MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/08/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23785

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim müfettişleri ile müfettiş yardımcılarının atanması ve atanacaklarda aranacak nitelikler, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usulü, yetişme şekli, yer değiştirme, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma, teftiş ve değerlendirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; ilköğretim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevlerini; ilköğretim müfettiş yardımcılarının seçimini, yetiştirilmesini, ilköğretim müfettişliğine atanmasını; ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve yer değiştirmeleri ile ilgili esas ve usullerle ilköğretim müfettişleri başkanlıkları bürosu personelinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

    Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

    Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

    Başkanlık: Her ilde milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilköğretim müfettişleri başkanlıklarını,

    Başkan: İllerdeki ilköğretim müfettişleri başkanını,

    (Metinden çıkartılan tanım: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/2.mad)

    Başkan Yardımcısı: İllerde başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen ilköğretim müfettişlerini,

    Teftiş Grubu: İlköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından oluşan gruplardan her birini,

    Grup Başkanı: Teftiş grubunun başkanını,

    İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: Valilikçe yürütülen inceleme ve soruşturma raporları ile fezlekeleri incelemek üzere oluşturulan komisyonu,

    Müfettiş: İlköğretim müfettişini,

    Müfettiş Yardımcısı: İlköğretim müfettiş yardımcısını,

    Yönetici: Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki şube müdürü ve daha üst görevde bulunanları,

    Kurum: Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullar ile diğer hizmet birimlerini,

    Teftiş Bölgesi: İlin teftiş gruplarının hizmet yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren teftiş bölgesini,

    Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin 4 numaralı Ekinde yer alan "İlköğretim Müfettişlerinin Hizmet Bölgeleri ve Bu Bölgeye Dahil İlleri Gösterir Çizelge"de gösterilen il gruplarını,

    Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    Yarışma Sınavı: Müfettiş yardımcılığına alınacaklara uygulanacak yazılı ve sözlü sınavları,

    Değerlendirme Sınavı: Hizmet içi eğitim sonunda müfettiş yardımcılarının başarılarının ölçülmesi bakımından yapılan sınavı,

    Yeterlik Sınavı: Müfettişliğe atanacaklara uygulanacak sınavı, ifade eder.

    Temel ilkeler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:

    a) (Değişik bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/3.mad) Rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma, denetim ve değerlendirme hizmetlerinde ve kurumsal etkinlik ve verimlilik ile birlikte denetmenlik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak,

    b) Görev öncesi hazırlık eğitim vermek,

    c) Atama ve yükselmelerde, görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek,

    d) (Değişik bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/3.mad) Personel ve kurum performansının değerlendirmesini tarafsızlık, güvenirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yarışma Sınavı

    Yarışma sınavına başvuru koşulları

    Madde 6 - Müfettiş yardımcılığı için yarışma sınavına başvuruda bulunacaklarda aşağıda belirlenen koşullar aranır:

    a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim görenlerden;

    1) Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış,

    2) Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi okul ve kurumlarda öğretmen olarak, üç yılını ise Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatı yöneticilik görevlerinde geçirmiş,

    3) Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve denetimi bölüm/anabilim dalından mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az üç yıl öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapmış, olma koşullarından herhangi birini taşımak,

    b) Bakanlık teşkilatında görevli olmak,

    c) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak,

    d) Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,

    e) (Mülga bent: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/1.mad.)

    Yarışma sınavı için duyuru ve başvuru

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/5.mad ; Değişik fıkra: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/2.mad) İlköğretim Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen branşlara göre ilköğretim müfettiş yardımcısı ihtiyacı, kadro sayısı, sınava başvuru şartları ile sınava ilişkin diğer bilgiler genelgeyle ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtına duyurulur.

    (Değişik fıkra: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/2.mad) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yarışma sınavına katılma şartlarını taşıyan ve sınava müracaat etmek isteyen adaylar, Personel Genel Müdürlüğünce genelge ile duyurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün elektronik adresine başvurularını yaparak kurumuna onaylatırlar.

    (Değişik fıkra: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/2.mad) Adaylar, genelgede belirtilen takvime uygun olarak sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesinin elektronik ortamdan çıktısını alarak kurumlarına onaylatır ve bu belgeyle sınava katılırlar.

    Yarışma sınavına, başvuru koşullarından herhangi birini taşımayanların başvuruları kabul edilmez. Bu koşullardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılarak durumlarına uygun görevlere döndürülürler.

    Yarışma sınav komisyonu ve görevleri

    Madde 8 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/6.mad)

    (Değişik fıkra: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/2.mad.) Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, İlköğretim Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile Müsteşar tarafından belirlenen bir ilin ilköğretim müfettişleri başkanından oluşacak Yarışma Sınav Komisyonu kurulur.

    Yarışma Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Yarışma sınavı ile ilgili esas ve usulleri belirlemek,

    b) Yarışma sınavı sorularını hazırlatmak,

    c) (Mülga bent: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/9.mad)

    d) Yarışma sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren ilgili Bakanlık birimine düzenlettirmek,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

    Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

    Yarışma sınav konuları ve puan değerleri

    Madde 9 - Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır:

    a) Yazılı Sınav

    Yazılı sınav çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır. Soruların %20 si Milli Eğitim mevzuatı, %30 u öğretmenlik meslek bilgisi, %30 u özel alan bilgisi ve %20 si genel kültür konularını kapsar.

    Yazılı sınavın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ile sonuçların ilgililere ve İlköğretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, Personel Genel Müdürlüğünce sözlü sınava çağrılırlar.

    b) Sözlü Sınav

    Sözlü sınavda; adayın yazılı sınav konularındaki bilgileri ile temsil yeteneği, tutum ve davranışı, anlatım ve yorumlama yeteneği ölçülür.

    Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularından 50 puan, temsil yeteneğinden 10 puan, tutum ve davranıştan 10 puan, anlatım ve yorumlama yeteneğinden 30 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden bu Yönetmeliğin 2 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma (Sözlü) Sınav Değerlendirme Formuna göre değerlendirilir. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

    Sözlü sınav soruları Yarışma Sınav Komisyonu tarafından en az iki gün önce konu başlıklarına göre ayrı ayrı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne hazırlattırılır. Hazırlanan sorular torbalara konulduktan sonra tutanakla tespit edilerek ağızları mühürlenir. Adaylar her konudan komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre soruyu torbadan çekerek cevaplandırırlar.

    (Ek paragraf: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/7.mad) Yazılı sınavı kazananların sayısı, branşa tahsis edilen kontenjanın iki katından fazla olması hâlinde sözlü sınava yazılı sınavı kazananlardan başarı sırasına göre ilân edilen branşlar itibariyle iki katı aday çağrılır.

    Yarışma sınavının değerlendirilmesi

    Madde 10 - Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak sıralama yapılır. Bu sıralamada 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar sınavı başarmış sayılır. Başarılı olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda, en yüksek puandan başlanarak ihtiyaç kadar ilköğretim müfettiş yardımcısı belirlenir.

    Puanların eşitliği durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılır.

    a) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doktora yapmış olmak,

    b) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında yüksek lisans yapmış olmak,

    c) ISBN (Uluslararası doküman-kitap standardizasyonu numarası) normlarına uygun şiir, makale, hikaye ve benzeri eserleri bulunmak,

    d) Hizmet süresi üstünlüğü bulunmak.

    Yarışma sınavı sonuçlarının duyurulması

    Madde 11 - Yarışma sınavı sonuçları, sözlü sınavı izleyen onbeş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

    Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz

    Madde 12 - Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile İlköğretim Genel Müdürlüğü kanalıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 13 - Yarışma sınavı ile ilgili belgeler Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi)'nce izleyen bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme

    Müfettiş yardımcılığına atama

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/8.mad) Yarışma sınavını kazananlar; görevini yapmasına engel olabilecek özrünün bulunmadığını, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına uygun olduğunu Devlet hastanelerinden alınacak heyet raporu ile belgelendirmeleri durumunda Personel Genel Müdürlüğünce yapılacak planlamaya göre ihtiyaç olan illere kura ile atanırlar. Kura çekimi, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en geç 30 gün içinde yapılır.

    Ataması yapılıp kanuni süre içinde göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiç bir biçimde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yarışma sınav sonuç listesindeki sıralama dikkate alınarak atama yapılır.

    Müfettiş yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri

    Madde 15 - Müfettiş yardımcıları, kendilerinin ve eşlerinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları ve en son görev yaptıkları illere atanamazlar.

    Ancak büyük şehir statüsündeki illerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

    Madde 16 - Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme programı, hizmet içi eğitim ile bu eğitimde başarılı olanların katılacağı görev başında yetiştirme eğitimi olmak üzere iki aşamadan oluşur. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi üç yıldır.

    a) Hizmet içi eğitim;

    (Değişik paragraf: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/9.mad) Müfettiş yardımcıları, Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir program dahilinde Bakanlığının hizmet içi eğitim merkezlerinde veya yüksek öğretim kurumlarında hizmet içi eğitimle yetiştirilirler.

    Yüksek öğrenim durumları bakımından;

    1) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya buna denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ya da bu alanlarda lisans üstü eğitim görenler, Anayasa; Temel Hukuk Bilgileri; Eğitim ve İdare Hukuku ile İktisat konularından 120,

    2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar ise, Anayasa; Temel Hukuk Bilgileri; Eğitim ve İdare Hukuku; İktisat; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi konularından 240,

    saatten az olmamak üzere hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavında 100 puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır. Bu Yönetmeliğin 56 ncı ve 57 nci maddelerinde belirtilen özürlerden herhangi biri nedeniyle bu sınava giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte değerlendirme sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarısız olanlar aynı usul ve esaslara göre son bir defa daha sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamamaları durumunda istek ve ihtiyaç dikkate alınarak Bakanlıkça durumlarına uygun görevlere atamaları yapılır.

    (Değişik paragraf: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/9.mad) Hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavının sonuç listeleri, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Yüksek öğrenimleri bakımından 120 saat hizmet içi eğitime alınan ve bu eğitimi başarıyla bitirenler, kadrosunun bulunduğu ilin teftiş bürosunda iş ve işlemleri izlemek üzere görevlendirilirler. Bu durumda olanlar 240 saatlik hizmet içi eğitim programında başarılı olanlar ile birlikte görev başında yetiştirme eğitimine alınırlar.

    b) Görev başında yetiştirme eğitimi;

    Hizmet içi eğitimde başarılı olan müfettiş yardımcıları bir müfettişin rehberliğinde görev başında yetiştirme eğitimine alınırlar. Görev başında yetiştirme eğitimi ve süresi müfettiş yardımcılığı yetiştirme programında belirlenir. Bu programda; rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma konuları ile tutum ve davranışlar yer alır.

    Rehber müfettiş ile grup başkanı, müfettiş yardımcıları hakkında altı aylık dönemler halinde görev başında yetiştirme eğitimi programına göre bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek başkana sunar. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları ikinci yılın sonunda başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    Müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı veya şube müdürü düzeyinde temsilciden oluşturulan bir komisyon tarafından, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü de alınarak hazırlanır.

    Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme devresinde görev yerleri değiştirilemez ve başka birim veya kurumlarda geçici olarak görevlendirilemezler.

    Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

    Madde 17 - Rehberliklerinde çalıştıkları müfettiş ile grup başkanları tarafından altı aylık dönemler halinde verilen bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan raporlar da göz önüne alınarak Başkanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre, müfettişlikte başarılı olamayacağı anlaşılan müfettiş yardımcıları hakkında düzenlenecek rapora dayalı olarak, valinin önerisi üzerine, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra, müfettiş yardımcılığı görevinden çıkarılarak istek ve ihtiyaç da dikkate alınmak suretiyle durumlarına uygun bir yer ve göreve atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanmaya İlişkin Hükümler

    Yeterlik sınavı

    Madde 18 - Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları; teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini; mesleki yardım, rehberlik, iş başında yetiştirme ile ilgili bilgi ve niteliği kazanma dereceleri ile genel kültürü içeren konularda üç yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınav, çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır.

    Yeterlik sınav komisyonu ve görevleri

    Madde 19 - Yeterlik Sınav Komisyonu, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen Yarışma Sınav Komisyonu'ndaki başkan ve üyelerden oluşur.

    Yeterlik Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Yeterlik sınavı ile ilgili esas ve usulleri belirlemek,

    b) Yeterlik sınavı sonucuna göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonucunu değerlendiren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne düzenlettirmek,

    c) Sınav sonucuna yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

    Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

    Yeterlik sınavına çağrılma

    Madde 20 - Müfettiş yardımcısı olarak üç yıllık yetişme dönemi sonunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde başarılı olanlar, Bakanlıkça belirlenen tarihte yeterlik sınavına çağrılır. Sınava katılacakların listesi Personel Genel Müdürlüğünce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilir. (Değişik cümle: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/10.mad) Yeterlik sınavına ilişkin hususlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden 30 gün önce müfettiş yardımcılarına duyurulur.

    Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri

    Madde 21 - Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

    a) Mevzuat ve uygulamaları %25,

    b) İnceleme ve soruşturma %25,

    c) Mesleki yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş %40,

    d) Genel kültür %10.

    Yeterlik sınavının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır ve sonucu Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

    Madde 22 - Yeterlik sınavında 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca, adaylara Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir.

    Yeterlik sınav sonucuna itiraz

    Madde 23 - Sınav sonucuna, sınavın ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile İlköğretim Genel Müdürlüğü kanalıyla itiraz edilebilir. İtirazlar Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

    Yeterlik sınavına girmeyenler veya başarı gösteremeyenler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 56 ve 57 nci maddelerinde belirtilen bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Bakanlıkça ihtiyaç ve istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

    Birinci fıkrada belirtilen özürlerden herhangi biri nedeniyle yeterlik sınavına giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte sınava alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlarla birlikte, daha önce yeterlik sınavına katılıp başarısız olanlar aynı usul ve esaslara göre son bir defa daha sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamamaları durumunda; istek ve ihtiyaç dikkate alınarak Bakanlıkça durumlarına uygun görevlere atamaları yapılır.

    Yeterlik sınav belgelerinin saklanması

    Madde 25 - Yeterlik sınavına ilişkin belgeler, bu sınavı izleyen bir sonraki sınav tarihine kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.

    Müfettişliğe atama

    Madde 26 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/11.mad)

    (Değişik fıkra: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/3.mad) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile ihtiyaç bulunan illere ilköğretim müfettişi olarak atanırlar.

    Müfettiş olarak atananların müfettiş yardımcılığında geçen hizmet süreleri, maddî haklar hariç, diğer görevlere atanmalarına esas bu görevde geçmesi gereken süre yönüyle müfettişlikte geçmiş sayılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İlköğretim Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri

    İlköğretim müfettişleri başkanlığının kuruluşu

    Madde 27 - Her ilde doğrudan il milli eğitim müdürüne bağlı olarak, rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerini yürütme amacıyla başkan, başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile başkanlık bürosundan oluşan ilköğretim müfettişleri başkanlığı kurulur.

    Başkanlık bünyesinde;

    a) İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı,

    b) İnceleme ve değerlendirme komisyonu,

    c) Teftiş grupları,

    d) Başkanlık bürosu, bulunur.

    Kurul

    Madde 28 - İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı; başkan ve başkan yardımcıları ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan bir danışma ve denetleme birimidir. İlköğretim müfettişleri başkanı, ilköğretim müfettişlikleri başkanlığının da başkanıdır.

    İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı; öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere en az üç defa bir gündemle toplanır. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, bir hafta öncesinden gündem bildirerek toplantılara çağrılır. İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı, il milli eğitim müdürü veya başkanın yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya da çağrılabilir. Başkan, öğretim yılı içinde en az ayda bir defa olmak üzere grup başkanları ile toplanır.

    Kurulun görevleri

    Madde 29 - İlköğretim müfettişlikleri başkanlığının görevleri şunlardır.

    Bakanlıkça yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

    a) Görev alanına giren okul ve kurumların teftiş ve değerlendirmesi ile bunlar hakkında alınması gereken önlemlere esas olacak inceleme ve araştırmaları yapmak, özellikle öğretmen, yönetici ve diğer personelin iş başında yetişmelerine yardımcı olmak, okul ve kurumların teftiş ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin ortak esas ve ölçüleri belirlemek,

    b) Mesleki toplantı, iş başında yetiştirme ve toplantı yönetimine ilişkin programları hazırlamak,

    c) Valilikçe ilköğretim müfettişlikleri başkanlığında görüşülmesi istenen konular ile ilköğretim müfettişlikleri başkanlığına getirilen görüş, öneri ve verileri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde incelemek ve değerlendirmek,

    d) Okul ve kurumlarda öğretim yılı içinde yapılan rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yerine getirilmesinde amaçlara ne dereceye kadar ulaşıldığını, alınması gereken önlemlerin neler olduğunu ve varsa diğer sorunları saptamak, görüşmek ve değerlendirmek,

    e) Okul ve kurumlar ile yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında düzenlenen teftiş raporlarının genel değerlendirmesini yapmak,

    f) Teftiş gruplarınca düzenlenen öğretim yılı sonu raporlarını değerlendirmek,

    g) Eğitimde niteliği artırmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere araştırma konularını belirlemek,

    h) Görev alanına giren okul ve kurumlarda yürütülecek mesleki çalışma programını belirlemek; gerekli görülen rehberlik çalışmalarını yürütmek, hususlarında milli eğitim müdürüne önerilerde bulunmak.

    Başkanın görevlendirilmesi

    Madde 30 - (Değişik madde: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/4.mad)

    Valiliklerce, en az on yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlar, bu şartı taşıyan aday bulunmaması hâlinde kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişleri arasından başkanlık için üç aday belirlenerek Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir. Personel Genel Müdürlüğünce eğitim, sicil ve kıdem durumu dikkate alınarak bu adaylardan biri Bakan onayı ile üç yıllığına başkan olarak görevlendirilir. Başkanlık yapanlar, aynı usulle en fazla bir defa daha teklif edilerek görevlendirilebilir.

    Müfettişin başkan olarak görevlendirilemeyeceği hizmet yerleri

    Madde 31 - Müfettişler, kendisi veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya en az on beş yıl süreyle devamlı olarak oturdukları il'de başkan olarak görevlendirilemezler.

    Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Başkanın görev ve yetkileri

    Madde 32 - Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) İlköğretim müfettişlikleri başkanlığının gündemini hazırlamak, toplantılara çağırmak, başkanlık etmek ve yönetmek,

    b) (Değişik bent: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/3.mad.) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları ile ilin coğrafî, idarî ve ekonomik durumunu dikkate alarak, teftiş bölgeleri ile teftiş gruplarını oluşturmak, il millî eğitim müdürünün onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak,

    c) Teftiş gruplarınca hazırlanan yıllık ve aylık çalışma programlarını incelemek, uygun bulduklarını il milli eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

    d) Başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile teftiş bürosu personelinin çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

    e) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile soruşturmacılar tarafından düzenlenen soruşturma raporları ile fezlekeleri incelemek veya incelettirmek,

    f) Teftiş raporlarını onaylamak,

    g) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında anlayış, iş birliği ve eşgüdümü sağlamak, hizmet içinde yetiştirilmeleri konusunda gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,

    h) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak,

    i) İnceleme ve soruşturmalarda görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarını belirlemek,

    j) Başkan yardımcıları arasında iş bölümü yapmak,

    k) Büro personelinin atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

    l) ( Değişik bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/13.mad) Müfettişlerden ve/veya yeterli sayıda müfettiş bulunmaması durumunda müfettiş yardımcılarından ihtiyaca göre oluşturacağı komisyona, grupların hazırladığı öğretim yılı sonu raporlarını inceletmek, sonuçlarını konularına göre düzenlemek, problemleri ve çözüm önerilerini millî eğitim müdürlüğüne sunmak,

    m) Teftiş grupları arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte mesleki toplantı, rehberlik, teftiş ve inceleme gibi çalışmalara katılmak,

    n) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,

    o) İlköğretim müfettişlikleri başkanlığının aldığı kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,

    p) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının düzenlediği kurum teftiş raporlarını inceleyerek veya oluşturacağı komisyona inceleterek, milli eğitim müdürüne sunmak,

    r) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde düzenlenen ilköğretim müfettişlikleri başkanlığı dışındaki ilköğretim müfettişlikleri başkanlığı ve komisyonlara katılacak başkan yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını belirlemek ve görevlendirmek,

    s) Sicil ve disiplin amiri olarak yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek,

    t) Başkanlığın görev alanıyla ilgili veri tabanını hazırlamak ve güncelleştirmek.

    Başkan yardımcılarının görevlendirilmesi

    Madde 33 - Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı 50 ye kadar olan illerde bir, 51 den 100 e kadar olan illerde iki, 101 den 200 e kadar olan illerde üç, 201 den fazla olan illerde dört başkan yardımcısı görevlendirilir.

    (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/14.mad ;Değişik fıkra: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/5.mad) Başkan yardımcıları, o ildeki ilköğretim müfettişleri arasından en az üç yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlardan, bu şartı taşıyanların bulunmadığı durumlarda kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişlerinden biri başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Başkan yardımcılığı görevi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

    Müfettişler, kendisi veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya en az on beş yıl süreyle devamlı olarak oturdukları İl'e başkan yardımcısı olarak görevlendirilemezler.

    Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Başkan yardımcılarının görevleri

    Madde 34 - Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır.

    a) Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,

    b) Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevlerini yürütmek.

    Teftiş bölgeleri ve teftiş grupları

    Madde 35 - (Değişik fıkra: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/4.mad.) İller, hizmet verimliliği ile okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları göz önünde bulundurularak, başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün onayı ile teftiş bölgelerine ayrılırlar.

        (Değişik fıkra: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/4.mad.) Her teftiş bölgesinde yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelen teftiş grupları oluşturulur. Teftiş gruplarının görev bölgeleri, öğretim yılı başlamadan on beş gün önce başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün onayı ile belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir teftiş bölgesinde iki Öğretim yılı görev yapmak esastır. Ancak zorunlu hallerde iki yıldan önce de teftiş bölgesi değiştirilebilir, ihtiyaç halinde özel çalışma grupları oluşturulabilir.

    Teftiş grubunun görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bir yönerge ile belirlenir.

    Grup başkanının görevlendirilmesi

    Madde 36 - (Değişik madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/5.mad.)

    Grup başkanı, teftiş grubu üyeleri arasından başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

    Grup başkanının görevleri

    Madde 37 - Grup başkanının görevleri şunlardır.

    a) Denetim, rehberlik ve iş başında yetiştirme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş birliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    b) Grubun çalışmaları ile müfettişlerin görev sırasındaki davranışları hakkında Haziran ve Aralık ayı içinde başkana rapor vermek,

    c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda grup üyeleri ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve başkana sunmak,

    d) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir görev başında yetiştirme eğitimi bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak başkana sunmak.

    İnceleme ve değerlendirme komisyonu

    Madde 38 - İllerde üç müfettişten oluşan "İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" oluşturulur. İhtiyaç duyulması durumunda, inceleme ve değerlendirme komisyonu sayısı, başkan yardımcısı sayısı kadar artırılabilir. Komisyon üyeleri, öğretim yılı başında başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile bir yıl için görevlendirilir.

    İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri

    Madde 39 - Başkan tarafından gönderilen inceleme ve soruşturma raporları ile ön incelemeleri usul ve esas yönünden incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte başkana sunmakla görevlidir.

    Başkanlık bürosu

    Madde 40 - Başkanlık bürosu; yeter sayıda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.

    Başkanlık bürosu personelinin görev ve sorumlulukları

    Madde 41 - Başkanlık bürosunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları ile ön inceleme ve diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, raporları ve ön incelemeleri ilgili bölümlere göndermek,

    b) Başkanlığın diğer işleri ile ilgili kayıtları ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,

    c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini başkanın bilgisi dahilinde izlemek ve demirbaşların korunmasını sağlamak,

    d) Başkan tarafından verilecek büro ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

    Büro görevlileri iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz, gizlilik dereceli olan defter, rapor, ön inceleme ve diğer evrakı başkanın izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.

    ALTINCI BÖLÜM : Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev Alanları, Yetkileri, Görev Emirleri ve İkamet Merkezleri

    Görev alanları

    Madde 42 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/15.madDeğişik madde: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/6.mad;Değişik madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/6.mad.)

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerine yönelik olarak;

       a) Okulöncesi ve ilköğretim kurumları,

       b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında

    faaliyette bulunan okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel yaygın eğitim kursları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri,

       c) 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan ve Başkanlığın gözetim ve denetiminde bulunan kurslar,

       d) Ortaöğretim kurumlarında alan yeterliğinin tespitine ilişkin olanlar hariç, inceleme

    araştırma ve soruşturma işlemleri,

       e) Bakanlık taşra teşkilatında il millî eğitim müdürlüğüne bağlı diğer kurumlardan Valilikçe uygun görülenler,

    görev alanını oluşturur.

    Müfettişlerin görev ve yetkileri

    Madde 43 - Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;

    1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle mesleki toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,

    2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konuları, önerileri ile birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek,

    3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,

    4) Mesleki yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek,

    5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak,

    6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,

    7) (Değişik alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.

    b) Teftiş ve Değerlendirme;

    1) Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu,

    2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,

    3) Atatürk İlke ve İnkılapları'nın, İstiklal Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,

    4) (Değişik alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin; sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını,

    5) Her yönü ile eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,

    6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,

    7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,

    8) Okul veya kurum personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,

    9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek ve değerlendirmek.

    10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak.

    11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.

    12) (Mülga alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad)

    13) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.

    c) İnceleme;

    1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,

    2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gereçlerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek,

    3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin inceleme raporu düzenlemek,

    4) (Mülga alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad)

    5) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek,

    6) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,

    7) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,

    8) (Mülga alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad)

    d) Soruşturma;

    1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmi ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak,

    2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,

    3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,

    4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,

    5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,

    6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek,

    7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,

    8) (Değişik alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad) Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek,

    9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,

    10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,

    11) (Değişik alt bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen konularda Başkanlıkça, milli eğitim müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

    e) (Ek bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/16.mad) Araştırma;

    1) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak,

    2) Okul/kurum personelinin yeterlik ve verimliliklerini araştırmak,

    3) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebeplerini araştırmak,

    4) Eğitim sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak,

    5) Okul ve çevre ilişkisini güçlendirmek amacıyla araştırma yapmak,

    6) Görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla başkanlıkça verilen diğer konularda araştırma yapmak.

    Görev emirleri ve ikamet merkezleri

    Madde 44 - Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına inceleme ve soruşturmaya yönelik görev emirleri başkanın önerisi milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile verilir.

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ikamet yeri il merkezidir, büyükşehir bulunan illerde ise büyükşehir belediye sınırlarıdır.

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına vali, milli eğitim müdürü ve başkanın dışında hiç kimse görev ve emir veremez.

    Müfettiş yardımcılarının görevleri

    Madde 45 - Müfettiş yardımcılarının görevleri şunlardır:

    a) Müfettiş yardımcılarına, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen, rehberlik ve iş başında yetiştirme görevi bağımsız olarak verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları, ikinci yılın sonunda, başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valiliğin onayı ile teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütme görevi ile yetkili kılınabilirler.

    Görevden uzaklaştırma

    Madde 46 - Müfettişlerce yönetici, öğretmen ve diğer personelden;

    a) Teftiş, değerlendirme, inceleme ve soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla beraber, kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu sonucuna varılanlar,

    b) Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet ile önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar, ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen veya bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınanlar, hakkında, görevden uzaklaştırma önerisinde bulunulur. Görevden uzaklaştırma önerisinde, görevden uzaklaştırılması gereken kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu açık bir biçimde ortaya konulur.

    Görevden uzaklaştırma isteği, gerekçesiyle birlikte başkan tarafından milli eğitim müdürünün önerisi ile yazılı olarak valiliğe bildirilir. Görevden uzaklaştırma önerisi teftiş ve soruşturmanın her aşamasında yapılabilir.

    Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılabilmesi için müfettişin düzenleyeceği rapor başkanlık aracılığıyla ilgili makama yazılı olarak bildirilir.

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına yardım yükümlülüğü

    Madde 47 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevleriyle ilgili yetkilerini kullanırken birim amirleri ve ilgililer her türlü yardımı yapmakla yükümlüdürler.

    Birim ve kuruluşların amir ve memurları, kendilerini ilgilendiren teftiş, inceleme ve soruşturmanın bitimine kadar yıllık izin kullanamazlar. İzin vermeye yetkili amirler bu hususu dikkate alırlar. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, zorunluluk durumunda, yıllık iznini kullanmakta olan personelin görevi başına dönmesini yetkili amirden isterler. Bu istekler geciktirilmeden yerine getirilir.

    Tutulacak defter ve dosyalar

    Madde 48 - Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

    a) Gelen ve giden evrak defterini,

    b) İnceleme ve soruşturma raporlarını,

    c) Çalışma programı, çalışma çizelgeleri ve geçici görev yolluklarını, içeren dosyaları tutarlar.

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca tutulacak defter, dosya ve gerekli diğer malzemeler başkanlıkça sağlanır.

    Müfettişlerin hizmet içi eğitimi

    Madde 49 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/17.mad)

    Müfettişler, meslekî bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen hedefler doğrultusunda hizmet içi eğitime alınırlar. Görev alanına giren hizmet birimlerinin görüşü ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine müfettişlerin, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir plan dahilinde hizmet içi eğitimden geçirilmesi esastır. Ayrıca müfettişler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programına alınabilir, gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM : İllerin Müfettiş İhtiyacı ve Yer Değiştirme Suretiyle Atama

    Hizmet bölgeleri

    Madde 50 - Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım koşulları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren iller bu Yönetmeliğin 4 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişlerinin Hizmet Bölgelerini ve Bu Bölgelere Dahil İlleri Gösterir Çizelge'de gösterildiği şekilde gruplandırılmak suretiyle "beş" hizmet bölgesine ayrılır.

    İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi

    Madde 51 - İllerin müfettiş ihtiyacı en çok; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde 90, üçüncü hizmet bölgesinde 80, dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 70 öğretmene bir müfettiş görevlendirilecek şekilde belirlenir. Buna göre yeterli müfettiş sayısına ulaşılıncaya kadar, illerde bulunması gereken müfettiş sayısı her yıl atama ve yer değiştirme döneminden önce makam onayı ile belirlenir.

    Bölge hizmeti

    Madde 52 - (Değişik madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/7.mad.)

    Müfettişlerin hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri, birinci ve

    ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.   

       Bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin, çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan süre öncelikle görev yapmadığı bir alt hizmet bölgesinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt bölge hizmetlerinden artan süreler varsa çalışılması gereken bir üst bölgede değerlendirilir.

       Müfettişlerin hizmet bölgeleri arasındaki zorunlu yer değiştirme işlemleri, illerin müfettiş ihtiyacı da göz önüne alınarak hizmet puan üstünlüğü, puanların eşit olması halinde ise hizmet süresi üstünlüğü esas alınarak yürütülür.

       Müfettişlerin bu göreve atanmadan önce Devlet memurluğunda geçen süreleri bu Yönetmelikte belirtilen bölge hizmetinde değerlendirilir.

       Müfettişlerin görevli bulundukları ilin dahil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde, bir yıldan az olan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılır.

    Hizmet puanı

    Madde 53 - Hizmet puanı, bu Yönetmeliğin 5 numaralı Ekinde yer alan İllerin Puanlarını Gösterir Çizelge'de belirtilen illerin karşılarındaki puanların, o illerde Devlet memuru olarak çalışılan hizmet yılı ile çarpımı sonucu bulunan puandır. Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye denk gelen puanın 1/12 si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.

    657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen aylıksız izinde geçirilen süreler puanlamada dikkate alınmaz.

    Görev mahallinin dışında geçirilen sürelere ait hizmet puanları bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilir.

    Buna göre;

    a) Her müfettiş ve müfettiş yardımcısı için Başkanlıkça bu Yönetmeliğin 6 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişleri Hizmet Puan Kartı düzenlenir. Bu karta müfettiş ve müfettiş yardımcısının görev yeri değişikliğine ilişkin bilgiler ile elde ettiği puanlar kaydedilir. Görev yeri değişikliklerinde İlköğretim Müfettişleri Hizmet puan Kartı özlük dosyaları ile birlikte yeni görev yerlerine gönderilir.

    b) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde görevli olanlardan beşinci hizmet bölgesine dahil illerden birine kendi isteğiyle atananların puanlarına bir kez olmak üzere on puan ilave edilir.

    İsteğe bağlı yer değiştirme

    Madde 54 - Görevli bulunduğu ilde müfettiş unvanı ile 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayacaklardan;

    a) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar istediği illere,

    b) Görevli olduğu ilin dahil olduğu bölge hizmetini tamamlayanlar, görev yapmadıkları diğer bölgelerdeki illere,

    c) Görevli olduğu ilin dahil olduğu bölge hizmetini tamamlamayanlar aynı hizmet bölgelerinde yer alan diğer illere,

    d) Birinci veya ikinci hizmet bölgelerine dahil illerde görevli bulunanlardan bu bölgelerden her hangi birinde bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bu bölge illerinin dışındaki diğer hizmet bölgelerine, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

    Yer değiştirme suretiyle atamalar Temmuz ayında sonuçlandırılır.

    Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirme

    Madde 55 - Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler aşağıda belirtilen biçimde yapılır.

    a) Bulunduğu ilde 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yılını ve o ilin yer aldığı bölge hizmetini tamamlamakla birlikte hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayanlardan yer değiştirme isteğinde bulunmayanların atamaları, görev yapmadıkları hizmet bölgelerine dahil illerden birine Bakanlıkça yapılır. Bu bend hükmü başkanlar için uygulanmaz.

    b) Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından, haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi kamu veya kendi yararı bakımından gerekli veya uygun görülenler ile iki kez üst üste olumsuz sicil alanların görev yerleri, bulunduğu il ve bölge hizmetini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın aynı hizmet bölgesine ya da görev yapmadıkları başka hizmet bölgesine dahil bir il olacak biçimde Bakanlıkça değiştirilir.

    c) Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, yeni görev yerlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden eski görev yerlerine atanamazlar.

    Sağlık özrüne dayalı yer değiştirme

    Madde 56 - (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/19.mad) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne-baba-kardeş-çocuklarından birisinin, bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını, tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde ilgili mevzuatında belirtilen usule ve fenne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin görev yerleri; tedavi imkânı ve müfettiş ihtiyacının birlikte bulunduğu il olarak değiştirilir veya aynı ilde bırakılır.

    Sağlık özrüne dayalı olarak görev yeri değiştirilenlerden hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar özürlerinin devam ettiğini iki yılda bir belgelendirmek zorundadırlar. Özrünü belgelendiremeyenler hakkında genel hükümler uygulanır.

    Diğer nedenlere dayalı yer değiştirme

    Madde 57 - Eşleri veya çocukları şehit olan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yer değiştirmeleri, bu durumlarını olayın oluştuğu tarihten itibaren altı ay içinde belgelendirmeleri koşuluyla istekleri dikkate alınarak işlem yapılır.

    (Ek fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/20.mad) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının branşları ile ilgili bir alanda yurt içinde lisansüstü öğrenim gördüğünü belgelendirmesi durumunda, yer değiştirme istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

    Yer değiştirmelerde sıra

    Madde 58 - (Mülga madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/8.mad.)

    Bölge hizmetinden sayılacak süreler

    Madde 59 - Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

    b) Yılda toplam 90 iş gününü geçmeyen geçici görev süreleri,

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile aynı Kanunun değişik Ek-9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

    d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

    e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    f) (Değişik bend: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/21.mad) Hizmetin gereği olarak üniversitelerde ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde başarılı geçen sürelerin tamamı

    Yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden sayılır.

    Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

    Madde 60 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler ile askerlik hizmeti bölge hizmetinden sayılmaz.

    Yer değiştirme işlemlerinde gözönünde bulundurulacak hususlar

    Madde 61 - (Değişik madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/9.mad.)

    Müfettişlerin iller arası yer değiştirme işlemleri Temmuz ayında sonuçlandırılır.

       Buna göre;

       a) İllerin müfettiş sayısı ve ihtiyaç durumu yer değiştirme kılavuzunda belirtilir.

       b) Müfettişlerin yer değiştirme başvuruları, yer değiştirme kılavuzunda yer alan İlköğretim Müfettişlerine Ait Yer Değiştirme İstek Formu doğrultusunda, kılavuzda belirlenen takvime uygun olarak elektronik ortamda alınır.

       c) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan müfettişler, görev yapmaları gereken diğer hizmet bölgelerinden en fazla iki bölgeye dahil üçer il, tamamlayan müfettişler ise hizmet bölgesine bağlı olmadan en fazla üç il isteğinde bulunabilirler.

       d) Yer değiştirme istekleri ve hizmet puanları dikkate alınarak;

       1- Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar,

       2- Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlardan, yer değiştirme isteğinde bulunanlar,

       3- Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenler,

       öncelik sırasına göre atanırlar.

    Müfettişlerin atanamayacağı hizmet yerleri

    Madde 62 - (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/22.mad) Müfettişler, müfettişliğe atanma tarihinden itibaren iki yıl geçmeden nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya yönetici ya da öğretmen olarak en son görev yaptıkları illere atanamazlar.

    Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Yer değiştirme işleminin ertelenmesi ve iptali

    Madde 63 - Yer değiştirme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra, zamanla sınırlı özrü oluşanların atamaları özrü ile sınırlı olarak o ilin müfettiş ihtiyacı da dikkate alınarak ertelenir. Erteleme süresi bir yılı geçemez. Hiçbir biçimde ikinci defa erteleme yapılamaz.

    Zorunlu bölge hizmetlerini tamamlayan veya sıradan yer değiştirme isteğinde bulunup ataması yapılanlardan 1 Eylül tarihine kadar atandıkları ilde göreve başlamayanların bulundukları ilde müfettiş ihtiyacı bulunması durumunda atamaları iptal edilir ve sıraları düşer.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Müfettişlik ve Müfettiş Yardımcılığı Görevinden Alınma ve Müfettişliğe Yeniden Atanma

    Görevden alınma

    Madde 64 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

    a) Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak fiillerden dolayı; Devlet memurluğuna engel olmasa bile (taksirli suçlar hariç) hapis cezası ile mahkum edilmiş olanlar,

    b) Tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite hastaneleri veya hakem hastanece düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı belirlenenler,

    c) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlara ilişkin bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde sayılan hususlardan biri veya birkaçına aykırı davranışlarda bulunduğu soruşturma sonucu belirlenenler,

    Bakanlıkça görevlerinden alınarak durumlarına uygun görevlere atanırlar.

    Müfettişlik güvencesi

    Madde 65 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri belirlenmedikçe görevden alınamaz diğer görevlere atanamazlar.

    Sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu veya soruşturma raporu gibi belgelerle belgelendirilmesi esastır.

    Müfettişliğe yeniden atanma

    Madde 66 - Bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi kapsamına girmemek kaydıyla;

    a) Yeniden görev verilmesi için, haklarında yargı kararı olanların,

    b) Sağlık nedeniyle görevinden ayrılanlardan, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından yeniden müfettişlik görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu alanların,

    c) 4359 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya bu Yönetmeliğe göre atanan müfettişlerden çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanlardan yeniden göreve dönme isteğinde bulunanların,

    d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını geçmemiş ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olması koşulu ile, emekli dönüşü atama isteğinde bulunanların,

    (a) ve (b) bendlerinde belirtilenler doğrudan, diğerleri ise kadro bulunması halinde istekleri de dikkate alınarak, ihtiyaç olan illere Bakanlıkça müfettiş olarak yeniden atamaları yapılabilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kadroların saklı tutulması

    Madde 67 - Müfettiş yardımcısı sayısı kadar müfettiş kadrosu boş tutulur.

    Düzenleme görev ve yetkisi

    Madde 68 - Bu Yönetmelikte yer verilmeyen hususlar ile ihtiyaç duyulan konularda Bakanlık; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 53 üncü maddesine aykırı olmamak koşuluyla yönerge, genelge ve tebliğ çıkarabilir.

    Demirbaşların teslimi

    Madde 69 - Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına kullanılmak üzere bir yazım aracı, evrak dolabı, resmi mühür ve benzeri araç, gereç verilir. Görev yeri değişenler ile görevden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzemeden demirbaş niteliğinde olanları başkanlık bürosuna teslim ederler.

    Araç tahsisi

    Madde 70 - Valilikçe hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere imkanlar ölçüsünde başkanlığa araç tahsisi yapılır.

    Yayınlar

    Madde 71 - Başkanlık bürosunda; Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi ve ilgili mevzuat ile programlar ve genelgeler bulundurulur. Bakanlıkça, başkanlıklara müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı kadar Tebliğler Dergisi, mesleki yayınlar ile öğretim programları gönderilir.

    Başka görev yasağı

    Madde 72 - Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına bu Yönetmelikte belirtilen görevleri dışında başka görev verilemez. Ancak, başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile öğretmen ve diğer personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurs ve seminerlerde eğitici olarak verilecek görevler bunun dışındadır.

    Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlar

    Madde 73 - Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlar şunlardır:

    a) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları meslek ve statülerinin gerektirdiği saygınlığı, güven duygusunu ve tarafsızlığı zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.

    b) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar.

    c) Görevleri sırasında mesleki yardım hizmeti dışında yürütme işlerine fiilen karışamazlar.

    d) Defter ve evrak üzerinde teftiş yapıldığını gösterir belirti ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

    e) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişilerle özel ilişkilerde bulunamazlar, bunlarla alışveriş yapamazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    f) Kendilerine ve başkalarına ait araç, gereç ve yayınları öğretmenlere satamazlar veya bunların satışına aracı olamazlar.

    Yetiştirme döneminde görevinden ayrılanlar

    Madde 74 - Müfettiş yardımcılarının üç yıllık yetiştirme döneminin herhangi bir aşamasında çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmaları durumunda, yarışma sınavı sonuçları ile müfettiş yardımcılığında geçen süreler yeniden başvurularında kazanılmış hak sayılmaz.

    İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

    Madde 75 - İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri hususunda dikkat edilmesi gereken hususlar;

    A) Müfettişler veya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları kendilerine verilen işleri ara vermeden, belirtilen süreler içinde bitirirler.

    B) Müfettişlere veya yetkili kılınan müfettiş yardımcılarına verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa müfettişler veya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları ellerindeki işleri, başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile başka bir müfettişe veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısına devredebilirler.

    C) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısı bir "Devir Notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    a) Devredilen işin ne olduğu,

    b) Devir gününe kadar;

    1) İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    2) İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı,

    3) Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısına imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısı tarafından, başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısında kalır.

    İdari ve mali işlemler

    Madde 76 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/23.mad ; Değişik madde: 08/08/2006-26253 S.R.G. Yön/7.mad)

    İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının idarî işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, mali işlemleri ise İlköğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 77 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 27/10/1990 tarihli ve 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 78 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 79 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - 04/03/1998 tarihli ve 4359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta olanların hizmet süreleri, müfettiş yardımcılığında geçirilecek sürede değerlendirilir. Bunlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yetiştirilirler. Ancak, bu yetiştirme programı sonunda değerlendirme sınavına tabi tutulmazlar. Bu kişilerin, yeterlik sınavları, göreve başlama tarihi itibarıyla üçüncü yılın sonunda Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Geçici Madde 2 - 4359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların yetki ve sorumlulukları müfettiş yardımcılıkları süresince 27/10/1990 tarihli ve 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğine göre devam eder.

    Geçici Madde 3 - 4359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra müfettiş yardımcılığına atananlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan teftiş grupları, grup başkanları ile oluşturulan inceleme komisyonu görevlerine devam ederler.

    Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen yönerge hazırlanıncaya kadar, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme hizmetleri, yürürlükteki "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Rehberlik ve Teftiş Yönergesine göre yürütülür.

    Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı olup, göreve başlamayanlar ile müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken, çeşitli nedenlerle ayrılanlardan yeniden müfettiş yardımcılığına atanmak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları taşımak kaydıyla 1999 yılı sonuna kadar başvurmaları durumunda yarışma sınavına alınmadan müfettiş yardımcısı olarak atamaları yapılır.

    Geçici Madde 7 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı veya başkan yardımcısı olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin başkan ve başkan yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranan koşulları taşıyanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre başkan ve başkan yardımcısı olarak görevlerine devam ederler.

    Ancak ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı veya başkan yardımcısı olarak görev yapanlardan bu Yönetmelikte başkan veya başkan yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranan koşulları taşımayanlar ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde görevlendirmeye yetkili makamlarca müfettişliğe döndürülürler.

    Geçici Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen teftiş grubunun görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge; İlköğretim Genel Müdürlüğünün başkanlığında, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri, Özel Öğretim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim ve Personel Genel Müdürlükleri ile Yayımlar, Sağlık İşleri, Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler, Orta Öğretim Burs ve Yurtlar, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlıklarından en az şube müdürü veya uzman düzeyinde katılacak birer temsilciden oluşan bir komisyon tarafından üç ay içinde hazırlanır.

    Geçici Madde 9 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde 16 ncı maddede belirtilen müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı hazırlanır.

    Geçici Madde 10 - (Mülga madde: 08/08/2006 - 26253 S.R.G. Yön/9.mad)

    Geçici Madde 11 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş olarak görev yapanlara bu Yönetmeliğin 62 nci maddesi hükmü uygulanmaz.

    Geçici Madde 12 - 27/10/1990 tarihli ve 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde, yer değiştirme suretiyle atamaları planlanan, ancak sonuçlandırılamayan ilköğretim müfettişlerine ilişkin 1999 yılı yer değiştirme işlemleri, daha önce planlandığı şekilde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

    Geçici Madde 13 - (Ek madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/25.mad)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettişleri başkanlığı süresi dolmamış olanlar görevlerine devam eder, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra başkanlık süresi sona erenlerin yerine, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başkan görevlendirilir.

    Geçici Madde 14 - (Mülga madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/10.mad.)

    Geçici Madde 15 - (Ek madde: 24/05/2009 - 27237 S.R.G Yön/13.mad.)

    Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmak istedikleri iller için sırada bulunan müfettişlerin, sıraya dayalı yer değişikliği iş ve işlemleri değişiklikten önceki hükümler doğrultusunda yürütülür.

    **Ekler için Resmi Gazeteye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar