MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 05/11/1999

    Resmi Gazete No: 23867

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarının, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

    b) Okul: Anadolu Lisesini,

    c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

    d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

    e) (Ek bent: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/1.md.) Yönerge: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini,

    f) (Ek bend: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/1.mad) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Amaç

    Kuruluş

    Madde 5 - (Değişik madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/2.mad)

    Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.

    Okulun amacı

    Madde 6 - Okulun amacı, öğrencilerin;

    a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

    b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Komisyon, Kontenjan Tespiti, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt Kabul"

    Kontenjan tespit komisyonu (Değişik başlık : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/2.mad)

    Madde 7- (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/3.mad; Değişik madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/2.mad)

    Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanından meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

    Kontenjan tespiti

    Madde 8- (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/2.mad;Değişik madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/4.mad;Değişik madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/3.mad)

    Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.

    Açılacak hazırlık veya 9 uncu sınıf şube ve alınacak öğrenci sayısı, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak, her yıl mayıs ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı veya 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirmeye ilişkin yayımlanan kılavuzda ilân edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılmaz.

    Tercih ve Başvuru

    Madde 9 - (Değişik fıkra: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/3.mad;Değişik fıkra: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/4.md.) Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.

    İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

    Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

    Madde 10 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/4.mad;Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/5.md.)

    Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan söz konusu kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

    Nakiller

    Madde 11 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/5.mad;Değişik madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/4.mad)

    Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

    Nakiller; sınıf bazında açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

    Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, bu madde hükümleri doğrultusunda velilerinin yazılı isteği ile birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile iş birliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

    Hazırlık sınıfından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfından hazırlık sınıfına, iki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması ve nakil şartlarının taşınması hâlinde öğrenci nakli yapılır.

    Ayrıca, merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan ve genel ortaöğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve bu okullarla aynı programı uygulayan özel okullar ile askerî lise ve polis kolejlerinden bu okullara öğrenci nakilleri; bu madde hükümleri doğrultusunda yapılır.

    Diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından Anadolu liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak Anadolu liselerinden resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların özel yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

    Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

    Nakil için başvuru

    Madde 12- (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/6.mad;Değişik madde: 27/04/2006-26151 S.R.G. Yön/3.mad; Değişik madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/5.mad)

    Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Nakil şartlarını taşıyan öğrencinin başvurusu, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir.

    Nakil başvurularının değerlendirilmesi

    Madde 13 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/7.mad;Değişik madde: 27/04/2006-26151 S.R.G. Yön/4.mad; Değişik madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/6.mad)

    E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak e-okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir; ayrıca e-okul kapsamındaki öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.

    Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.

    Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

    Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri

    Madde 14 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/8.mad.;Değişik madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/7.mad)

    Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere göre yapılır.

    Ayrılan öğrencilerin durumu

    Madde 15 - (Değişik madde: 19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/5.mad)

    (Mülga fıkra : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/9.mad)

    Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

    Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş ve Başarının Değerlendirilmesi

    Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş

    Madde 16 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/9.mad;Değişik madde:19/10/2005-25971 S.R.G. Yön/6.mad.;Değişik madde: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/9.md.)

    Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9 uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları hâlinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar

    Başarının değerlendirilmesi

    Madde 17 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/10.mad) Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları ile İlgili Esaslar

    Öğretim programları

    Madde 18 - (Değişik madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/11.mad) Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi halinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.

    Hazırlık sınıfı programı ile ilgili esaslar

    Madde 19 - Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

    a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.

    b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.

    c) Türkçe'nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.

    d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Bölüm Başkanı

    Bölüm başkanı

    Madde 20 - Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.

    Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

    a) Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.

    b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

    c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

    d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

    e) Zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

    f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

    g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

    h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 21 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/05/1993 tarih ve 21580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okullar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde : 07/09/2007 - 26636 S.R.G Yön/2.mad)

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 18/12/2004 - 25674 S.R.G. Yön/12.mad) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan, Bakanlıkça denkliği tanınan bir okulda en az iki ders yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Anadolu lisesi programı uygulayan bir okulda en az bir ders yılı öğrenim gördüğünü belgelendiren öğrenciler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın Anadolu Liselerine kabul edilirler.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 25/08/2005-25917 S.R.G. Yön/1.mad)

    2004-2005 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;

    a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,

    b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,

    c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,

    d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması

    durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.

    Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır.

    İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az iki Anadolu lisesi müdüründen nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur.

    Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

    Alan uygulamasına tabi öğrencilerin nakilleri

    Geçici Madde 4 - (Ek madde : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/8.mad)

    Alan uygulamasına tabi öğrencilerin nakillerinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartlara ilave olarak naklen gidilecek okulda alan bazında boş kontenjanın bulunması şartı aranır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki başarı ortalaması ile sınıf geçmeye ilişkin hükümler, 1999 - 2000 öğretim yılında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    (Değişik ek: 24/03/2008- 26826 S.R.G Yön/10.md.;Mülga ek : 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/9.mad)

    EK-1

    NAKİL VE TERCİH FORMU

    EK- 2

    .MÜDÜRLÜĞÜNE

    ./

    . Öğretim Yılında okulunuz

    sınıfı

    nolu öğrencisi

    .'ı naklen..............................ilindeki Anadolu lisesinden birine kaydettirmek istiyorum.

    Nakil talebimin değerlendirilmesinde aşağıdaki tercihlerimin dikkate alınmasını ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

    Öğrenci Velisinin

    Adı Soyadı

    İmza

    ADRES:

    Tel:

    Tercihlerim:

    1)

    ..

    2)

    ..

    3)

    ..

    4)

    ..

    5)

    ..

    6) Yukarıdaki tercihlerimden birisine velisi bulunduğum öğrencimin naklinin mümkün olmaması hâlinde, komisyonca belirlenecek herhangi bir Anadolu lisesine naklinin yapılmasını kabul ediyorum / kabul etmiyorum.

    /

    /200.

    Sayı :

    Konu :

    ..............................Millî Eğitim Müdürlüğüne

    ............. nolu .....................sınıfı ....................... alanı öğrencisi............................nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

    Gereğini arz ederim.

    .................................

    Okul Müdürü

    Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

    1)

    /

    . Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı puanı:

    ..

    2) Halen öğrenime devam ettiği alanı/ bölümü:

    3) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ...............................................

    /

    ../

    ..

    Kayıtlarımıza uygundur

    Okul Müdürü

    Adı Soyadı

    Mühür

    Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin komisyonca uygun bulunmasından sonra durum,ilgili okul müdürlüğü ile öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

    Mevzuat Kanunlar