BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23881

    AMAÇ

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin disiplin amirlerinin tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesi ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Genel Müdür: Bağ-Kur Genel Müdürünü,

    b) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen disiplin amirlerini,

    c) Üst Disiplin Amiri: Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkili disiplin amirini,

    ifade eder.

    DİSİPLİN AMİRLERİ

    Madde 5 - Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Genel Müdür, haiz olduğu yetkilerini her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir. Ancak, atamaları müşterek kararla yapılmış olan personele verilen disiplin cezaları ilgili Bakanın onayı ile tekemmül eder.

    Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Madde 5 - Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Genel Müdür, haiz olduğu yetkilerini her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir. Ancak, atamaları müşterek kararla yapılmış olan personele verilen disiplin cezaları ilgili Bakanın onayı ile tekemmül eder.

    Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 7 - Birim amirleri ekli cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

    Ekli cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı çalışan personelin disiplin amiri, bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri buna göre tespit edilir.

    Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri, bu Yönetmelik ekindeki cetvelde tespit edilen geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

    Madde 8 - 31/10/1987 tarihli ve 19620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin 19 ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

    14.01.2004 tarih ve 25346 sayılı R.G. yayımlanan yön.2.mad. ile değişik "BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ CETVEL" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar