TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23893

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği arttırmak ve yurdun değişik bölgelerinde görev yapmalarını sağlamak, tarımsal amaçlı hizmetleri yurt düzeyinde dengeli ve verimli bir şekilde yürütmelerini temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde unvanları belirtilen personelden,Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alanların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Yer Değiştirme Suretiyle Atama: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, belirli süreler dahilinde bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Yönetmelik : Bu Yönetmeliği,

    Hizmet Bölgesi : Bu Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde gösterilen il gruplarını,

    Hizmet Alanı : Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

    Zorunlu Çalışma Süresi : Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Temel İlkeler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak:

    a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

    b) Yer değiştirme suretiyle atanmalar, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

    c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

    d) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

    e) Atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde gerçekleştirilmesi esastır.

    Hizmet bölgeleri

    Madde 6 - Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde gösterilmiştir.

    Zorunlu çalışma süreleri

    Madde 7 - Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

    Hizmet Bölgesi   Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

    ____________   _____________________

       6      2

       5      3

       4      4

       3      5

       2      5

       1      6

    Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir, bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz; ancak 5 ve 6 ncı bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

    (Değişik fıkra: 15/08/2003 - 25200 S. R.G. Yön./1. md.) Ancak, bulunduğu hizmet bölgesinde en az 2 yıl zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan alt bölgelere atanmak için talepte bulunanların talepleri hizmet gerekleri ve personel ihtiyacı çerçevesinde atama dönemi beklenmeksizin yerine getirilir.

    Çalışma süresinin hesabında göreve atanılan tarihle ilişiğin kesildiği tarih esas alınır. Yer değiştirmeye tabi olmayan görevlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

    Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 27/04/2007- 26505 S.R.G Yön/3.mad.) Taşra Teşkilatında görev yapmakta olan Mühendis, Veteriner, Tekniker, Veteriner Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknikeri, Teknisyen Veteriner Sağlık Teknisyeni yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

    Bakanlığın, tarım, hayvancılık, gıda gibi asli görevleriyle ilgili bölümlerden mezun olmayan mühendis, tekniker ve teknisyenler ile Bakanlığa doğrudan bağlı enstitüler, il kontrol laboratuvarları, tohum tescil ve sertifikasyon, tarım alet ve makinaları test merkezi, üretim istasyonları, hayvan park ve pazar kurumu, tahaffuzhane ve gümrük veteriner, el sanatları eğitim merkezi, zirai karantina, tohumluk test, tescil ve sertifikasyon, personel eğitim, ikmal ve okul müdürlüklerinde görev yapan müdür, müdür yardımcısı, mühendis, veteriner, tekniker, Veteriner Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknikeri, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyenleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanması esastır.

    Yer değiştirme halleri

    Madde 10 - Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

    a) Memurun isteği,

    b) Hizmetin gereği,

    c) Unvan değişikliği,

    d) Çalışma süresinin doldurulması,

    e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde değiştirilebilir.

    Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmeler

    Madde 11 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılabilir. Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış personel başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilir.

    (A) Özür Grubu: Sağlık durumu,

    (B) Özür Grubu: Eş durumu,

    Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Nisan ayı sonuna kadar görevli oldukları birimler aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğü'ne göndermek zorundadırlar. Özürlerin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

    Özürlerin belgelendirilmesi

    Madde 12 - Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde,

    a) (A) özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

    Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

    b) (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kaydı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

    Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

    Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

    Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

    Eşi, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

    Hizmet gereği yer değiştirmeler

    Madde 13 - Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporu sonuçlarına göre görevini ifada tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları ve sakıncaları tespit edilenlerin, hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir.

    Yetersizlikleri nedeniyle görev yeri değiştirilenler, yeni yerlerinde de başarısız oldukları takdirde niteliklerinin gerektirdiği başka bir göreve atanırlar.

    Unvan değişikliği suretiyle yer değiştirmeler

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 27/04/2007- 26505 S.R.G Yön/4.mad.) Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmak isteyen il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve yardımcıları mevcut görev yerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla mevcut veya diğer hizmet alan veya bölgelerine atanabilirler. Bu tür atamalarda yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yönetmeliğe tabi olarak görev yapmakta iken, ilgili eğitim-öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle unvan değişikliği sınavına istinaden mühendis, veteriner ve tekniker, Veteriner Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknikeri kadrolarına atanacakların bulunduğu yerde kadro durumunun müsait olmaması veya ihtiyaç olmaması halinde hizmetinin bulunmadığı veya eksik süresinin bulunduğu diğer hizmet bölgelerine veya bulunduğu bölgedeki diğer hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

    Olağanüstü hallerde yer değiştirme

    Madde 15 - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

    Bölge hizmetinden sayılacak süreler

    Madde 16 - Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

    b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

    c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

    d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    f) Naklen atama nedeniyle eski görevinden ayrılış yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen sürelerin tamamı,

    g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten veya aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı,

    (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

    Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

    Madde 17 - Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

    b) Yurt dışında master veya doktora yapmak amacıyla geçen süreler, bölge hizmetinden sayılmaz.

    Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması

    Madde 18 - Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayanlar ile en az üç hizmet bölgesinde çalışarak bu bölgelerdeki çalışma sürelerini tamamlayan ve 20 yıl ve daha fazla Bakanlıkta memuriyet hizmeti

    bulunanların yer değişikliklerinde, ilgililerin isteği ve hizmetin gereği dikkate alınarak öncelikle yerine getirilebilir.

    Emeklilik hakkını kazanmış veya zorunlu çalışma süresini tamamladıkları yıldan bir sonraki yılın Temmuz ayı sonuna kadar kazanacak olanlar

    Madde 19 - Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

    Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulabilirler ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

    Yer değiştirme suretiyle atama yapılamayacak yerler

    Madde 20 - (Değişik madde: 15/08/2003 - 25200 S. R.G. Yön./5. md.)

    İl Müdürleri, müdür, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve bunların yardımcıları,

    a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere atanamaz.

    Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

    a) Ekli (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

    b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

    Yer değiştirme suretiyle atanma işlemi

    Madde 21 - Personel Genel Müdürlüğü, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran (talebi bulunsun veya bulunmasın) ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

    a) Hizmetin gereği,

    b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumu,

    c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,

    d) İstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

    Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

    Atamalarda, 6 ncı hizmet bölgesinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik tanınır.

    Memurun istek formunda belirttiği hizmet bölgeleri ve alanları idareyi bağlamaz.

    Başvuru şekilleri

    Madde 22 - (Değişik fıkra: 27/02/2009- 27154 S.R.G Yön/1.mad.) Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, her hangi bir duyuru beklemeksizin her yıl Mayıs ayı içerisinde başvuruda bulunurlar. Bu başvurular il müdürlükleri veya kuruluş müdürlükleri tarafından en geç 15 Haziran tarihine kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak üzere, görüşleriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

    Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

    Bu talepler; (EK-2) deki Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu'nu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır.

    Zorunlu çalışma süresini tamamlamış yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Gerçek dışı beyan

    Madde 23 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atamaları ve yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Tarımsal projelerde çalıştırılan personel

    Madde 25 - Belirli sürelerde belirli bölgelerde uygulamaya konulan tarımsal projeler için lisan ve meslek yönünden yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulan personel, eğitim sonrasında da o projede ve bölgede çalıştırılabilir.

    Naklen atamalar

       Madde 26 - (Değişik madde: 27/04/2007- 26505 S.R.G Yön/5.mad.)

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan naklen atanacakların görev yerleri kadro ve ihtiyaca göre belirlenir.

       Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken Bakanlığa naklen atanan personelin, geldikleri kurumun yer değiştirme yönetmeliğine tabi olarak geçen hizmetleri Bakanlığın bölge hizmetlerine intibak ettirilir.

    Aile biriminin muhafazası

       Madde 26/A - (Ek madde: 27/04/2007- 26505 S.R.G Yön/6.mad.)

    Eşleri 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde olmamakla birlikte her hangi bir resmi kurumda çalışması veya özel kuruluşlarda sigortalı ya da kendi adlarına bağımsız çalışıyor olmaları sebebiyle eş durumuna dayalı yer değiştirme isteğinde bulunamayacak olan memurların atamalarında, bu durumların belgelendirilmesi kaydıyla, hizmet gerekleri ve kadro imkanları da göz önünde bulundurularak atama dönemi beklenmeksizin aile biriminin muhafazası bakımından gerekli işlemler yürütülür.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 27 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 06/03/1996 tarihli ve 22925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Suretiyle

    Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    İntibak

    Geçici Madde 1 - İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    EK-1

    HİZMET BÖLGELERİ

    I. BÖLGE      II. BÖLGE         III. BÖLGE

    1 ADANA         1 AYDIN      1 AFYON

    2 ANKARA         2 BALIKESİR      2 BİLECİK

    3 BURSA         3 ÇANAKKALE      3 BOLU

    4 GAZİANTEP      4 DENİZLİ      4 BURDUR

    5 İÇEL         5 EDİRNE      5 GİRESUN

    6 İSTANBUL      6 KAYSERİ      6 ISPARTA

    7 İZMİR         7 TEKİRDAĞ      7 KÜTAHYA

    8 KOCAELİ         8 KONYA      8 ORDU

                9 MANİSA      9 OSMANİYE

                10 MUĞLA      10 RİZE

                11 SAKARYA      11 SAMSUN

                12 ANTALYA      12 KIRKLARELİ

                13 HATAY      13 TRABZON

                14 ZONGULDAK      14 UŞAK

                15 ESKİŞEHİR      15 BARTIN

                16 YALOVA      16 KARABÜK

                17 KIRIKKALE

    IV. BÖLGE         V. BÖLGE      VI. BÖLGE

    1 AMASYA         1 ELAZIĞ      1 ADIYAMAN

    2 ARTVİN         2 ERZİNCAN      2 AĞRI

    3 ÇANKIRI         3 ERZURUM      3 BİNGÖL

    4 ÇORUM         4 K.MARAŞ      4 BİTLİS

    5 KASTAMONU      5 MALATYA      5 HAKKARİ

    6 KIRŞEHİR         6 SİVAS         6 KARS

    7 NEVŞEHİR      7 ŞANLIURFA      7 MARDİN

    8 NİĞDE         8 DİYARBAKIR      8 MUŞ

    9 SİNOP         9 SİİRT

    10 TOKAT         10 TUNCELİ

    11 YOZGAT         11 ARDAHAN

    12 AKSARAY      12 IĞDIR

    13 KARAMAN      13 ŞIRNAK

    14 KİLİS         14 BATMAN

                15 GÜMÜŞHANE

                16 BAYBURT

                17 VAN

    EK-2

    YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

    .............................................................Müdürlüğüne Nakil talebimin .......... ......... Genel Müdürlüğüne havalesini müsadelerinize arz ederim.

       İMZA:            Tarih: ...../...../.....

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    M

    Adı Soyadı            

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    E

    Sicil No.            

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    M

    Baba-Ana Adı            

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    U

    Doğum Yeri ve Yılı         

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    R

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe      

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    U

    Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe   

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    N

    Mezun Olduğu Okul         

                ---

    --------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Bölümü            

                ----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Çalıştığı Yer            

    İl    

    İlçe    

    Belde    

    Köy    

    --

    --------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ---------   

    --

    --------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ---------   

    Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi         

    Yıl    

    Ay   

    (Ağustos ayı sonu itibarıyla)            

           ---------------------------------------------------------------------------   

    ---------------------   

    Hizmet Alanındaki Çalışma Süresi            

          (Ağustos ayı sonu itibarıyla)            

          -----------------------------------------------------   ------------------------------------------   

                   Tercih Önceliği   

    Bölge   

    Hizmet   

                            Alanı   

                   ------------------------------------------   

    Nakil İstediği Bölge ve İller      

    1      

                         ------------------------------------------   

                    2      

                         ------------------------------------------   

                    3      

          -----------------------------------------------------   ------------------------------------------   

       Adı            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Eşinin   

    Görevi            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

       Görev Yeri         

                -----------------------------------------------------   ------------------------------------------   

                    Yaşı   

       Okulu      

    -----------------------------------------------------   

    ----------   

    -------------------------------   

                               -----------------------------------------------------   

    ----------   

    -------------------------------   

       Çocukları Varsa         

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    -------------------------------   

                               -----------------------------------------------------   

    ----------   

    -------------------------------   

                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ayrılmasında sakınca yoktur:

    ----------------------------

    Ünite Amirinin   :             Görev Unvanı   :

    Adı Soyadı   :            İmzası      :

                      Tarih      :

    NOT: Özür gruplarında verilmesi zorunlu görülen belgeler bu forma eklenerek, memurun istihdam edildiği Müdürlüğe verilir, Müdürlükçe de Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

    Mevzuat Kanunlar