TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/03/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23991

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görevli personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde ve hizmet gerekleri esas alınarak, (...) yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin (...) yer değiştirmeleri, unvanlar, merkez ve taşra birimleri arasındaki geçişlere ait usul ve esaslar ile bunlara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 28 inci ve 30 uncu maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik (...) dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

    d) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

    e) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    f) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    g) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    h) Müfettiş: Tapu ve Kadastro başmüfettiş ve müfettişlerini,

    i) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    j) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    k) (Mülga bend: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    l) Hizmet birimi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra örgütünde yer alan tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerini, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

    Hizmet süresi

    Madde 5 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sicil ve disiplin

    Madde 6 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 7 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Görev grupları

    Madde 8 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Duyuru

    Madde 9 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Başvuru

    Madde 10 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 12 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Sınavın şekli

    Madde 13 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 15 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınavların yürütülmesi

    Madde 16 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Tutanaklar

    Madde 17 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 18 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Değerlendirme

    Madde 19 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 20 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 22 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Özel Şartlar

    Sınıf ve unvanlar için aranan özel şartlar

    Madde 24 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Atama ve Yer Değiştirme, Müracaat, Usul ve Esasları

    Hizmet birimlerinin gruplandırılması

    Madde 25 - Taşra hizmet birimlerinden Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri, Müdür ve Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi, (...), (...), Kontrol Memuru, (...) ünvanıyla görev yapacak personelin atanması ve yer değiştirmesine esas olmak üzere, bulundukları il veya ilçenin sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci grup müdürlükler olarak ayrılmıştır. İl ve ilçelerin grupları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    İllerin hizmet bölgelerine ayrılması

    Madde 26 - İller sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle, ekli (II) sayılı cetvelde görüldüğü üzere; 25 inci maddede belirtilen personelin atanması ve yer değiştirmesine esas olmak üzere dört hizmet bölgesine ayrılmıştır.

    Birinci hizmet bölgesinde yer alan illerde bulunan, birinci ve ikinci grup hizmet birimlerine, yer değiştirme suretiyle atamanın yapılabilmesi için üçüncü ve dördüncü hizmet bölgesinde yer alan illerdeki hizmet birimlerinde fiilen çalışmış olmak şarttır.

    Grupların değiştirilmesi

    Madde 27 - Bakanın onayı ile;

    Baraj, sulama projesi, santral, doğal afet sonrası toplu inşaat veya toplu konut projelerinin uygulanması halinde, iki ile beşinci gruplar arasında yer alan Müdürlüklerin grupları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle hizmet bölgelerinde yer alan iller değiştirilebilir.

    Yıl sonu itibarıyla ikinci ve altındaki her bir grupta yer alan tapu sicil müdürlüklerinin yapmış oldukları işlem sayısının aritmetik ortalaması alınarak, iki yıl üst üste ortalamanın üstünde işlem yapan müdürlükler bulundukları gruptan bir üst gruba geçirilebilirler.

    Bu madde uyarınca grupların yükseltilmesinde ilçede bulunan kadastro müdürlükleri de aynı şekilde üst gruba geçirilmek zorundadır. Grupların değiştirilmesi sebebi ortadan kalkmış da olsa müdürlükler yükseltildikleri grupta kalmaya devam ederler.

    Gruplarda fiili hizmet süresi

    Madde 28 - Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında fiili hizmet süresi, beşinci grupta iki, dördüncü grupta üç, üçüncü grupta dört, ikinci grupta beş ve birinci grupta altı yıldır.

    (Mülga fıkra: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./8. md.)

    Ancak Genel Müdürlük gruplarda geçmesi gereken hizmet süresini eleman temininde güçlükler, üst grupların dolu-boş kadro durumunu dikkate almak suretiyle uzatabilir. Bu uzatma bulunulan grupta geçirilmesi gereken fiili hizmet süresini geçemez.

    Gruplar arası geçişe ilişkin usul ve esaslar

    Madde 29 - (Değişik madde: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./3. md.)

    Görev yapılan gruptan bir üst gruba geçebilmek için bulunulan grupta görev yapılan süre içerisinde sicillerin olumlu olması, taksirli suçlar hariç kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D maddesi uyarınca disiplin cezası almamış bulunmak şarttır.

    Genel Müdürlük hizmet gereklerini dikkate almak suretiyle, gruplarda geçmesi gereken hizmet süreleri tamamlanmadan da bir başka grubu atama yapabilir. Ancak daha sonra hizmet süresinin tamamlanması zorunludur.

    Bir başka gruba geçmek için talepte bulunmaya hak kazananlardan, haklarında adli veya idari soruşturma devam edenler bu soruşturma sona erene kadar üst gruba geçemezler. Soruşturmanın sona ermesinden sonra müracaat dönemleri beklenmeksizin durumları değerlendirilir.

    Gruplar arası geçiş şartları açısından, süre ve diğer şartları uygun olanlar içinde bulundukları mali yılı takibeden yılbaşından itibaren bir başka grupta yer alan müdürlüklere geçmek için talepte bulunmaya hak kazanırlar.

    Hizmet gereği yapılacak yer ve grup değiştirmeler

    Madde 30 - Haklarında adli ve idari soruşturma yapılan ya da Müfettiş incelemesi sonucunda yer değiştirmesi önerilenler, aynı grupta yer alan bir başka hizmet birimine, soruşturma sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-D maddeleri uyarınca kesinleşmiş disiplin cezası alanlar ise bir alt grupta yer alan hizmet birimine atanırlar.

    İdari önlem olarak aynı grupta yer alan hizmet birimine atananlar en az iki yıl, disiplin yönünden bir alt gruba atananlar ise atandıkları grupta geçmesi gereken hizmet süresi kadar atandıkları veya aynı grupta yer alan bir başka hizmet biriminde çalışmak zorundadırlar.

    Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda müracaat dönemleri dikkate alınmaz.

    Farklı hizmet birimlerine atama mecburiyeti

    Madde 31 - Gerek normal ve gerekse hizmet gereği yapılacak yer ve grup değiştirmelerinde görev yapılan hizmet biriminin bulunduğu ilçe mülki sınırları dışında bulunan bir hizmet birimine atama yapılır.

    (Değişik fıkra: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./4. md.) Birinci ve ikinci grup müdürlüklerde geçirilmesi gereken sürelerin tamamlanması halinde hizmet biriminin değiştirilmesi zorunludur. Ancak, proje veya pilot uygulama yapan müdürlüklerde çalışan personel için, işin devamı süresince, bu hüküm uygulanmaz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci grup hizmet birimlerinde görevli personelin süre sonunda hizmet biriminin değiştirilip değiştirilmeyeceğini hizmet gereklerini dikkate alarak Genel Müdürlük belirleyebilir.

    (Ek fıkra: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./4. md.) Bölge Müdürleri ve Bölge Müdür Yardımcıları için görev süresi aynı bölgede azami üç yıl olup, süresi dolanlar bir başka bölge müdürlüğüne atanırlar.

    Özüre dayalı yer ve grup değiştirme

    Madde 32 - Personelin, aşağıda belirtilen özürlerini Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca belgelemeleri ve isteklerine uygun kadro ünvanı bulunması halinde bu kadroya, uygun kadro bulunmaması halinde ise bulunduğu kadro ünvanının altında bir kadro ünvanı ile yazılı isteme dayalı olarak yer ve grup değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

    Özüre dayalı yapılan atamalarda özür nedeninin ortadan kalkması halinde personelin özür öncesi durumu dikkate alınarak gerekli değişiklik yapılır. Özüre dayalı yapılan atamalarla ilgili olarak, personel özürün devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadır.

    Özür grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, özürlerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    a) Sağlık durumu,

    b) Eş durumu,

    Özürlerin belgelendirilmesi

    Madde 33 - Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

    a) Sağlık durumu: Personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden veya Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

    b) Eş durumu: Personelin eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığını ve tayininin yapıldığını; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanının eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi, evlilik durumunun da nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

    Ancak eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde;

    1) Eşlerden her ikisinin de Genel Müdürlükte görevli olması halinde ünvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

    2) Eşi, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur olarak çalışanların, atama ve nakilleri ilgili kurumla eşgüdüm içerisinde yürütülür.

    Gerçek dışı beyan

    Madde 34 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirmeye ilişkin müracaat dönemi beklenmeksizin atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari yönden soruşturma açılır.

    Olağanüstü hallerde yer ve grup değiştirme

    Madde 35 - Genel hayatı etkileyen doğal afet, savaş, seferberlik halleri ile sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bu yönetmelik hükümleri ile bağlı kalınmaksızın yer ve grup değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

    Yer değiştirme suretiyle atama yapılamayacak yerler

    Madde 36 - Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile Bölge Şube Müdürleri,

    a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl süreyle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetlerini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere atanamazlar.

    Müracaat usulü

    Madde 37 - ( Değişik fıkra: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./5. md.) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda görev yapan merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin talebe bağlı yer ve grup değiştirmeleri ile atamalara ilişkin müracaatlar her yılın Ocak - Haziran ayı içersinde yapılır. Müracaatlarda bu Yönetmelik ekinde yer alan (Ek: 1) istek formu kullanılır.

    (Değişik fıkra: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./5. md.) Çalıştığı hizmet biriminin yer aldığı grupta hizmet süresini dolduranların durumu Genel Müdürlük tarafından resen değerlendirilerek grup değişikliği yapılabilir.

    Bu dönemlerde yapılan müracaatlar, ilgili daire tarafından en geç on gün içerisinde istek formu doldurularak, Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Müracaatlar, dönemin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılmak suretiyle, müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Dönemler dışında yapılan müracaatlar yapılmamış sayılır.

    Müracaatlarda 12/01/1983 tarihli ve 17926 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayeti Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yer ve grup değiştirme kurulu

    Madde 38 - Yer ve grup değiştirme kurulu, bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer ve grup değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Genel Müdürün yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, müracaatta bulunan personelin bağlı olduğu Daire Başkanı ve Personel Dairesi Başkanından oluşur.

    Kurul Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının çağrısı üzerine, müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen on gün içerisinde toplanır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurul toplantıları ve alınan kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

    Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar.

    Kurulun görevleri

    Madde 39 - Yer ve grup değiştirme kurulu;

    a) Hizmet gereklerini,

    b) Memurun sicil durumunu,

    c) Atama, yer ve grup değiştirmeye tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet birimleri ile gruplarını ve istemi ile ilgili gerekli şartların tahakkuk edip etmediğini,

    d) İstek formları ile eki belgeleri inceleyerek, personelin yeni hizmet grubunu, birimini ve yerini tespit ederek karara bağlar.

    Kurul kararları, atamaya yetkili amirin onayı ile yürürlüğe girer.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Görev grupları ve unvanlar arası geçiş

    Madde 40 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Sağlık nedeni ile görev değişikliği

    Madde 41 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 42 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 43 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik (...) hükümleri uygulanır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 25170 S. R.G. Yön./31. md.)

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte, Taşra hizmet birimlerinden Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri, Müdür ve Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi, (...), (...), Kontrol Memuru, (...) ünvanıyla görev yapan personel, çalıştıkları hizmet biriminin yer aldığı hizmet birimi grubunun ve iller grubunun hükümlerine tabidirler.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 15/01/2001 - 24288 S. R.G. Yön./9. md.)

    Genel Müdürlük taşra teşkilatında tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde norm kadro unvan ve sayıları tespit edilip uygun istihdam sağlanıncaya kadar, norm kadro düzenlemelerine uygun hale getirilemeyen bu birimlerde halen görev yapmakta olanlar için bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile 31 inci maddesi uygulanmaz. Ancak, norm kadro uygulaması sebebiyle, çalışılan hizmet biriminin yer aldığı grupta hizmet süresini dolduranların durumu Genel Müdürlükçe resen değerlendirilerek grup ve sınıfı değiştirilebilir.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 44 - 26/02/1997 tarihli ve 22917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 45 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

    EKLER

    HİZMET BİRİMLERİNİN GRUPLARINI GÖSTERİR (I) SAYILI CETVEL

    I. GRUP HİZMET BİRİMLERİNİN YER ALDIĞI İL VE İLÇELER

    A) İller:

    Afyon            Kırıkkale

    Aksaray            Kırklareli

    Amasya            Kırşehir

    Aydın            Kocaeli

    Antalya            Kütahya

    Balıkesir            Malatya

    Bartın            Manisa

    Bilecik            Muğla

    Bolu            Nevşehir

    Burdur            Niğde

    Çanakkale            Ordu

    Çankırı            Osmaniye

    Çorum            Rize

    Denizli            Sakarya

    Diyarbakır            Samsun

    Edirne            Şanlıurfa

    Erzurum            Sinop

    Eskişehir            Sivas

    Giresun            Tekirdağ

    Hatay            Tokat

    İçel               Trabzon

    Iğdır            Uşak

    Isparta            Van

    Kahramanmaraş         Yalova

    Karabük            Yozgat

    Karaman            Zonguldak

    Kastamonu            Düzce

    B) İlçeler

    İli:               İlçesi:

    Adana            Ceyhan

                   Seyhan

                   Yüreğir

    Ankara            Altındağ

                   Yenimahalle

                   Çankaya

                   Etimesgut

                   Keçiören

                   Mamak

                   Polatlı

                   Sincan

                   Gölbaşı

    Antalya            Alanya

                   Manavgat

    Aydın            Kuşadası

                   Söke

                   Nazilli

    Balıkesir            Ayvalık

                   Gönen

                   Edremit

                   Burhaniye

                   Bandırma

    Bolu            (...)

    Bursa            Gemlik

                   Yıldırım

                   Orhangazi

                   Orhaneli

                   Osmangazi

                   Nilüfer

                   M.Kemalpaşa

                   Kestel

                   İnegöl

                   Yenişehir

    Edirne            Keşan

    Gaziantep            Şahinbey

                   Şehitkamil

    Hatay            İskenderun

                   Dörtyol

                   Kırıkhan

    İçel               Tarsus

                   Erdemli

                   Silifke

    İstanbul            Adalar

                   Avcılar

                   Bağcılar

                   Bahçelievler

                   Beykoz

                   Beyoğlu

                   Çatalca

                   Eminönü

                   Esenler

                   Eyüp

                   Zeytinburnu

                   Fatih

                   G.Osmanpaşa

                   Güngören

                   Kadıköy

                   Kağıthane

                   Kartal

                   K.Çekmece

                   Maltepe

                   Pendik

                   Sarıyer

                   Silivri

                   Şile

                   Şişli

                   Sultanbeyli

                   Tuzla

                   Ümraniye

                   Üsküdar

                   Beşiktaş

                   B.Çekmece

                   Bakırköy

                   Bayrampaşa

    İzmir            Balçova

                   Ödemiş

                   Tire

                   Güzelbahçe

                   Buca

                   Gaziemir

                   Bornova

                   Aliağa

                   Çiğli

                   Karşıyaka

                   Konak

                   Narlıdere

    Kayseri         Kocasinan

                   Melikgazi

                   Talas

    Kırklareli            Lüleburgaz

    Kocaeli            Gebze

                   Karamürsel

                   Gölcük

                   Körfez

                   Derince

    Konya            Akşehir

                   Selçuklu

                   Meram

                   Ereğli

                   Karatay

    Manisa            Akhisar

                   Turgutlu

                   Salihli

    Muğla            Fethiye

                   Bodrum

                   Marmaris

                   Dalaman

    Ordu            Ünye

    Samsun            Bafra

                   Çarşamba

    Tekirdağ            Çorlu

                   Çerkezköy

                   M.Ereğlisi

                   Şarköy

    Zonguldak            Ereğli

    Osmaniye            Kadirli

    II. GRUP HİZMET BİRİMLERİNİN YER ALDIĞI İL ve İLÇELER

    A) İller:

    Adıyaman            Gümüşhane

    Ağrı               Hakkari

    Ardahan            Kars

    Artvin            Kilis

    Batman            Mardin

    Bayburt            Muş

    Bingöl            Siirt

    Bitlis            Şırnak

    Elazığ            Tunceli

    Erzincan

    B) İlçeler:

    İli:               İlçesi:

    Adana            Kozan

                   Yumurtalık

                   İmamoğlu

    Afyon            Bolvadin

                   Sandıklı

                   Dinar

                   Çay

                   Emirdağ

    Ağrı               Doğubeyazıt

    Amasya            Merzifon

                   Suluova

    Ankara            Çubuk

                   Kazan

                   Kalecik

                   Haymana

                   Nallıhan

                   Kızılcahamam

                   Akyurt

                   Elmadağ

                   Beypazarı

                   Şereflikoçhisar

    Antalya            Kemer

                   Serik

                   Kumluca

                   Elmalı

                   Gazipaşa

                   Kaş

                   Finike

                   Korkuteli

    Artvin            Arhavi

                   Hopa

    Aydın            Çine

                   Didim

                   Germencik

                   İncirliova

                   Köşk

                   Sultanhisar

                   Koçarlı

    Balıkesir            Erdek

                   Susurluk

                   Bigadiç

                   Marmara

                   Savaştepe

                   Sındırgı

                   Havran

    Bilecik            Bozüyük

                   Osmaneli

                   Söğüt

    Bitlis            Tatvan

    Bolu            (...)

                   Gerede

    Burdur            Bucak

    Bursa            Gürsu

                   İznik

                   Karacabey

                   Mudanya

    Çanakkale            Biga

                   Bayramiç

                   Gelibolu

                   Çan

                   Ayvacık

                   Ezine

                   Eceabat

                   Gökçeada

                   Lapseki

    Çankırı            Ilgaz

    Çorum            Sungurlu

                   Osmancık

                   Alaca

                   İskilip

    Denizli            Buldan

                   Çivril

                   Tavas

                   Serinhisar

                   Sarayköy

                   Acıpayam

    Diyarbakır            Bismil

                   Silvan

                   Ergani

    Erzurum            Pasinler

    Eskişehir            Çifteler

                   Sivrihisar

    Edirne            Uzunköprü

    Gaziantep            Nizip

                   İslahiye

    Giresun            Bulancak

                   Tirebolu

                   Görele

                   Espiye

                   Şebinkarahisar

                   Eynesil

                   Keşap

    Hatay            Samandağı

                   Belen

                   Reyhanlı

                   Erzin

    Isparta            Eğirdir

                   Şarkikarağaç

                   Yalvaç

    İçel               Anamur

                   Mut

                   Aydıncık

                   Bozyazı

    İzmir            Bergama

                   Çeşme

                   Dikili

                   Foça

                   Seferihisar

                   Menemen

                   Kemalpaşa

                   Selçuk

                   Torbalı

                   Menderes

                   Urla

                   Bayındır

                   Kınık

    Kayseri            Develi

                   Yahyalı

                   Bünyan

                   Pınarbaşı

    Kars            Sarıkamış

    Kahramanmaraş         Elbistan

    Kastamonu            Tosya

                   Taşköprü

                   İnebolu

                   Cide

    Kırklareli            Babaeski

    Kırşehir            Kaman

    Kütahya            Tavşanlı

                   Gediz

                   Simav

    Kocaeli            Kandıra

    Konya            Kadınhanı

                   Çumra

                   Cihanbeyli

                   Doğanhisar

                   Sarayönü

                   Kulu

                   Karapınar

                   Beyşehir

                   Ilgın

                   Seydişehir

    Mardin            Kızıltepe

                   Nusaybin

    Manisa            Alaşehir

                   Soma

                   Gölmarmara

                   Ahmetli

                   Gördes

                   Demirci

                   Saruhanlı

                   Kula

                   Kırkağaç

    Muğla            Milas

                   Ula

                   Yatağan

                   Datça

                   Köyceğiz

                   Ortaca

    Nevşehir            Avanos

                   Ürgüp

    Niğde            Bor

    Ordu            Fatsa

                   Perşembe

    Rize            Pazar

                   Çayeli

                   Ardeşen

    Samsun            Alaçam

                   Havza

                   Terme

                   Vezirköprü

    Sakarya            Akyazı

                   Ferizli

                   Karasu

                   Söğütlü

                   Kocaali

                   Geyve

                   Hendek

                   Sapanca

    Sinop            Ayancık

                   Boyabat

                   Gerze

    Sivas            Suşehri

                   Şarkışla

    Tekirdağ            Malkara

                   Hayrabolu

                   Muratlı

                   Saray

    Tokat            Turhal

                   Zile

                   Niksar

                   Erbaa

    Trabzon            Akçaabat

                   Araklı

                   Vakfıkebir

                   Beşikdüzü

                   Çarşıbaşı

                   Of

                   Sürmene

    Ş.Urfa            Birecik

                   Viranşehir

                   Siverek

    Uşak            Banaz

                   Eşme

    Yozgat            Boğazlıyan

                   Yerköy

                   Sorgun

    Yalova            Altınova

                   Termal

                   Armutlu

                   Çınarcık

                   Çiftlikköy

    Karabük            Safranbolu

    Zonguldak            Alaplı

                   Çaycuma

                   Devrek

    Aksaray            Ortaköy

    Kırıkkale            Bahşili

                   Keskin

    Bartın            Amasra

    Osmaniye            Düziçi

                   Bahçe

    Düzce            Akçakoca

    III. GRUP HİZMET BİRİMLERİNİN YER ALDIĞI İLÇELER

    İli:               İlçesi:

    Adana            Pozantı

                   Karaisalı

                   Karataş

    Adıyaman            Besni

                   Kahta

                   Gölbaşı

    Afyon            Dazkırı

                   Şuhut

                   İşcehisar

                   Sincanlı

                   Sultandağı

    Ağrı               Eleşkirt

                   Patnos

    Amasya            Gümüşhacıköy

                   Taşova

    Ankara            Ayaş

                   Güdül

                   Bala

                   Çamlıdere

    Antalya            Kale

                   Akseki

    Artvin            Borçka

    Aydın            Yenipazar

                   Karacasu

                   Buharkent

                   Bozdoğan

                   Kuyucak

    Balıkesir            Manyas

                   Gömeç

                   İvrindi

                   Dursunbey

                   Kepsut

    Bilecik            Gölpazarı

                   Pazaryeri

    Bingöl            Solhan

    Bitlis            Adilcevaz

                   Ahlat

    Bolu            (...)

                   (...)

                   Mudurnu

                   (...)

                   Mengen

                   Göynük

    Burdur            Gölhisar

                   Yeşilova

    Bursa            Keles

    Çanakkale            Bozcaada

                   Yenice

    Çankırı            Çerkeş

                   Eldivan

                   Orta

                   Kurşunlu

    Çorum            Mecitözü

                   Kargı

                   Bayat

    Denizli            Çal

                   Çardak

                   Akköy

                   Honaz

                   Güney

                   Kale

    Diyarbakır            Lice

                   Çermik

                   Çınar

    Edirne            İpsala

                   Havsa

                   Enez

                   Meriç

    Elazığ            Kovancılar

                   Sivrice

                   Baskil

                   Keban

                   Maden

                   Palu

    Erzincan            Üzümlü

                   Tercan

                   Refahiye

    Erzurum            Aşkale

                   Hınıs

                   Horasan

                   Narman

                   Ilıca

                   İspir

                   Oltu

    Eskişehir            İnönü

                   Mahmudiye

    Gaziantep            Araban

                   Oğuzeli

    Giresun            Dereli

                   Piraziz

    Gümüşhane            Şiran

                   Torul

                   Kelkit

    Hakkari            Yüksekova

    Hatay            Altınözü

                   Yayladağ

                   Hassa

    Isparta            Gelendost

                   Senirkent

                   Uluborlu

                   Keçiborlu

    İzmir            Karaburun

                   Kiraz

    Kars            Kağızman

    Kastamonu            Araç

                   Bozkurt

                   Devrekani

                   Abana

                   Çatalzeytin

    Kayseri            Yeşilhisar

                   Hacılar

                   İncesu

    Kırklareli            Demirköy

                   Pınarhisar

                   Vize

    Kırşehir            Mucur

                   Çiçekdağı

    Konya            Bozkır

                   Yunak

    Kütahya            Emet

    Malatya            Akçadağ

                   Arapkir

                   Battalgazi

                   Darende

                   Doğanşehir

                   Yeşilyurt

    Manisa            Sarıgöl

    Kahramanmaraş         Afşin

                   Göksun

                   Pazarcık

                   Türkoğlu

    Mardin            Derik

                   Midyat

                   Yeşilli

    Muş            Hasköy

    Nevşehir            Derinkuyu

                   Gülşehir

                   Kozaklı

                   Hacıbektaş

    Niğde            Altunhisar

                   Ulukışla

                   Çiftlik

                   Çamardı

    Ordu            Aybastı

                   Gürgentepe

                   Çaybaşı

                   Kumru

                   Gölköy

                   İkizce

    Rize            Fındıklı

    Sakarya            Kaynarca

                   Pamukova

    Samsun            Tekkeköy

                   Ladik

                   Ondokuzmayıs

    Siirt               Kurtalan

    Sinop            Durağan

    Sivas            Zara

                   Kangal

                   Hafik

                   Gürün

                   Yıldızeli

                   Divriği

                   Gemerek

    Tokat            Reşadiye

    Trabzon            Yomra

                   Maçka

                   Arsin

    Şanlıurfa            Akçakale

                   Bozova

                   Ceylanpınar

                   Suruç

    Uşak            Karahallı

                   Sivaslı

                   Ulubey

    Van               Başkale

                   Edremit

                   Erciş

                   Gevaş

                   Muradiye

    Yozgat            Akdağmadeni

                   Çayıralan

                   Çekerek

                   Sarıkaya

                   Şefaatli

    Karaman            Ermenek

    Kırıkkale            Delice

                   Yahşihan

    Batman            Beşiri

    Şırnak            Cizre

                   Silopi

    Bartın            Kurucaşile

    Karabük            Eskipazar

    Osmaniye            Toprakkale

    Düzce            Cumayeri

                   Gölyaka

                   Gümüşova

                   Kaynaşlı

    IV. GRUP HİZMET BİRİMLERİNİN YER ALDIĞI İLÇELER

    İli:               İlçesi:

    Adana            Aladağ

                   Feke

                   Saimbeyli

                   Tufanbeyli

    Afyon            Başmakçı

                   Bayat

                   Çobanlar

                   Evciler

                   Hocalar

                   İhsaniye

                   Kızılören

    Amasya            Göynücek

                   Hamamözü

    Ankara            Evren

    Antalya            İbradı

                   Gündoğmuş

    Aydın            Karpuzlu

    Balıkesir            Balya

    Bilecik            İnhisar

                   Yenipazar

    Bolu            (...)

                   (...)

                   Yeniçağa

                   Dörtdivan

                   Kıbrıscık

                   Seben

    Burdur            Ağlasun

                   Kemer

                   Tefenni

                   Altınyayla

                   Çavdır

                   Çeltikçi

                   Karamanlı

    Bursa            Büyükorhan

                   Harmancık

    Çankırı            Atkaracalar

                   Şabanözü

                   Kızılırmak

                   Yapraklı

                   Korgun

    Çorum            Boğazkale

                   Uğurludağ

                   Ortaköy

                   Oğuzlar

                   Dodurga

    Denizli            Babadağ

                   Baklan

                   Çameli

                   Bekilli

                   Beyağaç

                   Bozkurt

    Edirne            Lalapaşa

                   Süloğlu

    Eskişehir            Alpu

                   Seyitgazi

                   Mihallıççık

                   Sarıcakaya

                   Mihalgazi

                   Han

                   Beylikova

                   Günyüzü

    Gaziantep            Karkamış

                   Yavuzeli

                   Nurdağı

    Giresun            Alucra

                   Çanakçı

                   Doğankent

                   Güce

                   Yağlıdere

    Hatay            Kumlu

    Isparta            Aksu

                   Atabey

                   Sütçüler

                   Gönen

                   Yenişarbademli

    İçel               Çamlıyayla

                   Gülnar

    İzmir            Beydağ

    Kastamonu            Seydiler

                   Küre

                   Daday

                   İhsangazi

                   Azdavay

                   Ağlı

                   Hanönü

    Kayseri            Akkışla

                   Tomarza

                   Sarız

                   Sarıoğlan

                   Özvatan

                   Felahiye

    Kırklareli            Kofçaz

                   Pehlivanköy

    Kırşehir            Akpınar

                   Boztepe

    Konya            Akören

                   Emirgazi

                   Hadim

                   Yalıhüyük

                   Tuzlukçu

                   Taşkent

                   Hüyük

                   Halkapınar

                   Derebucak

                   Derbent

                   Çeltik

                   Altınekin

    Kütahya            Altıntaş

                   Şaphane

                   Pazarlar

                   Hisarcık

                   Dumlupınar

                   Domaniç

                   Çavdarhisar

                   Aslanapa

    Malatya            Kale

    Manisa            Köprübaşı

                   Selendi

    Kahramanmaraş         Andırın

    Muğla            Kavaklıdere

    Nevşehir            Acıgöl

    Ordu            Kabataş

                   Gülyalı

                   Korgan

                   Çamaş

                   Akkuş

                   Çatalpınar

                   Kabadüz

                   Ulubey

    Rize            Derepazarı

                   Güneysu

                   İkizdere

                   İyidere

                   Kalkandere

                   Hemşin

    Sakarya            Karapürçek

                   Taraklı

    Samsun            Asarcık

                   Ayvacık

                   Yakakent

                   Salıpazarı

                   Kavak

    Sinop            Dikmen

                   Türkeli

                   Erfelek

    Sivas            Akıncılar

                   Ulaş

                   Koyulhisar

                   İmranlı

    Tokat            Almus

                   Artova

                   Yeşilyurt

                   Sulusaray

                   Başçiftlik

                   Pazar

    Trabzon            Çaykara

                   Dernekpazarı

                   Düzköy

                   Hayrat

                   Köprübaşı

                   Şalpazarı

                   Tonya

    Yozgat            Aydıncık

                   Çandır

                   Saraykent

                   Yenifakılı

    Zonguldak            Gökçebey

    Aksaray            Ağaçören

                   Eskil

                   Gülağaç

                   Güzelyurt

    Karaman            Ayrancı

                   Başyayla

                   K.Karabekir

                   Sarıveliler

    Kırıkkale            Balışeyh

                   Çelebi

                   Karakeçili

                   Sulakyurt

    Bartın            Ulus

    Karabük            Eflani

                   Yenice

    Osmaniye            Hasanbeyli

                   Sumbas

    Düzce            Çilimli

                   Yığılca

    V. GRUP HİZMET BİRİMLERİNİN YER ALDIĞI İLÇELER

    İli:               İlçesi:

    Adıyaman            Çelikhan

                   Gerger

                   Samsat

                   Sincik

                   Tut

    Ağrı               Diyadin

                   Hamur

                   Taşlıçay

                   Tutak

    Artvin            Ardanuç

                   Murgul

                   Şavşat

                   Yusufeli

    Bingöl            Adaklı

                   Genç

                   Karlıova

                   Kiğı

                   Yedisu

                   Yayladere

    Bitlis            Güroymak

                   Mutki

                   Hizan

    Çankırı            Bayramören

    Çorum            Laçin

    Diyarbakır            Hazro

                   Kocaköy

                   Kulp

                   Çüngüş

                   Dicle

                   Eğil

                   Hani

    Elazığ            Ağın

                   Alacakaya

                   Karakoçan

                   Arıcak

    Erzincan            Çayırlı

                   İliç

                   Kemah

                   Kemaliye

                   Otlukbeli

    Erzurum            Çat

                   Karaçoban

                   Karayazı

                   Köprüköy

                   Uzundere

                   Olur

                   Pazaryolu

                   Şenkaya

                   Tekman

                   Tortum

    Giresun            Çamoluk

    Gümüşhane            Köse

                   Kürtün

    Hakkari            Çukurca

                   Şemdinli

    Kars            Akyaka

                   Susuz

                   Arpaçay

                   Digor

                   Selim

    Kastamonu            Doğanyurt

                   Pınarbaşı

                   Şenpazar

    Kırşehir            Akçakent

    Konya            Ahırlı

                   Güneysınır

    Malatya            Arguvan

                   Doğanyol

                   Hekimhan

                   Kuluncak

                   Pötürge

                   Yazıhan

    Kahramanmaraş         Çağlayancerit

                   Ekinözü

                   Nurhak

    Mardin            Dargeçit

                   Mazıdağı

                   Ömerli

                   Savur

    Muş            Bulanık

                   Korkut

                   Malazgirt

                   Varto

    Ordu            Mesudiye

    Rize            Çamlıhemşin

    Siirt               Aydınlar

                   Şirvan

                   Pervari

                   Eruh

                   Baykan

    Sinop            Saraydüzü

    Sivas            Altınyayla

                   Doğanşar

                   Gölova

    Tunceli            Çemişgezek

                   Hozat

                   Mazgirt

                   Nazimiye

                   Ovacık

                   Pertek

                   Pülümür

    Ş.Urfa            Halfeti

                   Hilvan

                   Harran

    Van               Bahçesaray

                   Çaldıran

                   Çatak

                   Gürpınar

                   Özalp

                   Saray

    Yozgat            Kadışehri

    Aksaray            Sarıyahşi

    Bayburt            Aydıntepe

                   Demirözü

    Batman            Gerçüş

                   Hasankeyf

                   Kozluk

                   Sason

    Şırnak            Beytüşşabap

                   Güçlükonak

                   İdil

                   Uludere

    Ardahan            Çıldır

                   Posof

                   Hanak

                   Göle

                   Damal

    Iğdır            Aralık

                   Karakoyunlu

                   Tuzluca

    Karabük            Ovacık

    Kilis            Elbeyli

                   Musabeyli

                   Polateli

    HİZMET BÖLGELERİNİ GÖSTERİR (II) SAYILI CETVEL

    I. BÖLGE:

    Adana            Gaziantep         Konya

    Ankara            Eskişehir         Manisa

    Antalya            Hatay            Samsun

    Aydın            İçel            Tekirdağ

    Balıkesir            İstanbul            Trabzon

    Bursa            İzmir            Zonguldak

    Denizli            Kayseri            Kırıkkale

    Edirne            Kocaeli

    Yalova            Sakarya

    II. BÖLGE:

    Afyon            Kırklareli         Sivas

    Bilecik            Kırşehir            Tokat

    Bolu            Kütahya            Uşak

    Çanakkale            Kahramanmaraş      Aksaray

    Çankırı            Muğla            Bartın

    Çorum            Nevşehir         Karaman

    Giresun            Ordu            Karabük

    Isparta            Sinop            Osmaniye

    Burdur                        Düzce

    III. BÖLGE:

    Amasya            Erzurum            Rize

    Kars            Ş.Urfa            Diyarbakır

    Kastamonu            Van            Elazığ

    Malatya            Yozgat            Erzincan

    Niğde            Batman            Kilis

    IV. BÖLGE:

    Adıyaman            Gümüşhane         Tunceli

    Ağrı               Hakkari            Bayburt

    Artvin            Mardin            Şırnak

    Bingöl            Muş            Ardahan

    Bitlis            Siirt            Iğdır

    Ek: 1

    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER VE GRUP DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA İSTEK FORMU

    I - Yer ve Grup Değiştirme Suretiyle Atama İsteminde Bulunan Memurun;

       A - Soyadı                  :

       B - Adı                     :

       C - Baba Adı                  :

       D - Ünvanı ve Sicil No         :

       E - Nüfusa Kayıtlı Olduğu

          1 - İl                     :

          2 - İlçe                     :

       F - Öğrenim Durumu            :

       G - Halen Çalışmakta Olduğu

          Hizmet Birimi               :

       H - Hizmet Birimine Atandığı

          Tarih (Gün-Ay-Yıl)         :

       İ - Kendisinin veya Eşinin Şu

          Andaki İkameti            :

       I - Kendisinin ve Eşinin Daha

          Önceki İkameti            :

       II - Özüre Dayalı Yer ve Grup Değiştirme Talebinde Bulunulması Halinde;

       Özür Grubu:         Sağlık Durum           Eş Durumu

       III - Memurun Yer ve Grup Değiştirmek Suretiyle Atanmak İstediği;

       Yer:                  Grup:                     Müdürlük Adı:

       1.

       2.

       3.

       4.

       5.

       ADRES:                                 İmza-Tarih

       EK:

    Mevzuat Kanunlar