T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ YER VE GÖREV DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23872

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümleri Banka personelinin, hizmetin gereğini ve görevde verimliliği dikkate alarak Banka içinde yer ve/veya görev değiştirme suretiyle atanmalarını belirli kurallara bağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Banka : T.C. Ziraat Bankasını,

    b) Yönetim Kurulu : T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulunu,

    c) Genel Müdürlük: T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünü,

    d) Genel Müdür : T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürünü,

    e) Yer değiştirme suretiyle atanma: Personelin kadro veya pozisyon ve görev unvanı değiştirilmeden bulunduğu görev yerinden bir başka görev yerine atanmasını,

    f) Görev değiştirme suretiyle atanma: Personelin kadro veya pozisyon ve görev unvanı değiştirilerek aynı yerde hizmet gereği atanmasını,

    g) Yer ve görev değiştirme suretiyle atanma: Personelin kadro veya pozisyon ve görev unvanı değiştirilerek bulunduğu görev yerinden bir başka görev yerine atanmasını,

    h) Atama: Yer değiştirme, görev değiştirme, yer ve görev değiştirmeyi,

    ı) Hizmet bölgeleri: 01/03/1990 tarihli ve 20448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğine ekli (Ek: 1) listede gösterilen bölgeleri,

    i) Zorunlu çalışma süresi: 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    j) Geçici görev: Personelin görev yerinden, bir hizmetin veya görevin ifası amacıyla belirli bir süreyle başka bir görev yerinde görevlendirilmesini,

    k) Kadro ve pozisyon durumu: Bankanın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında mevcut olan veya ihtiyaç duyulan unvanlarda istihdam edilmesi gereken personel sayısını,

    l) Birim: Genel Müdürlük Birimlerini,

    m) Bölge: Bölge Müdürlüklerini,

    n) Özel nitelikli şubeler: Bölge dış muameleler şubeleri, menkul kıymetler şubeleri ile serbest bölge şubelerini,

    o) Şube: Yurt içi ve yurt dışı şubeleri, ifade eder.

    Ortak kurallar

    Madde 4 - Ortak kurallar şunlardır:

    a) Personelin atandığı mahalde başka bir birim, bölge veya şube bulunması halinde eş, anne, baba ve kardeşler aynı birim, bölge veya şubede bir arada görev yapamazlar.

    Aynı mahalde başka birim, bölge veya şube bulunmaması, aynı yerde görev yapma durumunun ortaya çıkması ve bunların yetkili olmaları halinde bu yetkililer aynı işlem için birlikte imza atamazlar.

    Bu durumun hassasiyetle takibinden ve gereğinin yapılması için bildiriminden, öncelikle ilgili birim, bölge veya şube müdürü sorumludur.

    b) Müdür, II. müdür ve müdür yardımcısı doğduğu veya nüfusuna kayıtlı olduğu yerlerde görev alamaz.

    Ancak il merkezlerinde ve genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu 100 bini aşan ilçelere yapılacak atamalarda bu kural uygulanmaz.

    c) (Değişik bent: 09/05/2000 - 24044 R.G.) Daire Başkanı, Bölge ve Şube Müdürü ile Başkanlık, Bölge, Şubelerde görevli II. Müdür, Müdür Yardımcısı ve Muhasebeci unvanlı personel aynı yerde ve aynı unvanla 5 yıldan fazla görev yapamaz.

    Bölge müdürlüğüne banka şube müdürü olarak atanan personel, aynı bölge müdürlüğünde, aynı unvanla 2 yıldan fazla görev yapamaz.

    Ancak belirtilen unvanlarda eleman temininde güçlük çekilmesi veya sağlık, eğitim ve eş durumu gibi nedenlerin belgelendirilmesi halinde söz konusu personelin durumu hakkında amirlerinin görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak bu süreler bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl uzatılabilir.

    Ayrıca, Başkanlıklarımızın ihtisas konularını içermesi ve bir kısım personelin uzun süre aynı Başkanlıkta görev yapması dikkate alınarak, Başkanlık faaliyetlerinde aksamalara neden olmaması bakımından, Başkanlık II. Müdür ve Müdür Yardımcılarından yukarıda öngörülen süreyi tamamlamış olanlar, ilgili Daire Başkanının teklifi, bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile rotasyon dışında bırakılabilir.

    Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Şube Müdürü ile Başkanlık, Bölge, Şubelerde görevli II. Müdür, Müdür Yardımcısı ve Muhasebeci unvanlı personelin, performansı, banka yararı ve hizmetin iyi şekilde yürütülmesinin temin edilmesi, Müfettişlerimizce yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda ve/veya amirlerinin sicil, yazı ve raporları ile görev, tutum ve davranışlarında olumsuzlukların tespit edilmesi halinde, durumları değerlendirilerek süre beklenmeksizin görev ve/veya görev yerleri değiştirilebilir.

    Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü, Müşavirlik, işbirimi sıralamasına göre I. Grup Şube ve Özel Nitelikli Şube Müdürlüğü unvanları yer ve görev değiştirmelerde eşdeğer unvan kabul edilir.

    d) Bir alt unvanla çalışırken üst bir unvanla bir başka şubeye müdür olarak atanan personel, daha önce çalıştığı şubeye 5 yıl geçmeden atanamaz.

    Ancak, özel nitelikli şubelerde bu süre 2 yıl kısaltılabilir.

    e) 3 üncü ve 4 üncü bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran personel ile bulunduğu şubedeki çalışma süresini dolduran personelin atamalarının her yılın Haziran - Eylül ayları döneminde yapılması esastır.

    Ancak, Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile atamalar uygun görülecek bir başka ay veya aylarda da yapılabilir.

    Bu sürelerin hesabında; 1 inci ve 2 nci bölgelerde 31 Aralık tarihine kadar, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde ise 30 Eylül tarihine kadar geçecek süreler esas alınır.

    f) Çalışmaları özel yönetmeliklerle düzenlenmiş personel de dahil her unvandaki personelin görev yeri ve görev değişiklikleri; kadro, pozisyon ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurulmak ve gerektiği takdirde ilgili birim ve bölge müdürlüklerinin görüş ve önerileri dikkate alınmak suretiyle Personel Müdürlüğünce yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Atamalara İlişkin Genel Esaslar

    Atamalarda göz önünde tutulacak genel hususlar

    Madde 5 - Atamalarda göz önünde tutulacak genel hususlar şunlardır:

    a) Personelin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek kıdem ve yetenekte olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

    1) Tahsil durumu,

    2) Bankadaki hizmet süresi ve görev yerleri,

    3) Geçmiş sicil raporları,

    4) Katıldığı kurslar ve hizmet içi eğitim durumu,

    5) Yabancı dil bilgisi,

    6) Medeni hali,

    7) Hakkındaki disiplin kurulu kararları, disiplin cezaları ve takdirnameler,

    8) Amirlerinin yazılı düşünce ve önerileri,

    9) Şube müşterileri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılı ve sözlü şikayet veya takdirlere ilişkin değerlendirme sonuçları,

    10) Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve birimler tarafından yapılan şube değerlendirmeleri ve müfettiş raporları,

    11) Nakil talep formu'nda (Ek: 1) belirtilen diğer bilgiler,

    12) Personelin halen çalıştığı ve nakli düşünülen şubelerin özellikleri,

    13) Şube müdürleri için ayrıca performans değerlendirmesi.

    b) Şube müdürlerinin performanslarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

    1) Şubeler, Genel Müdürlükçe belirli dönemler itibarıyla (aylık, üçer aylık, altışar aylık veya yıllık) bilanço, envanter, mizan ve raporlama cetvelleri üzerinden mevduat, kredi, takip tahsilat, gelir ve gider kalemleri, kar-zarar ve işlem hacmi gibi veriler yönünden sıralanır.

    2) Şubenin sıralamadaki yerleri ile ayrıca karlılık, verimlilik, potansiyel kullanımı ve görev süresi gibi kriterler de dikkate alınarak şube müdürünün performansı değerlendirilir.

    c) Şube müdürlerinin (b) bendinde belirlenen esaslar doğrultusunda performanslarının değerlendirilmesi sonucunda yer ve görev değiştirme suretiyle, Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile;

    1) Çok başarılı bulunanların, bu Yönetmelik ve T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla daha gelişmiş yörelerdeki şubelere,

    2) İki yıl üst üste vasat bulunanların eş değer veya bir alt grup şube müdürlüğüne,

    3) İki yıl üst üste başarısız bulunanlar uygun görülecek bölge veya şubelerde müdür yardımcılığına atamaları yapılabilir.

    Yer ve görev değiştirme şartları

    Madde 6 - Atamaya tabi personelin yer ve/veya görevleri, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda değiştirilebilir.

    a) Hizmetin gereği,

    b) Personelin özüre dayanan isteği.

    Hizmetin gereği

    Madde 7 - Hizmet gereği yer ve/veya görev değişiklikleri aşağıdaki hallerde yapılır:

    a) Banka yararı ve hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini teminen birim, bölge ve şubelerin personel ihtiyaçlarının karşılanması,

    b) Haklarında yapılan idari, inzibati, cezai soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi, müfettiş raporları, bağlı olduğu Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük Birimlerinin yazı ve raporları ile görev, tutum ve davranışlarında olumsuzlukların tespit edilmesi,

    c) Müfettiş, bağlı olduğu Şube, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük Birimlerinin yazı ve raporları ile başarılı olduklarının tespit edilmesi,

    d) T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca müdür unvanına yükselmesi,

    e) T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca müdür yardımcılığı unvanına yükselmelerde, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendine aykırı bir durumun ortaya çıkması,

    f) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı veya doğal afetler gibi olağandışı durumların bulunması,

    g) Zorunlu ve azami çalışma sürelerinin tamamlanmış bulunması.

    Ancak Genel Müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ile özel nitelikli şubelere yapılacak müdür atamalarında, kadro durumları ve hizmetin yürütülmesi gereği de dikkate alınarak bu maddenin (d) bendinde yer alan hüküm gereği yer değiştirme yapılmayabilir.

    Şube müdürü, II. Müdür, müdür yardımcısı ve muhasebeciler için hizmet bölgeleri

    Madde 8 - Şube müdürü, II. müdür, müdür yardımcısı ve muhasebeciler için yurdun değişik bölgelerinde hizmet vermek esastır.

    Şubeler, ekonomik ve coğrafi şartlar ile sosyal ve kültürel durumlar dikkate alınarak 4 bölgede toplanmıştır. Hizmet bölgeleri ve içerdiği yerleşim yerlerindeki şubeler T.C. Ziraat Bankası Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğine ekli (Ek: 1) listelerde gösterilmiştir.

    Ekonomik ve sosyal gereklere göre; hizmet bölgelerinin sayısının artırılıp azaltılması ve şubelerin hizmet bölgelerinin değiştirilmesi ile yeni açılacak şubelerin hangi hizmet bölgesine gireceği Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

    Şube müdürü, II nci müdür, müdür yardımcısı ve muhasebeciler için 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri

    Madde 9 - T.C. Ziraat Bankası Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ve anılan Yönetmeliğin Ek: 1 listesinde gruplandırılan 3 üncü bölgeye atanan personel en az 3 yıl, 4 üncü bölgeye atanan personel göreve başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl görev yapmadıkça aynı unvanla nakil talebinde bulunamaz.

    3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetten sayılacak süreler

    Madde 10 - 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetten sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Yıllık ve mazeret izinlerinin tamamı ile sağlık izinlerinin 90 güne kadar olan bölümü.

    b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen kurs, konferans ve seminerler ile geçici görev veya vekalet süreleri,

    c) Görev yeri içinde geçirilen kurs, konferans, seminer, geçici görev ve vekalet sürelerinin tamamı.

    3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetten sayılmayacak süreler

    Madde 11 - 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetten sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

    a) 10 uncu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sürelerin dışında kalan süreler,

    b) Ücretsiz izinde ve askerlikte (muvazzaf askerlik dışında askere alınmalar hariç) geçen süreler,

    c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin bu nedenle görev dışında geçirdiği sürelerin tamamı.

    Yurt dışı dönüşü atanma

    Madde 12 - Yurt dışında görevli personelin, yurda dönüşlerinde atamaları, T.C. Ziraat Bankası Görevde Yükselme Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılır.

    Personelin özüre dayanan isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler

    Madde 13 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, personelin isteği üzerine, kadro ve pozisyon imkanlarının da uygun bulunması durumunda, yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

    (A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

    (B) Özür Grubu: Eş Durumu,

    (C) Özür Grubu: Öğrenim Durumu.

    Bu özür gruplarında yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    Yapılacak atamalarda aile birliğinin korunmasına özen gösterilir. Genel Müdürlük, talepleri mümkün olduğunca personel lehine değerlendirir. Ancak, Bankada çalışan her kademedeki personelin Bankada veya Banka dışında çalışan eşinin nakli, personelin de eş durumu gerekçesi ile mutlaka naklini gerektirmez.

    (A), (B), (C) özür gruplarına istinaden olabilecek talepler şubelerin kadroları dikkate alınarak değerlendirilir.

    Özürleri sebebi ile talep edilen şubede bulunduğu unvanda boş bir kadro/pozisyon yoksa, ilgilinin yazılı talepte bulunması halinde ihtiyaç duyulan alt bir unvanla, böyle bir kadro/pozisyon da yoksa talep edilen şubeye yakın olup da ihtiyacı bulunan şubelerden birine aynı unvanla veya talebine istinaden alt bir unvanla nakli yapılabilir. Ancak, alt bir unvanla ataması yapılan personelin eski unvanı saklı tutulur.

    Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamına giren ve zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan personelin, 1 inci ve 2 nci hizmet bölgelerine olan özüre dayalı tayin talepleri ancak, eski unvanlarına atama şeklinde olur.

    Özürlerin belgelendirilmesi

    Madde 14 - Özürlerin belgelendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Personelin (A) özür grubuna istinaden yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değiştirilmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin üniversite hastaneleri, tam teşekküllü Devlet hastaneleri veya T.C. Ziraat Bankası Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

    b) Personelin (B) özür grubuna istinaden yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığının ve personelin atandığı yerde eşinin çalıştığı kurumun bulunmadığının, görev yeri belgesi ve nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu gösterir belge ile belgelendirilmesi,

    c) Personelin (C) özür grubuna istinaden yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; atandığı veya bulunduğu mahalde, yüksek öğrenim öğrencileri hariç öğrenim çağındaki çocuklarının okuyabileceği Milli Eğitim Bakanlığınca muadili olduğu kabul edilen bir eğitim kurumun mevcut olmadığının belgelendirilmesi, gerekmektedir.

    Özüre ilişkin belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları iptal edilir. Ayrıca haklarında idari ve gerektiğinde adli işleme başvurulur.

    Özüre dayalı istekleri üzerine başka hizmet bölgesindeki görev yerine atanan veya yerinde bırakılan personel, özürlerinin devam ettiğini gösteren yeniden alınacak belgeleri her yılın Nisan ayı sonuna kadar sicil amirleri kanalıyla Personel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar.

    Durumlarında değişiklik olan personel bu değişikliği en geç 15 gün içinde belgeleriyle bildirmek zorundadır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tebligat, İtiraz ve Göreve Başlama

    Tebligat

    Madde 15 - Personelin atama emirleri Personel Müdürlüğünce ilgili şube, birim veya bölge müdürlüğüne gönderilir ve ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilir. Müdür, II. müdür, müdür yardımcısı ve muhasebeci unvanlarında bulunan veya bu unvanlara yükselen personele gerektiğinde bölge müdürlükleri vasıtasıyla da tebligat yapılabilir.

    Tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılabileceği gibi teleks, faks gibi iletişim araçları veya taahhütlü mektup ve elden de yapılabilir. Memurun izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinden sonra başlar.

    Atama emri birim, bölge veya şube müdürlüğüne ulaştığı günü takip eden iş günü akşamına kadar ilgili personele tebliğ olunur. Atama emri tebliğ tutanağının (Ek: 2) aslı aynı gün Personel Müdürlüğüne gönderilir. Tebellüğden imtina halinde durum bir tutanakla tespit edilerek Personel Müdürlüğüne bildirilir.

    Atama emirlerinin personele zamanında tebliği esastır. Aksine davranışlardan ilgili birim, bölge ve şube müdürleri, bunların yokluklarında yerine vekalet edenler birinci derece sorumlu olup, haklarında 26/02/1991 tarihli ve 20798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Ziraat Bankası Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    İtiraz

    Madde 16 - Bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılacak atamalara;

    a) Aynı belediye/büyük şehir belediyesi hudutları içindeki görev yeri değişikliklerinde atama emrinin tebliği tarihinden itibaren en geç ertesi iş günü akşamına kadar,

    b) Diğer görev yeri değişikliklerinde ise, atama emrinin tebliği tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde,

    bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılmak ve itiraz edilen hususlar belirtilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebilir.

    İtirazlar personelin görevli bulunduğu birim, bölge ve şube müdürlüğüne yapılır ve en geç ertesi iş günü Personel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

    Süresinde ve usulüne uygun olarak yapılan itirazlar Personel Müdürlüğünce değerlendirilir ve sonuçları ilgiliye tebliğ edilmek üzere, itirazın Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde görev yaptığı birim, bölge veya şube müdürlüğüne bildirilir.

    Atama emrine itiraz eden personel itiraz sonucu tebliğ edilinceye kadar bulunduğu görev yerinde ilişiğini kesmeden görevine devam eder. Yapılan değerlendirme sonucu itirazı reddedilenler için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen süreler, itiraz sonuçlarının kendilerine tebliği tarihinden itibaren başlar.

    İtiraz sonuçlarının ilgili personele tebliği, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

    Yapılan değerlendirme sonuçları kesin olup buna karşı yeniden itiraz edilemez.

    Göreve başlama

    Madde 17 - Atama emri kendilerine tebliğ edilen personel hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

    a) Aynı belediye/büyük şehir belediye sınırları içinde bulunan bir göreve nakledilenler, atama emrinin kendilerine tebliğinden itibaren en geç takip eden iş günü,

    b) Bulunduğu belediye sınırları dışında bir göreve nakledilenler, atama emrinin kendilerine tebliğini takip eden tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde, bu sürenin bitiminin resmi tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü,belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaması halinde, mesai başlangıcında yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

    c) Atama emri tebliğ edilen personele, yeni görevine başlayıncaya kadar geçici görev verilemez.

    d) Atama emri gelen personele yıllık izin verilemez. Personel yıllık iznini yeni atandığı yerde göreve başladıktan sonra kullanabilir.

    Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler;

    1) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için, iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde,

    2) Muhtelif nedenlerle ikinci bir talimata kadar eski görevlerine devam etmeleri Genel Müdürlükçe yazılı olarak kendilerine bildirilenler yeni görev yerlerine hareketlerinin kendilerine tekrar tebliğ edildiği tarihte,

    3) Tayin tebliğlerinde yerlerine atanan personelin başlaması şartıyla ayrılması uygun görülenler için yerlerine atanan personelin göreve başladığı tarihte,

    4) Devir teslim zorunluluğunda bulunanlar için, tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde devir teslimin yapılması şartıyla bu sürenin bitimi tarihinde, başlar.

    Yukarıda belirtilen süreler içinde yeni görevlerine başlamayanlar, görevinden çekilmiş sayılır ve Banka ile ilişikleri kesilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri ve şubeler arası tayin veya nakillerde imza yetkisi

    Madde 18 - Tayin ve nakillerde personelin imza yetkisi, personelin durumuna ve atandığı yerin özelliğine göre değerlendirilir.

    Tayin ve nakil nedeniyle imza yetkisi kaldırılan veya düşürülen personele yeniden imza yetkisi verilmesi veya imza yetkisinin yükseltilmesi hususu, yeni atandığı görev yeri yöneticilerince, Personel Müdürlüğüne yapılacak teklif üzerine ayrıca değerlendirilir.

    Geçici görev

    Madde 19 - Genel Müdürlük ve bölge müdürlüklerince kadro, pozisyon ve ihtiyaç durumları ile Banka yararı ve hizmet gereği de dikkate alınarak, Banka personeli görev yaptığı birim, bölge veya şubeden, aynı mahaldeki veya başka bir mahaldeki birim, bölge veya şubede geçici olarak görevlendirilebilir.

    Bölge müdürlüklerince yapılan geçici görevlendirmeler her ay sonunda bir liste halinde Personel Müdürlüğüne bildirilir.

    Geçici görevlendirme süresi 6 ayı aşamaz.

    17/06/1998 tarihli ve 23375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

    Nakillerde tahsil şartı

    Madde 20 - Genel Müdürlük birimlerine ve bölge müdürlüklerine nakledilecek müdür, müdür yardımcısı ve muhasebeci ile 1 inci grup şubelere nakledilecek şube müdürlerinin en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmaları şarttır. Şubelerde görevli müdür, müdür yardımcısı ve muhasebecilerin nakillerinde aranan asgari tahsil şartı, nakledilebilecekleri şubelerin hizmet bölgeleri ve gruplarına göre ekli tabloda gösterilmiştir (Ek: 3).

    Ekli tabloda yüksekokul tahsil şartı aranan 3 üncü ve 4 üncü bölgedeki 2 nci grup şubeler ile 1 inci ve 2 nci bölgenin 3 üncü grubundaki şubelere bu niteliğe sahip müdür bulunamaması halinde, lise ve dengi okul mezunu şube müdürü de nakledilebilir.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 28/02/1992 tarihli ve 21156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Ziraat Bankası Personeli Yer ve Görev Değiştirme Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü yürütür.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce müdür, müdür yardımcısı ve muhasebeci unvanlarına atanmış olanlardan durumları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olmayanların hakları bulundukları unvanda kaldıkları sürece saklıdır.

    EK: 1

    T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             NAKİL TALEP FORMU            

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

    A) NAKLİNİ TALEP EDEN PERSONELE AİT BİLGİLER         

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

    PERSONELİN                        

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

    Sicil No               

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Adı ve Soyadı            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Unvanı               

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Görev Yeri            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Doğum Yeri            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer         

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Tahsili            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Bulunduğu Unvanda Başlama Tarihi   

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Bulunduğu Görev Yerinde Başlama Tarihi   

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Bankada Göreve Başlama Tarihi      

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    İkametgah Adresi         

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    EŞİNİN                           

    -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Adı ve Soyadı            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Tahsili               

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Çalıştığı Kurum            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Unvanı               

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Görev Yeri            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Kurum Sicili            

                -----------------------------------------------------   

    ------------------------------------------   

    Sağlık Durumu            

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ         

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Adı               

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Doğum Tarihi            

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Halen Öğrenim Gördüğü         

                Okulun veya Yeni bir          

                Okula Başlayacak ise         

                bu Okulun Adı            

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Bulunduğu Yer            

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Sınıfı               

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Bölümü               

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Yabancı Dili            

                -----------------------------------------------------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    ----------   

    Sağlık Durumu            

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    En son bitirdiği okulun açık adı ve öğrenim süresi yazılacaktır.

                Nakil İsteyen Personelin

                -----------------------------

                Sicil No :

                Adı Soyadı:

                Unvanı :

                Görev Yeri:

                Tarih :

                İmza :

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    B) NAKİL TALEBİ                  

    -----------------------------------------------------------------------------------------------   

    1- Naklinin İstediği Birim/Bölge/Şubeler            

    -----------------------------------------------------------------------------------------------   

    1.      

    6.      

    11.      

    16.      

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    -----------------------   

    2.      

    7.      

    12.      

    17.      

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    -----------------------   

    3.      

    8.      

    13.      

    18.      

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    -----------------------   

    4.      

    9.      

    14.      

    19.      

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    -----------------------   

    5.      

    10.      

    15.      

    20.      

    -----------------------------------------------------------------------------------------------   

    2- Talep Ettiği Ünvan                  

    -----------------------------------------------------------------------------------------------   

    -----------------------------------------------------------------------------------------------   

    3- Naklini İstediği Birim/Bölge/Şubelerde Akrabalar          

    (eş, anne, baba, kardeş) Olup Olmadığı             

    -----------------------------------------------------------------------------------------------   

    4- Daha Önce Çalıştığı Birim/Bölge/Şubeler            

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    5- Nakil Talep Gerekçeleri                  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

                Nakil İsteyen Personelin

                -----------------------------

                Sicil No :

                Adı Soyadı:

                Unvanı :

                Görev Yeri:

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    C) Görev Yaptığı Birim/Bölge/Şube Müdürünün Görüşü         

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

                Adı Soyadı:

                Unvanı :

                Tarih :

                İmza :

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    D) Tayin İsteyen Personelin Bağlı Bulunduğu Bölge Müdürünün Görüşü   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    ------------------------------------------------------------------------------------------------   

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

                Adı Soyadı:

                Unvanı :

                Tarih :

                İmza :

    EK: 2

    ATAMA EMRİ TEBLİĞ TUTANAĞI

    ATANAN PERSONELİN

       -----------------

       Sicil No :

       Adı ve Soyadı:

       Eski Unvanı

       ve Görev Yeri:

       Yeni Unvanı

       ve Görev Yeri:

       Atama Emrinin

       Tarih / No'su:

       Yukarıda sicil numarası, adı ve soyadı yazılı personele atama emrinin .../.../..... tarihinde tebliğ olduğunu gösterir tutanaktır. .../.../.....

    TEBLİĞ EDEN       TEBELLÜĞ EDEN

    -----------          -------------

    Sicil No :         Sicil No :

    Adı ve Soyadı:      Adı ve Soyadı:

    Unvanı :         Unvanı :

    İmza :         İmza :

    Ek: 3

    YER VE GÖREV DEĞİŞTİRME SURETİYLE ŞUBELERE YAPILACAK YÖNETİCİ ATAMALARINDA ARANACAK ASGARİ TAHSİL ŞARTLARINI GÖSTERİR TABLO

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          1. BÖLGE   

    2. BÖLGE   

    3. BÖLGE   

    4. BÖLGE   

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    I. GRUP      

                            MÜDÜR   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MÜDÜR YRD.   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MUHASEBECİ   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    II. GRUP   

                            MÜDÜR   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MÜDÜR YRD.   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MUHASEBECİ   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    III. GRUP   

                            MÜDÜR   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MÜDÜR YRD.   

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MUHASEBECİ   

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    IV. GRUP   

                            MÜDÜR   

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MÜDÜR YRD.   

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MUHASEBECİ   

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    BİRDEN FAZ-   

                             LA ŞUBENİN   

                            BULUNDUĞU   

                            YERLEŞİM   

                            YERLERİNDE-   

                             Kİ 3. VE 4.    

                             GRUP ŞUBE-   

                             LER MÜDÜR   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MÜDÜR YRD.   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    --------------------   

    --------------------   

    ---------------------   

    --------------------   

    --------------------   

    MUHASEBECİ   

    YÜKSEKOKUL   

    YÜKSEKOKUL   

    LİSE      

    LİSE      

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar