KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23962

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde görevli Devlet memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmelik , Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin dışındaki Devlet memurlarının görevde yükselme niteliğindeki atanmalarıyla ilgili hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü,

    Yönetmelik: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliği,

    Personel: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan Devlet memurlarını,

    Birim: 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma, denetim ve yardımcı birimler ile taşra teşkilatı müdürlüklerini,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

    Hizmet grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıfından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı : (Değişik ibare: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./1. md.) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

    (Mülga ibare: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./1. md.)

    (Mülga ibare: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./1. md.) ifade eder.

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi Genel Müdürlük personeli; aşağıda belirtilen yönetim, araştırma ve eğitim, denetim ve hukuk, teknik hizmet, sağlık, bilgi işlem ve idari hizmet grubu olmak üzere yedi ana hizmet grubuna, ana hizmet grupları da kendi içinde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

    a) (Değişik bent: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./2 md.)

    Yönetim Grubu; 1) (Değişik alt bent: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./2. md.)

        Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,

       I.Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı.

       2) (Değişik alt bent: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./2. md.) Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Proje Müdürü, Eğitim Merkezi    Müdürü, Şube Müdürü.

       3) Şef, Ayniyat Saymanı.

    b) Araştırma ve eğitim grubu;

       1) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı.

    c) Denetim ve hukuk grubu;

       1) Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı,

       2) Hukuk Müşaviri, Avukat.

    d) Teknik hizmet grubu;

       1) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi,

       2) Tekniker,

       3) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Laborant.

    e) Sağlık grubu;

       1) Daire Tabibi, Diş Tabibi, Biyolog, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen,

       2) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant.

    f) Bilgi işlem grubu;

       1) Çözümleyici,

       2) Programcı.

    g) İdari hizmet grubu;

       Memur, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Veznedar, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Şoför.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

    Öğrenim düzeyi

    Madde 6 - Devlet memurlarının;

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (f) bendinin (1) numaralı alt bendindeki kadrolara atanabilmek için hizmetin öngördüğü dalda en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları,

    b) Şef, Ayniyat Saymanı, Programcı kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları,

    c) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Ayniyat Memuru, Daktilograf, Şoför, Veznedar, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmaları, şarttır.

    Hizmet süresi

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara söz konusu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadro unvanları hariç olmak üzere görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri yanı sıra, en az iki yıl süreyle Genel Müdürlükte çalışmış olmak şartı aranır.

    Sicil ve disiplin

    Madde 8 - (Değişik madde: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./4. md.)

    Görevde yükselme için başvuran personelin; son sicil notunun olumlu olması ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - (Değişik madde: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./3 md.)

    Görevde yükselme sınavına girecek olan memurlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler. Bu eğitim programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 10 - (Değişik fıkra: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./5. md.) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Müracaat sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde eğitime alınacaklar öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin gibi hususlar, Ek-1'deki Değerlendirme Formuna göre değerlendirilir ve boş kadro sayısının iki katı kadar aday bu değerlendirme formuna göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak belirlenir.

    (Ek fıkra: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./5. md.) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının atama yapılacak boş kadro sayısının iki katından az olması halinde, durumu uygun olan bütün personel eğitime katılabilir.

    Eğitimler; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile kadrosu boşalan birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimlerinde Genel Müdürlük merkez teşkilatı elemanları ile kadrosu boşalan birimlerin yöneticilerinden de eğitimci olarak faydalanılır.

    Görevde yükselme sınavına katılacakların eğitimlere devamı zorunludur. Eğitime devamsızlık gösterenler başarısız sayılır. Eğitim sonunda katılan personele bitirme belgesi verilir.

    Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar durumuna göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir.

    (Değişik fıkra: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./4. md.) Eğitim süresi, bitirme belgesi ve eğitimle ilgili diğer şartlar sınavın açılması ile ilgili Olurla belirlenir. Bu eğitimler atanılacak görevin niteliğine göre en az 75 saattir.

    Görevde yükselme eğitimleri kadro ihtiyaç durumuna göre, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda en fazla iki defa yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranan şartlar

    Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanacaklar bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve görevde yükselme sınavına tabi değildirler.

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen diğer hizmet gruplarında yer alan kadrolar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda, bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartlar aranır.

    (Mülga fıkra: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./6. md.)

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi ve ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen teşkilatın görevleri ile ilgili konular, bütçe, tahakkuk, hak ediş, evrak, alım-satım, kamu yönetimi, dosyalama, arşivleme, yazışma kuralları, personel, kadro çalışmaları, kadro vizeleri, emeklilik, intibak, harcırah, yolluk, işçi-işveren ilişkileri, toplu sözleşme, grev ve lokavt konuları, disiplin, ceza ve memurun yargılanması konuları,

    Eğitimin %60'ı (g) bendinde belirlenen konulardan, %40'ı ise diğer bentlerde belirlenen konulardan oluşturulur.

    Sorular unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır.

    Duyuru

    Madde 13 - (Değişik madde: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./7. md.)

    Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru, eğitimin başlangıç tarihinden en az bir ay önce ilgililere imza karşılığı yapılır.

    Bu duyuruda;

    a) Atama yapılacak boş kadroların sayısı, sınıfı, unvanı, ili ve birimi ile derecesi,

    b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,

    c) Son başvuru tarihine ilişkin bilgiler, yer alır.

    Eğitimin tarihi, programı ve yeri ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önceden bildirilir.

    Başvuru

    Madde 14 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir.

    Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenir, uygun görülmeyenlere durumu bir yazı ile bildirilir.

    Görevde Yükselme Eğitiminde Başarı Gösterememe ve Müteakip Eğitime Alınma

    Madde 15 - (Değişik madde: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./8. md.)

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış olup, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabi olmaları gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınav Esasları

    Sınav şartı

    Madde 16 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların ilgili üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınavın şekli

    Madde 17 - (Değişik madde: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./6. md.)

    Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak görevde yükselme sınavına tabi tutulurlar.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (Ek fıkra: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./9. md.) Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde ataması yapılacak personel bu Yönetmeliğe ekli formdaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 18 - Genel Müdürlükçe yapılacak sınavları yürütmek üzere 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşacak sınav kurulu oluşturulur. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, boş kadroların ait olduğu birimin üst yöneticileri veya atanılacak unvanlı kadrodan alt bir görevde olmamak şartıyla birim temsilcilerinden oluşur.

    Gerekli hallerde üniversite öğretim elemanları da üye olarak alınabilir.

    Sınav kurulu Bakan Olur'u ile oluşturulur.

    Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz.

    Sınav kurulu, soruların hazırlanması, sınavın düzenli şekilde yürütülmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, tutanakların imzalanması, sonuçların açıklanması ve ilgililere tebliği ile sınav sonuçlarına yapılacak

    itirazların değerlendirilmesi, karara bağlanması ve sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırır.

    (Ek fıkra: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./7. md.) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar.

    (Ek fıkra: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./7. md.) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 19 - Sınavlarda kopya çekenler, verenler veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem yapılır.

    Bu personel, 5 yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmaz.

    (Değişik fıkra: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./8. md.) Yazılı sınava herhangi bir nedenle girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    Tutanaklar

    Madde 20 - Sınavın başlangıç saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli sınav kurulu üyelerince imzalanır.

    Değerlendirme

    Madde 21 - (Mülga madde: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./10. md.)

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 22 - (Değişik madde: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./9. md.)

    Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 23 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren on gün içinde bir dilekçeyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır.

    Bu itirazlar, sınav kurulunca on gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 24 - Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Sınavı kazananların ataması

    Madde 25 - Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Özel Şartlar

    Sınıf ve unvan değişikliklerinde aranan özel şartlar

    Madde 26 - Sınıf ve unvan değişikliklerinde genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır.

    a) (Mülga bent: 20/05/2001 - 24407 S. R.G. Yön./10. md.)

    b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    2) Atanacağı şube müdürlüğünün hizmet alanına göre Şef, Uzman, Sayman, Mühendis veya başka bir unvanda en az 3 yıl çalışmış olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) APK Uzmanı ve Eğitim Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Atanacağı birimde Memur, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf veya Şoför olarak en az 3 yıl çalışmış olmak kaydıyla 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Atanacağı birimde Memur, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf veya Şoför olarak en az 3 yıl çalışmış olmak kaydıyla 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak,

    2) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf ve Laborant kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az endüstri meslek lisesi veya lise dengi mesleki teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    2) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Yardımcı hizmetler sınıfından, genel idare hizmetleri sınıfındaki Memur, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru ve Çocuk Eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Memur kadrosunda en az üç yıl veya Daktilograf kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Daktilograf kadrosundan Memur kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Lise mezunu olanların en az sekiz yıl, iki yıllık yüksek okul mezunu olanların en az dört yıl, dört yıllık yüksek okul mezunlarının en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Ambar Memuru ve Ayniyat Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Ambar veya ayniyat hizmetlerinde en az 3 yıl görev yapmış olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

    3) En az iki programlama dilini bilmek,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Sağlık nedeniyle görev değişikliği

    Madde 27 - Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olanların, durumlarına uygun, aynı veya alt düzeyde bir kadroya atanmalarında, bu Yönetmelikte öngörülen hizmet şartı aranmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 28 - Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitim ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alır.

    Hizmet grupları arasında geçişler

    Madde 29 - (Değişik fıkra: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./10. md.) Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki görevde yükselme kapsamındaki geçişler, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme

    sınavına tabidir.

    Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere, görevde yükselme eğitim ve sınavına girmeksizin atanmak mümkündür.

    Yönetim hizmeti grubundaki görevlerden, daha önceki hizmet grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

    18/10/1999 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvanlarda görev yapmış olanlar için bu görevlere tekrar atanmalarında görevde yükselme eğitiminden geçme ve sınav şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 07/02/2003 - 25017 S. R.G. Yön./10. md.) Bu Yönetmeliğin görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmayan ve Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadro unvanlarına genel hükümlere göre atama yapılır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 30 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kuruma ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Adı geçen Kanun gereğince Genel Müdürlüğe tahsis edilen araştırmacı kadrolarına Devlet Personel Başkanlığı'nın teklifi üzerine özelleştirilen kuruluşlardan atama yapılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 31 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen Genel Müdürlükte görevli personel hakkında, unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Ek - 1

    DEĞERLENDİRME FORMU

    ___________________________________________________________________________________

    Adı Soyadı

    ___________________________________________________________________________________

    Sicil No

    ___________________________________________________________________________________

    Görev Yeri ve Unvanı

    ___________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

    DEĞERLEDİRME KISTASLARI

    Puan

    Adayın

    Değeri

    Puanı

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu

    (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    a) Önlisans

    4

    b) 3 Yıllık Yüksek Okul

    6

    c) Lisans

    8

    d) Yüksek Lisans

    10

    e) Doktora

    12

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 217 sayılı Kanun Hükmünde

    Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında

    geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel

    statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

    1

    b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

    0,15

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların

    bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama

    sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra

    1/10'u hesaplanacaktır)

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce

    verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa,

    sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

    a) Her Takdirname için

    2

    b) Her Ödül için

    4

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel

    Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet

    içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok

    süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

    a) 05-15 gün süreli

    0,5

    b) 16-31 gün süreli

    1

    c) 2-3 ay süreli

    1,5

    d) 4-6 ay süreli

    2

    e) 7-12 ay süreli

    2,5

    f) 12 aydan fazla süreli

    3

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    6. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından

    (375 sayılı KHK'ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde

    değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

    a) (D) alanlara

    2

    b) (C) alanlara

    4

    c) (B) alanlara

    6

    d) (A) alanlara

    8

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)

    a) Her uyarma, kınama için

    -2

    b) Her aylıktan kesme için

    -4

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

    -6

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız

    olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya

    benzer unvanlar için uygulanır.)

    a) Başarısız olduğu her bir sınav için

    -2

    b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

    -3

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

    _____________________________________________________________________

    ______

    ______

    Mevzuat Kanunlar