YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/01/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23949

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 2.mad)

    Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 3.mad)

    Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren (Değişik ibare: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 4.mad) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına ait Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 4.mad)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst düzey yönetim görevi: Kurum merkez teşkilatında daire başkanlığından Genel Müdüre kadar olan hiyerarşik kademeleri, taşra teşkilatında bölge müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğünü,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliğine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere önceden eğitime tabi tutulmaksızın sınav sonucu yapılacak atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliğine ilişkin olarak görev alanı ve niteliğiyle ilgili konularda yapılacak yazılı sınavı,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Kurumda çalışılan süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ile Unvan Değişikliğine Tabi Hizmet ve Alt Hizmet Grupları

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar

    Madde 5 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 5.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Yurt müdürü, bilgi işlem müdürü, kuruluş müdürü, şube müdürü,

    2) Yurt müdür yardımcısı,

    3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

    b) Hukuk hizmetleri grubu;

    1) Hukuk müşaviri

    c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

    1) APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı.

    d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    e) İdari hizmetler grubu;

    1) Muhasebeci,

    2) Yurt yönetim memuru, sekreter, veznedar, satın alma memuru, anbar memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, santral memuru, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

    f) Yardımcı hizmetler grubu;

    1) Hizmetli, bekçi, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, dağıtıcı.

    Aynı düzeyde görevler

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar

    Madde 6 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 8.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    Avukat, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, programcı, psikolog, diyetisyen, matematikçi, istatistikçi, kütüphaneci, eğitim rehberi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, çocuk eğitimcisi, hemşire, sağlık memuru.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi görevler

    Madde 7 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 10.mad)

    Bu Yönetmeliğin;

    a) 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına geçişler, bu hizmet grupları arasındaki geçişler ve aynı hizmet grubundaki alt hizmet grubundan üst hizmet grubuna geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

    b) 6 ncı maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Ortak nitelikler

    Madde 8 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 11.mad)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmak isteyen personelde;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartlara sahip olmak,

    b) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak,

    c) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    d) Unvan değişikliğine tabi unvanlar için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    şartları aranır.

    Özel nitelikler

    Madde 9 - (Değişik ibare: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Bu Yönetmelik kapsamına giren görevlerden,

    a) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    1) İlgili öğretim kurumundan mezun olmak,

    2) Atanılacak unvanı ihraz etmiş olmak.

    b) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Sekreter, veznedar, satın alma memuru, anbar memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla üç yıl hizmeti olmak,

    3) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

    4) Şoför kadrosu için, (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

    c) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Muhasebeci, yurt yönetim memuru, programcı yardımcısı ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla üç yıl hizmeti olmak,

    3) Programcı yardımcısı ve bilgisayar işletmeni kadroları için, bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

    ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla beş yıl hizmeti olmak,

    3) En az bir işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

    4) Programcı kadro unvanında en az iki yıl hizmeti olmak,

    5) (Mülga alt bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad)

    d) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Yurt müdür yardımcısı, şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinde sayılan unvanlar dışındaki diğer unvanlarda; dört yıl ve üzeri yükseköğrenim görenlerin en az altı yıl, üç yıl yüksek öğrenim görenlerin en az yedi yıl, daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin ise en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve bu sürelerin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak,

    3) Koruma ve güvenlik şefi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak.

    e) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve araştırmacı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti olmak,

    3) Yurt müdür yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanlarında en az iki yıl hizmeti olmak.

    f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını yapmış olmak,

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla on yıl avukatlık hizmeti olmak.

    g) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Yurt müdürü, kuruluş müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, (Yurt müdürü kadro unvanı için pedagojik formasyona sahip olanlar tercih edilir.)

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla on yıl hizmeti olmak,

    3) Yurt müdür yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, hukuk müşaviri ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanlarında en az iki yıl hizmeti olmak.

    h) Bilgi işlem müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla on yıl hizmeti olmak,

    3) Bilgi işlem birimlerinde görev yapmış olmak kaydıyla mühendis kadro unvanında en az iki yıl veya şef kadro unvanında en az üç yıl veya çözümleyici ya da programcı kadro unvanlarında en az beş yıl hizmeti olmak.

    ı) (Mülga bend: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./2. mad)

    j) (Mülga bend: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./2. mad)

    k) (Mülga bend: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./2. mad)

    l) (Mülga bend: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./2. mad)

    m) (Mülga bend: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./2. mad)

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 10 - (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.13.mad)

    Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde sayılan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

    c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    d) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Zorunlu ve isteğe bağlı olarak yöneticilik görevinden alınma

    Madde 11 - İdari soruşturma sonucu haklarında görevinden alınması teklif edilenlerin alınma teklifi yetkili makamca uygun görülmesi halinde aynı düzeyde bir göreve veya alt grup hizmetine dahil bir göreve ataması yapılır. Atandığı görev için gerekli koşulları taşımadığı veya adli yargılama sonucu bu koşullardan herhangi birisini kaybettiği anlaşılanlar bu görevinden alınır. Bunlar durumlarının gerektirdiği başka bir göreve atanırlar.

    Yönetim görevinde bulunanlar, bulundukları grup hizmetlerinin daha altındaki grup hizmetlerine talepleri halinde atanabilirler.

    Tekrar atama

    Madde 12 - Yönetim kademelerindeki veya bu Yönetmelikte yer alan diğer kadro unvanlarındaki veya ilgili kadro unvanı ile denk olması kaydıyla bu Yönetmelikte yer almayan kadro unvanındaki görevlerinden herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra tekrar göreve dönmek isteyenler, gerekli nitelikleri taşımaları ve boş kadro bulunması kaydıyla ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda sınavsız atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 13 - (Değişik fıkra: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./3. mad; Değişik fıkra: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.14.mad) Görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için, personelin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30, (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat (günde en fazla 7 saat) olarak düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları gereklidir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak şarttır.

    Farklı kadro unvanı için görevde yükselme eğitimine katılanlar, eğitimlerin aynı anda yapılması durumunda ortak konularda birlikte eğitime alınabilirler.

    Görevde yükselme eğitimi için duyuru, başvuru ve başvuruların gönderilmesi

    Madde 14 - (Değişik madde: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./4. mad)

    Eğitim tarihinden en az (1) ay önce atama yapılacak kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi bütün teşkilata ve personele, eğitimin yeri ve zamanı eğitime katılacaklara en az (15) gün önce duyurulur.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 15 - (Değişik madde: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./5. mad;Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.15.mad)

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Ek-1 deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uyulmak ve bu Forma göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek ve yaşı küçük olan personel tercih edilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 16 - (Değişik madde: 27/12/2001 - 24623 S. R.G. Yön./8. mad)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar :

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) (Değişik bend: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.16.mad) Atama yapılacak görevin alanı, niteliği ve mesleki etik ilkeleri ile ilgili konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Sınava katılma şartı

    Madde 17 - (Değişik madde: 27/12/2001 - 24623 S. R.G. Yön./9. mad)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Sınavın şekli ve değerlendirme

    Madde 18 - (Değişik madde: 27/12/2001 - 24623 S. R.G. Yön./10. mad)

    (Değişik fıkra: 17/12/2005-26026 S.R.G.Yön./17.mad) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı Kurum, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır.

    Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 19 - (Değişik madde: 27/12/2001 - 24623 S. R.G. Yön./11. mad)

    Kurumca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Hukuk Müşavirliği temsilcisi ile Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz; karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır. Ayrıca her üyenin yedeği de aynı usulle tespit edilir; asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına katılacak personelden , öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 20 - (Değişik madde: 27/12/2001 - 24623 S. R.G. Yön./12. mad)

    Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Görevde yükselme eğitimine katılacakların seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

    b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını sınavı yapacak kuruma vermek.

    c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

    d) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurulmasını sağlamak.

    e) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarına yapılacak itirazı inceleyerek karara bağlamak.

    f) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin diğer görevleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 21 - (Değişik madde: 27/12/2001 - 24623 S. R.G. Yön./13. mad)

    Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Genel Müdürlük ve ilgili bölge müdürlüklerinde ilan edilmesini ve sınav sonuçlarının kazananlara yazılı olarak bildirilmesini sağlar.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 22 - Sınav sonuçlarına ilanı izleyen onbeş gün içerisinde, Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç onbeş gün içinde incelenir, sonuçlar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgiliye bildirilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 23 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Sınavlarda başarılı olamayanlar

    Madde 24 - (Değişik madde: 19/12/2000 - 24265 s. R.G.)

    Üst üste veya aralıklı olarak aynı kadro unvanı için yapılan görevde yükselme sınavlarında iki defa başarılı olamayanlar katıldıkları son sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçmeden başarısız oldukları kadro unvanı için başvuruda bulunamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 25 - (Değişik madde: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./6. mad)

    Görevde yükselme sınavında başarılı olanların aldıkları puanlar dikkate alınarak başarı listesi oluşturulur. Başarı puanının aynı olması halinde ataması yapılacak personel Başbakanlıkça belirlenen Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. (Değişik cümle: 17/12/2005-26026 S.R.G.Yön./19.mad) Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek ve yaşı küçük olan personel tercih edilir. Başarı listesi unvan bazında boş kadro sayısı kadar asil, diğerleri yedek olarak düzenlenir. Atamalar, başarı sırası dikkate alınarak 3 ay içerisinde Genel Müdürlükçe yapılır.

    Sınav tarihinden sonra sınav açılan kadroların boşalması ya da asil listeye göre ataması yapılanların göreve başlamaması halinde yedek listeden sırasına göre atama yapılır. Yedek liste müteakip sınav duyurusuna kadar geçerlidir.

    (Değişik fıkra: 17/12/2005-26026 S.R.G.Yön./19.mad) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

    Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

    Madde 26 - Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

    Göreve başlama süresi

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atama kararları iptal edilir. Atama kararı iptal edilenler, iptal tarihinden başlamak üzere iki yıl süreyle aynı görev için başvuruda bulunamazlar.

    Atama yapılan kadro unvanlı yerde çalışma süresi

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte belirlenen kadro unvanlarına yapılan atamalarda zorunlu bir sebep (soruşturma, eş durumu, sağlık durumu veya atamaya yetkili makamca kabul edilebilecek bir mazeret) olmadıkça atanılan kadro ve hizmet biriminde en az iki yıl çalışmak zorunludur.

    Kurumlararası nakil

    Madde 29 - (Değişik madde: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./7. mad)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya diğer personel kanunlarına tabii olarak görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kadro unvanlarını ihraz edenlerin ilgili kadro unvanları için aranan disiplin, sicil ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımaları kaydıyla aynı kadro unvanına veya aynı gruptaki diğer kadro unvanlarına veya daha alt gruptaki kadro unvanlarına naklen atamaları yapılabilir.

    Naklen ataması yapılacak personelin ihraz ettiği kadro unvanı bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen kadro unvanları ile aynı olmaması halinde disiplin, sicil, öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanlarla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 30 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    19/05/1998 tarihli ve 98/11279 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen araştırmacı kadrolarına 24/11/1994 gün ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde atama yapılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 31 - (Ek madde: 17/12/2005-26026 S.R.G.Yön./20.mad)

    Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, ilgili mevzuat uyarınca kazanmış olanların hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

    Madde 32 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin dayanağı olan " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik " ile sözkonusu yönetmelikte herhangi bir değişiklik olması halinde değişiklik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./8. mad)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler ve kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, 18/04/1999 tarihi itibariyle görevde bulunup da iki ve üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş gibi kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./9. mad)

    EK - 1 değerlendirme formu için 01/11/2003 - 25276 S. R.G. Yön./10. mad. bakınız.

    Mevzuat Kanunlar