TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş. (SEKA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

   

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/01/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23927

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Şirket Merkezi ve İşletme müdürlüklerinin ihtiyaçları ve menfaatleri çerçevesinde mal ve hizmetin, tesis ve yapım işlerinin en uygun fiyat ve şartlarla satın alınmasının ihale yöntem ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Şirket Merkezi ve işletmelerin çalışma konularını gerçekleştirebilmeleri için yurt içi ya da yurt dışından elde edecekleri her çeşit mal, hizmet, tesis ve yapım işlerinin satın alınması, üretmesi, bunlarla ilgili nakliye, gümrükleme, bakım ve onarım alımlarını kapsar.

    Şirket Merkezi ve işletme müdürlüklerinin birbirlerinden yapacakları alımlarla; atölyelerinde yaptıracakları işler bu Yönetmelik kapsamına girmez.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 26/11/1998 tarihli Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Ana Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket; Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürlüğünü, alım-satım müdürlüklerini ve işletme müdürlüklerini,

    Genel Müdürlük: Şirket Merkezi; Şirketin Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını ve alım-satım müdürlüklerini,

    İşletme: Genel Müdürlüğe bağlı işletme müdürlüklerini,

    Alım Organı: Bir mal ve hizmetin satın alınma işlemlerini yürüten bölümü,

    Alım: Şirketin çalışmalarını gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışından elde edilmesini,

    Bölüm:

    a) Şirket Merkezinde;

    Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)'nın Merkez Teşkilatında bulunan, Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları, alım-satım müdürlükleri ve müstakil müdürlükleri,

    b) İşletme Müdürlüklerinde;

    İşletme müdürlüğünde bulunan Kısım Müdürlüğü, Avukatlık, Savunma Uzmanlığı, Koruma ve Güvenlik Amirliği ve müstakil şeflikleri,

    İlgili Bölüm: Satın alınacak mal ve hizmetin alınmasına ilişkin siparişi veren bölümü,

    Komisyon: Satın alma ve ihale komisyonunu,

    Taşıma: Yükleme, boşaltma, nakletme ve depolama işlerini,

    İhale: Bu Yönetmelikte yazılı yöntem ve esaslara göre, bir alım konusunun istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve karar merciinin onayı ile tamamlanan, sözleşmeden önceki işlemleri,

    Müteahhit-Firma: Üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişileri,

    Amili Mütehassıs Firma: Bir malın veya hizmetin, işin teknik yönden gereği olarak tedarik edilebileceği tek firmayı,

    Teklif İsteme Mektubu; İhtiyaç konusu işlerin satın alınmasına ait, teklif verme esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamenin de ekli olarak gönderildiği yazılı belgeyi,

    Hizmet: Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan, her türlü taşıma, temizlik, prototip imalat, ön araştırma, araştırma, harita, plan, proje, keşif, nezaret, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

    Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, bakım, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

    Tesis: Yatırım konusu olan yeni kurulacak tesisler ile mevcut tesislerin yapım, tadilat, tevsii ve modernizasyonu ile ilgili her türlü satın alma ve yapım işlerini,

    İlave İş: Herhangi bir tesis ve yapım işinde sözleşme kapsamında bulunmayan ve keşif listelerinde hiçbir şekilde yer almayan, ancak yapılması gerekliliği sözleşme imzalanmasından sonra ortaya çıkan işi,

    İhaleye Çıkan Bölüm: İhtiyaç konusu mal ve hizmetlerin temini ile ilgili tüm ihale çalışmalarını yürüten bölümü,

    Şartname; Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren sözleşme eki belgeleri,

    Sözleşme: Şirket ile mal ve hizmet satın alınacak gerçek ya da tüzel kişiler arasında yapılan anlaşmayı, ifade eder.

    Sorumluluk

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından, Yönetmelik gereği kendilerine görev verilen her kademedeki personel, yetkileri çerçevesinde sorumludur.

    Satın alma ilkeleri

    Madde 6 - Satın alma işlemleri aşağıda gösterilen ilkeler içinde yapılır:

    a) Şirket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp her türlü satın alma, tesis ve yapım işlerine ilişkin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir.

    b) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. Satın alınacak mal, hizmet, yapım ve tesis işlerinin iş icaplarına, Şirketi ilgilendiren mevzuata ve ticari davranışlara uygun bir tarzda ve bu Yönetmelikte yazılı yöntemler çerçevesinde fiyat dalgalanmalarından da imkan oranında faydalanılarak, kalite ve standarda uygunluk başta gelmek şartı ile en uygun fiyat ve şartlarla, mümkün ve faydalı olduğu oranda, önce iç piyasadan zamanında satın alınması veya yaptırılması, ihtiyaç gösteren yerlere, mümkün olan süratte ulaştırılması gerekir.

    c) Satın alma yöntemlerinin uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari davranışlar dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, tutulan bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman aranan bir müşteri durumunun muhafazası için tesellüm ve ödeme işlerinin gününde ve kolaylıkla yapılması gerekir.

    d) Satın alma işlerinin bir çok ihtisas sahalarına ilişkin olması nedeniyle bu işlerin iyi bir şekilde yapılması çeşitli bölümlerin işbirliğiyle mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun veya olmasın, ilgili bütün bölümlerin, satın alma bölümlerinin talebi halinde, satın almaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vermeleri gerekir.

    e) Yatırım veya işletme bütçelerinde ödeneği olmayan tesis ve yapım işleri ile mal ve hizmetlerin alımının yapılmaması esastır. Bu konudaki işlemler Genel Alım Şartnamesi, yapım niteliğindeki alımlar ise ilgili bölümün hazırladığı ihale dosyasındaki şartname esaslarına göre yürütülür.

    f) Teknik özellikler ve şartnameler ihtiyaç sahibi ya da talep sahibi bölüm tarafından hazırlanır. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan teknik özelliklerin, daha önceki alımların da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve hazırlanan özelliklere uygun malzemenin alınması esastır. Ancak piyasa şartlarına göre alternatif teklif verilmesi halinde bu teklifin değerlendirmeye alınıp alınmamasına, o işte yetkili bölümler, ihtiyaç ya da talep sahibi bölümün görüşünü aldıktan sonra karar verir.

    g) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler, özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile SEKA'nın ortak olduğu kuruluşlarca üretilen veya satılan malzeme ve hizmetlerin istenen kaliteye uymak ve diğer unsurlar yönünden Şirket yararına olmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olunmadan ve hiç bir karar alınmasına gerek görülmeden alım organlarınca sipariş verilerek alımı yapılabilir.

    Satıcıların tanınması ve piyasaların takibi

    Madde 7 - Satıcıların tanınması ve piyasaların takibinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

    a) Şirkette satın alma bölümleri; satın alınacak mal ve hizmetler için bunların satışları ile uğraşan firmaların isim ve adreslerini tespit ederek bunların (İthalatçı, imalatçı, üretici, toptancı veya acente gibi) durumlarıyla, münasebette bulundukları banka ve firmalar nezdinde itibar ve ticari ilişkilerini, sermaye ve iş kabiliyetlerini, taahhütlerine sadakat bakımından durumlarını özel ve resmi kaynaklardan mümkün olduğu kadar bilgi alarak inceledikten sonra, bu hususlarda her firma için temin ettikleri bilgileri bilgisayar kayıtlarına veya düzenleyecekleri firma kartlarına geçirerek, gizli muhafaza ederler.

    b) Diğer ilgili bölümler de kendi konularında firma bilgilerini aynı anlayış ve sistem içinde tutar ve muhafaza ederler. Ayrıca malın fiyatı ile ilgili değişiklikleri veya yerine geçerli olabilecek yeni ürünleri ve bunların firmalarını gerektiğinde satın alma bölümlerine bildirirler.

    c) Dış piyasa alımlarını yapacak olan İkmal Dairesi Başkanlığı ile işletme müdürlüklerindeki alım organları, ilgili piyasa ve firmalar ile derleyebildikleri nispette bunlara ait bilgileri ve varsa bunların Ülkemizdeki mümessillerini (vekil, acente) tespit ederek listelerine kaydederler.

    d) Şirkette ilgili bölümler, satın alacakları mal ve hizmetler ile tesis ve yapım işlerinin iç piyasaya ait fiyat dalgalanmalarının yönlerini belirlemeye ve bu hususta mümkün olduğu kadar özel ve resmi kaynak ve yayınlardan yararlanarak iyi araştırma yapmaya, imkanları ölçüsünde zaman ayırırlar.

    e) Dış piyasa alımlarında İkmal Dairesi Başkanlığı, işletme müdürlükleri ve ilgili ihtisas bölümleri yine aynı anlayış ve sistem içinde, konuları ile ilgili piyasa bilgilerini öğrenir ve bunlardan yararlanırlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Alım Programları

    Alım programının hazırlanması

    Madde 8 - Alım programları, Şirket merkezi ve işletme müdürlüklerine ait bir yıllık alım ihtiyaçları önceden belirlenerek, o yılın bütçesinde gösterilir.

    Alım programının uygulanma esasları

    Madde 9 - Alım programları, bütçenin Yönetim Kurulunda kabulünden sonra uygulanır. Programların uygulanmasında yıllık ihtiyaçların toplu bir şekilde alınması esas olmakla beraber aşağıda belirtilen konuların da gözönünde tutulması gerekir.

    a) Mali olanaklar,

    b) Azami ve asgari stok düzeyleri,

    c) Mevsim ve piyasa durumu ile bunların üretim ve maliyet yapısı üzerinde etkileri, dış ülkelerle olan ticari ilişkiler ve dış alımların neden olacağı zaman kayıpları.

    Normal zaman ve şartlar içerisinde, yukarıda belirtilen esaslar dışında, geçerli bir nedene dayanılmaksızın, ihtiyaçlar parçalara bölünerek ve miktarı küçültülerek alımlar yapılamaz.

    Ödeneksiz harcama yapılamaz. Ödeneklerin yetmemesi durumunda, mevzuat çerçevesinde ek ödenek sağlanması ve ödenek aktarması yoluna gidilir. Alım programına herhangi bir nedenle girmeyip, sonradan meydana çıkan ihtiyaçlar ise ödeneği ve harcama yetkisi sağlanmak suretiyle karşılanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

    Komisyonların kuruluşu

    Madde 10 - Komisyonlar aşağıda belirtilen şekil ve esaslarda oluşturulur.

    a) Genel Müdürlükte Satın Alma ve İhale Komisyonu:

    Başkan: İhaleye çıkan bölümün bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı (İdari veya Teknik),

    Üye: İkmal Dairesi Başkanı,

    Üye: Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı,

    Üye: I. Hukuk Müşaviri,

    Üye: İlgili Bölüm Daire Başkanı veya Müdüründen teşekkül eder.

    Komisyona, ilgili genel müdür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, diğer genel müdür yardımcılarından biri, bunların da bulunmadığı durumlarda İkmal Dairesi Başkanı başkanlık yapar.

    b) İşletme müdürlüklerinde Satın Alma ve İhale Komisyonu:

    Başkan: İhaleye çıkan bölümün bağlı olduğu İşletme Müdür Yardımcısı (İdari veya Teknik),

    Üye: Ticaret Kısım Müdürü,

    Üye: Muhasebe Kısım Müdürü,

    Üye: Nakliyat ve Ambarlar Kısım Müdürü ya da Hammadde Tedarik Şefi (Taşıma İhalelerinde),

    Üye: İlgili Bölüm Müdürü veya Şefinden teşekkül eder.

    İlgili işletme müdür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, diğer işletme müdür yardımcılarından biri komisyon başkanlığı yapar.

    c) Alım-satım müdürlüklerinde Satın Alma ve İhale Komisyonu:

    Başkan: Müdür Yardımcısı,

    Üye: Satın Alma Şefi,

    Üye: Satış Şefinden teşekkül eder.

    Başkan ve üyelerden birinin herhangi bir sebeple bulunmadığı durumlarda, bunların asli görevlerine bakanlar, komisyondaki görevlerini de yaparlar.

    Komisyonların görevleri

    Madde 11 - Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Başkanın daveti üzerine gündemdeki konuların görüşülmesi için toplanılır. Raportör ilgili alım organıdır.

    Raportör, toplantı gündemini ve saatini bir gün önceden üyelere başkanın imzasıyla bildirir. Acil durumlarda başkanın isteğiyle raportörün üyelere sözlü olarak haber vermesiyle de toplanabilir.

    Gündemde herhangi bir değişiklik yapılması zorunlu görüldüğü takdirde bu değişiklik başkanın onayı ile yapılır.

    b) Eksik üye ile toplanılamaz, görevli veya izinli bulunmaları durumunda o üyenin görevini yürütmeye yetkili kişi, üye olarak toplantıya katılır. Asli üyelerin görevlerinin başında olması durumunda toplantıya başkası katılamaz.

    Başkan gerekli gördüğü durumlarda diğer bölüm sorumlularını ya da konusunda uzman personeli, görüşlerini almak üzere çağırabilir.

    Teklif mektupları ve diğer dokümanlar ile var ise numuneler, en kısa sürede alım organınca ilgili bölüme gönderilir.

    İlgili bölüm tekliflerin değerlendirilmesine ait görüşünü bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısı veya işletme müdür yardımcısı kanalı ile alım organına gönderir.

    Komisyon; incelemekte olduğu alım dosyasında yeterli açıklığa kavuşturulması gereken konuların, ilgili alım organınca tekrar çalışma yapılarak teklif veren firmalar nezdindeki temaslarından sonra, tekrar karar için getirilmesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda aynı konu üzerinde karar vermek için birden fazla toplanabilir.

    c) Komisyon, çalışmalarında Genel Alım Şartnamesiyle bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde teklif olunan fiyat ve şartları, sipariş prensipleri ve piyasa durumu bakımından incelemeye tabi tutarak en uygun olanı belirler. Her konu için ayrı bir tutanak düzenlenir. Her toplantıda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir.

    d) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluğu oluşturur. Alınan karara karşı olan üye kararın altına karşı oluş gerekçesini yazarak imza eder. Oylamada çekimser kalınamaz.

    e) Komisyonda görüşülecek alım konusuyla ilgili tekliflerin opsiyon süreleri içerisinde değerlendirilip, sonuçlandırılması esastır. Ancak; gerekli ve zorunlu durumlarda alım organı tarafından opsiyon uzatma işlemleri, zamanında olmak kaydıyla yapılabilir.

    f) Makamca gerekli görülmesi durumunda; bir alım konusunun olgunlaştırılması amacıyla komisyon üyelerinin de katılabileceği uzmanlık alt komisyonu oluşturulabilir.

    Bu komisyonun inceleme, değerlendirme sonuçları ilgili komisyonunda görüşülerek karara bağlanır.

    g) Kararlar bu Yönetmelikte belirtilen yetki limitlerine göre ilgili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.

    h) Satın alma ve ihale komisyonu başkan ve üyeleri muayene komisyonunda görev alamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yetki Limitleri

    Yetki limitleri

    Madde 12 - Şirket merkezi ile işletme müdürlüklerinin mal ve hizmet alımları, sipariş verilecek bedel esas alınarak (her türlü gümrük ve banka fiyat farkı kararnamesiyle verilen fiyat farkları ve masrafları ile KDV hariç) yetki limitleri dahilinde verilecek onay ile yapılır.

    Parasal yetki limitleri her yıl, bir önceki yılın yetki limitleri esas alınıp, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Ocak ayı içerisinde yayımlanan geçmiş 12 aylık ortalama Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) oranında artırılarak, İkmal Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile 18 inci maddesindeki detaya göre belirlenir ve bu yetkiler yukarıdaki maddelerde ve fıkralarda belirtilen personel, makam veya diğer yetkili organlar tarafından kullanılır.

    a) Genel Müdürlükte; Genel Müdür tarafından onaylanan yetki limitlerindeki alımlar:

    1) 800,000,000. - TL.ye kadar (800,000,000. - TL. dahil) alımlar Satın Alma Şefinin teklifi ve Satın Alma Müdürünün onayı ile

    2) 1,500,000,000. - TL.ye kadar (1,500,000,000. - TL. dahil) alımlar Satın Alma Müdürünün teklifi ve İkmal Dairesi Başkanının onayı ile

    3) 3,000,000,000. - TL.ye kadar (3,000,000,000. - TL. dahil) alımlar Satın Alma Müdürünün teklifi İkmal Dairesi Başkanının uygun görüşü ve İlgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile

    4) 5,000,000,000. - TL.ye kadar (5,000,000,000. - TL. dahil) alımlar İkmal Dairesi Başkanının (yatırım harcamaları, Yatırımlar Dairesi Başkanının) teklifi, ilgili Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile

    5) 5,000,000,000. - TL.den yukarı 50,000,000,000. - TL.ye kadar (50,000,000,000. - TL. dahil) alımlar Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, Genel Müdürün onayı ile

    6) 50,000,000,000. - TL.den yukarı alımlar ve Taşıma İhaleleri Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kabul ve onayı ile tamamlanır.

    b) İşletme müdürlüklerinde; Genel Müdür tarafından onaylanan yetki limitlerindeki alımlar:

    1) 600,000,000. - TL.ye kadar (600,000,000. - TL. dahil) alımlar ilgili Alım Şefinin teklifi ve Ticaret Kısım Müdürünün onayı ile

    2) 1,200,000,000. - TL.ye kadar (1,200,000,000. - TL. dahil) alımlar Ticaret Kısım Müdürünün (Taşıma ihalelerinde ise Nakliyat ve Ambarlar Kısım Müdürünün ya da Hammadde Tedarik Şefinin) teklifi ve ilgili İşletme Müdür Yardımcısının onayı ile

    3) 3,000,000,000. - TL.ye kadar (3,000,000,000. - TL. dahil) alımlar Ticaret Kısım Müdürünün (Taşıma ihalelerinde ise Nakliyat ve Ambarlar Kısım Müdürünün ya da Hammadde Tedarik Şefinin) teklifi ve İlgili İşletme Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı ile

    4) 25,000,000,000. - TL.ye kadar (25,000,000,000. - TL. dahil) alımlar ile 50,000,000,000. - TL.ye kadar olan Taşıma ihaleleri Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ve İşletme Müdürünün onayı ile

    5) 25,000,000,000. - TL.den yukarı 50,000,000,000. - TL.ye kadar olan alımlar (50,000,000,000. - TL. dahil) Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, İşletme Müdürünün teklifi, Genel Müdürün onayı ile

    6) 50,000,000,000. - TL.den yukarı alımlar Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile tamamlanır.

    c) Alım-satım müdürlüklerinde; Genel Müdür tarafından onaylanan yetki limitlerindeki alımlar:

    1) 1,200,000,000. - TL.ye kadar (1,200,000,000. - TL. dahil) alımlar, Müdür Yardımcısının yoksa Satın Alma Şefinin veya yerine bakanın teklifi ve Alım - Satım Müdürünün onayı ile

    2) 2,500,000,000. - TL.ye kadar (2,500,000,000. - TL. dahil) alımlar Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ve Alım-Satım Müdürünün onayı ile tamamlanır.

    Alımın 2,500,000,000. - TL.yı aşması halinde alım kararının oluşması için konu Genel Müdürlüğe veya ait olduğu İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

    3) Alım-Satım Müdürlüklerinin kendi ihtiyacı için satın alacağı her türlü malzeme, emek ve hizmet, Şirketin alım yöntemine uygun işlemle Genel Müdürlük onayı ile satın alınır. Ancak alım-satım müdürlüğü yükleme, boşaltma ve nakil işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin acilen onarılması gereken durumlar ve diğer çeşitli ihtiyaçları için 120,000,000. - TL.ye kadar olan (120,000,000. - TL. dahil) alımlar, Alım-Satım Müdürünün veya Müdür yok ise onun işini yönetenin onayı ile belge (fatura, makbuz ve benzeri) alınmak suretiyle mahalli piyasadan yapılır.

    Bu alımlarda satın alma kararı alınmayacağı gibi ihtiyaç fişi ve ambar girişi düzenlenmez.

    d) Zorunlu Araç Tamiri:

    Yolculuk sırasında zorunlu durumlarda şoförü tarafından satın alınarak araçlara takılan oto parçaları ile tamiri yaptırılan araçlar için alınan fatura, zorlayıcı nedenlerini belirten bir yazı ekinde Şirket Merkezinde Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına, İşletme Müdürlüklerinde ise Bakım Atölyeler Kısım Müdürlüğü ya da Makina Bakım-Enerji Kısım Müdürlüğüne gönderilir. Takılan parça ile onarılan kısmın araştırması yapılarak sonuç hakkında gerekli yazılı görüş verilmek ve ambar girişi yapılmak suretiyle fatura bedeli ödenir.

    Her defada 12,000,000. - TL. kadar (12,000,000. - TL. dahil) zorunlu masraflar, otonun şoförü tarafından fatura göstermek kaydıyla fatura bedeli yukarıdaki işlemlere gerek duyulmadan kendisine ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Satın Alma ve İhale İşlemleri

    Satın alma işlemleri

    Madde 13 - Satın almayla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Her alım, ihtiyaç sahibi bölümün ihtiyaç fişine dayanır. İhtiyacın ambar mevcudu ve ödeneğin ilgili bölümce incelenmesi ve imzalanmasından sonra ihtiyaç fişi hazırlanmış olur ve bu belge makam onayından sonra alım organına verilir.

    Yıllık ihtiyaçların düzenlenmesinde her grup malzeme için ayrı listeler yapılır.

    İhtiyaç fişleri üzerine kural dışı olan durumlar dışında ve gerekçeleri açıklanmaksızın sadece "ACELE" kaydı konularak ihtiyaç belgesi düzenlenemez.

    Ancak; yapım niteliğindeki işler için ihtiyaç fişi düzenlenmez. Onun yerine ilgili bölümce makam uygun yazısı alınır.

    b) Merkezde, kırtasiye ve büro sarf malzemesi ile ilgili talepler, doğrudan İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir. Tasnif işlemlerini takiben yetki limitlerine göre İkmal Dairesi Başkanlığınca onay alınarak satın alma işlemlerine başlanır. İşletme müdürlüklerinde ise bu işlem kendi yöntemleri doğrultusunda yürütülür ve neticelendirilir.

    c) Özellik arz etmesi nedeniyle merkezdeki bölümler her türlü bilgisayar donanım ihtiyacını, işletmeler ise; bellek (memory) ve sabit bellek (disk) kapasitelerinin artırımı dışındaki bilgisayar donanımlarıyla ilgili taleplerini doğrudan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirirler. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bu talepleri gerekli incelemeye tabi tuttuktan sonra yetki limitlerine göre alacağı onayla birlikte 6 ncı maddenin (g) bendinde sayılan kuruluşlardan alınacaksa doğrudan satın almak, aksi takdirde ihaleye çıkmak ve alım yapmak üzere İkmal Dairesi Başkanlığına gönderir.

    d) İşletmelerin ihtiyacına karşılık Genel Müdürlükçe yapılan toplu alımlarda ise;

    İhtiyaç sahibi işletmece düzenlenerek imza işlemleri tamamlanmış ihtiyaç fişi, bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. İşletmelerce gönderilen alım isteklerini inceleyen ilgili bölüm kendi görüşünü de bir yazı ile belirterek işletme müdürlüğünün isteğini makamın onayına sunar.

    Daha önce yetkili komisyondan geçmiş olan teknik şartnamede değişiklik gerekiyorsa makamın onayına sunulan yazı ekinde yeni şartname de eklenir. Aksi halde alım daha önceki teknik şartnameye göre yapılır.

    İlgili bölümce makamdan alınan alım onayının İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilmesini takiben alım işlemi başlar.

    İhtiyaç fişinde ve makam uygun yazısında bulunması gerekli bilgiler

    Madde 14 - İhtiyaç Fişinde ve Makam Uygun Yazısında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

    a) İhtiyaç Fişinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

    1) İhtiyaç fişinin tarih ve numarası,

    2) İhtiyaç bildiren bölümün adı,

    3) İhtiyaç maddesinin ismi, özellikleri, varsa TSE normu ve niteliği,

    4) Ölçü birimi,

    5) Miktarı,

    6) Ambar azami, asgari ve fiili stok durumu ile son üç yıllık kullanım miktarı, (periyodik alınanlar)

    7) Ödenek miktarı ve muhasebe vizesi,

    8) Örnek esası ile alım yapılacaksa bu konunun belirtilmesi,

    9) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

    Alımı yapılacak maddenin kullanılma termini ve ne kadarlık bir süre içerisinde sağlanması gerektiği belirtilir. İhtiyaç fişinde belirtilen termin süreleri her şartta alım formalitelerinin tamamlanması için yeterli süreden az olamaz. Gerektiğinde aylık ihtiyaç termin programları İhtiyaç Fişine eklenir.

    İhtiyaç Fişlerine, alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, resim ve benzeri eklenir. Bu ekler özellikle teknik şartnameler alım bölümünü ve teklif verecek firmaları herhangi bir kararsızlığa düşürmeyecek, alım sonrası da bir sorun yaratmayacak açıklık ve kapsamda hazırlanır.

    İhtiyaç Fişlerinin ve şartnamelerin hazırlanmasında uygulama imkanı bulunmayan hükümlere ve şartlara yer verilmez.

    Özelliği bakımından bir markayı taşıyan ve teknik şartname ya da resmin düzenlenememesi nedeniyle zorunlu olarak amili mütehassıs firmadan sağlanması gereken mallarda, bu konu İhtiyaç Fişlerinde ayrıca belirtilir.

    b) Makam Uygun Yazısında ise aşağıda belirtilen konular yer alır:

    1) Yapım ve hizmet harcamasının gerekçesi,

    2) Programda olup olmadığı ve ödenek miktarı,

    3) Tahmin edilen bedel ya da keşif bedeli,

    4) İşin hangi yöntemle ihaleye çıkarılacağı,

    5) İlan yapılıp yapılamayacağı ya da repertuara kayıtlı firmalara teklif mektubu gönderileceği,

    6) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

    Ayrıca; Makam Uygun Yazısına, yaptırılacak iş ya da alınacak hizmetin özelliğine göre imzalanacak sözleşme taslağı, teknik ve idari şartname, özel şartname, SEKA İnşaat İşleri Genel Şartnamesi, teklif isteme şartnamesi, plan, proje, kroki, resim, keşif özeti ve benzeri evrak eklenir.

    Düzensiz sipariş ve aykırı alım sorumluluğu

    Madde 15 - Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şartlara uyulmaması veya istek hakkında yeterli bilgi verilmekle beraber sonra bu bilgilerin gerçek ihtiyaca uymaması yüzünden İhtiyaç Fişinin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması durumunda, bundan dolayı meydana gelecek zararlarda ihtiyaç gösteren bölümlerin görevlileri sorumludur.

    Örneğe göre alım yapılması

    Madde 16 - Yeterli teknik şartname, resim, standart ya da norm verilememesi durumlarında;

    a) Satıcı firmalardan tekliflerine ek olarak örnek istenir ve örneğe göre alım yapılabilir.

    b) İhtiyaç Fişini düzenleyen ihtiyaç sahibi bölüm satın alınmasını istediği malın örneğini İhtiyaç Fişi ekinde etiketli ve imzalı olarak alım organına gönderir ve alımın örnek nitelikler ve şartlarda yapılmasını ister. Ancak bu durumda teklif istenecek firma sayısına göre örnek verilmesi esastır. Örneğinin tek olması dolayısıyla teklif istenen firmalara gönderilememesi durumunda şartnamelere, örneğinin yerinde görülmesinden sonra teklif verilebileceği belirtilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Satın Alma, İhale Yöntem ve Esasları

    Satın alma, ihale yöntem ve esasları

    Madde 17 - Alım işlemleri aşağıda belirtilen yöntemlere göre yapılır. Teklif isteme mektupları gerekli hallerde faksla gönderilebilir.

    a) Piyasa Araştırması Yöntemi,

    b) Pazarlık Yöntemi,

    c) Kapalı Zarfla Teklif İsteme Yöntemi,

    d) Açık Eksiltme ve Açık Artırma Yöntemi,

    e) Fiyat Baremi Belirlenmesi Yöntemi,

    f) Emanet Yöntemi,

    g) Beklenmedik Durumlarda Alım Yöntemi,

    h) Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Yöntemi,

    ı) Deneme Alımları Yöntemi,

    i) Amili Mütehassıs Alım Yöntemi,

    j) Yönetim Kurulunca Uygun Görülecek Alım Yöntemi.

    Piyasa araştırması yöntemi

    Madde 18 - Çeşitli mal ve hizmetler herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın ve yazılı teklif alınmaksızın yetkili ve görevli alım personeli tarafından fatura ve benzeri belgeler karşılığında;

    Gıda ve gıda dışı tüm alımlarda 220,000,000. - TL.ye kadar (220,000,000. - TL. dahil) satın alınır.

    Bu alımlar; Şirket Merkezinde İkmal Dairesi Başkanı, Satın Alma Müdürü, İç Alım Müdür Yardımcısı, Satın Alma Şefi, İşletmelerde ise; İşletme Müdür Yardımcısı, Ticaret Kısım Müdürü, alım satım müdürlüklerinde ise Müdür ya da Müdür Yardımcısı ya da Satın Alma Şefinin gözetim ya da talimatı ile alım memurları tarafından yapılır.

    Alım tutarının bu miktarları aşması durumunda diğer alım yöntemlerinden biri ile alım yapılır.

    Pazarlık yöntemi

    Madde 19 - Pazarlık yöntemi ile yapılacak alımlarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Önceden düşünülmesi mümkün olmayan çok acil hallerde (ihtiyaç aciliyetinin diğer alım yöntemlerinin uygulanmasına izin vermemesi durumunda) satın alınacak mal ve hizmetin niteliği, fiyatı, ihtiyacın karşılanma zamanı, piyasa konjonktürü, geçmişteki uygulamalarda edinilen tecrübeler ve şartlar gözönüne alınarak, Şirketin çıkarlarına uygun düşmek kaydıyla, alım organlarının gerekli görmesi durumunda; ihtiyaç nitelik ve teknik özelliklerine göre bir ya da daha fazla firmadan yazılı veya sözlü teklif alındıktan sonra ilgili firmalar ile gerekli pazarlık yapılarak, uygun görülen firmadan fatura karşılığında mal ya da hizmet satın alınır.

    Yetki limitleri dahilinde ilgili makamın fatura üzerindeki uygun görüşü ile bedeli ödenir.

    Kapalı zarfla teklif isteme yöntemi

    Madde 20 - Satın alınacak mal ve hizmetin konusu ile ilgili repertuarda kayıtlı firmalara, teklif isteme mektubu gönderilmek ve/veya gazetelerde (Resmi Gazete ve günlük gazeteler) ilan verilmek yoluyla duyurma ve teklif toplama suretiyle yapılan alım yöntemidir.

    Teklif en az üç firmadan istenir ve gelen teklifler değerlendirmeye alınır. Gerek teklif isteme mektuplarında, gerekse gazete yoluyla yapılacak duyurularda satın alınacak mal ve hizmetin, genel özellikleri ve miktarı gibi asıl unsurlar mutlaka belirtilir. Teklif isteme mektubuna alınacak mal ve hizmetin genel özellikleri, hangi ihtiyacı karşılayacağı ve ihtiyaç miktarı gibi teklife esas olacak unsurların firmalara duyurulması halinde teknik veya idari şartname eklenmeyebilir.

    Alımın özellik ve gereklerine göre tekliflerin verileceği bir süre kararlaştırılır ve bu süre teklif isteme mektuplarında ve gazete ilanlarında açıklanır. Teklifler yazılı olarak düzenlenir. İstekli teklifini kendisine yapılacak bildirime esas olacak açık adresini ve firma unvanını belirtmek suretiyle teklif mektubunda belirtilen esaslarda teklifini hazırlayarak bir zarfa koyar ve üzerine teklifin hangi işe ait olduğunu yazar. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açıklıkla yazılması, kazıntı ve silintinin bulunmaması gereklidir. Bu şartlardan birini ya da birkaçını taşımaması durumunda; tekliflerin kabul veya reddedilmesine alım organları ve/veya komisyon yetkilidir.

    Teklif mektupları, işletme müdürlüğünde; Haberleşme ve Arşiv Şefliği, Şirket Merkezinde ise Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü tarafından teslim alınır. Zarflar açılmadan zarf üzerine alınış tarihi, saati yazılarak Gelen Evrak Kayıt Defterine kaydedilir ve derhal alım organına gönderilir. Burada işleme konuluncaya kadar saklanır.

    Postada geciken ve zamanında verilmeyen teklifler dikkate alınmaz. Geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla belirlenir. Şirket Merkezinde Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, İşletme müdürlüğünde ise Haberleşme ve Arşiv Şefliği kayıtları da tutanak olarak kabul edilebilir.

    Tahmini alım bedeli komisyonun yetki limitine kadar olan kapalı teklif zarfları, alım organlarınca en az iki yetkili huzurunda teklif mektubu ve teklif zarfı imzalanmak suretiyle açılır. Bu yetki limitinin üzerindeki kapalı teklif zarflarının tamamı ilgili komisyon huzurunda teklif fiyatları zarf açma protokolüne kayıt edilmek suretiyle açılır.

    Alım-satım müdürlükleri, komisyonun yetkisini aşan teklif zarflarını açarak en seri şekilde ihtiyaç sahibi ilgili yere gönderirler.

    İşletme bazında deneme yapılarak mukayesesi ve değerlendirmesi yapılan ham ve yardımcı malzemelere ait ihalelerde, teklif zarfları bu deneme çalışmaları yapıldıktan sonra açılır.

    Zarfların açılmasından sonra firmaların fiyat indirim teklifi kabul edilemez. Ancak Şirketin çıkarları açısından beklenmedik önem arzetmesi ve alım organının ve/veya ilgili komisyonun uygun görmesi durumunda Şirket tarafından şartnamesine uygun en ucuz teklifte bulunan en az iki ya da üç katılımcı firmadan fiyat indirimi istenebilir. Ayrıca, ihalede sipariş verilecek firma seçimi yapıldıktan sonra yetki limitleri dahilinde alıma yetkili makam ya da organlar tarafından indirim istenebilir.

    Şayet herhangi bir nedenle mal ve hizmetin alımına karar verilemiyor ise, aynı yöntem ya da başka bir alım yöntemi ile satın alma işlemleri tekrarlanır.

    Açık eksiltme ve açık artırma yöntemi

    Madde 21 - Açık eksiltmede istekliler, ilan olunan gün ve saate kadar teminat vermek şartıyla ihaleye katılabilirler.

    Komisyon başkanı eksiltme başlamadan evvel isteklilerin evrakını inceleyerek kimlerin eksiltmeye girebileceklerini söyler ve giremeyecek olanların evrak ve teminatını geri vererek kabul edilmeyişlerinin nedenlerini anlatır. Bu konu isteklilerin önünde bir tutanakla belirlenir.

    Tutanak düzenlendikten sonra istekliler şartnameyi imzaya ve eksiltmeye davet edilir. Yapılan indirimler eksiltme kağıdına yazılır. Eksiltmeden çekilenlerin çekilme durumu bu kağıda imzaları alınmak suretiyle belirlenir. İmza etmezlerse komisyon başkanı tarafından eksiltme kağıdına gerekli açıklamalar yapılır.

    Fiyat indirme isteği kesildikten sonra son verilen fiyat uygun görülmüş ise eksiltme kağıdına fiyat sahibinin imzası alınır ve bir protokol düzenlenerek komisyonca yetkisine göre kati veya geçici ihale kararı verilir.

    Açık eksiltmede istekli çıkmaz veya son pey uygun görülmezse komisyon eksiltmeyi başka bir güne bırakır. Bırakılan günde yine istekli çıkmadığı veya son pey uygun görülmediği takdirde satın alma diğer bir yöntem ile yapılır.

    Açık artırma; Şirketin ve işletmelerin, ihtiyacı her türlü ham ve yardımcı madde ile malzemelerin başka kurum ve kuruluşlarca piyasaya arzedilmiş olması durumunda yetki limitleri dahilinde iştirak ederek alımın yapılmasıdır.

    Açık artırmada birim fiyata azami verilecek pey miktarı ihaleye iştirak edilmeden evvel yetki limitleri dahilinde yetkili organlarca tespit edilir ve alım gerçekleştiği takdirde gerekli alım kararı alınır.

    Fiyat baremi belirlenmesi yöntemi

    Madde 22 - Şirketin ana hammaddelerinden olan; sap, saman, selüloz, kamış, atık kağıt, kendir, kavak, linter, hurda jüt çuvalı ve bu gibi malların Şirket Yönetim Kurulunun belirleyeceği barem fiyatı çerçevesinde satın alınmasıdır.

    Emanet yöntemi

    Madde 23 - Emanet yöntemi, inşaat ve demirbaşların onarım, değiştirme, üretim ve inşaası işinin işletme tarafından yöntemine uygun yaptırılmasıdır.

    Beklenmedik durumlarda alım yöntemi

    Madde 24 - Piyasa şartlarının çeşitli sebeplerle alım formalitelerinin yapılmasına imkan vermeyecek şekilde bozulması durumunda, mal ve hizmetlerin satın alma işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadan makamın yazılı talimatına göre tamamlanır ve sonra yapılan işlem onay merciinin bilgisine sunulur.

    Acil durumlarda Şirket menfaati de dikkate alınarak yapılacak alımlar için yöntemine uygun ve süresi içerisinde yetki limitleri çerçevesinde komisyonun kararı ve Genel Müdürün onayı ile işletmelerde ise komisyonun kararı ve işletme müdürünün onayı ile firmalardan tekliflerini açık (faks) göndermeleri istenebilir.

    Hizmet alımları ve yapım işleri yöntemi

    Madde 25 - Hizmet alımları yöntemi; özel ihtisas gerektiren ve Şirketin imkanları ile yapılamayan ya da yapılması ekonomik olmayan hizmet işlerinin, yöntem ve esasları önceden belirlenmek ve makam onayı alınmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılmasıdır. Bu yöntemde Yetki Limitleri hariç bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.

    Yapım işleri yöntemi ile yatırım konusu olan yeni kurulacak ve mevcut tesislerin yapım, tadil, tevsi ve modernizasyon ile ilgili her türlü inşaat, makine, elektrik, imalat ve montaj işleri, bunların projelendirme ve etüdünü kapsayan her türlü satın alma ve yapım işleri, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

    a) Tesisler ile ilgili ihale işleri, yetki limitleri çerçevesinde Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Yatırımlar Dairesi Başkanlığı bu işlerle ilgili olarak Genel Müdürlüğe karşı birinci derecede muhatap ve sorumludur.

    b) Yatırımlar Dairesi Başkanlığı, lüzum gördüğünde, tesisler ile ilgili proje hizmetleri, inşaat, imalat, montaj ve kontrol işlerini kısmen veya tamamen, konularında uzman firmalara yaptırmak için Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu gibi işler, imzalanan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca, yetki limitleri doğrultusunda yürütülür ve neticelendirilir.

    c) Yatırımlar Dairesi Başkanlığı, tesisler ve bunlara ait yapım işleri ile ilgili mal ve hizmet alımları için gerekli şartname ve proje gibi evrakı gerektiğinde diğer ilgili bölümlerin de görüşlerini alarak hazırlar ve yetki limitleri dahilinde gerekli onayın alınmasından sonra, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde piyasa araştırması yapar. Yatırımlar Dairesi Başkanlığının, kendi temin ettiği teklifler, yetki limitleri dahilinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulacak ilgili komisyonda açılır.

    d) Tesisler bunlara ait yapım işleri ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri ile inşaat, makine, elektrik, imalat, montaj ve kontrollük işleri gibi hizmet alımları için Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yetkili mercilerin onayı alınarak temin edilen tekliflerin değerlendirilmesi, gerektiğinde diğer ilgili bölümlerin de görüşleri alınarak veya katılımları sağlanarak bu Yönetmelik hükümleri dahilinde yapılır. Değerlendirme sonucu yetkili merciin onayı alınarak imzalanacak sözleşme ve eklerine göre işin yürütülmesi Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yapılır. Bu işlerle ilgili akreditif ve dış ödeme işlemleri yine Yatırımlar Dairesi Başkanlığının kontrolü dahilinde, İkmal Dairesi Başkanlığınca veya ilgili işletme müdürlüğünce yürütülür.

    e) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda, Yönetmeliğin diğer bölümlerindeki ilgili hükümler uygulanır.

    Deneme alımları yöntemi

    Madde 26 - İşletmeler; mamul kalitesini yükseltmek, kapasiteyi artırmak ve tasarrufu sağlamak amacıyla yardımcı kimyasal maddeler ile ham ve yarı mamul maddelerin alımı ve işletmede denenmesi için bütçede ödeneği olmak koşulu ile Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde yöntem ve esasları önceden belirlenmek ve makamın yazılı onayı alındıktan sonra bu Yönetmelik hükümleri dışında alım yapabilir.

    Amili mütehassıs alım yöntemi

    Madde 27 - Bir malın özelliği bakımından zorunluluk olması durumunda sadece dizayncı, üretici ya da amili mütehassıs firmadan teklif istenebilir.

    Bu şekilde yapılacak alımlarda; Şirket Merkezindeki ve işletme müdürlüklerindeki yetki limitleri dahilinde alım yapılır ve ilgili merciin onayı ile tamamlanır.

    Yönetim kurulunca uygun görülecek alım yöntemi

    Madde 28 - Yapılmasında fayda görülen veya acil bir durum ve zorunluluk arzeden alımlar için bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde kayıtlı bulunan yöntemlerin dışına çıkılarak tatbik edilecek şekil ve şartlar belirlenir.

    a) İşletme müdürlüklerinde alınan işletme satın alma ve ihale komisyonu kararının,

    b) Genel Müdürlükte ise Genel Müdürlük satın alma ve ihale komisyonu kararının,

    Yönetim Kurulunca onaylanması ile alım yöntemi kesinlik kazanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Şartnameler

    Şartname

    Madde 29 - Satın alınacak mal ve hizmetin özelliği gözönüne alınarak bir şartname düzenlenir. Düzenlenen şartname biri teknik, diğeri idari olmak üzere iki bölümden oluşur.

    a) Teknik şartname:

    Teknik şartname, İhtiyaç gösteren bölüm tarafından düzenlenir. İşin özelliği birden fazla bölümü ilgilendiriyorsa bu durumda şartname işbirliği yapılarak hazırlanır. Bu şartname hazırlanırken, teknik zorunluluklar dışında piyasa koşulları da gözönüne alınmak suretiyle serbest rekabetin en etkili şekilde sağlanmasına belirli bir marka, model, sistem ya da patente yönlendirilmemesine ve genel tanımlar içermesine büyük özen gösterilir. Ayrıca, alıma konu olan malın teknik özelliklerini gösteren unsurlar ve değerler herhangi bir yanlış anlama ve yoruma meydan vermeyecek şekilde ve mümkünse toleranslarıyla birlikte belirtilir. Dış alıma yönelik olarak hazırlanan teknik şartnamelerde ise gümrük tarife ve istatistik numarası yazılır. Bu şartnamenin alım imkanına sahip olması esastır.

    Satın alınacak mal için teknik resim, prospektüs ve örnek gerekiyorsa, teknik şartnamede açıkça belirtilir. Ekindeki evrak dahil teknik şartname yetkililer tarafından onaylanır.

    b) İdari şartname:

    İdari şartname, alım organı tarafından düzenlenir ve aşağıda açıklanan konular bu şartnamede belirtilir:

    1) Mal ve hizmetin niteliği, çeşidi ve miktarı,

    2) İhaleyi yapıp yapmamakta veya parsiyel olarak yapmakta Şirketin serbest olduğu,

    3) Hizmetin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma ve bu gibi işlemlerin kabul ve reddinin şekil ve koşulları,

    4) Ödeme yeri ve koşulları,

    5) Sözleşme giderlerinden vergi, resim ve harçların kimin tarafından ödenileceği,

    6) Gerekiyorsa hizmetin tahmini bedeli, geçici ya da kesin teminat miktarı ve oranı,

    7) İsteklilerde aranılan koşullar ve belgeler ile özel ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacakların temsil yetkilerini gösteren belgelerden hangilerinin istenileceği,

    8) Hizmete başlama ve tamamlama günleri, gecikme durumunda alınacak cezalar,

    9) Hizmetin süresinden önce yapılması gerekiyor ise erken bitirme priminin verilmesinin düşünülüp düşünülmediği, düşünülüyor ise miktarı ve ödeme şekli,

    10) Verilen süre içerisinde sözleşmenin akdedilmemesi, kati teminatın verilmemesi ya da uygunluğun bildirilmemesi durumunda ya da teklifin kabul edilmesine rağmen sözleşme gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesine başlanılmaması durumunda geçici teminatın gelir kaydedileceği,

    11) Sözleşme hükümlerine uyulmadığı ve işin tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde Şirketçe teminatın gelir kaydolunabileceği, bir ihtar çekme ve bir hüküm çıkarılmasına gerek duyulmaksızın ve hiçbir şekle tabi olmaksızın sözleşmenin bozulabileceği; bozma durumunda aynı mal ya da hizmetin başkasına yaptırılmasıyla doğabilecek zarar ve ziyanın teminatı aşması durumunda aşan kısmın firmadan alınacağı, zarar ve ziyanın teminattan az olması durumunda ise paraya çevrilen teminatın cezai şart olarak Şirkete gelir kaydedileceği,

    12) Teklifin opsiyon süresinin asgari tarihi,

    13) Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili kılınan mahkeme ya da icra dairelerinin yeri,

    14) Tarafların sözleşme yapıldıktan sonraki yazışmalarının sözleşme hükümlerini değiştirmeyeceği, sözleşme hükümlerinin aksine tarafları bağlamayacağı, sözleşme hükümlerinin ancak karşılıklı açık yazılı irade beyanı ile değiştirilebileceği, uygulamanın satıcıya kazanılmış hak oluşturmayacağı,

    15) Tarafların kanuni ikametgahının teklif veriliş sırasındaki adreslerinin olacağı, ikametgahta yapılacak adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde ilk adresin bildirim yeri olarak kabul edileceği ve bu adrese yapılan bildirimlerin geçerli olacağı,

    16) Avans verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı,

    17) İç alımlarda satın alınan malların damga vergisi, resim ve harçların (resmi daire ve kuruluşlar hariç) firmalara, dış alımlarda ise damga vergisi ile sair harç ve resimin Şirkete ait olduğu,

    18) Teklif mektupları faks ile geldiğinde değerlendirmeye alınıp alınmayacağı,

    19) Teklif fiyatlarının son tenzilatlı olacağı,

    20) Belirtilmesinde yarar ve/veya zorunluluk görülen diğer konular.

    SEKA'nın yazılı muvafakatı alınmadan sipariş konusu mal ve hizmetin başka bir firmaya devri ve temliki yapılamaz.

    Şartnamede değişiklik yapılması

    Madde 30 - Teklif istendikten ya da ilan yapıldıktan sonra şartnamelerde değişiklik yapılmaması esastır. Yapılmasının zorunlu olması durumlarında bunu gerektiren neden ve zorunluluklar ihtiyaç sahibi bölüm ve alım organının yetkililerince imzalanan ve makamca onaylanan bir tutanakla belirlenerek, evvelce yapılan ilan geçersiz sayılır ve yeni değişikliklere göre ilan yenilenir. Değişiklikler yazılı teklif istenen yerlere bildirilir. Gerektiğinde ek bir süre de verilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İlan İşlemleri

    İlan işlemi

    Madde 31 - Satın alınacak mal ve hizmet için yeterli bir repertuarın olmaması durumunda ve alım organınca lüzum görülmesi halinde gazetelere ilan verilebilir. Bu ilanlar teklif verme gününden en az 15 gün önce bir ya da iki defa ve birisi Resmi Gazete olmak koşuluyla günlük gazetelerde yayımlanmak suretiyle yapılır. Ancak; alım konusu mal ve hizmetin özelliği nedeniyle zorunlu ya da yararlı görülmesi durumunda belirli gazetelerde de ilan verilebilir. İlanın kaç kere yapılacağına alım organı karar verir.

    İlanlarda firmalara yeterli ölçüde hazırlık yapma zamanı bırakılmasına özen gösterilir.

    Alım konusunun ve yörenin özelliğine göre gerektiğinde uygun görülecek diğer yayın araçlarıyla da ilan yapılabilir.

    Dış alımlarda, konu ile ilgili ülkelerin gazetelerine de ilan verilebilir. Bu ilanların veriliş şekli o ülkelerin durumlarına göre yetkili alım organınca belirlenir.

    İlanlarda bulunacak konular

    Madde 32 - İlanlarda aşağıdaki konular belirtilir.

    a) Satın alınacak mal ve hizmetin cinsi, özelliği ve miktarı,

    b) Varsa tahmini ya da keşif bedelleri,

    c) Geçici teminat miktarı,

    d) Alımın hangi yöntemle yapılacağı,

    e) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

    f) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, örnek veya diğer evrakın bedelli ya da bedelsiz olarak nerelerden alınabileceği, Şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen ya da tamamen yapmakta serbest olduğu,

    g) Alımın özelliğine göre diğer konular.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Teminatlar

    Teminat tanımı

    Madde 33 - Teminat; bir mal ve hizmetin, satın alma sürecinde gerek karara bağlanma, gerekse gerçekleşme aşamasında işin ciddiyeti ve firma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesinin bir güvencesi olarak o alım bedelinin belirli oranı kadar firmalardan alınan menkul değerlerdir.

    Şirkette genel olarak kullanılan teminatlar; geçici, kesin, avans, garanti ve performans garanti teminatlarıdır.

    Teminatların, firmalar tarafından ne şekilde verileceği şartnamelerde belirtilir.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler

    Madde 34 - Teminat olarak gösterilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:

    a) Tedavülde olan Türk Parası ve bloke edilmiş çek,

    b) Bankalarca ve özel finans kuruluşlarınca yöntemine uygun verilen vadesiz banka teminat mektubu, (Yeterli süreyi kapsayan vadeli teminat mektubu da kabul edilebilir.)

    c) Devlet tahvilleri ve hazine bonosu ile devlet ihalelerinde teminat olarak kullanılması uygun görülen diğer belgeler,

    d) Şirketin milli bankalardaki döviz tevdiat hesabına işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yatırılacak konvertibl yabancı paralar,

    e) Şirkete karşı mal ve hizmet teslimi taahhüdünde bulunan firmaların, daha önceki ticari ilişkilerinden doğan tahakkuk etmiş ve kesinlik kazanmış işletme müdürlüğünden olan alacakları, firmaların yazılı talepleri üzerine teminat olarak kabul edilebilir.

    Geçici teminat

    Madde 35 - Geçici teminat, satın alma sürecinde istekli firmaların tekliflerinde daha ciddi tutum içerisinde olmaları ve o süreç içerisinde sorumluluk üstlenmeleri için alınan, güvence ve tekliflerine bağlı kalmalarının göstergesidir.

    Geçici teminat, alım konusunun, varsa tahmini bedeli üzerinden yoksa isteklilerin verecekleri teklif bedelinin %5'i oranında alınır. Ancak alım konusunun özelliğine, piyasa koşullarına göre gerekli görülmesi durumunda bu oran alım organlarınca artırılabilir ya da azaltılabilir.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlar, özel kanun ve kararnamelerle kurulmuş kurumlar ve Şirket ortaklıkları ile yapılacak işlerde teminat aranmaz.

    Gerek iç, gerekse dış piyasada teklif isteme suretiyle yapılan çalışmalarda geçici teminat istenmesi esastır.

    Ancak teminat istenmesine rağmen teklif ekinde teminat vermeyen firmaların teklif şartları dikkate alınarak ilgili karar mercii onayına bağlı olmak kaydıyla geçici teminat istenmeyebilir.

    Ayrıca bazı ihtiyaç maddelerinin piyasadaki özelliği, teminat istenmesi halinde teklif temin edilememe durumu, bu ve buna benzer etkiler dikkate alınarak bu gibi ihtiyaçlar için piyasa çalışması aşamasında, alım organlarınca geçici teminat istenmeyebilir.

    Geçici teminatın geri verilmesi

    Madde 36 - Bir satın alma konusunun karara bağlanmasından sonra teklifleri kabul edilmeyen firmaların geçici teminatları geri verilir.

    İhaleyi kazanan firmanın geçici teminatı ise kesin teminatın alınmasından sonra geri verilir. Şayet firma Şirketin isteği dışında sözleşmeyi imza etmekten kaçınırsa teminatı gelir kaydedilir.

    Kesin teminat

    Madde 37 - Bir satın alma işleminin karara bağlanmasından sonra firma yükümlülüklerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alım tutarının %10'u oranında kesin teminat alınır. Alım organı piyasa şartlarına göre kesin teminat miktarını değiştirebilir.

    Ayrıca derhal veya siparişten itibaren çok kısa süre içerisinde teslim edilebilecek veya yerine getirilecek işlerde, alım kararında belirtilmek şartıyla kesin teminat istenmeyebilir.

    Kesin teminatın değiştirilmesi

    Madde 38 - Alınan kesin teminat firmanın isteği durumunda 34 üncü maddede belirtilen değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

    Kesin teminatın geri verilmesi

    Madde 39 - Alımın, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği anlaşılıp;

    a) Taahhüt edilen işin hesabı tamamen kapatılarak kesin kabul işlemleri tamamlandıktan ya da özelliği nedeniyle bir deneme süresi geçirmesi gereken işlerin bu deneme süresi sonunda isteğe uygun olduğu yöntemine göre belirlendikten,

    b) Firmanın taahhüt ettiği işten dolayı herhangi bir borcunun bulunmadığının anlaşılmasından ve bu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre ilişiksiz belgesi istenmesi zorunlu durumlarda Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak ilişiksiz belgesinden, sonra teminat geri verilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Teslim, Teslim Alma, Muayene, Kabul ve Red İşlemleri

    Malların teslim alınması

    Madde 40 - Satın alınan madde ve malzemelerin teslim alınması kesinlikle çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak satın alınan malın özelliği ve içinde bulunulan şartların gereği olarak çalışma saatleri dışında da makamın oluru ile teslim alma yapılabilir. Şirketin bir işletmesinden diğerine gönderilen malların teslim alınması çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın yapılır.

    Geçici teslim alma

    Madde 41 - Satın alınan malın gerekli görülen durumlarda geçici teslim almaları, görevli personel tarafından eldeki belgelere göre teslim alma belgesi düzenlemek suretiyle yapılır. Geçici teslim almalarda, aşağıda belirtilen konular gözönünde bulundurulur.

    a) Malın miktarı,

    b) Parça adedi,

    c) Brüt ve net ağırlığı,

    d) Dış görünüşünde hasar olup olmadığı,

    e) Ambalajında bozukluk bulunup bulunmadığı,

    f) Sipariş mektubu, ihtiyaç fişi ya da koli listesindeki kayıtlara göre gelen malda bir fark olup olmadığı, bir noksanlığın bulunup bulunmadığı,

    g) Örnek alınmak suretiyle muayene ve analizin yapılıp yapılmadığı, örnek alınmışsa şekil ve araştırma ile analiz metodunun ve sonucunun ne olduğu ve benzeri konular.

    Kesin tesellüm

    Madde 42 - Şirketin ihtiyaç maddelerini oluşturan her türlü ham, mamul, yardımcı madde, makine yedek parça, malzeme, demirbaş, yiyecek ve ithal maddelerinin, geçici teslim alma işlemlerinden önce veya sonra SEKA Muayene Komisyonu Yönetmeliği esaslarına göre muayene ve incelemeleri muayene komisyonunca yapılarak uygunluğuna, reddine veya (kesinti miktarı da belirtilmek kaydıyla) kesintili kabulüne karar verilerek, kesin tesellümü yapılabilir.

    Ancak, ekspertizli olarak alınan mallarda uygun eksper raporu olması halinde bu rapora göre giriş işlemi yapılır.

    Teslim almada reklamasyon durumu

    Madde 43 - Alınan malın geçici muayene ve teslim alınması sırasında; hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi durumların görülmesinde, bu konular muayene ve teslim alma protokolünde belirtilir. Gerek görüldüğünde ise Muayene Komisyonu bu konuda ayrıca bir rapor hazırlar.

    Düzenlenen teslim protokolü görevliler tarafından malı teslim eden satıcı firma veya yetkili temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalatılır. Satıcı firma veya temsilcisi, teslim alma protokolünü imzadan kaçınırsa ya da muayene ve tesellüm için hazır bulunmaz ise bu durum bir tutanakla belirlenir.

    Reklamasyon bildirme

    Madde 44 - Teslim yerinde SEKA Numune Alma ve Tahlil Yöntemlerine Ait İzahname'ye göre yapılan muayene sonuçlarının alıma esas olan koşullara uymaması durumunda, alıma esas olan muayene süreleri ya da genel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre satıcıya bildirilerek, reklamasyon saklı tutulur. Muayene süresinin aşılmasından ve alım organına yeterli bildirme süresinin verilmemesinden ilgililer sorumludur.

    Satıcı kendisine yazılan mektubun tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.

    Anlaşmazlık konusu malların saklanması ve son araştırma

    Madde 45 - Anlaşmazlık konusunu oluşturan mallar, anlaşmazlıkların çözümüne kadar asıl ambar kayıtlarına geçirilemeyeceği gibi alınamaz ve kullanılamaz. Emanet suretiyle saklanır. Kısa zamanda özelliğinin bozulması beklenen mallar hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

    Anlaşmazlık konusu mal için satıcının isteği ve itirazı üzerine yapılacak ikinci muayene ve analizler aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Satıcının uygun görmesi ile tesellüm yerinde ortak yapılacak muayene ve analizler,

    b) Satıcının isteği durumunda resmi laboratuarlarda yaptırılacak muayene ve analizler,

    c) Borçlar Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde mahkemelerce yaptırılacak gerekli delil belirlemesi ve bilirkişi muayeneleri,

    İkinci muayene ve analiz sonucu tarafları bağlar ve buna göre anlaşmazlık konusu mal kabul, kesintili kabul, kısmi kabul veya reddolunur.

    İkinci muayene ve analiz masrafları haksız çıkan tarafa aittir.

    Dış piyasadan alınan malların reklamasyonu

    Madde 46 - Dış piyasadan yapılacak alımlarda, Ülkeye gelen mallar özelliklerine göre yöntemine uygun şekilde muayeneye tabi tutulur ve gerekiyorsa satıcıları nezdinde reklamasyonda bulunulur.

    Bağlantı ekspertizli ise gözetim sırasında, ekspertizsiz ise sevkiyattan önce veya sonra teknik şartnameye göre sapmalar olmasına rağmen işletmede kullanılabilirliğinin bir yazı veya tutanakla saptanması durumunda malın kesintili olarak kabulüne, karar mercii yetkilidir.

    Deneme kaydıyla ya da işletme garantisiyle bedeli ödenmek suretiyle yapılan alımlarda da deneme ve işletme sonuçlarına göre gerekli reklamasyonlar yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Ödeme İşlemleri

    Ödeme işlemi

    Madde 47 - Ödeme işlemleri iç ve dış alımlarda aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

    a) İç alımlarda; satın alınan malın siparişe uygunluğunun muayene ve teslim alma işlemleri sonucu, hizmet alımlarında ise hizmetin siparişe uygun bir şekilde tamamlandığının belirlenmesinden sonra sözleşme hükümlerine göre fatura ya da Vergi Usul Kanunu gereğince fatura yerine geçen belgeler karşılığında ödeme yapılır.

    b) Dış alımlarda; ithalat, kambiyo ve gümrük mevzuatına göre ödeme yapılır.

    Özel ödeme durumları

    Madde 48 - Aşağıda belirtilen durumlarda satın alınan malın kesin teslim alınması beklenmeden karar merciinin onayı ile

    a) Sipariş bedelinin belirli bir oranı veya tamamı banka teminat mektubu karşılığında,

    b) Malın teslim yerine varmasına rağmen teslim alma işlemlerinin tamamlanamaması durumunda mal bedeli banka teminat mektubu karşılığında,

    c) Teslimden önce satıcının işyerinde muayene şartı ile yapılan alımlarda, muayenenin olumlu sonuç vermesi ve malın nakliyeci ambarına teslim edilmesi, ya da gönderilmeden önce alım organlarınca nitelikler ve miktar bakımından gözden geçirilmiş olması durumunda,

    d) Peşin ödeme şartıyla mal alımına zorunlu kalınması veya 6 ncı maddenin (g) bendindeki kurum ve kuruluşlardan yapılan alımlarda ödeme yapılabilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Dış Piyasa Alım İşleri

    Dış piyasa alımları

    Madde 49 - Dış piyasa alımları mal ve hizmet ihtiyacının yabancı ülkelerden karşılanmasıdır. Dış piyasa alımlarının genel alım prensiplerine uygun olarak doğrudan üretici, ihracatçı gibi ilk elden yapılması esastır. Bu mümkün olmadığı takdirde, yabancı firmaların Türkiye'deki acentelik belgesine sahip kanuni temsilcileri aracılığı ile yapılır.

    Satın alma şekli

    Madde 50 - Dış piyasa alımları yürürlükteki ithalat rejimi, İthalat Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile SEKA Genel Alım Esasları çerçevesinde yapılır. Yabancı firmalara gönderilecek teklif isteme mektuplarında SEKA Genel Alım Şartnamesinden başka aşağıda belirtilen konulara da yer verilir.

    a) Satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre uluslararası normu,

    b) Ödeme şartları (Ticaret anlaşmalarına göre) ve sevk belgelerinin nelerden oluşacağı,

    c) Alımın CIF, CFR, FOB VE FOT veya diğer teslim şekillerinden hangisine göre yapılacağı,

    d) Hangi araçla nereye kadar gönderileceği ve ambalaj şekli,

    e) Teklif mektubu ile birlikte proforma faturanın da verileceği,

    f) Anlaşmazlıkların hal mercii ile Türk ve yabancı dilde hazırlanan şartnamelerden, Türkçe olanının esas alınacağı,

    g) Muayene ve teslim şartları, uluslararası gözetim şirketlerinin kullanılıp kullanılmayacağı,

    h) Kontrgarantiye istinaden bir Türk Bankası tarafından verilecek geçici ve kesin teminat mektubu veya 34 üncü maddede teminat olarak kabul edilecek diğer değerler,

    ı) Mücbir sebepler ve cezai şart,

    i) Mücbir nedenler dışında uzatma masraflarının firmalara ait olacağı,

    j) Her türlü vergi, resim, harç ve ihale masrafları ile teminat masrafları ve diğer kanuni yükümlülüklerin kime ait olacağı,

    k) Uygun bulunmayarak yenisiyle değiştirilen malzemelerin, ilave, nakliye, sigorta, gümrük ve benzeri masraflarının firmalara ait olacağı.

    Gümrük işleri

    Madde 51 - Her türlü gümrükleme iş ve hizmetlerinde tarife uygulanması yönünde Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılması, emaneten veya transit suretiyle ya da özel muafiyetlerden yararlanılarak gümrüklerden geçirilmesi gereken mallar hakkında muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması gereklidir. İhracat özendirme önlemleri de yakından izlenerek yapılacak ihracat karşılığında alınan özendirme belgelerine dayanılarak dış alımın gümrük yükünün düşürülmesi sağlanır.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Alım kararının bildirilmesi

    Madde 52 - Mal ve hizmetin alım işleri ile ilgili değerlendirme sonucu durum seçilen firmaya faks, telgraf ya da iadeli taahhütlü bir mektupla opsiyon müddetini aşmamak kaydıyla bildirilir. İsteyen firmalara sonuçtan bilgi verilir.

    Bağlantı teminatlı ise bildirim tarihinden itibaren firma en kısa zamanda kesin teminat mektubunu yatırmak durumundadır.

    Firmalarla ticari ilişkilerin kesilmesi

    Madde 53 - Yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da geciktirmeyi alışkanlık haline getiren, piyasadaki fiyat dalgalanmalarından kendi lehine faydalanmak amacıyla sipariş şartlarını yerine getirmemekte ısrar eden, alım işlerine aldatma ve hile karıştıran firmalarla ilişkinin, durumun ağırlığına göre süreli veya süresiz olarak kesilmesine Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Alıma katılamayacak kimseler

    Madde 54 - Aşağıda belirtilen kişiler alıma katılamazlar veya teklif veremezler.

    a) 53 üncü maddede belirtilen nedenlerle ticari ilişkisi kesilen firmalar,

    b) Kanunlarla, Hükümet veya ilgili bakanlıkların kararıyla geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların, bankaların ve kamu iktisadi teşebbüslerinin ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar,

    c) Alımı yapacak komisyon (İhtisas Alt Komisyonu dahil) üyeleri ile alımı onaylayacak kişilerin karı koca ve üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri hısımları ile bunların ortakları.

    d) Şirket Merkezinde ve işletme müdürlüklerinde çalışan tüm personel doğrudan doğruya ve dolaylı olarak ihaleye giremezler, teklif veremezler ya da firmaların temsilcilik, acente ve vekilliğini üstlenemezler.

    e) 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girenler.

    Yukarıda belirtilenlerin ihaleye girdiklerinin anlaşılması durumunda teklifleri kabul edilmez.

    Nakliye hizmetleri

    Madde 55 - Nakliye işleri normal şartlar altında Altıncı Bölümde yer alan Satın Alma, İhale Yöntem ve Esaslarına göre yapılır. Ancak fabrikaları işsizliğe mahkum etmemek ve iş programını sekteye uğratmamak için gerekli durumlarda elde edilmesinde güçlük çekilen madde, malzeme ve benzerleri ilgili bölüm yetkilisi tarafından nakliyeci firmalarla dolaysız ilişki kurularak ve piyasa fiyatları da dikkate alınarak belirlenecek firmaya, makam onayını almak şartıyla taşıtılabilir.

    Nakliye işlerinde yeniden ihaleye çıkıldığı takdirde fiyatların yükselmesi sözkonusu olduğu durumlarda, müteahhit firma kabul ettiği takdirde aynı şartlarla ve gerekiyorsa miktar artırımı yapılmak kaydıyla sözleşme bir dönem daha uzatılabilir.

    Firmalarla kimlerin ilişki kuracağı

    Madde 56 - Şirket Merkezinde ve işletme müdürlüklerinde makamın, alım-satım müdürlüklerinde, alım-satım müdürünün izni olmaksızın alım işleminin sonucu kendilerini ilgilendirse bile alım organlarının bilgisi dışında hiç kimse, hiçbir şekilde satıcı firmalarla ilişki kuramaz ve alım yapamaz.

    Tekliflerin incelenmesi sırasında açıklığa kavuşturulması gereken idari ve teknik konular bulunduğunda, alımın seyrini, emniyetini, prensiplerini ve Şirketin prestijini bozmamak kaydıyla firmalardan alım organlarınca yazılı olarak tamamlayıcı bilgi alınabilir.

    Yürürlük

    Madde 57 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 58 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar