KÜLTÜR BAKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

   

    Kültür Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/12/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23909

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi memurların atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde görevli bulunan personelin atamaları ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 354 sayılı Kültür Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Kültür Bakanlığını,

    Bakan : Kültür Bakanını,

    Bakanlık Teşkilatı : Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünü,

    DÖSİMM : Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünü,

    Hizmet Grupları: Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

    Alt Hizmet Grupları : Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev Unvanı : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında belirtilen unvanları,

    Hizmet Süresi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde çalışılan süreleri,

    Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,

    (Değişik madde: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./1. md.) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazananlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

    (Değişik tanım: 10/06/2000 - 24075 R.G.) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile bağlı müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların arkeoloji bölümlerinin protohistorya, prehistorya ve önasya arkeolojisi ile klasik arkeoloji anabilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin Hititoloji, Sümeroloji, Latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji ile fiziki antropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin Arap dili ve edebiyatı ile Fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik şark dilleri) herhangi birinden veya önceki yıllarda sayılan anabilim dallarından değişik unvanlarda mezun olan dört yıllık lisans eğitimi alanları,"

    (Değişik tanım: 10/06/2000 - 24075 R.G.) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar ve rölöve ve anıtlar müdürlükleri ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların mimarlık, inşaat, elektrik, makine, kimya, harita ve kadastro, jeoloji mühendisliği, şehir-bölge planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık-dekorasyon, jeoloji, heykeltıraşlık bölümlerinden herhangi birinde dört yıllık lisans eğitimi alanları.

    Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhtisas Elemanı : Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olanlar ile üniversite veya yüksekokulların mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığı bölümlerinden mezun olanları,

    Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı İhtisas Elemanı : (Değişik tanım: 24/12/2002 - 24973 S. R.G. Yön./1. md.) Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümü, kütüphanecilik, dökümantasyon-enformasyon veya arşivcilik anabilim dallarından herhangi birinde dört yıllık lisans eğitimi alanları,

    Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İhtisas Elemanı : Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, beslenme ve diyetik bölümleri ve anabilim dalları, üniversitelere bağlı devlet konservatuvarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri, ziraat fakültelerinin ev ekonomisi yüksek okulu ya da 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan önceki mevzuat hükümlerine göre mezun olanlardan aynı veya muadili bölüm mezunu olanları,

    Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı İhtisas Elemanı : Fakülte veya yüksekokulların, inşaat, elektrik, elektronik, makine, harita-kadastro, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, istatistik, restorasyon bölümleri veya anabilim dallarından herhangi birinde dört yıllık lisans eğitimi alanları,

    ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    ÖDM : Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini, ifade eder.

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli, yönetim hizmetleri grubu, hukuk araştırma ve planlama hizmetleri grubu, ihtisas hizmetleri grubu, teknik hizmetler grubu, sağlık hizmetleri grubu, bilgi işlem hizmetleri grubu ile idari hizmetler grubu olmak üzere 7 ana hizmet grubuna; ana hizmet grupları da kendi aralarında alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

    a) (Değişik bend: 10/07/2001 - 24458 S. R.G. Yön./1 md.) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,

       2) Ankara, İstanbul, İzmir İl Kültür Müdürü, daire başkanı (diğer)

       3) İl Kültür Müdürü (diğer)

       4) Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü, il kültür müdür yardımcısı,

       5) İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, şube müdürü, müdür, işletme müdürü,

       6) Müdür yardımcısı,

       7) Şef, ayniyat saymanı.

    b) Hukuk Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       1) Hukuk müşaviri,

       2) Raportör,

       3) APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman.

    c) (Değişik alt bent: 10/06/2000 - 24075 R.G.) İ htisas Hizmetleri Grubu;

       1) Kütüphaneci,

       2) Folklor araştırmacısı,

       3) Kitap pataloğu,

       4) Müze araştırmacısı,

       5) Arkeolog (G.İ.H. Sınıfında).

    d) Teknik Hizmetler Grubu;

       1) Mimar, mühendis, şehir plancısı,

       2) Arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager,

       3) Dekoratör, heykeltıraş, restoratör, desinatör, grafiker, tekniker,

       4) Teknisyen, teknik ressam.

    e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

       1) Daire tabibi,

       2) Psikolog, biyolog,

       3) Laborant,

       4) Hemşire.

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Programcı,

       2) Bilgisayar işletmeni,

       3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

    g) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Mütercim,

       2) Çocuk Eğitimcisi,

       3) Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Veznedar, Fotoğrafçı, Daktilograf, Sekreter,

       4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

       5) Şoför.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

    Öğrenim düzeyi

    Madde 6 - Bakanlık memurlarının;

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerden şef ve ayniyat saymanı kadroları dışındaki görevlere atanabilmeleri için en az 4 yıllık yükseköğrenim, şef ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmeleri için en az 2 yıllık yükseköğrenim,

    b) (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 4 yıllık yükseköğrenim, (3) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 2 yıllık yükseköğrenim, (4) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için en az ilgili meslek lisesi,

    c) (Değişik bent: 10/06/2000 - 24075 R.G.) (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az lisans düzeyinde yükseköğrenim; laborant ve hemşire kadrolarına atanabilmeleri için en az mesleki sağlık eğitimi,

    d) Programcı kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin programcılık bölümünden mezun olmak veya 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmaları, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul,

    e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için en az 4 yıllık yükseköğrenim, çocuk eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için kız meslek lisesi veya yüksekokulların çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri, (g) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için en az lise veya dengi okul, mezunu olmaları şarttır.

    Hizmet süresi

    Madde 7 - (Değişik madde: 16/02/2002 - 24673 S. R.G. Yön./2. md.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevler ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan hukuk müşaviri kadrosu ve (2) numaralı alt bendinde sayılan raportör kadrosu hariç, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az 2 yıl Bakanlık teşkilatında görev yapmış olmak şarttır.

    Sicil ve disiplin

    Madde 8 - Bakanlık memurlarının;

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları,

    b) Her biri olumlu olmak koşuluyla son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması, gerekir.

    Görevde yükselme eğitim ve sınavının kapsamı

    Madde 9 - (Değişik madde: 16/02/2002 - 24673 S. R.G. Yön./3. md.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (4) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan hukuk müşaviri kadrosu ve (2) numaralı alt bendinde sayılan raportör kadrosu dışındaki kadrolara yapılacak atamalar, görevde yükselme usul ve esaslarına tabidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Eğitimin duyurulması

    Madde 10 - Atama yapılacak boş kadroların birimi, unvanı, derecesi ve sayısı en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca merkez ve taşra teşkilatı ile DÖSİMM'e yazılı olarak duyurulur.

    Başvuru

    Madde 11 - Sınav duyurusu yapılmasını takiben durumları öngörülen şartlara uygun olan personel başvuru formu ile birlikte birimine müracaat eder. Birim amirleri başvuru formlarını bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

    Başvuruların değerlendirilmesi

    Madde 12 - Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel Dairesi Başkanlığınca gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenir ve inceleme sonucu yazı ile birimlere ve ilgililere bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (Değişik madde: 24/12/2002 - 24973 S. R.G. Yön./2. md.)

    Bakanlık, personelini üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan niteliklere sahip oldukları takdirde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanacaktır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu personelin seçiminde Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikler göz önünde tutulmak ve ekli değerlendirme formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır. Puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan, talip olunan kadro/pozisyon için öngörülen alt unvanda geçen hizmeti fazla olan adaylara öncelik verilir. Eğitimin yeri ve zamanı eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilecektir.

    Görevde yükselme için açılacak sınavlar Bakanlıkça uygun görülen tarih ve yerlerde yılda en fazla iki defa olmak üzere yapılır.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 14 - (Değişik madde: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./6. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olanların, atanacakları görevin niteliğine göre Eğitim Dairesi Başkanlığınca en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar,

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atanılacak kadroya ilişkin olarak;

    1) 354 sayılı Kültür Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ana ve yardımcı hizmet birimlerine ilişkin mevzuat,

    2) Bütçe, dosyalama ve arşivleme ile ilgili konular.

    Verilecek eğitimin %60'ı (g) bendinde belirtilen konulardan seçilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 16 - (Değişik madde: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./7. md.)

    Görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 17 - (Değişik madde: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./8. m d.)

    Görevde yükselme eğitiminden sonra yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere, beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ve atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Gerekli hallerde sınav kuruluna Bakanlık dışından da üye alınabilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

    Sınav şekli

    Madde 18 - (Değişik madde: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./9. md.)

    Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak görevde yükselme sınavına tabi tutulur.

    Sınav başarı notu

    Madde 19 - (Değişik madde: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./10. md.)

    Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gereklidir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 20 - Sınav sonuçları, ilgili sınav kurulu tarafından her sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçları atanma açısından, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

    Sınavda başarı gösterememek

    Madde 21 - Birbirini izleyen iki görevde yükselme sınavında başarılı olamayanlar, son katıldıkları sınavı izleyen bir sonraki görevde yükselme sınavına katılamazlar.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 22 - Sınava katılanlar, sınav sonucuna yazılı olarak sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde, sınavı yapan kuruma veya kurula itiraz edebilirler. Sınav kuruluna yapılacak itirazlar en geç 10 gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - Görevde yükselme sınavını kazananlar başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması durumunda sıralamada hizmet süresi fazla olan, hizmet süresinin de eşit olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan personele öncelik tanınır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 24 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 1 yıl süreyle Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

    Gerçeğe aykırı beyan ve kopya

    Madde 25 - Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilir.

    Atama işleminden yazılı olarak vazgeçenlerin atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı görev için açılacak bir sonraki sınava katılamazlar.

    Görevde yükselme sınavına girenlerden kopya çektikleri veya çekilmesine yardımcı oldukları tespit edilenler 3 yıl süreyle bu sınavlara giremezler. Bu fiillerin tekrarlanması halinde ise bu sınavlara hiçbir surette katılamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Şartlar

    Özel Şartlar

    Madde 26 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarındaki kadrolara yükselebilmek için, genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır.

    a) (...), İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı, (...) şube müdürü, müdür ve işletme müdürü kadrolarına yükselebilmek için;

    1) Müdür yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman görevlerinde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak veya,

    2) Şef, ayniyat saymanı görevlerinde toplam en az 4 yıl, programcı ve mütercim görevlerinde toplam en az 7 yıl çalışmış olmak veya,

    3) Mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, kimyager, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, desinatör, grafiker, tekniker, müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı ve kitap pataloğu görevlerinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

    4) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdürü kadrolarına atanmada müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar müdürü ile rolöve ve anıtlar müdürü kadrolarına atanmada restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar ve rolöve ve anıtlar müdürlükleri ihtisas elemanı olmak,

    5) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı koruma kurulu büro müdürü kadrolarına atanmada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

    6) Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane müdürü kadrolarına atanmada Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı olmak ancak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    7) (Değişik alt bent: 09/02/2001 - 24313 R.G.) Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğündeki Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi ile İlişkiler Şube Müdürlüğü, Uluslararası Kuruluşlar ve Çok Taraflı İlişkiler Şube Müdürlüğü, Enformasyon ve İletişim Şube Müdürlüğü ve Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Avustralya ile İkili Kültürel İlişkiler Şube Müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarda, ÖSYM'ce yapılan KPDS sınavında İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde en az (C) düzeyinde başarılı olmak.

    b) Müdür yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosuna yükselebilmek için;

    1) Şef, ayniyat saymanı görevlerinde toplam en az 2 yıl veya programcı ve mütercim görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak veya,

    2) Mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, kimyager, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, desinatör, grafiker, tekniker, müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı ve kitap pataloğu görevlerinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

    3) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdür yardımcısı kadrolarına atanmada müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar müdür yardımcısı ile rolöve ve anıtlar müdür yardımcısı kadrolarına atanmada restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar ve rolöve ve anıtlar müdürlükleri ihtisas elemanı olmak,

    4) Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane müdür yardımcısı kadrolarına atanmada Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı olmak ancak, kütüphane müdür yardımcısı kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

    c) Şef ve ayniyat saymanı kadrosuna yükselebilmek için;

    1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlerde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak veya (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen görevlerde toplam en az 4 yıl çalışmış olmak veya,

    2) (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlerde toplam en az 4 yıl çalışmış olmak.

    d) Bilgisayar işletmeni kadrosuna yükselebilmek için;

    1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kurumlarınca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak,

    2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

    3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlerde toplam en az 2 yıl veya (4) numaralı alt bendinde sayılan görevde en az 7 yıl çalışmış olmak.

    e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna yükselebilmek için;

    1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevlerde toplam en az 2 yıl veya (4) numaralı alt bendinde belirtilen görevde en az 7 yıl çalışmış olmak,

    2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kurumlarınca açılan bilgisayar kurslarına katılıp, başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak.

    f) Koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför kadrosundan memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı, daktilograf ve sekreter kadrosuna yükselebilmek için;

    1) En az 7 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için, ticaret lisesi mezunları hariç Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak.

    g) Hukuk müşaviri kadrosuna yükselebilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Hakim, savcı veya avukat olarak 3 yıl görev yapmış olmak veya raportör olarak 6 yıl görev yapmış olmak.

    h) Raportör kadrosuna yükselebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak.

    ı) Mütercim kadrosuna yükselebilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 09/02/2001 - 24313 R.G.) KPDS'den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya,

    2) Yabancı dille eğitim yapan üniversiteleri bitirmiş olmak veya,

    3) Üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış olmak veya,

    4) Yurt dışında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olmak.

    j) Teknisyen ve teknik ressam kadrosuna yükselebilmek için bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde veya yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

    k) Yardımcı hizmetler sınıfından memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı, daktilograf ve sekreter kadrosuna yükselebilmek için;

    1) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için, ticaret lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak.

    l) Yardımcı hizmetler sınıfından koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna yükselebilmek için;

    1) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

    3) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda aranan şartları taşımak.

    m) Yardımcı hizmetler sınıfından şoför kadrosuna yükselebilmek için;

    1) En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hizmet grupları arasında geçişler

    Madde 27 - (Değişik madde: 09/02/2001 - 24313 Sayılı R.G. Yön./3. md.)

    (Mülga fıkra: 15/03/2003 - 25049 S. R.G. Yön./1. md.)

    Daire Başkanı (diğer) olarak atanacaklarda; uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, müdür yardımcısı kadrolarında ve daha üst görevlerde en az 2 yıl süreyle veya mimar, mühendis ve şehir plancısı kadrolarında en az 5 yıl süreyle asaleten çalışmış olmak şarttır.

    Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğünün personel, idari ve mali işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrosu hariç, diğer genel müdür yardımcısı ile daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda, yukarıda sayılan şartları taşımakla birlikte ÖSYM'nce yapılan KPDS sınavında İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birinde (C) düzeyinde başarılı olmak gerekir.

    (Değişik fıkra: 10/07/2001 - 24458 S. R.G. Yön./5 md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (3) numaralı alt bentleri hariç aynı alt hizmet grubunda yer alan unvanlar arasındaki geçişler; kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalmaksızın yapılabilir.

    Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapanlardan, bu görevi yapamayacaklarını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgeleyenlerin atamaları, görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalınmaksızın memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı, daktilograf ve sekreter kadrolarına yapılabilir.

    Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Kütüphaneler Genel Müdürü, Milli Kütüphane Başkanı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü, Kültür Merkezleri Dairesi Başkanı, kadroları ile bu birimlerin yönetim kademelerinde yer alan genel müdür yardımcısı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, daire başkanı ve şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda ihtisas elemanı olmak tercih sebebidir.

    (Mülga fıkra: 16/02/2002 - 24673 S. R.G. Yön./5. md.)

    Kazanılmış haklar

    Madde 28 - 18/10/1999 tarihinden önce görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi kadrolara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklarda görev yapan personelin bulundukları kadro unvanları, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 29 - (Değişik fıkra: 24/12/2002 - 24973 S. R.G. Yön./3. md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlık teşkilatına naklen yapılacak atamalar, hukuk müşaviri ve raportör kadroları hariç ilgili personelin görev unvanı ile aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt hizmet grubundaki diğer unvanlara yapılır.

    (Ek fıkra: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./13. md.) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan Bakanlık teşkilatına yapılacak atamalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 30 - 4046 sayılı kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Araştırmacı kadroları

    Madde 31 - Araştırmacı kadrolarına 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde atama yapılır.

    Tekrar Atama

    Madde 32 - (Değişik madde: 10/06/2000 - 24075 R.G.)

    Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, boş kadro bulunması ve atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımaları şartıyla, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı alt hizmet grubuna dahil görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilirler.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 33 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 34 - 20/04/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetici Personel Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    EKLER

    EK-1

    DEĞERLENDİRME FONU

    _______________________________________________________________________________________

    Adı ve Soyadı

    _______________________________________

    _______________________________________________

    Sicil No

    _______________________________________

    _______________________________________________

    Görev Yeri ve Unvanı

    _______________________________________

    _______________________________________________

    _______________________________________________________________________________________

    DEĞERLENDİRME KISTASLARI

    Puan

    Adayın

    Değeri

    Puanı

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu[]

    a) Önlisans

    4

    b) 3 Yıllık Y.Okul

    6

    c) Lisans

    8

    d) Y.Lisans

    10

    e) Doktora

    12

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    2. Müracaat bitim tarihi itibariyle DMK.nun 68/B maddesine göre

    hesaplanacak (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde

    geçirilen süreler hariç) hizmet süresinin

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yılı için

    1

    b) 10 yıldan sonraki her bir yılı için

    0,25

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    3. Son üç yıllık sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (üç yıllık

    ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamladıktan

    sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş

    olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer

    tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

    a) Her Takdirname için

    2

    b) Her Ödül için

    4

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    5. 1999 yılından sonra katıldığı en az (5) gün süreli her bir hizmet içi

    eğitim programı için

    2

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    6. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından[]

    a) (D) alanlara

    2

    b) (C) alanlara

    4

    c) (B) alanlara

    6

    d) (A) alanlara

    8

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    7. Aldığı her disiplin cezasından (af kapsamına girenler hariç)

    a) Her uyarma, kınama için

    -2

    b) Her aylıktan kesme için

    -4

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

    -6

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    8. Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

    _________________________________________________________________________

    ______

    ______

    ________________________________________

    [] Adayın son öğrenim düzeyine göre puan verilecektir. Örneğin doktora yapmış bir aday 12, lisans eğitimini tamamlamış aday 8 puan alacaktır.

    []Bulgarca hariç olmak üzere yalnız bir dil için puanlama yapılacaktır. Yapılan puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan, talip olunan kadro/pozisyon için öngörülen alt unvanda (örneğin Şb. Müdürlüğü için Şeflikte) geçen hizmeti fazla olan adaylara öncelik tanınacaktır.

    Mevzuat Kanunlar