TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma Ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/08/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23792

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin teşkilat, görev ve yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenin, benzeri kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezinin teşkilatını, bilimsel ve idari faaliyetlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik, 7 Ağustos 1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun ile 7 Ağustos 1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/1.mad.)    

    Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) ATAREM: Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezini,

       b) ATEM: Askeri Tarih Etüt Merkezini,

       c) ATASE: Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığını,

       ç) Başkan: Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanını,

       d) Başkan Yardımcısı: Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısını,

       e) Genel Sekreter: Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Sekreterini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görev, Sorumluluk ve Teşkilat

    Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezinin görev ve sorumlulukları

    Madde 5 - Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Atatürkçü düşüncenin yaygınlaşarak etkinlik kazanması ve bu hususta yapılacak eğitimlerde bir standarda ulaşılması amacına yönelik olarak aşağıdaki görevlerini yerine getirir.

    a) Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine ve iş birliğinde bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar veya yaptırır ve bunların yayımlanması amacıyla gerekli faaliyetleri yürütür.

    b) Tarihçileri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dalında bilimsel araştırma ve yayım yapmaya özendirici faaliyette bulunur.

    c) Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Personelini eğitecek olan eğitici ve öğretmenleri konferansla yoluyla oryantasyon eğitimine tabi tutar.

    Teşkilat

    Madde 6 - Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi; Genel Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur. Merkezi ve çalışma yeri Ankara'dır.

    Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanının görev ve sorumlulukları

    Madde 7 - Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanı, aynı zamanda Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezinin Başkanı olup, merkezin yönetim ve temsili ile görevlidir. Kurumun faaliyetlerini mevzuat, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu kararları çerçevesinde yürütür.

    (Değişik fıkra: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/2.mad.) Başkanın olmadığı durumlarda, kendisine, ATEM Başkanı, onun da bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter vekâlet eder.

    Genel Kurul

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/3.mad.) Genel Kurul; Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığınca, muvazzaf veya emekli subaylar ile üniversite öğretim elemanlarının çalışan veya emeklileri arasından belirlenecek en fazla 32 üyeden oluşur.

    Genel Kurul üyelerinin görev süreleri beş yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, eski üyenin süresini tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

    Genel Kurul, senede bir defa toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı veya Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.

    Genel Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve toplananların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

    Genel Kurulun görev ve sorumlulukları

    Madde 9 - Genel Kurulun görevleri;

    a) Bilimsel ve idari faaliyetleri planlamak ve yürütülmesi ile ilgili ilkeleri kararlaştırmak,

    b) (Değişik bent: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/4.mad.) Genel Kurul üyeleri arasından, Yürütme Kurulunun Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter dışındaki üyelerini seçmek,

    c) Belirlediği araştırma, konferans ve yayın konularını Yürütme Kuruluna bildirmek,

    d) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanıp sunulan "Yıllık Çalışma Planı"nı incelemek ve onaylamak,

    e) Bir evvelki yıl yapılmış olan bilimsel ve idari faaliyetleri kontrol etmek ve onaylamak,

    f) İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili konuların, bilimsel olarak incelenmesi için kendi içinde çalışma grupları oluşturarak, konu hakkında detaylı araştırmalar yapmak,

    g) Yürütme Kurulunun önerilerini görüşerek karara bağlamaktır.

    Yürütme Kurulu

    Madde 10 - (Değişik madde: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/5.mad.)

    Yürütme Kurulu, Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Kurulun seçeceği sekiz üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi beş yıldır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanların yerine, Genel Kurulun yıllık toplantısında yeni üye seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Başkan Yardımcısı, ATEM Başkanıdır. Yürütme Kurulu yılda bir olağan olarak toplanır. Başkanın daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

    Yürütme Kurulunun görev ve sorumlulukları

    Madde 11 - Yürütme Kurulunun görevleri;

    a) Genel Kurul tarafından onaylanan uygulama direktifinin faaliyete geçirilmesini sağlamak,

    b) Atatürkçü düşünce sistemi ile Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıt'a, karargah ve kurumlarında hangi seviyede, hangi eğitim metotları ile nasıl anlatılacağını tespit etmek,

    c) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük konusunda eğitilmesi esnasında ne tür sorunların çıktığını ve bunların nasıl çözümlenebileceğini belirleyerek, Genel Kurul'a teklifte bulunmak,

    d) Araştırma isteklerini ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek,

    e) Türk Silahlı Kuvvetleri birlik, karargah ve kurumlarında verilecek eğitimlerin konu kapsamları ve programlarını belirlemek ve standartlaştırılmasını sağlamak,

    f) Atatürk ve Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda çalışan, eser yazan, çeşitli faaliyetler icra eden ve üstün başarı gösteren kişilerin ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak,

    g) Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, elde edilen bilgilerin eğitim programlarına dahil edilmesini sağlamak,

    h) Çalışma yılı içinde yapılacak seminer, kolokyum ve benzeri faaliyetlerin konularını seçerek, programlarını hazırlamak ve icra edilmesini koordine etmek,

    ı) Yurt içi veya yurt dışında yapılacak olan konu ile ilgili kongre, toplantı, seminer gibi faaliyetlere katılacak personeli seçmek ve sunulacak bildirileri belirlemek,

    i) Genel Kurula sunulacak plan ve önerileri hazırlamaktır.

    Genel Sekreterlik

    Madde 12 - (Değişik cümle: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/6.mad.) ATASE Başkanlığına bağlı ATEM Başkanlığı bünyesinde, Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezinin faaliyetleri ile ilgili konularda görev yapan bir Genel Sekreterlik bulunur. Genel Sekreterlikte; bir Genel Sekreter ile konuya ilişkin araştırma yapıp konferans verebilecek nitelikte toplam dört subay, üç tarih uzmanı sivil memur, bir mütercim ile iki veri hazırlama ve kontrol işletmeni bulunur. Genel Sekreterliğin ihtiyaç göstermesi halinde, ATASE Başkanlığınca, Genel Sekreterlikte geçici personel görevlendirilebilir.

    Genel Sekreterin görev ve sorumlulukları

    Madde 13 - Genel Sekreterin görevleri;

    a) Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezinin planlama, koordinasyon ve idari işlerini yürütmek,

    b) Atatürk'ün kişiliğini, ilke ve devrimlerini, Atatürkçü düşünceyi aydınlatacak ve değerlendirecek bilimsel araştırmaları, yurt içi veya yurt dışında mevcut arşivlerden de yararlanmak suretiyle yapmak ya da yaptırmak,

    c) Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, seminer ve konferanslar düzenlemek ve buna benzer toplantılara iştirak etmek,

    d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik, karargah ve kurumlarında Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konferanslar verilmek üzere, konferans metinleri ve eğitim yardımcı malzemelerini hazırlamak ve planlamalar yapmak,

    e) Her yıl 10 Kasım'da yayınlanmakta olan "Atatürk Haftası Armağanı Dergisi"nin bilimsel ve çağdaş ölçülerde çıkarılmasını sağlamak,

    f) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli anma günleri ile ilgili olarak uzman kişilere makaleler hazırlatmak ve bunların kitap halinde yayınlanmasını sağlamak,

    g) Atatürkçü düşüncenin ülke çapında yaygınlaşmasına ve pekiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla; radyo ve televizyon kurumlarıyla iş birliği yaparak, Atatürk ve Atatürkçülük konusunda programlar yapılmasını sağlamak,

    h) Konu ile ilgili her türlü dokümanı toplayarak bir arşiv oluşturmak ve bu arşivden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline öncelik tanımak suretiyle konu hakkında inceleme ve araştırma yapacakların faydalanmasını sağlamak,

    i) Türk Silahlı Kuvvetleri çapında Atatürk'ü anma törenlerinin, bilimsel çerçevede ve Atatürk'e yaraşır şekilde yapılması konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

    j) Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülükle ilgili ihtiyaç duyulan konularda görüş ve önerilerde bulunmak,

    k) Atatürk, Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi konularıyla ilgili görevlendirilen çalışma gruplarına yer, yardımcı personel, malzeme gibi imkanlar sağlamak; bu grupların faaliyetlerini ve yazı işlerini koordine etmek,

    l) (Değişik bent: 16/08/2008- 26959 S.R.G Yön/7.mad.) Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Başkanlık veya ATEM Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bilimsel ve İdari Faaliyetler

    Toplantılar

    Madde 14 - Genel Kurulun karar alması halinde Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihi ve Atatürkçülükle ilgili bilimsel ve idari konuları görüşmek üzere toplantılar düzenlenir. Bu toplantılar Genel Kurul üyeleri ve davetlilerin katılımı ile yapılır. Davetlilerin oy hakkı yoktur.

    Kararların duyurulması

    Madde 15 - Toplantılarda alınan kararlar, ilgili birimlere duyurulur. Bu birimler mevzuatları çerçevesinde kararlar hakkında yaptıkları işlemlerden ATAREM Başkanlığına bilgi verirler.

    Yayın Faaliyetleri

    Madde 16 - ATAREM, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihi ve Atatürkçülük konularında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bilgilendirilmesi maksadıyla, Yürütme Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile kuruluş amacına uygun olarak yayın faaliyetlerinde bulunur.

    Ödüllendirme

    Madde 17 - Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihi ve Atatürkçülük konusunda değerli çalışmaları olan ve bu konuda hizmet verenlere, Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulu tarafından şilt ve benzeri ödüller verilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezinin mali kaynakları

    Madde 18 - ATAREM'in yıllık çalışma programlarına göre Yürütme Kurulunca belirlenecek ödenek ihtiyaçları, ATASE Başkanlığının bütçe tekliflerine dahil edilir.

    Bütçeden yapılacak harcamalar

    Madde 19 - ATAREM'in faaliyetleri çerçevesinde, bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile o yıla ait Bütçe Kanununun "R" işaretli cetveline ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yönerge, Yürürlük, Yürütme

    Yönerge

    Madde 20 - Genel Kurul ile Yürütme Kurulu üyelerinin nitelikleri, seçimleri, bilimsel ve idari çalışma yöntemleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esasları, başarılı görülenlere verilecek ödüller, telif ücretleri ile bilimsel toplantıların düzenlenmesine ilişkin esaslar Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay içinde ATAREM Başkanlığınca çıkarılacak bir yönergeyle tespit edilir.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - ATAREM'in faaliyetleri, Yürütme Kurulu oluşturuluncaya kadar Genelkurmay ATASE Başkanlığınca yürütülür.

    Yürürlük

    Madde 21 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar