TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ÇEKİ KANCASI VE GERİ HAREKET TERTİBATI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (79/533/AT)

   

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/12/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23909

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 07/01/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile ilgili AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) A.İ.T.M. Yönetmeliği: 03/02/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

    c) Tarım veya Orman Traktörü: Ana işlevi çekme gücü sağlamak olan ve tarım veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, tekerlekli veya paletli, yük taşımak için donatılabileceği gibi, yolcu oturma yerleri ile de donatılabilen motorlu araçları,

    d) Ayrı Teknik Ünite: İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış traktör tipine göre ayrı tip onayı alabilen, traktörün bir parçası olarak hazırlanan, çeki kancası ve geri hareket tertibatı ve benzeri gibi bir üniteyi,

    e) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatının Ek-I ve Ek-II'de belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda verilen belgeyi,

    f) AT: Avrupa Birliğini,

    g) Onay Kuruluşu: Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, Tip Onay Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu kuruluşu,

    h) Teknik Hizmetler Kuruluşu: Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere deney laboratuvarı olarak görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

    ı) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, araçların veya ayrı teknik ünitelerin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

    i) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    j) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    k) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    l) e İşareti: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatının bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak üretildiğini gösteren işareti, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Belgesi başvuruları

    Madde 5 - Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir devletin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    Tip onayı işlemleri

    Madde 6 - Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğe göre imal edilen tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı ile bunların takıldığı traktörlere Avrupa Birliğinin 82/890/EEC ve 97/54/EC sayılı direktifler ile değişik 79/533/EEC sayılı AT Direktifine göre AT Tip Onayı İşareti, AT Tip Onayı Belgesi ve AT Tip Onayı Numarası verir.

    Yetkili kuruluşlar

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Onay Kuruluşu olarak Bakanlık yetkili kılınmıştır. Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak da EN 45000 serisi veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkanları bulunan kurum ve kuruluşlardır.

    Bildirim

    Madde 8 - Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına ait Tip Onayı Belgesi verilebilmesi ile ilgili bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına ait Tip Onayı Belgesine ilişkin görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    Muafiyetler

    Madde 9 - Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teknolojik olarak gelişmiş çeki kancası ve geri hareket tertibatına ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatına Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    Yönetmeliklerin uygulama alanları

    Madde 10 - Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatının onayları bu Yönetmelik hükümlerine göre, diğer araçların onayları ise A.İ.T.M. Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin çeki kancası ve geri hareket tertibatı için AT Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık geçiş süresi içinde bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Ek I

    Çeki Kancası

    1. Adet

    Her traktör, çeki çubuğu veya çeki kablosu gibi ekipmanlarla bağlantı yapmasını sağlayacak çeki amaçlı özel bir kancaya sahip olmalıdır.

    2. Konum

    Kanca, traktörün önüne yerleştirilmeli ve bir bağlama pimi ile donatılmalıdır.

    3. Tasarım

    Kanca, yarıklı çene biçiminde ve aşağıda belirlenen fonksiyonel boyutlarla uyumlu olmalıdır.

    Bağlama pimi 30+1,5 mm çapında olmalı ve kullanımı süresince bulunduğu yerden oynamasını engelleyecek, sökülemez nitelikte bir tespit tertibatına sahip olmalıdır.

    Bu arada yer alan şekil için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    Yukarıda belirtilen 1,5 mm tolerans üretim toleransı olarak değil, buna karşın farklı tasarımlardaki pimlerin nominal boyutlarındaki müsaade edilebilir miktar değişiklikleri olarak dikkate alınmalıdır.

    Ek II

    Geri Hareket Tertibatı

    Tüm traktörler sürücü mahallinden kumanda edilebilen, bir geri hareket tertibatı ile donatılmalıdır.

    Mevzuat Kanunlar