BEDENSEL ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL HAKEM YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23978

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; bedensel engelliler tekerlekli sandalye basketbol dalında görev yapmak üzere Merkez Hakem Kurulu ile il ve ilçe hakem kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile hakemlerin görevleri, dereceleri, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon : Engelliler Spor Federasyonunu,

    Federasyon Başkanı : Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,

    İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

    İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

    İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

    İl Temsilcisi : Engelliler İl Temsilcisini,

    IWBF : Uluslararası Tekerlekli Basketbol Federasyonunu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Merkez Hakem Kurulu

    Hakem kurullarının çeşitleri

    Madde 5 - Hakem kurulları Federasyona bağlı olarak, Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulu, ilçelerde ise ilçe hakem kurulundan oluşur.

    Merkez Hakem Kurulunun oluşumu

    Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu, engelliler dalında uzun süre spor yapmış, Federasyon kurullarında görev yapmış, 8 inci maddedeki şartları taşıyan kişiler arasından Federasyon Başkanının teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile atanan kişilerden oluşur.

    Merkez Hakem Kurulu; Federasyon Başkanı hariç 6 üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak Kurul işlerini yürütmek üzere, bir başkan ve bir sekreter seçerler. Federasyon Başkanı veya as başkan gerek gördüğü takdirde Merkez Hakem Kurulu toplantılarında başkanlık yapabilir. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde aynı usulle atama yapılır.

    Merkez Hakem Kurulunun görev süresi

    Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer.

    Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

    a) Üyenin istifa etmesi,

    b) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile üyeliğinin düşürülmesi,

    c) Üyenin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,

    d) Kurulun görev süresinin bitmesi.

    Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aranacak şartlar

    Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan hakem adayı olacaklarda aranacak niteliklerin yanında aşağıdaki şartlar aranır;

    a) En az 4 yıl ulusal hakem kategorisinde bulunmak,

    b) 30 yaşından büyük olmak.

    Merkez Hakem Kurulu üyeleri görevleri süresince tekerlekli sandalye basketbol kulüplerinin yönetim kurullarında üye, menajer, yönetici, sporcu veya antrenör gibi görevlerde bulunamaz ve faal hakemlik yapamazlar.

    Merkez Hakem Kurulunun toplantıları ve kararların alınışı

    Madde 9 - Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul en az ayda bir kez Kurul Başkanının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların çoğunluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

    Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 10 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) IWBF hakemlik ve oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

    b) İllerden gelecek olan kurs ve seminer tekliflerini incelemek, uygun görülen yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak,

    c) IWBF ve yabancı ülkelerin engelliler spor federasyonlarının düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak,

    d) Milletlerarası seviyede hakem teknik kursları açmak için, yabancı öğretici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

    e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananların tespit edilerek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

    f) Hakemlerin terfiini yapmak ve onaylanmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

    g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartları haiz olanları Federasyon aracılığı ile IWBF'ye uluslararası hakemlik sınavı için teklif etmek,

    h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek,

    i) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

    j) Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

    k) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak,

    l) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası müsabakalar ile Federasyon faaliyet programında yer alan müsabakalar ve özel müsabakaların hakemlerini tespit ederek Federasyonun onayına sunmak,

    m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak, bilgi formunu hazırlamak.

    Merkez Hakem Kurulunun il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkisi

    Madde 11 - Merkez Hakem Kurulunun, il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır;

    a) İl ve ilçe hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

    b) İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek, denetim sonucunda görülen aksaklıklara karşı gerekli tedbirleri almak,

    c) Gerektiğinde, il ve ilçe hakem kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için Federasyona teklifte bulunmak,

    d) İl ve ilçe hakem kurullarınca teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.

    Merkez Hakem Kurulunun seminer ve kurs düzenlemesi

    Madde 12 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon ile koordineli olarak hakem komitelerinden gelecek tekliflere göre Genel Müdürlük Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının da koordinesi ile kurs ve seminer düzenleyerek hakem yetiştirme, geliştirme kurs ve seminerlerini açar.

    Hakem lisanslarının iptali

    Madde 13 - Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir;

    a) İstifa etmek,

    b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

    c) Özürsüz olarak üst üste üç defa hakemlik görevine gelmemek,

    d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim ettiğini veya gizlediğini ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiğini tespit etmek,

    e) Teşkilat mensupları aleyhinde basın veya yayın yoluyla gerçek dışı suçlamalarda bulunmak,

    f) Genel Müdürlük Ceza Kurulunca haklarında altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilmiş olmak.

    Merkez Hakem Kurulu tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre içinde cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamazlar.

    Hakem lisansının iptalini gerektiren hallerden birinin bulunması halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakemlerin lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak Federasyonun onayına sunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İl ve İlçe Hakem Kurulları

    İl ve ilçe hakem kurullarının kuruluşu

    Madde 14 - Lisanslı hakem sayısı en az 10 olan il ve ilçelerde hakem kurulları kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler İl Müdürlüklerince yürütülür.

    İl ve ilçe hakem kurullarının oluşumu

    Madde 15 - İl ve ilçe hakem kurulları, İl Müdürünün teklifi Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile atanan kişilerden oluşur.

    İl ve ilçe hakem kurulları 3 kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. İl Temsilcisi gerekli hallerde kurula başkanlık yapabilir.

    İl ve ilçe hakem kurullarının çalışma usulleri

    Madde 16 - İl Temsilcisi veya kurul başkanı, il hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurullar salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların, çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

    İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar

    Madde 17 - İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan, hakem olacaklarda aranacak nitelikler yanında aşağıdaki şartlar aranır;

    a) Kendi ilinde en az 2 yıl il hakemi olarak çalışmış olmak,

    b) Hakemliği bırakmış olanların sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmasında engel hali bulunmamak,

    c) Faal sporcu, antrenör ve kulüp idarecisi olmamak.

    İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi

    Madde 18 - İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi iki yıldır. İl Temsilcisinin görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. İl Temsilcisi gerek gördüğü zaman, kurul üyelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini İl Müdürlüğünden talep edebilir. İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve Federasyonun onayı ile bu değişiklik yapılabilir.

    İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yetkileri

    Madde 19 - İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Federasyon ve il müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak,

    b) İl Temsilcisine hakem kursu açılması için talepte bulunmak,

    c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecek hakemleri, İl Temsilcisi aracılığı ile Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

    d) Hakemlik konusunda Merkez Hakem Kurulunca hazırlanmış program çerçevesinde konferanslar vermek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları düzenlemek ve gelişim kursları açmak,

    e) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemlere, hakemlik görevi verilmemesi ve gerektiğinde lisans veya vizenin iptali için, nedenleri ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna bildirmek üzere İl Temsilcisine teklifte bulunmak,

    f) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde Merkez Hakem Kurulunca kesin karara bağlamak üzere bunların Federasyona gönderilmesini sağlamak,

    g) Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirilmesini sağlamak;

    1) İl ve ilçedeki özel ve resmi kulüpler arasındaki bütün yarışmalar,

    2) İlde ve ilçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabakalar,

    3) Federasyon tarafından izin verilen müsabakalar.

    İl ve ilçe hakem kurulu üyeliğinin son bulması

    Madde 20 - İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinin görevi aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda İl Müdürlüğün teklifi, Federasyonun onayı ile sona erer.

    a) Üyenin istifa etmesi,

    b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

    c) Üyenin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,

    d) Üyenin üye olma niteliğini kaybetmiş olması.

    Hakemlerin ceza kurullarına sevkinde uygulanacak kurallar

    Madde 21 - Bu Yönetmelik çerçevesinde, IWBF kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan, müsabakaların akışını bozan ve oyuncuları aşağılayan, rahatsız eden hakemler, müsabakalarda görevli hakemler tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Merkez Hakem Kurulu gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yapar. Merkez Hakem Kurulu hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerini yazılı olarak uyarabilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması ya da yapmaya devam etmesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler.

    İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinin başka görev yasağı

    Madde 22 - İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev alamazlar ve sporcu olarak müsabakalara katılamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

    Hakemlerin müsabaka öncesi görevleri

    Madde 23 - Hakemlerin müsabaka öncesi görevleri şunlardır;

    a) Bütün hakemlerin bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzenini, skorbort ve teçhizatın uluslararası ölçülere uygun olup olmadığını kontrol etmek,

    b) Kronometreleri, sporcu malzemelerini ve kıyafetlerini kontrol etmek,

    Hakemlerin müsabaka sırasındaki görevleri

    Madde 24 - Hakemlerin müsabaka sırasındaki görevleri şunlardır;

    a) Kıyafet talimatına uygun kıyafet giymek,

    b) Merkez Hakem Kurulunca sınıflarına göre belirlenmiş kokartları takmak,

    c) Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,

    d) Yetkili kurullarca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak.

    Hakemlerin müsabaka sonrası görevleri

    Madde 25 - Hakemlerin müsabaka bittikten sonraki görevleri şunlardır;

    a) Müsabaka sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek,

    b) Müsabaka ile ilgili yapılması gereken bir açıklama varsa bunu yazılı rapor haline getirmek,

    c) Merkez Hakem Kurulunun hazırladığı belge formu veya raporu usulüne uygun olarak doldurmak ve müsabaka bitim tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Federasyona iletmek.

    Müsabaka yönetimi ile ilgili esaslar

    Madde 26 - Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından, il ve ilçelerde düzenlenen müsabakaların hakemleri ise il ve ilçe hakem kurulunca tayin edilir.

    Hakem kurulları bulunmayan illerde müsabakalarda görevlendirilecek hakemlerin tayinleri İl Temsilcisinin teklifi üzerine İl Müdürünün onayı ile yapılır. Her müsabaka 2 orta hakem ve 4 masa hakemi olmak üzere toplam 6 hakemle yönetilir. Masa hakemlerinden birisi sınıflandırma puanlarını kontrol etmekle yükümlüdür.

    Hakemler müsabakalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak, uygulamalardaki hatalar konusunda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler, yarışmalar süresince sporcu, antrenör ve idarecilerle özel ilişkilere giremezler. Hakemler, yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

    Hakem olabilme şartları

    Madde 27 - Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

    d) Ceza kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezaları ile cezalandırılmamış olmak,

    e) Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

    Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör ve sporcu olanlar, hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

    Hakemlik kademe ve dereceleri

    Madde 28 - Hakemlik kademe ve dereceleri aşağıdaki şekildedir;

    a) Aday hakem,

    b) İl hakemi, 3 üncü derece hakem,

    c) Ulusal hakem, 2 nci derece hakem,

    d) Uluslararası hakem, 1 inci derece hakem.

    Aday hakem

    Madde 29 - Aday hakem olabilmek için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşımanın yanında, aday hakemlik kursuna katılarak, kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlardan 100 puan üzerinden 70 puan almış olmak şarttır.

    Aday hakemler, İl Müdürlükleri veya kulüplerce yapılacak müsabakalarda fiilen görev alabildikleri gibi Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilmek suretiyle Federasyon müsabakalarında da görev alabilirler.

    Aday hakemler illerinde iki yıl denemeye tabi tutulurlar. Başarılı olanlar il hakemliğine terfi ettirilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler. Başarı gösteremeyenlerin adaylıkları sona erer. Bunların tekrar aday hakem olabilmeleri için yeniden aday hakemlik kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

    İl hakemi

    Madde 30 - İki yıl aday hakemlik yapmış ve başarılı olmuş aday hakemlerin il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifleri yapılır. Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarı gösteren aday hakemler il hakemliğine terfi ettirilirler. İl hakemlik sınavını kazanamayan hakemler daha sonra açılacak sınava katılabilirler.

    İl hakemleri, il ve ilçelerde düzenlenen müsabakalar yanında, yurt içinde yapılan tüm müsabakalarda hakem olarak görev alırlar. Lüzumu halinde, yurt içinde yapılan ulusal müsabakalarda, ulusal hakemler gibi görevlendirilebilirler.

    Ulusal hakem

    Madde 31 - Üç yıl il hakemliği yapmış ve başarılı olmuş il hakemlerinin, ulusal hakemliğe terfi teklifleri Merkez Hakem Kuruluna yapılır. Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olan il hakemleri ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.

    Ulusal hakemler gerektiğinde, uluslararası müsabakalar ve Federasyonun düzenlediği tüm müsabakalarda görev alabilirler.

    Uluslararası hakem

    Madde 32 - En az üç yıl görev yapan ulusal hakemlerden başarılı olanlar ve IWBF resmi dillerinden en az birini (İngilizce, Fransızca, Almanca) iyi derecede bilenlerin Merkez Hakem Kuruluna teklifleri yapılır. Federasyon aracılığı ile uluslararası hakemlik sınavı için IWBF'ya teklif edilirler.

    IWBF'nin açmış olduğu sınavda başarılı olanlar uluslararası hakem lisansını almaya hak kazanırlar.

    IWBF'nın uluslararası hakemlerde uluslararası hakem, olimpik hakem gibi yapmış olduğu sınıflamalar aynen kabul edilir.

    Federasyonun teklif ettiği ve IWBF'nin istemiş olduğu şartlara uyan uluslararası hakemler arasından IWBF'nın açmış olduğu sınavda başarılı olanlar uluslararası olimpik hakem unvanını alırlar.

    Hakemlerin sigortalanması

    Madde 33 - Milli takım kafilesinde yer alan hakemlerin sigorta işlemleri 13 Ağustos 1991 tarihli ve 20959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Takım Mensuplarının Sigortalanmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Yurt dışında görev yapan hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar

    Madde 34 - Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde, lisansı aldıkları federasyondan izin alınmak kaydıyla Türkiye'de hakemlik yapabilirler. Bunların hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir.

    Hakem lisanslarının verilmesi ve vizesi

    Madde 35 - Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl ocak ayı içinde Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Merkez Hakem Kurulu, gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini il hakem kuruluna verebilir. İl hakem kurullarınca vize edilen lisanslar Genel Müdürlükçe düzenlenecek bir form ekinde Federasyona bildirilir. Hakemlik lisansını vize yaptırmayan hakemlere, Federasyonca veya illerde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda görev verilmez.

    Hakemlerin atanması ve görev yerleri

    Madde 36 - Müsabakalar her ne şekilde olursa olsun lisanslı hakemler ile yönetilir.

    Yurt dışında düzenlenecek müsabakalarda görev alacak hakemlerin atanması, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. Zorunlu hallerde sadece Federasyon Başkanı tarafından atanır.

    Özel müsabakalarda görev alan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından belirlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi müsabakalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi müsabakalarda görev alacak hakemlerin ücretleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle ilgili Esaslara ait 28/05/1996 tarihli ve 96/8237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri gereğince ödenir.

    Yurt dışındaki hakemlerin bulundukları ülkede görev kabul edebilmesi

    Madde 37 - Yurt dışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler.

    Raporlara dayanarak hakemler hakkında alınacak kararlar

    Madde 38 - Gözlemciler tarafından izlenen hakemler hakkında, Federasyon veya illerde düzenlenen yarışmalar sonrasında, gözlemci veya il ve ilçe hakem kurulunca verilen raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.

    Hakemlerin lisanslarının vize edilmemesi

    Madde 39 - Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez;

    a) İstifa etmek,

    b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

    c) Federasyon veya il müsabakalarında görevli olduğu halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde iki defa görev yapmamak,

    d) Uluslararası kuralların uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilmiş olmak.

    Vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi

    Madde 40 - Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. Hakemler, Federasyona veya Merkez Hakem Kuruluna her türlü başvurularını bağlı bulundukları İl Müdürlükleri kanalıyla yaparlar. Doğrudan yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. İtirazlara en geç 30 gün içinde cevap verilir.

    Hakemlik görevine ara verilmesi

    Madde 41 - Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il ve ilçe hakem kuruluna yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu, ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek için özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk seminere katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

    Hakemlikten istifa

    Madde 42 - Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il ve ilçe hakem kuruluna bildirirler. İl ve İlçe hakem kurulu, bu dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir.

    Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o sezon yarışmalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde ise lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından iptal edilir.

    Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar

    Madde 43 - Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

    a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    b) 30 yaşından büyük olmak,

    c) Ceza kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak,

    d) Kulüp yöneticisi, antrenör ve faal sporcu olmamak.

    Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile uluslararası hakemler, gözlemci olarak görevlendirilebilirler.

    Gözlemcilerin görev ve yetkileri

    Madde 44 - Gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Yarışmaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek,

    b) Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek ve bu konuda düzenledikleri raporu Federasyona vermek,

    c) Müsabaka sonunda teknik ve idari yönden yarışmanın değerlendirmesini yapmak ve düzenleyecekleri raporu Federasyona sunmak.

    Gözlemciler, Federasyon tarafından görevlendirilirler ve müsabaka sırasında hakemlere ve müsabaka organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler.

    Hakemlerin denetimi

    Madde 45 - Merkez Hakem Kurulu ile il ve ilçe hakem kurulları, hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler bütün hakemlerin, ulusal hakemler ise il ve aday hakemlerin gözlemciliklerini yapabilirler.

    Hakem kıyafetleri

    Madde 46 - Müsabakalarda hakemler IWBF Yönetmeliğinde belirtilen kıyafetleri giyerler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 47 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde IWBF kuralları doğrultusunda Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile işlem yapılır.

    Yürürlük

    Madde 48 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış hak sahiplerinin hakemlik yapabilmeleri saklıdır. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile ayrılanların hakemlik yapabilmeleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Mevzuat Kanunlar