BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23881

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin sicil raporlarını dolduracak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 112 nci maddesi ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu (Bağ-Kur),

    b) Genel Müdür: Bağ-Kur Genel Müdürünü,

    c) Sicil Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen sicil amirlerini,

    ifade eder.

    SİCİL AMİRLERİ

    Madde 5 - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile bu memurların sicil raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci, ikinci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    BAŞKA YERLERDE GÖREVLENDİRİLENLERİN SİCİL AMİRİ

    Madde 6 - Başka yerlerde görevlendirilenlerin sicil amiri, kadrosunun bulunduğu birimden başka birimde veya Kurum dışında görevlendirilenlerin fiilen görev yaptığı yerdeki belirlenen sicil amirleridir.

    YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

    Madde 8 - 31/10/1987 tarihli ve 19620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağ-Kur Personel Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesi ile Yönetmeliğin eki cetvel ve 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

    **Değişik ek cetvel için R.G. ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar