SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

   

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/09/1999

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23811

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa geçirilmeleri için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

    Ancak özel sınavlarla seçilen Bakanlık müfettiş yardımcıları, stajyer kontrolörler ve uzman yardımcıları, kendi yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde eğitilirler.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

    Merkez ve Taşra Teşkilatı : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

    Bakanlık Merkez Eğitim Birimi : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eğitim faaliyetlerini planlayan ve yürüten birimi,

    Aday Memur : İlk kez Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere atananları,

    Asli Memur : Adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan memuru,

    Adaylık Süresi : Devlet kamu hizmeti ve görevlerine ilk kez atananların, atandıkları tarihten başlamak üzere, bir yıldan az, iki yıldan çok olmayan süreyi,

    Eğitim : Birbirini izleyen sıra içinde sürdürülen temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim ve stajın tamamını,

    Temel Eğitim : Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

    Hazırlayıcı Eğitim : Aday memurların Bakanlıkta atandığı birim ve sınıfı ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

    Staj : Aday memurların birimlerindeki görevleriyle ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

    Sınav : Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeylerini ölçme işlemini,

    Değerlendirme : Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini ölçme işlemini,

    Temel Eğitim Kurulu : 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelikte belirtilen, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nda oluşturulan üst kurulu,

    Yönetme Kurulu : Bakanlıkta, aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nu,

    Komisyon : Bakanlıkta Yönetme Kurulu'nca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu'nu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim İlke ve Esasları

    Eğitimin genel ilkeleri

    Madde 5 - Aday memurların eğitiminde, aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur:

    a) Eğitimlerin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasa'da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve yurttaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, yurttaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

    b) Aday memurlara Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırarak; görevlerini, zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, en verimli biçimde yapmalarını sağlayacak yönde yetiştirilmeleri esastır.

    c) Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memurlar, asli memurluğa atanamaz.

    d) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

    e) Eğitimler, aday memurların öğrenim durumuna göre düzenlenip yürütülür.

    f) Eğitimler, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu sorumluluğunda yürütülür.

    g) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

    Temel eğitimin ilkeleri

    Madde 6 - Temel eğitimin hedefi; aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

    Bu eğitim; her sınıf ve kadroya atanan aday memura, ortak bir program içinde, öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

    Bu eğitimin süresi, on günden az, iki aydan çok olamaz.

    Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri

    Madde 7 - Hazırlayıcı eğitimin hedefi; aday memurlara, Bakanlıkta atandıkları kadro ve görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, görevlerine uyum göstermelerini sağlamaktır.

    Bu eğitimin süresi, bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

    Stajlarla ilgili ilkeler

    Madde 8 - Stajın hedefi; aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen kuramsal bilgileri, atandıkları kadro ve görevlerle ilgili bilgi ve işlemlerle kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle deneyim kazandırmaktır.

    Aday memurlara, atandıkları birimlerde staj yaptırılması esastır.

    Gerektiğinde, Bakanlığın diğer birimlerinde ya da aday memurun göreviyle ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.

    Bu yetiştirme, iki aydan az olmamak koşuluyla, adaylık süresi içinde tamamlanır.

    Eğitim konuları

    Madde 9 - Aday memurların eğitim konuları, aşağıda gösterilmiştir:

    a) Temel eğitim konuları:

    1 - Atatürk ilkeleri,

    2 - T.C. Anayasası (genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyetin temel organları, yürütme),

    3 - Genel olarak Devlet teşkilatı,

    4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ödev ve sorumluluklar, genel haklar, yasaklar, sicil ve disiplin işleri, sosyal ve mali haklar, amir ve memur ilişkileri, müracaat ve şikayetler, kılık kıyafet, yer değiştirme, beşeri ilişkiler),

    5 - Yazışma ve dosyalama usulleri,

    6 - Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,

    7 - Halkla ilişkiler,

    8 - Gizlilik ve gizliliğin önemi,

    9 - İnkılap tarihi,

    10 - Milli güvenlik bilgileri,

    11 - Haberleşme,

    12 - Türkçe dil bilgisi kuralları ve kompozisyon,

    13 - İnsan hakları ve demokrasinin temel kuralları.

    b) Hazırlayıcı eğitim konuları:

    Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak, aşağıdaki konularda eğitim yapılır:

    1 - Bakanlıkla ilgili bilgiler (tanıtımı, görevleri, teşkilatı, hizmet politikası, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri),

    2 - Aday memurların görevleriyle ilgili konular,

    3 - İlgili birimce uygun görülecek diğer konular.

    c) Staj dönemi konuları

    Bu eğitimde aday memur; atandığı birimde, birim yöneticisinin veya görevlendireceği daire başkanı ya da şube müdürünün gözetiminde birimde yapılan faaliyetlerin tümü hakkında bilgilendirilir. Birim yöneticisinin uygun göreceği sürelerde, diğer şubelerde, ilgili başka kurum ve kuruluşlarda da çalıştırılabilir.

    Eğitim programları ve eğitim yeri

    Madde 10 - Temel eğitim programları, bu eğitim konularını kapsayacak biçimde Temel Eğitim Kurulu'nca hazırlanır, Devlet Personel Başkanlığı'ndan temin edilerek, Bakanlığın Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nca dağıtılır.

    Teminin mümkün olamaması durumunda bu program; Yönetme Kurulu'nun talimatları doğrultusunda, Bakanlık Merkez Eğitim Birimi'nce hazırlanır.

    Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Yönetme Kurulu hazırlar.

    Eğitim programları; ilköğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim mezunları düzeyinde olmak üzere, ayrı ayrı düzenlenir.

    Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin yapıldığı yerde yapılır.

    Eğitimin yapılması

    Madde 11 - Eğitimler, Komisyonca yürütülür.

    Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgiler; eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Bakanlık Merkez Eğitim Birimi'nce, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlara İlişkin Esaslar

    Sınav sorularının hazırlanması

    Madde 12 - Temel eğitime ilişkin sınav soruları, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'ndan temin edilememesi halinde Yönetme Kurulu'nca hazırlanır.

    Hazırlayıcı eğitime ilişkin sınav soruları ise; aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak, eğitim programlarındaki her konu için ayrı ayrı olmak üzere Yönetme Kurulu'nca, konuların ağırlıklarına göre hazırlanıp Komisyon'a teslim edilir.

    Sorular, her iki eğitim programında, her konu için saptanacak zamanlarla orantılı olacak biçimde, önceden en az toplam 100'er adet olarak hazırlanır. Sınav başlamadan önce; Komisyonca, her konu için ayrı ayrı olmak üzere, sınav konusu yapılacak sorular kura yöntemiyle adayların önünde belirlenir.

    Sınavlar

    Madde 13 - Sınavlar; üç aşamalı olarak, her eğitimin bitiminde ayrı ayrı yapılır. Sınavlarda aşağıda belirtilen kurallara uyulur:

    a) Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı biçimde yapılır. Bunlardan biri ya da birkaçı da uygulanabilir,

    b) Sınavlar, duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

    c) Sınav soruları; salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla saptanmasından, sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

    d) Sınavda, köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.

    e) Sınav sonunda da sınavın başlayışını, akışını, bitimini, kullanılan sınav kağıtları ile sınava giren adayların sayısını, her adayın kullandığı kağıt adedini gösterir bir tutanak düzenlenir. Tutanak, salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır,

    f) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de adayları eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla, ara sınavlar yapılabilir.

    Değerlendirme

    Madde 14 - Eğitimler, aşağıdaki şekillerde değerlendirilir:

    a) Temel ve hazırlayıcı eğitimler:

    Bu eğitimlerde sınav kağıtları, Komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

    Başarısız olan aday memurların kağıtları, Komisyonca bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

    Sınavlarda alınan buçuklu puanlar, bir üst tam puana tamamlanır.

    Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı, sınavı yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

    Sınavlarda alınan puanların değerlendirilmesi; 0-59 başarısız, 60-69 orta, 70-89 iyi, 90-100 pekiyi olarak kabul edilir.

    b) Stajlar:

    Staja katılanlar, Staj Değerlendirme Belgesi'ndeki (EK-1) niteliklere göre, staj yaptıran amirlerce değerlendirilir.

    Bu dönemdeki aday memurlar, yazılı veya uygulamalı sınavdan geçirilerek de değerlendirilebilir. Bu durumda değerlendirme, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki esaslara göre yapılır.

    c) Genel değerlendirme:

    Aday memurların aldıkları üç notun aritmetik ortalaması, genel değerlendirme sonucunu belirler. Adayların başarı sıralaması, göz önünde tutulur.

    90 puanın üzerinde başarı gösterenler ile en çok puan alan üç aday memur, ayrıca birer yazı ile kutlanır.

    Sınav sonuçlarının bildirilmesi

    Madde 15 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde açıklanır.

    Başarısız olan adaylara, durum ayrıca yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı sınavlara itiraz

    Madde 16 - Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde, dilekçeyle Komisyon Başkanlığı'na yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde yanıtlamak zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

    Sınava itiraz edenlerin itirazları sonuçlanıncaya kadar, aday memurlar bir sonraki eğitime devam ettirilirler.

    Sınavlara katılmama durumu

    Madde 17 - Sağlık nedenleri dışında sınavlara katılmayanlar, başarısız sayılır. Sağlık nedeniyle sınava katılamayanların sınavları, adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

    Soruların açılmasından sonra sınav salonuna gelenler, sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilir.

    Sınavları geçersiz sayılacaklar

    Madde 18 - Adaylardan;

    a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenler,

    b) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar,

    c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar, sınavlarda başarısız sayılır.

    Bu adaylar hakkında tutanak düzenlenir. Sınavları geçersiz sayılır.

    Ayrıca haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

    Sınavların iptalini gerektiren haller

    Madde 19 - Aşağıda belirtilen durumlarda, sınavlar Yönetme Kurulu'nca iptal edilir:

    a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,

    b) Soru zarflarının, sınav zamanından önce açıldığının saptanması,

    c) Soruların, yetkili olmayan kişilerce sınavdan önce görülmüş olması.

    Saptanan bu durumlara neden olanlar hakkında, ayrıca kanuni işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar

    Merkezi eğitim yönetme kurulu

    Madde 20 - Bakanlık Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, APK Kurulu Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Bakanlık Merkez Eğitim Birimi Sorumlusu ve üç ana hizmet biriminin genel müdüründen oluşur. Kurulun sekreterlik görevi Bakanlık Merkez Eğitim Birimi'nce yürütülür.

    Kurulun görevleri;

    a) Eğitimin belli bir program içinde yürütülmesini sağlamak,

    b) Temel eğitim programları ile sorularının, Başbakanlık Devlet Personel

    Başkanlığı'ndan istenmesini sağlamak,

    c) Eğitim programlarının uygulanmasıyla ilgili araç ve gereçleri hazır etmek,

    d) Eğitim ve sınav yürütme komisyonunu kurmak,

    e) Eğitici personeli ve yedeklerini belirlemek,

    f) Eğitimler ve bunlarla ilgili sınavların belirtilen sürelerde yapılması için gerekli önlemleri almak,

    g) Eğitimleri planlamak, sınav yerlerini belirlemek,

    h) Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    ı) Eğitimleri denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

    j) Hazırlayıcı eğitim ile staj programlarını düzenlemek, bunların sınav sorularını hazırlayıp eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

    Eğitim ve sınav yürütme komisyonu

    Madde 21 - Aday memur eğitiminin yapılacağı yerlerde, Yönetme Kurulu'nca oluşturulan Komisyonun başkan ve üyeleri; eğitilecek aday memur sayısı, adayların eğitim düzeyleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak, en az şube müdürü düzeyindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.

    Komisyonun görevleri;

    a) Eğitimleri, Yönetme Kurulu'nca saptanan programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

    b) Eğitim ve sınavları, belirlenen süreler içinde tamamlamak,

    c) Adaylara sınav salonu sağlamak,

    d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

    e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

    f) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

    g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

    h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Askerlik durumu

    Madde 22 - Aday memurların askerlik hizmetiyle ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35 inci maddesinin (E) ve (F) bentleri hükümleri göz önünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.

    Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra tamamlattırılır.

    Başarısız adayların bildirilmesi

    Madde 23 - Görevlerine son verilen aday memurlar; Devlet Personel Başkanlığı'nca tespit edilen formlar doldurularak, en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.

    Formda, göreve son vermeyi gerektiren nedenler açıkça belirtilir.

    Memurluğa alınmama

    Madde 24 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin her birinde başarısız olan ve bu nedenle görevlerine son verilen aday memurlar, üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak, sağlık nedeniyle ilişkileri kesilenler için, bu koşul aranmaz.

    Üç yıllık sürenin saptanmasında, Devlet Personel Başkanlığı'nda tutulan kayıtlar esas alınır.

    Eğitim ve öğretim elemanları

    Madde 25 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj çalışmalarında; Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek öğretme niteliğine sahip uzman personel ile diğer kurum ve kuruluşlardaki ilgili uzmanlardan, gerekirse üniversite öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından da yararlanılır.

    Söz konusu eğitimlerde, Bakanlık müşavirleri ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu uzmanları da, uzmanlık alanlarında, eğitmen olarak görevlendirilebilir.

    Ders ücretleri

    Madde 26 - Eğitim işlerinde eğitim veya öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bütçe kanunları hükümleri gereğince ödenir.

    Denetim

    Madde 27 - Devlet Personel Başkanlığı; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetlemeye yetkilidir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 28 - Sınav sorularının cevap anahtarları ile cevap kağıtları bir yıl, tutanaklar ile değerlendirme fişleri iki yıl, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların dosyası ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

    Yargı yoluna başvuran aday memurlar, bu durumlarını bağlı olduğu birime de yazılı olarak bildirirler.

    İşbirliği ve ortak eğitim

    Madde 29 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir, ortak eğitim olanaklarından yararlanılabilir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 30 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    EK-1

    "ADAY MEMURLAR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar