RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

    Başbakanlıktan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/03/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23999

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\1.mad)

    Bu Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının tehlikelerine karşı alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

    Bu Yönetmelik nükleer tesisler, nükleer yakıtlar, nükleer tesislerden çıkan radyoaktif atıklar ve nükleer maddelere ilişkin faaliyetleri kapsamaz.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen tanımlardan;

    a) Eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku veya organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halini,

    b) Etkin doz; birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamını,

    c) Kuruluş veya Tesis; bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarıyla ilgili faaliyet gösterilen yerleri,

    d) Kurum; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu,

    e) Lisans Sahibi; bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen lisans belgesinde ismi belirtilen ve radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında Kuruma karşı sorumlu olan kişiyi,

    f) Ücret; Kurum'un "Mal ve Hizmet Üretim ve Yayın Satışları Genelgesi"nde belirtilen ve her yıl Başbakan ve/veya yetkili Bakan tarafından onaylanan ücretleri,

    g) Radyasyon; iyonlaştırıcı radyasyonu,

    h) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad) Radyasyon Görevlisi; radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişiyi

    ı) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad) Radyasyondan Korunma Danışmanı; mühendislik veya fen bilimleri alanında aldığı temel eğitim üzerine radyasyondan korunma alanında eğitim almış ve uygulamaya özgü olarak bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerde en az dört yıllık deneyime sahip kişiyi,

    i) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad) Radyasyondan Korunma Sorumlusu; radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarını yapılan işin niteliklerine göre uygulayacak, bu alandaki eğitim ve deneyimi lisanslama aşamasında Kurum tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişiyi,

    j) (Mülga bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad)

    k) (Mülga bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad)

    l) (Mülga bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad)

    m) Toplum etkin dozu; ışınlamaya maruz kalan çeşitli grupların ortalama etkin dozu ile bu grubu oluşturan kişi sayısının çarpımının toplamını,

    n) Tüzük; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Radyasyon Güvenliği Tüzüğüdür.

    o) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\2.mad) Yüklenmiş eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup radyoaktif maddenin vücuda alınmasını takiben, doku veya organda kaldığı sürede vermiş olduğu toplam eşdeğer dozu,

    ö) Yüklenmiş etkin doz; yüklenmiş eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen toplamı, ifade eder.

    p) (Ek tanım: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/1.mad) Yönetim; Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal altyapıyı temin etme yetkisi ve sorumluluğuna sahip olan lisans sahibinin kendisini veya onun bağlı olduğu Yönetim kademesini/kişiyi,

    Bu Yönetmelikte geçen diğer teknik tanımların anlamları 9/9/1991 tarihli ve 20286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği'nde verilmiştir.

    Muafiyetler

    Madde 5 - Radyoaktivite miktarları ve radyoaktivite konsantrasyonları aşağıda verilen değerleri aşmayan radyoaktif maddeler ile doz hızları aşağıda verilen sınır değerlerini aşmayan radyasyon üreten cihazların ithali, ihracı, imali, depolanması, bulundurulması, kullanılması ve bu kaynaklarla çalışabilmesi, Kuruma bildirim yükümlülüğü ve Kurum tarafından toplam miktara sınır koyma hakkı saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır.

    a) Radyoaktiviteleri toplamı Ek-1'in 2 nci sütununda belirtilen miktarları aşmayan radyoaktif maddeler,

    b) Radyoaktivite konsantrasyonları Ek-1'in 3 üncü sütununda belirtilen miktarları aşmayan radyoaktif maddeler,

    c) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/2.mad) *1* Radyasyon yayan ve Ek-1'deki değerleri aşan miktarlarda radyoaktif madde içeren düzenekler, aşağıdaki hususların hepsinin bir arada sağlanması halinde;

    1) Kurum tarafından olası zararlarına karşı, üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen düzenekler,

    2) Radyoaktif maddenin herhangi bir sızıntı ve bulaşmasına karşı etkin bir şekilde korunması sağlanmış olan kapalı kaynaklar,

    d) Normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki herhangi bir noktada doz hızı 1 uSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan, görüntü veren (televizyon, monitör gibi) katot ışını tüpler veya 30 kV'un altında gerilimle çalışan diğer elektrikli cihazlar,

    e) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/2.mad) *1* (d) bendinde belirtilen koşullar dışında kalan ve radyoaktif madde içermeyen fakat iyonlaştırıcı radyasyon yayan, X-ışını, katot ışını tüpü ve benzer düzenekler aşağıdaki hususların hepsinin bir arada sağlanması halinde;

    1) Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri gözönünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen düzenekler,

    2) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı 1 uSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan düzenekler.

    Radyoaktif madde içeren gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve benzeri tüketici ürünleri, muafiyet sınırları içinde olsa bile Kurum tarafından gerekli görülen hallerde izin yükümlülüğü aranır.

    Muafiyet sınırları içerisinde olduğu halde izin verilmeyen maddeler

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki muafiyet sınırları içerisinde bulunsa bile, radyoaktif madde içeren oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, giysiler, kozmetikler, ev eşyaları ve benzeri malzemelerin ithali, ihracı, imali, bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasaktır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    İKİNCİ KISIM : Radyasyondan Korunma da Temel Güvenlik Standartları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Radyasyondan Korunma Sistemi

    Doz sınırlama sisteminin temel ilkeleri

    Madde 7 - Radyasyondan korunma sında kullanılan, doz sınırlama sisteminin üç temel ilkesi aşağıda verilmiştir:

    a) Uygulamaların Gerekliliği: Işınlanmanın zararlı sonuçları gözönünde bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez.

    b) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\3.mad) Optimizasyon: Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır.

    c) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\3.mad) Doz Sınırlaması: Tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili organ veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : Doz Sınırları

    Doz sınırları ile ilgili kavramlar

    Madde 8 - Radyasyondan korunma sında kullanılan doz sınırlarına ilişkin kavramlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Birincil Sınırlar: Radyasyon görevlilerinin veya toplum bireylerinin alabileceği yıllık "eşdeğer doz", "etkin doz", "yüklenmiş eşdeğer doz", "yüklenmiş etkin doz" veya belirlenen bireyler topluluğunun "toplum etkin dozu" sınırlarıdır.

    b) İkincil Sınırlar: Birincil doz sınırlarının doğrudan uygulanmadığı durumlarda kullanılan doz sınırlarıdır. İkincil sınırlar, dış ışınlama durumunda "eşdeğer doz indeksi" ile iç ışınlanma durumunda ise, "yıllık vücuda alınma sınırları" (ALI) cinsinden ifade edilir.

    c) Türetilmiş Sınırlar: Belirli bir modele göre birincil sınırlardan türetilmiş sınırlar olup, bunlara uyulduğu takdirde, birincil sınırlara da uyulduğu kabul edilir.

    d) İzin Verilen Sınırlar: Kurum tarafından saptanan ve genellikle birincil ve ikincil sınırlardan daha düşük olan sınırlardır.

    e) İşletme Sınırları: Hangi türden olursa olsun, bütün radyasyon kaynakları için Kurum tarafından saptanan birincil ve ikincil sınırları aşmamak koşulu ile Lisans Sahibi tarafından belirlenen sınırlardır.

    Referans düzeyleri

    Madde 9 - Radyasyondan korunma programlarında kullanılan herhangi bir büyüklük için özel bir uygulamanın başlatılması amacıyla belirlenen düzeylerdir. Kurum tarafından tespit edilen referans düzeyleri aşağıda verilmiştir.

    a) Kayıt Düzeyi: Radyasyondan korunma sını sağlamak amacı ile, eşdeğer doz, etkin doz veya vücuda alınma miktarlarının kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekmektedir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde verilen yıllık doz sınırlarının aylık dönemlerde radyasyon görevlileri için 0.2 mSv, halk için ise 0.01 mSv'i aşması durumlarında kayıtlar tutulmaya başlanır.

    b) İnceleme Düzeyi: Üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren eşdeğer doz, etkin doz veya vücuda alınma miktarlarıdır. Bu düzey, bir ay için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde verilen yıllık eşdeğer doz sınırının 1/10'udur.

    c) (Değişik bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\4.mad) Müdahale Düzeyi: Kurum tarafından önceden belirlenen ve aşılması durumunda müdahaleyi gerektiren eşdeğer doz, etkin doz veya vücuda alınma miktarlarını gösteren değerler olup bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde verilen yıllık eşdeğer doz sınırının bir defada alınması ve aynı yıl içinde bu değerin aşılması durumudur. Müdahale düzeylerinden;

    1) Eylem düzeyi; sürekli ışınlanmalar veya tehlike durumunda, iyileştirici veya koruyucu eylemler gerektiren, eşdeğer doz hızı veya radyoaktivite konsantrasyon düzeyidir. Eylem düzeyi, ani ışınlamalar için bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinde, sürekli ışınlamalar içinse 49 uncu maddesinde verilmektedir.

    2) Rehber düzey; aşılması durumunda önlem alınmasını gerektirebilen doz düzeyi olup, kronik ışınlanmalarda öngörülen rehber düzeyler bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde, tıbbi uygulamalarda öngörülen rehber düzeyler ise bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilmektedir.

    Yıllık doz sınırları

    Madde 10 - Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez.

    a) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/3.mad) *2* Radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv'i, herhangi bir yılda ise 50 mSv'i geçemez. El ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv'dir. Cilt için en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 cm2'lik alanın eşdeğer dozu, diğer alanların aldığı doza bakılmaksızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir.

    b) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/3.mad) *2* Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv'i geçemez. Özel durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 mSv'e kadar izin verilir. Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv'dir.

    c) 18 yaşından küçükler Tüzüğün 6 ncı maddesine göre radyasyon uygulaması işinde çalıştırılamazlar. Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlarda, eğitim amaçlı olmak koşuluyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arasındaki stajyerler ve öğrenciler için etkin doz, herhangi bir yılda 6 mSv'i geçemez. Ancak el, ayak veya deri için yıllık eşdeğer doz sınırı 150 mSv, göz merceği için 50 mSv'dir.

    Özel durumlar için planlanan ışınlanmalar

    Madde 11 - Normal uygulamalarda ortaya çıkan ve yıllık doz sınırları üzerinde etkin doza maruz kalmayı gerektiren, fakat ışınlamanın dışında başka yöntemlerin bulunmadığı özel durumlarda Kurum'un izniyle yapılan ışınlamalardır. Özel durumlarda ışınlamaya maruz kalacak radyasyon görevlileri için doz sınırları herhangi bir yılda 50 mSv'i, birbirini takip eden 10 yıl içinde ortalama yıllık 20 mSv'i ve toplamda 100 mSv'i geçemez.

    Yıllık etkin dozun beş katından fazla radyasyon dozu almış radyasyon görevlileri ile çocuk doğurma çağındaki radyasyon görevlileri özel bir durum için planlanmış ışınlanmalarda görevlendirilemezler.

    Hamile Radyasyon Görevlileri İçin Doz Sınırları (Değişik başlık: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/4.mad) *3*

    Madde 12 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/4.mad) *3* Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur.

    Emzirme dönemindeki kadın çalışanlar, radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılmaz.

    Görevi gereği ışınlanmalar için ikincil sınırlar

    Madde 13 - Görevi gereği ışınlanmalar için doz sınırları ile uygunluğu sağlamak üzere, eşdeğer doz indisleri ve Ek-2'de verilen yıllık vücuda alınma sınırları değerleri (ALI) kullanılır.

    Kritik gruplar için ikincil sınırlar

    Madde 14 - Yetişkinlerden oluşan kritik grup üyesi kişiler için, Ek-2'de verilen uygun "ALI" değerlerinin 1/10'u ve iç ışınlanma durumunda bebek ve çocuklardan oluşan kritik grup üyesi kişiler için ise uygun "ALI" değerlerinin 1/100'ü kullanılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Radyasyon Alanları

    Radyasyon alanlarının sınıflandırılması

    Madde 15 - Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

    a) Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10'undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.

    Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen radyasyon uyarı levhaları bulunması zorunludur:

    1) Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri (Ek-3),

    2) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir şekilde göstermek üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,

    3) Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan bölgelerde geçirilecek sürenin sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri.

    b) Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20'sinin aşılma olasılığı olup, 3/10'unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

    Radyasyon alanlarının izlenmesi

    Madde 16 - Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler kullanılır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri Kurum tarafından belirtilen sıklık ve yöntemlere uygun olarak yapılır. Bu ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonları Kurum tarafından uygun görülen aralıklarla, Kurumun İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarı'nda yapılır.

    Öğrenciler

    Madde 17 - 16-18 yaşları arasındaki öğrenci ve stajyerlere sadece gözetimli alanlarda eğitim izni verilebilir. Öğrenci ve stajyerlerin doz sınırları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (c) bendinde belirtilmektedir.

    Ziyaretçiler

    Madde 18 - Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise radyasyondan korunma sorumlusundan izin almadan giremezler. İzin verilen ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıtlarının tutulması radyasyondan korunma sorumlusu tarafından sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Işınlanmalar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Görev Gereği Işınlanmalar

    Görev gereği ışınlanmalar

    Madde 19 - Görev gereği ışınlanmalarda yıllık doz sınırları bu Yönetmeliğin 10 uncu, özel durumlardaki ışınlanmalar 11 inci, radyasyon alanları 15 inci, kayıtlar 70 inci, sorumluluklar ise 71 inci maddesinde belirtilmiştir.

    Çalışma koşulları

    Madde 20 - Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

    Çalışma Koşulu A: Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin doza veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllık eşdeğer doz sınırlarının 3/10'undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

    Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A'da verilen değerleri aşmayacak şekilde radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur.

    Kişisel dozimetre zorunluluğu

    Madde 21 - (Değişik madde: 29/09/2004-25598 S.R.G. Yön/5.mad *4* );Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\5.mad.) (*)

    Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur.

    Dozimetri hizmeti, Kurum ve Kurum tarafından uygun görülen kuruluşlar tarafından verilir ve dozimetrik değerlendirme sonuçları merkezi doz kayıt sistemine işlenir.

    Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk ölçütleri ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

    Koruyucu giysi ve teçhizat

    Madde 22 - Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılır.

    Tıbbi gözetim

    Madde 23 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\6.mad)

    Çalışma koşulu A'da çalışan radyasyon görevlilerinin sağlık durumlarının yapacakları göreve uygunluğunu belirlemek amacıyla işe başlamadan önce ve çalıştığı süre boyunca yılda en az bir kez tıbbi muayeneleri yaptırılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tıbbi Işınlanmalar

    Hastanın radyasyondan korunması (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\7.mad)

    Madde 24 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\7.mad)

    Tanı ve tedavi amacıyla yapılan radyasyon uygulamalarının amacına ulaşması öncelikli olmak üzere, hastanın radyasyondan korunmasını sağlamak için Lisans Sahibi tarafından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi sağlanır.

    a) Hastaya hekimin yazılı isteği dışında hiçbir radyasyon uygulaması yapılamaz.

    b) Hastanın alacağı veya alması gereken doz miktarının tayini ve tıbbi ışınlama süresince hastanın radyasyondan korunmasını sağlamak üzere gerekli tüm bilgiler yazılı olarak önceden belirlenir ve uygulanır.

    c) Radyasyondan korunma konusunda uygulamaya özgü olarak eğitilmiş personel çalıştırılır.

    Tıbbi amaçlı ışınlamaların gerekliliği

    Madde 25 - Tıbbi ışınlamalara aşağıdaki koşullarda izin verilir.

    a) Alternatif tekniklerle karşılaştırıldığında, radyasyonla yapılacak tanı ve tedavinin yararları radyasyonun hasarlarına göre daha ağırlık kazandığı durumlarda tıbbi ışınlamalar uygulanır.

    b) Mesleki, yasal veya sağlık sigortası amaçlı tıbbi ışınlanmalar, sağlıkla ilgili belirgin bir beklenti olmadıkça ve uygulama tipi hakkında profesyonel kuruluşların görüşleri alınmadan yapılamaz.

    c) Toplumun sağlık taramalarında radyolojik yöntemler ekonomik ve sosyal bedelin sağlık riskini karşılaması halinde ve kişiler için net bir yarar sağlayacak ise uygulanır.

    d) Sağlık kuruluşlarının Etik Komite önerileri ve yazılı onayları ile araştırma yapılacak kişinin yazılı onayı alınmadan araştırma amacıyla tıbbi ışınlanmalarına izin verilemez.

    Tıbbi ışınlamalarda kullanılan cihazlar (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\8.mad)

       Madde 26 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\8.mad)

    Tıbbi ışınlamalarda kullanılacak cihazlar 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

    Tıbbi ışınlamalarda kalite temini

    Madde 27 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\9.mad)

    Tıbbi ışınlamaların yapıldığı tesislerde kaynak ve radyasyon dozunu etkileyen donanımlara ilişkin kalite kontrol ve uygulamaya özgü kalite temini programları oluşturulur ve yürütülür.

    Tıbbi ışınlamalarda rehber düzeyler

    Madde 28 - Tanı, tedavi eğitim ve araştırma amaçlı ışınlanmalarda, mesleki ve toplumsal sağlık taramalarındaki ışınlanmalarda kişilerin alacağı radyasyon dozu, Kurum tarafından öngörülen rehber düzeylerine uygun olmalıdır. Bu düzeyler Ek-4'te belirlenmektedir.

    Araştırma amaçlı tıbbi ışınlanmalar

    Madde 29 - Kişiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kişilerin bilgilendirildiği, kişilerin ve Etik Komitenin yazılı onayı alınmış araştırma amaçlı gönüllü ışınlanmalarda, halk için bir yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi aşılamaz. Çok özel durumlarda Kurum tarafından onaylanmak koşuluyla radyasyon görevlileri için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir.

    Gönüllüler ve ziyaretçiler

    Madde 30 - Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli olmak koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen kişilerin alacakları etkin doz, tanı ve tedavi süresince 5 mSv değerini aşamaz.

    Hastaların taburcu edilebilecekleri en yüksek radyoaktivite düzeyleri

    Madde 31 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/7.mad) *6* 131 radyoaktif maddesi verilen hastaların taburcu edilebilmesi için aşağıdaki hususlara uyulur:

    a) 800 MBq'in üstünde I - 131 radyoaktif maddesi verilen hastalar vücuttaki radyoaktivite miktarının 600 MBq'in ve hastadan 1 metre uzaktaki doz hızının 30

    Sv/saat'in altına düşünceye kadar Kurum tarafından sıvı atık sistemi ve oda projesi uygun bulunan izolasyonlu ayrı bir odada bekletildikten sonra (e) bendi koşulları sağlanmak suretiyle taburcu edilir.

    b) 800 MBq'e kadar I - 131 radyoaktif maddesi verilen hastaların vücuttaki radyoaktivite miktarı 600 MBq'in ve hastadan 1 metre uzaktaki doz hızı 30

    Sv/saat'in altına düşünceye ayrı bir odada bekletildikten sonra (e) bendi koşulları sağlanmak suretiyle taburcu edilir.

    c) 600 MBq'e kadar aktivite verilen hastalar (e) bendi koşulları sağlanmak suretiyle taburcu edilir.

    d) Hastaya verilecek yukarda belirtilen talimatlar hastada kalan radyoaktivite miktarı ve hastanın fiziksel, sosyoekonomik ve yaşam koşulları göz önüne alınarak her hasta için özel olarak belirlenir. Hastanın özel koşulları değerlendirildikten sonra Ek-V'de verilen I-131 ile tedavi gören hastaların taburcu edilme koşullarına uymak ve hastaya, diğer kişilerle temasları ve radyasyondan korunma ile ilgili alınacak önlemler Ek-VI'da verilen format doğrultusunda sözlü ve yazılı talimatlar şeklinde imza karşılığı verilmek şartıyla taburcu edilir.

    e) Hasta bilgilerinin, hastalara verilen aktivite miktarının, taburcu edilen hastada kalan aktivite miktarının ve hastadan 1 m mesafedeki doz hızının saati ve tarihi belirtilecek şekilde kayıtları tutulur.

    Hastaların hatalı ışınlanmaları (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\10.mad)

    Madde 32 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\10.mad)

    Tanı ve tedavi uygulamalarında hastanın planlanandan farklı radyasyon dozu alması durumunda, hastaya, radyasyondan korunma sorumlusuna, lisans sahibine, ilgili hekim ve bağlı bulunulan makama durum bildirilir. Lisans sahibi tarafından hastanın durumu değerlendirilerek düzeltici tedavinin uygulanması sağlanır. Duruma ilişkin kayıtlar tutulur, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Toplumun Işınlanması

    Toplumun ışınlanması

    Madde 33 - Toplum üyesi kişilerin maruz kalabilecekleri yıllık doz sınırları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilmiştir.

    Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesi

    Madde 34 - Çevreye radyoaktif madde verilmesini gerektiren uygulamalar için lisans sahibi tarafından Kurumdan önceden izin alınması zorunludur. Lisans sahibi izin almak için, aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Kurum'a yazılı olarak başvurur.

    a) Çevreye verilecek radyoaktif maddelerin cinsi, miktarı ve radyoaktivitesi,

    b) Çevredeki ışınlamaya maruz kalabilecek kritik gruplar,

    c) Çevreye verilecek radyoaktif maddelerin kritik gruplara erişme yolları,

    d) Radyasyon güvenliği konusunda alınacak önlemler.

    Raporda yer alan hususlar radyasyon güvenliği ve çevre sağlığı bakımından uygun görüldüğü takdirde, belirli tür ve miktarlarda radyoaktif maddelerin çevreye verilmelerine Kurum tarafından izin verilir. (Değişik cümle: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\11.mad) Kurum tarafından raporda eksiklikler bulunması durumunda, bu eksikliklerin tamamlanması istenir ve eksiklikler tamamlanıncaya kadar çevreye radyoaktif madde verilmesine izin verilmez.

    Çevreye verilen radyoaktif maddelerin denetimi ve izlenmesi

    Madde 35 - Çevreye radyoaktif madde veren kuruluşlar Kurum tarafından izin verilen sınırlara uymak zorunda olup, bunun için gerekli denetimi ve izlemeyi yapmakla ve sonuçları belirli aralıklarla Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum gerekli gördüğü takdirde, ek bir çevre ölçüm programı uygulayabilir.

    Radyoaktif atıklar

    Kapalı radyoaktif kaynaklar (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\12.mad)

    Madde 36 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\12.mad)

    Kapalı radyoaktif kaynaklar hiç bir şekilde radyoaktif atık olarak çevreye verilemez ve lisans sahibi söz konusu kaynakları Kuruma önceden yazılı olarak bilgi vermeden bir başka kişiye devredemez.

    Kullanımından vazgeçilen ve bir daha kullanılması düşünülmeyen kapalı radyoaktif kaynaklar tesis içinde nihai olarak depolanamaz. Bu kaynaklar, mahrecine veya radyoaktif atık işleme tesisine gönderilir.

    Doğal radyasyon

    Madde 37 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/9.mad) *8* Doğal ortamlardaki radyasyon seviyeleri gerektiğinde Kurum tarafından izlenir, gerekli görülen hallerde ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan ışınlanmalara doz sınırlaması uygulanmaz. Ancak, ilk durumu değiştirilmiş olan doğal radyasyon kaynaklarından meydana gelen ışınlanmalara, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki radyasyondan korunma sistemi uygulanır.

    Bu kaynaklardan radon için izin verilen konsantrasyon seviyeleri yıllık ortalama olarak evlerde 400 Bq/m3, işyerlerinde 1000 Bq/m3 değerlerini aşamaz.

    Maruz kalınan doğal radyasyon seviyesinin yapı malzemeleri nedeniyle artmasının önlenmesi ve toplum üyelerinin alacağı radyasyonun mümkün olan en düşük seviyede tutulması amacıyla bu malzemelerdeki radyoaktivitenin kontrolü esastır.

    Doğal radyasyon nedeniyle ışınlanmaların arttığı durumlar

    Madde 38 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/10.mad) *9* Görevi gereği radyasyon kaynaklarıyla çalışmamakla birlikte yaptığı iş nedeniyle doğal radyasyona maruz kalan uçuş personeli ile maden ocaklarında çalışan kişiler radyasyon görevlisi sayılmazlar. Ancak; uçuş personeli ile, içeriğinde uranyum ve toryum ihtiva eden maden cevherlerinin ve radyoaktivitesi yüksek düzeyde doğal radyonüklit içeren madenlerin (mineral tuzlar, fosforlu malzemeler) çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerinde çalışanların radyasyondan korunmaları için etkin kontrol tedbirleri alınması esastır.

    Yer altı maden ocakları ve benzeri çalışma ortamlarında;

    a) Radon ölçümlerinin yaptırılması,

    b) Ortamdaki radon konsantrasyonunun 1000 Bq/m3'ü aşması durumunda havalandırma sistemlerinin kurulması ve etkin çalıştırılması,

    c) Kullanılan hammaddelerin içeriğinde uranyum, toryum, fosforlu malzemeler ihtiva eden üretim prosesleri, bunların taşınması ve depolanması faaliyetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere, radyoaktif maddeler içerebilecek toz zerreciklerinin solunmasını engellemek amacıyla toz maskesi kullanması, sağlanır.

    Bu madde kapsamındaki faaliyetlerde çalışanlar, görevleri gereği aldıkları radyasyon ve sağlık riskine ilişkin bilgilendirilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma

    Tehlike durumu planı

    Madde 39 - Lisans sahibi tarafından tesislerde kullanılan radyoaktif kaynakların özelliklerine göre tehlike durumu veya kaza durumlarında uygulanmak üzere bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre bir "Tehlike Durumu Planı" hazırlanır.

    Planda yer alması gereken hususlar

    Madde 40 - "Tehlike Durumu Planı"nda yer alması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tehlike durumu veya kaza ile ilgili olarak görevlendirilen kişiler, unvanları, adres ve telefon numaraları,

    b) Tesis içindeki ve dışındaki sorumlu kişilerle haberleşme sistemi,

    c) Uygulanacak radyasyon ölçüm programları,

    d) Muhtemel kaza senaryoları ve alınacak önlemler,

    e) Gerekli ekipman ile araç ve gereçler.

    Planın yenilenmesi (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\13.mad)

    Madde 41 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\13.mad)

    Radyasyondan korunma sorumlusu ile birlikte lisans sahibi tarafından hazırlanan Tehlike Durumu Planı düzenli olarak gözden geçirilir, tatbikatlar ile sınanır ve gerektiğinde yenilenir.

    Tehlike durumunun veya kazanın kuruma bildirilmesi

    Madde 42 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\14.mad)

    Tehlike durumu veya kaza hâlinde, lisans sahibi tarafından derhal gerekli müdahale yapılır ve durum ivedilikle Kuruma bildirilir. Kurum tarafından gerektiğinde yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, radyasyon güvenliği açısından gerekli hususlar lisans sahibi tarafından derhal yerine getirilir.

    Tehlike durumu veya kazaya ilişkin rapor

    Madde 43 - Tehlike durumu veya kaza sona erdikten sonra, kazanın oluş şekli radyasyon görevlilerinin ve diğer kişilerin maruz kaldıkları radyasyon dozları ve radyoaktif maddelerin vücuda alınış şekli ve nedeni, lisans sahibi veya lisans sahibi tarafından görevlendirilecek kişi tarafından araştırılarak, radyasyon görevlilerinin film ve/veya TLD dozimetre ve gerekirse kromozom aberasyonu test sonuçları ile birlikte, sonuç bir raporla en kısa zamanda Kuruma bildirilir.

    Tıbbi müdahale

    Madde 44 - Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen raporun Kurum tarafından değerlendirilmesi sonucu radyoaktif madde bulaşmasına uğrayan kişilerin radyoaktif bulaşmayı giderme işlemleri veya tıbbi müdahaleleri Kurum tarafından önerilen resmi veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırılır.

    Radyasyona maruz kalan görevlilerin durumu

    Madde 45 - Radyasyon kazasından sonra, bu Yönetmelikte belirtilen sınırlar üzerinde radyasyona maruz kalan radyasyon görevlilerinin, eski görevlerine devam etmesinde bir sakınca bulunmadığının, Kurumun önerdiği resmi sağlık kuruluşu tarafından bir raporla belirlenmesi halinde, bu kişiler eski görevlerine devam edebilirler. Raporda eski görevine devamı sakıncalı görülen radyasyon görevlileri, sosyal ve ekonomik durumları, yaşları ve özel becerileri gözönüne alınarak radyasyona maruz kalmasını gerektirmeyecek başka bir görevde çalıştırılır.

    Şüpheli durumların kuruma bildirilmesi

    Madde 46 - Tehlike durumu ve kaza söz konusu olmamakla birlikte, doz sınırlarının aşılmasından şüphe edilmesi halinde lisans sahibi konuya ilişkin araştırmasını ve sonuçlarını bir raporla Kuruma yazılı olarak bildirir.

    Radyasyon kaynaklarının kaybolması, çalınması veya hasar görmesi

    Radyasyon kaynaklarının kaybolması veya çalınması (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\15.mad)

    Madde 47 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\15.mad)

    Radyasyon kaynaklarının kaybı veya çalınması durumunda, lisans sahibi durumu ivedilikle Kuruma ve bölgenin güvenliğinden sorumlu Jandarma veya Polis Merkez Amirliklerine bildirir.

    Ani ışınlanmalar

    Madde 48 - Ani ışınlanmalar için 2 günden daha az sürede organ veya dokuda soğurulması beklenen dozlar için müdahaleye ilişkin eylem düzeyleri Çizelge-1'de verilmiştir.

    Çizelge 1 - Ani Işınlanmalar İçin Eylem Düzeyleri

    ----------------------------------------

    Organ veya doku         Doz

                   (Gy)

    ----------------------------------------

    Tüm vücut (kemik iliği)      1

    Akciğer            6

    Deri               3

    Tiroid            5

    Göz merceği         2

    Gonadlar            3

    ----------------------------------------

    Sürekli ışınlanmalar

    Madde 49 - Sürekli ışınlanmanın mevcut olduğu durumlarda Çizelge-2'de verilen eylem düzeyleri uygulanır.

    Çizelge 2 - Sürekli Işınlanmalar İçin Eylem Düzeyleri

    -------------------------------------------

    Organ veya doku         Eşdeğer doz hızı

                   (Gy/yıl)

    -------------------------------------------

    Gonadlar            0.2

    Göz merceği         0.1

    Kemik iliği            0.4

    -------------------------------------------

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Lisans

    Lisans yükümlülüğü

    Madde 50 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/11.mad) *10* Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum'dan lisans alınması zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

    a) (Mülga bent: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\16.mad)

    b) Bu faaliyetler, diğer bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin, ruhsat veya bir belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi önkoşuluna bağlıdır. 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için Çevre Bakanlığı'nın olumlu kararı alınmadan lisans işlemi başlatılamaz.

    Lisans başvurusu

    Madde 51 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\17.mad)

    Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi kapsamına giren faaliyetleri yürütecek kişiler, lisans almak için lisanslama ücretini Kurum hesabına yatırarak Kurum tarafından duyurulan radyasyon uygulamasına özgü olarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur.

    Başvuruların incelenmesi

    Madde 52 - Başvuru belgeleri, Kurum'un Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından incelenir, başvuru belgelerinde eksiklik varsa başvuru kabul edilmez ve başvurana eksiklikleri bildirilerek tamamlanması istenir. Eksikliklerin en fazla üç ay içinde tamamlanmaması durumunda, bu Yönetmeliğin 75 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır ve lisans başvuru ücreti Kurum'a gelir olarak kayıt edilir.

    Lisansın verilmesi

    Madde 53 - (Değişik fıkra: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\18.mad) Başvuru belgelerinin yeterli olması durumunda, Kurumun ilgili personeli tarafından yerinde radyasyon kontrolü yapılarak kontrol raporu düzenlenir. Raporun uygun olarak değerlendirilmesi sonucunda Kurum tarafından lisans belgesi verilir. Lisans beş yıl süreyle geçerlidir. Lisans belgesinin kuruluşa ulaşmadığı durumda veya belgenin kuruluş tarafından teslim alınması sonrası kaybedilmesi durumunda ise, belge düzenleme ücreti ile birlikte Kuruma yazılı olarak başvurulması halinde lisans belgesi yeniden düzenlenir.

    Kontrol raporunda eksik hususların belirtilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için kontrol tarihinden itibaren üç ay süre verilerek başvuru sahibine bildirilir. Kuruma yazılı olarak yapılan ve mazereti içeren başvurunun Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Bildirilen süre içerisinde eksikliklerin giderildiğinin yazılı olarak bildirilmesi durumunda, yapılacak değerlendirme sonucu, gerekirse tekrar radyasyon kontrolü yapılır ve eksikliklerin giderildiği belirlenirse, lisans belgesi verilir. Aksi taktirde lisans başvurusu iptal edilerek, Yönetmeliğin 75 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır ve yatırılan ücret Kurum'a gelir kayıt edilir.

    Lisans koşullarında değişiklik

    Madde 54 - Lisans sahibi, radyasyon kaynağının bulunduğu ve kullanıldığı yerde veya lisans koşullarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılmadan önce en az 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 59 uncu ve 75 inci maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

    Lisans sahibinin veya radyasyondan korunma sorumlusunun değişmesi (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\19.mad)

    Madde 55 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\19.mad)

    Lisans süresi içinde lisans sahibinin veya radyasyondan korunma sorumlusunun değişmesi durumunda Kurum tarafından istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurulur.

