GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖREV, ÇALIŞMA VE VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma Ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/03/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23990

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Biriminin Görevlerine, Çalışmalarına ve Vekalet Ücretinin Dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğinin görev ve çalışma usul ve esasları ile Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatların denetimi ve vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Hukuk Müşavirliği : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini,

    1. Hukuk Müşaviri : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirini,

    Hukuk Müşavirleri : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirlerini,

    Avukat : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli kadrolu ve sözleşmeli avukatları, ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Kuruluş, Görev, Anlaşmazlıkların Halli, Çalışmaların Düzenlenmesi

    Kuruluş

    Madde 5 - Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği Genel Müdüre bağlı bir birim olup 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve Hukuk Müşavirliği büro bölümünde görevlendirilmiş olan personelden teşekkül eder.

    Görev

    Madde 6 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ait adli, idari dava ve icra işlerini her safhasında Genel Müdürlüğü temsilen takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak,

    b) Genel Müdürlük makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. (...)

    c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

    d) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların mer'i mevzuata uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek,

    e) Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile Hukuk Müşavirliğine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

    f) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya mahallinde denetlemek,

    g) (Ek bend: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./1. md.) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı birimlerine mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek,

    h) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Müdürlük makamınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

    Anlaşmazlıkların halli

    Madde 7 - Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak;

    a) Maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında,

    b) Açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli mercii ve mahkemelerce incelemesinde fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde veya sulh yoluyla hallinde,

    c) Konusu ortadan kalkan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğün hak ve menfaati bulunmayan dava ve icra takiplerinin iptal ve kayıtlarının terkininde,

    3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 38 inci maddesi hükmü uygulanır.

    Çalışmaların düzenlenmesi

    Madde 8 - (Değişik madde: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./2. md.)

    Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını 1. Hukuk Müşaviri düzenler ve yönetir. Onun görevli, izinli veya herhangi bir sebeple görevde bulunmaması halinde, Hukuk Müşavirlerinden biri, onların yokluğunda ise bir avukat bu görevi yürütür.

    Hukuk müşavirlerinin görevleri

    Madde 9 - Hukuk müşavirleri kendilerine verilen işleri 3289 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmakla zorunludurlar.

    Hukuk müşavirleri 1. Hukuk Müşavirine bağlı olarak çalışırlar.

    Görevleri;

    a) Görevlendirildiği toplantılara katılmak,

    b) 1. Hukuk Müşaviri tarafından verilen denetim görevini yapmak,

    c) Avukatların ve diğer personelin sicillerini 1. sicil amiri olarak doldurmak,

    d) 1. Derece disiplin amiri olarak avukatları ve diğer personeli denetlemek,

    e) 1. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Avukatların görevleri

    Madde 10 - (Değişik madde: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./3. md.)

    Avukatlar; dava ve icra takiplerini 3289 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek, neticelendirmek, hukuki konular hakkında 1. Hukuk Müşavirine, onun yokluğunda hukuk müşavirine görüş bildirmek, gerekli hukuki işlemleri yapmak, Genel Müdürlüğün hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü tedbirleri almakla görevli ve yükümlüdür.

    Taşra teşkilatında çalışan avukatlar, direkt il müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Avukatın bulunduğu il müdürlüğünde hukuk servisi kurulur ve bu serviste yeterli sayıda memur görevlendirilir. Birden fazla avukatın çalıştığı il müdürlüklerinde hukuk servisinin iş ve işlemlerini kıdemli kadrolu avukat yürütür.

    Avukatlara gördükleri hizmetlerin özelliği sebebiyle devam çizelgesi imzalatılamaz.

    Avukatlarca istenilen dava ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin tasdikli suretleri herhangi bir tekide meydan vermeden ve istenilen süre içerisinde ilgilisine teslim edilir.

    3289 sayılı Kanunun 38 inci maddesindeki limitler dahilinde valiliklerce açılmasına olur verilen dava ve icra takipleri ile ilgili belgeler, en kısa sürede Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

    İl müdürlüklerinde görevli kadrolu ve sözleşmeli avukatlar, cevap dilekçelerinin, duruşma günlerinin, bilirkişi raporlarının, mahkeme kararlarının, temyiz dilekçelerinin ve Yargıtay ilamlarının kendilerine tebliğ edilmelerini sağlayacak tedbirleri alır.

    Avukatlar izine ayrılmadan önce, izinli olduğu tarihlere denk gelen duruşma ve süreli işlerle ilgili gerekli tedbirleri alır.

    Bağlı birimlerde ve il müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlar aşağıda belirtilen defterleri düzenli olarak tutarlar;

    a) Tarafları, mahkemesi, dosya numarası, tarih ve müşavirlik numarası, neticesi yazılacak olan dava kayıt defteri,

    b) Duruşma günü kayıt defteri,

    c) Gelen giden evrak kayıt defteri,

    d) İl müdürlüğünce tutulacak ve avukata imza karşılığı verilecek evrakların kaydedileceği "zimmet defteri".

    (Değişik fıkra: 28/10/2009 - 27390 S.R.G Yön/1.mad.) Bağlı birimlerde veya taşra teşkilatında çalışan avukatlar, gerektiğinde takip ettikleri dava ve icra dosyalarının seyrine ait raporu, ilgili belgeleri ile birlikte Müşavirliğe gönderirler.

    (Değişik ibare: 28/10/2009 - 27389 S.R.G Yön/1.mad.) Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi gereken raporlarda:

    A - Dava dosyaları için:

    a) Müşavirlik ve il müdürlüğü esas numarası,

    b) Davanın tarafları, mahkemesi, esas ve karar numarası,

    c) Davayla ilgili il müdürlüğü avukatınca verilen dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve varsa itiraz dilekçesi,

    d) Duruşma zabıtları,

    e) Mahkeme ve Yargıtay kararlarının birer suretleri,

    B - İcra dosyaları için:

    a) Borçlusu, alacaklısı, icra dairesi ve numarası,

    b) Takip talebi, icra emri veya ödeme emri,

    c) Masraf fişleri,

    d) İcradan çekilen paraların yatırıldığına ilişkin makbuzlar,

    e) Takip dosyalarının il müdürlüğü kayıt defterindeki numarası,

    bilgilerine yer verilmesi gerekir.

    Büro personeli

    Madde 11 - Hukuk Müşavirliği büro bölümünde çalışanlar kendilerine verilen işleri süresinde kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere uygun olarak yapmakla yükümlüdürler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Diğer Birimlerin Yükümlülükleri

    Mütalaalar

    Madde 12 - (Değişik madde: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./4. md.)

    Hukuk Müşavirliğinden görüş bildirilmesini isteyen birim; Genel Müdürlük Makamının oluru ile yada doğrudan bu isteğini Hukuk Müşavirliğine bildirir. İlgili birimin bu yazısında, görüşünü açıklaması, daha önceki uygulamaları sebepleriyle bildirmesi ve konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri göndermesi esastır.

    Dava açılması

    Madde 13 - (Değişik madde: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./5. md.)

    Genel Müdürlük adına dava veya icra takibi açılması isteğinde bulunan birimin; dava veya icra takibinin değerini, kime karşı açılması gerektiğini ve konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri göndermesi gerekmektedir. Kanunda belirtilen limitler dahilinde Makamdan onay alınmadıkça, Genel Müdürlük adına dava veya icra takibi açılamaz.

    Vergi ve 3 üncü şahıs ihbarnameleri, icra ve ödeme emirleri

    Madde 14 - Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen veya diğer birimlere tebliğ edilip Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ihbarnameleri, icra ve 3 üncü şahıs ihbarnameleri, temlikler ile icra ve ödeme emirleri hakkında gerekli hukuki tedbirlerin ilgili avukat tarafından alınması mecburidir.

    Diğer birimler kendilerine tebliğ edilen ve hukuki ihtilaf doğuracak her türlü tebligatı, tebliğ edildiği gün konu hakkındaki bilgi ve belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde ileride doğacak mali ve cezai sorumluluk tebliğ yapılan birim amirine aittir.

    Masrafların ödenmesi ve sorumluluk

    Madde 15 - (Değişik madde: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./6. md.)

    Gerek sözleşmeli gerekse kadrolu avukatların, ödenmesini talep ettikleri mahkeme harçları, tebligat masrafları, bilirkişi ücretleri, temyiz harçları, temyiz ve tashihi karar giderleri, dosya sevk ücretleri, vekalet ve dosya ücretleri ile ve benzeri giderler; başka bir il müdürlüğü ile ilgili olsa bile, avukatın görev yaptığı ildeki mahkeme ve icra dairelerinde yapılmasının gerekli olması kaydıyla, bu giderler ile, avukatların görevli olarak bulundukları ilden başka il veya ilçelere yapacakları seyahat için Harcırah Kanununa göre almaları gereken yol, gündelik ve zorunlu giderler, seyahatten önce kadrolu veya sözleşmeli olarak çalıştıkları il müdürlüğünce ödenir. Şayet mahkeme ve icra harç ve giderler, avukatın geçici görevli olarak gittiği bir ilde yapılmış ise, bu takdirde bu giderler, avukatın talep etmesi halinde görevli olarak gidilen il müdürlüğünce yatırılır.

    14 üncü maddede belirtilen ve ileride İdare aleyhine hukuki sorun yaratacak belgelerin zamanında Hukuk Müşavirliğine gönderilmemesi veya avukatınca gerekli tedbirlerin alınmaması veya bu maddede belirtilen masrafların zamanında yatırılmaması nedeniyle Genel Müdürlük zarara uğradığı takdirde, bu zarar ilgililerden tahsil edilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM :Kanun Yollarına Müracaat ve İlgililerin Sorumluluğu

    Dava ve icra takiplerinde

    Madde 16 - Genel Müdürlüğün taraf olduğu dava ve icra takiplerinde;

    a) Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere başvurudan vazgeçilmesi,

    b) İdarece müdahale olunan ceza davalarında verilen beraat ve takipsizlik kararlarına karşı yüksek dereceli mercii veya mahkemelere başvurudan vazgeçilmesi hakkında 3289 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü uygulanır.

    Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii veya mahkemelere başvurudan vazgeçme işlemi kanuni süre içinde yapılır. Sürenin geçmesinden sonra vazgeçmenin yapılması halinde ilgililer aleyhine idari ve cezai soruşturma açılabilir.

    Aleyhe verilen kararlara karşı yüksek dereceli mercii ve mahkemelere başvurudan vazgeçme işlemi ilgili takip Avukatınca hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirince paraflandıktan sonra ilgili merciinin onayına sunulur.

    Tashihi karar, itiraz

    Madde 17 - Bir üst yargı organınca verilmiş bulunan kararlara karşı tashihi karar veya iadei muhakeme veya hakemlerce verilmiş kararlara karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri 1. Hukuk Müşavirine

    aittir.

    Vazgeçme oluru ilgili avukat tarafından hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunulur.

    İlgililerin sorumluluğu

    Madde 18 - Avukat kendisine havale edilen dosya ile ilgili zaman aşımı ve/veya hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

    Vazgeçme hususunda 3289 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile işbu Yönetmeliğin 16 veya 17 nci maddelerine uygun bir olur olmadıkça dava ve icra takiplerinin açılması, tamamen veya kısmen aleyhte sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli mercii veya mahkemelerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanuni yollara gidilmesi mecburidir.

    Bu mecburiyeti her ne sebeple olursa olsun yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine veya bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, ilgililer hakkında kanuni takibat yapılır ve meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.

    Bilirkişi raporları

    Madde 19 - Bilirkişilerce aleyhte verilen raporlara karşı süresi içinde itiraz edilir.

    Raporun kısmen idare aleyhine olması halinde rapora itiraz edilip edilmeyeceğinin takdiri 1. Hukuk Müşavirine aittir.

    Rapora karşı itiraz edilmesinden vazgeçme avukatınca hazırlanır ve 1. Hukuk Müşavirinin onayına sunulur.

    (Mülga fıkra: 19/04/2002 - 24731 S. R.G. Yön./7. md.)

    BEŞİNCİ KISIM : Birimin Denetlenmesi

    Denetim

    Madde 20 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde çalışan avukatların takip ettikleri dava ve icra işleri yılda en az bir defa 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri veya avukat tarafından denetlenir.

    Denetim, avukatlara tevdii edilmiş olan dava ve icra dosyalarının tetkiki suretiyle yapılır.

    Denetimde usul

    Madde 21 - Dava ve icra defteri ile gelen ve giden evrakların kaydına mahsus defterlerin muntazam tutulup tutulmadığı, dava ve icra dosyalarının genel hükümler, kurallar ve Genel Müdürlük emirlerine uygun şekilde tesis edilip edilmediği tetkik olunur.

    Denetimde; derdest olan, senesi içinde bitmiş, temyiz edilmiş, müracaata kalmış davalar ile icra dosyalarının tamamı gözden geçirilir.

    Dosyaların incelemesi

    Madde 22 - Dava ve icra dosyaları üzerinde yapılacak incelemelerde aşağıdaki usul ve esaslar gözönünde bulundurulur.

    a) Genel Müdürlüğün aleyhine açılan davalarda dava dilekçeleri ile cevap layihalarının vakıalara ve hukuki sebeplere göre tanzim edilip edilmediği,

    b) Dilekçelerin tanziminde başlıca zaman aşımı, yetki gibi ilk itirazlara, sukutu hak sebep ve müddetleri, husumet, ehliyet, temsil ve diğer itiraz nedenlerine itina edilip edilmediği,

    c) Dava açılması için lüzumlu evrakı havi dosyanın tevdiini müteakip davanın kanuni süresi içerisinde açılmış olup olmadığı,

    d) Dosyadaki evrakların usulüne uygun olarak mahkemesine sunulup sunulmadığı, birer suretinin dosyasına takılıp takılmadığı,

    e) İlamlı veya ilamsız icra takiplerinin kanuni süresi içinde yapılıp yapılmadığı,

    f) İcraya verilmiş idare alacaklarının miktarı, bunların tahsil miktarıyla, tahsil edilmiş alacağın zamanında idare adına yatırılıp yatırılmadığı, alacağın aslı, faiz, masraf ve vekalet ücretinin alınarak ilgili hesaplara intikalinin sağlanıp sağlanmadığı,

    g) Dava konusu işlemle ilgili olarak ilgili ünitelerden belge istenilip istenilmediği,

    h) Benzer konularda verilmiş içtihatların dosyasına konulup konulmadığı,

    ı) İdare aleyhine ibraz olunan belgelerin ilgili ünitesine gönderilip karşı delil istenip istenmediği ve ilgili diğer hususlar tetkik edilir.

    İvedi mahiyet arz eden işlerin gereğinin yapılması hususunda ilgililerin dikkati çekilir.

    1. Hukuk Müşaviri veya hukuk müşavirlerince görülen eksikler yazılı olarak ilgili avukatına bildirilir. Tekrarı halinde bu hususlar ilgilinin sicilinde göz önünde bulundurulur.

    Raporların sonuçları

    Madde 23 - Yapılan denetlemeye ait raporlar denetimin bitimini müteakip bir ay içinde 1. Hukuk Müşavirine tevdii olunur.

    1. Hukuk Müşaviri kendisine tevdii olunan raporun sonucuna göre gerekli işlemleri yapar.

    Denetim raporunun muhtevası

    Madde 24 - Denetim raporları, dosyalarda görülen noksan ve yapılan yanlış muameleleri, denetim neticesine göre işlerin istenilen şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirler hakkında mütalaayı ihtiva eder.

    Denetleyenin görüşü

    Madde 25 - Denetlenen avukatın mesleki bilgi, vazifesine karşı olan ilgisi, çalışma derecesi, kendisine açıkça verilmiş olmamakla beraber vazifesi ile alakalı olduğundan dolayı resen nazara alınması gereken ihtiyati tedbir, haciz, delil tespiti, mukabil dava gibi hususlarda gösterdiği teşebbüs ve kabiliyet, dava, icra ve servis dosyası defterinin intizam bakımından incelemesi yapılır. Ayrıca şahsi görüş ve önerilerle ilgili bir rapor tanzim edilerek 1. Hukuk Müşavirine sunulur.

    ALTINCI KISIM : Vekalet Ücretinin Dağıtılması

    Vekalet ücreti

    Madde 26 - Her türlü hukuki anlaşmazlıklar sonucu ilgili yargı mercileri ve icra dairelerince Genel Müdürlük avukatları lehine hüküm ve tahsil olunan ücreti vekaletin %70'i 02/02/1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 146 ncı maddesi ve 19/04/1983 tarihli ve 18023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 22/03/1983 tarihli 83/6259 sayılı Kararnamesi ile yürürlüğe konulan "Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla davayı takip eden avukata verilir.

    Birden fazla avukat tarafından takip

    Madde 27 - Merkezde veya birden fazla kadrolu avukat çalıştırılan il müdürlüklerinde davayı ikame ve takip eden avukata, tahsil olunan vekalet ücretinin %45'i verilir. %25'i davayı ikame ve takip eden avukat da dahil olmak üzere o yerde çalıştırılan avukatlar arasında tevzii olunur.

    Vekalet ücretinin paylaşımı

    Madde 28 - Davanın ikame ve takibi ile sonuçlandırılmasında veya icra takibinde avukatın hizmeti geçmiş ise, dava ve icra takip avukatları için ayrılan hisse; hizmet, karara ve tahsilata tesir derecesine göre 1. Hukuk Müşavirince aralarında paylaştırılır.

    Kalan payların bölüşümü

    Madde 29 - İl ve merkez avukatlarına verilen %70'ler dışında kalan %30'ların toplamının %60'ı 1. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşavirlerine, %10'u avukatlara %30'u il ve merkez hukuk ünitesi memur ve hizmetlilerine eşit olarak dağıtılır. Şu kadar ki memur ve hizmetlilerin hisselerinde hizmet icapları bakımından gerekli gördükleri değişiklikleri yapmaya 1. Hukuk Müşaviri yetkilidir.

    Limit dışı kalan vekalet ücretleri toplamı "Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca dağıtılır.

    YEDİNCİ KISIM : Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 23/03/1998 tarihli ve MDK-56 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan "Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar