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavların yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 20 - Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) (Değişik bend:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./16.mad) *17* Görev grupları arasındaki geçişler görevde yükselme sınavında başarılı olmakla mümkündür.

    b) Aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    c) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev gruplarındaki kadrolara sınavsız atama yapılabilir.

    Açıktan atama

    Madde 21 - (Değişik madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./17.mad) *18* Başkanlık bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 22 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 23 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına 18/10/1999 tarihinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Ek Madde 1- (Ek madde:15/04/2004-25434 S.R.G. Yön./18.mad) Kurumca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamada bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yürürlük

    Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - İhtiyaç duyulan hallerde 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan personel için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeylerinden bir alt öğrenim düzeyi esas alınabilir.

    EK 1- DEĞERLENDİRME FORMU

    +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Adı ve Soyadı

    :

    +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Sicil No.

    :

    +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Görev Yeri ve Unvanı

    :

    +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    DEĞERLEDİRME KISTASLARI

    Puan

    Adayın

    Değeri

    Puanı

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

    a) Önlisans

    4

    b) 3 Yıllık Yüksek Okul

    6

    c) Lisans

    8

    d) Yüksek Lisans

    10

    e) Doktora

    12

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    2. Müracaat bitim tarihi itibarıyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi

    kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile

    geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

    1

    b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

    0,15

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının

    1/10'u (üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u

    hesaplanacaktır.)

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda

    verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

    a) Her takdirname için

    2

    b) Her ödül için

    4

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe

    girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı

    en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

    a) 05 - 15 gün süreli

    0,5

    b) 16 - 31 gün süreli

    1

    c) 2 - 3 ay süreli

    1,5

    d) 4 - 6 ay süreli

    2

    e) 7 - 12 ay süreli

    2,5

    f) 12 aydan fazla süreli

    3

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre

    belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

    a) (D) alanlara

    2

    b) (C) alanlara

    4

    c) (B) alanlara

    6

    d) (A) alanlara

    8

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    7. Aldığı her disiplin cezasından (af kapsamına girenler hariç)

    a) Her uyarma, kınama için

    -2

    b) Her aylıktan kesme için

    -4

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

    -6

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz

    olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

    a) Başarısız olduğu her bir sınav için

    -2

    b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

    -3

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

    Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------

    Mevzuat Kanunlar