    Lisans belgesi üzerinde değişiklik yapılması gereken durumlarda, ücreti karşılığında yeni lisans belgesi düzenlenir. Lisansın geçerlilik süresi değişmez.

    Lisansın yenilenmesi

    Madde 56 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\20.mad)

    Lisans süresi içerisinde kullanılan radyasyon kaynağında veya bulunduğu yerde değişiklik olması durumunda, lisanslama ücreti Kurum hesabına yatırılarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurulur. Lisans yenileme işlemleri bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre yapılır.

    Lisansın vize edilmesi

    Madde 57 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\21.mad)

    Lisans sahibi tarafından lisans koşullarında değişiklik olmadığının bildirilerek lisansın vize edilmesi için süre bitiminden önceki altı ay içerisinde vize ücreti Kurum hesabına yatırılarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurulur.

    Süresi içinde yapılan başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra gerekirse yapılacak denetim sonucunda lisans belgesi vize edilir.

    Vize süresinin aşılması

    Madde 58 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\22.mad)

    Süresi içinde vize edilmeyen lisans geçersizdir. Bu Yönetmeliğin 52 nci ve 53 üncü maddeleri gereğince yeniden lisans alınıncaya kadar faaliyet gösterilemez. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

    Lisansın iptali

    Madde 59 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\23.mad)

    Tüzüğün l3 üncü maddesi hükümlerine göre lisansı iptal edilen kişi ve kuruluşlar bu alanda faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunamazlar.

    Lisansın iptal edilmiş olması, Kurum tarafından belirlenen hususlar yerine getirilinceye kadar lisans sahibinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Lisans sahibi radyoaktif kaynaklarını mahrecine veya atık işleme tesisine gönderir veya bir başka kişiye satar/devreder. Satış/devir işlemi; satış/devir yapılacak kişinin lisans almak üzere yaptığı başvurunun, Kurum tarafından uygun bulunması durumunda gerçekleşir. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    İstek üzerine lisans iptali

    Madde 60 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/13.mad *12* ) ; Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\24.mad)

    Lisans sahibi, radyasyon kaynağı ile ilgili faaliyetini sonlandırmak istemesi durumunda, lisans belgesi ile birlikte radyasyon kaynağının son durumu hakkındaki bilgiyi Kuruma iletir.

    Lisansın iptal edilmiş olması, Kurum tarafından belirlenen hususlar yerine getirilinceye kadar lisans sahibinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Lisans sahibinin radyoaktif kaynaklarını satması veya devretmesi durumunda satış/devir işlemi; satış/devir yapılacak kişinin lisans almak üzere yaptığı başvurunun, Kurum tarafından uygun bulunması durumunda gerçekleşir. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : İzin

    İthal - ihraç izni

    Madde 61 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/14.mad) *13* Radyasyon kaynaklarının ithali, ihracı ve taşınması için bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre lisans almış kişi ve kuruluşlar, ayrıca her ithal, ihraç ve taşıma için de izin almakla yükümlüdür. Verilen izinlerin geçerlilik süresi üç (3) aydır. Süre bitiminden önce Kuruma yazılı olarak yapılan ve mazereti içeren başvurunun Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Aksi taktirde verilen iznin geçerliliği sona erer.

    İthal izni başvurusu

    Madde 62 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/15.mad *14* ) ; Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\25.mad)

    Lisans almış veya lisans başvurusu uygun bulunan kişiler her bir radyoaktif kaynak ithalat işlemi için izin ücretini Kurum hesabına yatırarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurur.

    Ticari amaçlı olmayan ithal izni

    Madde 63 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/16.mad *15* ) ; Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\26.mad)

    Kuruluşların, radyasyon kaynaklarını satış amacı olmaksızın yalnız kendi çalışmalarında kullanmak üzere ithal etmek istemeleri veya finansal kiralama kuruluşları aracılığı ile ithalat yapılması durumunda ithalata izin verilebilmesi için lisans sahibi veya lisans başvurusu uygun bulunan kişi, izin ücretini Kurum hesabına yatırarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurur.

    Radyoaktif Madde Teslimat Koşulu (Değişik başlık: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/17.mad) *16*

    Madde 64 - Radyoaktif maddeleri diğer kişi ve kuruluşlara satış yapmak üzere ithal lisansı almış olan firmalar, bu kaynakları yalnız Kurumdan lisans almış olan kişi ve kuruluşlara dağıtmak zorundadır.

    Taşıma izni

    Madde 65 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\27.mad)

    Radyoaktif maddelerin taşınması 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliğine uygun olarak lisans sahibi tarafından gerçekleştirilir. Kurumun gerekli gördüğü durumlarda ayrıca taşıma izni alınır.

    Radyoaktif maddeler için ihraç izni

    Madde 66 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\28.mad)

    Radyoaktif maddelere yurt dışına çıkış izni verilebilmesi için, lisans sahibi izin ücretini Kurum hesabına yatırarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurur. Kurum tarafından taşıma kabının Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliğine uygun bulunması durumunda izin verilir. Yurt dışına gönderme işlemlerinin fiili olarak gerçekleşmesine kadar radyoaktif maddenin bulunduğu adres ile sorumlu kişi hakkında Kuruma yazılı bilgi verilir. Radyoaktif maddenin yurt dışına gönderilmesini takiben en geç onbeş gün içinde, gönderen firma tarafından gönderme işleminin tamamlandığını belgeleyen resmi evrakın (konşimento, gümrük çıkış beyannamesi ve benzeri) birer sureti Kuruma teslim edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetim

    Denetimin genel esasları

    Madde 67 - Denetimin genel esasları, Tüzüğün ilgili maddeleri hükümlerine göre yapılır ve ilaveten aşağıdaki hususları kapsar:

    a) Radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesi,

    b) Çeşitli yer ve noktalarda, radyasyon düzeyleri, radyoaktivite miktarları ve/veya konsantrasyonlarının belirlenmesi,

    c) Lisansın koşulları ile lisans türüne göre ilgili bölümlerde verilen özel koşullara uyulup uyulmadığının tespiti,

    d) Kayıtların bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde öngörülen şekilde ve usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığının incelenmesi,

    e) Radyasyonla çalışanların, toplumun ve çevrenin radyasyon güvenliğini korumak üzere Tüzük ve bu Yönetmelikle öngörülen önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi,

    f) Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, taşıma ve transit geçişi sırasında, Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri ile radyasyon güvenliğine ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi.

    Denetim sonuçları

    Madde 68 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\29.mad)

    Yapılan denetim sonunda Kurumun denetim işlemlerini yürüten personel tarafından denetime ilişkin rapor düzenlenir.

    Raporun değerlendirilmesi sonucunda, tespit edilen eksiklikler denetlenene yazılı olarak bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi için en fazla üç ay süre verilir. Belirlenen eksiklikler nedeniyle radyasyon güvenliğinin sağlanamadığı değerlendirilirse eksiklikler giderilene kadar radyasyon uygulaması geçici olarak durdurulur. Tespit edilen hususların verilen sürede tamamlanması durumunda geçici durdurma kararı kaldırılır. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda lisans iptal edilir.

    Raporun değerlendirilmesi sonucunda, radyasyon güvenliğinin sağlanamadığının ve bu durumun toplumun ve çevrenin radyasyondan korunmasını tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi durumunda lisans iptal edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kayıtlar

    Kayıt tutma ve saklama yükümlülüğü

    Madde 69 - Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler, resmi, özel kurum veya kuruluşlar aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler. Bu kayıtlar 30 yıl süre ile saklanır.

    a) Personele İlişkin Kayıtlar:

    1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi üzerinde ismi belirtilen kişiler,

    2) Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri,

    3) Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları,

    4) Radyasyon görevlilerinin ilk defa işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılan tüm tıbbi muayene sonuçları,

    5) Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yaptırılan periyodik tıbbi muayeneleri ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda yaptırılan tıbbi muayenelerin sonuçları ve varsa diğer tıbbi ışınlanma sonuçları.

    b) Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar:

    1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile lisans belgesi üzerinde belirtilen radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri;

    2) Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması, kurulması ve kalibrasyonuna ilişkin tarih ve işlemler ile konu ile ilgili kişilerin isimleri,

    3) Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi, tüp ve kaynak değişimi gibi işlemlerinin tarihleri, yapılan işlerin içeriği ve konu ile ilgili kişilerin isimleri.

    c) Radyoaktif Atıklara İlişkin Kayıtlar:

    1) Meydana gelen radyoaktif atığın cinsi, miktarı, radyoaktivitesi ve tarihleri,

    2) Depolanmak ve işlenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyoaktif atıkların miktarları.

    d) Kazaya İlişkin Kayıtlar:

    1) Kazanın yeri ve tarihi,

    2) Kazanın oluş şekli,

    3) Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi,

    4) Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınış nedenleri,

    5) Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları,

    6) Kazaya maruz kalan kişilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan tıbbi uygulamalar,

    7) Kazaya ilişkin rapor.

    Kayıtların incelenmesi

    Madde 70 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\30.mad)

    Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen kayıtlar yapılan denetimler sırasında veya Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda incelenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluklar

    Lisans sahibinin sorumlulukları

    Madde 71 - Lisans sahibinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/18.mad) *17* Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine ilişkin standart ve mevzuatın uygulanması için radyasyondan korunma sorumlusu ile birlikte yerel talimatları hazırlamak, hazırlanan planlar doğrultusunda çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını sağlamak ve tehlike veya kaza durumu için "Tehlike Durum Planı"nı hazırlamak, planda belirtilen hususlarla ilgili tatbikatları yapmak ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,

    b) İşe alınacak radyasyon görevlilerinin sağlık durumunun yapacağı işe uygun olduğu hakkında sağlık raporu alınmasını sağlamak ve çalıştıkları süre içinde bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre tıbbi muayenelerini yaptırmak,

    c) (Mülga bend : 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\31.mad)

    d) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile ilgili uygulamalarda ışınlanacak kişileri korumak üzere her türlü önlemi almak ve ışınlamaya maruz kalacak radyasyon görevlisine, bu önlemler ile uygulamanın olası tehlikeleri hakkında bilgi vermek,

    e) Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları halinde, muayene sonucunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde radyasyon etkisi ile ortaya çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini sağlamak,

    f) Kurum tarafından belirlenen referans seviyeleri veya doz seviyelerinin aşılması veya aşılmasından şüphe duyulması halinde Kuruma haber vermek ve Kurum tarafından önerilen önlemleri almak,

    g) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/18.mad) *17* Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesinin söz konusu olduğu hallerde bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile diğer ilgili yönetmeliklerde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak izin almak ve Kuruma bilgi vermek,

    h) (Mülga bend : 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\31.mad)

    ı) (Değişik bend: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\31.mad) Kullanılan radyasyon kaynaklarının sayısı ve cinsine bağlı olarak, uygun nitelik ve yeterli sayıda radyasyon görevlisi ile radyasyondan korunma sorumlusu ve gerektiğinde radyasyondan korunma danışmanı çalıştırmak,

    i) Radyasyon görevlilerinin Radyasyondan Korunma ile ilgili eğitiminin yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak,

    j) Tesiste bulunan radyasyon kaynaklarının bakım, onarım ve kaynak değişim işlemlerinin Kurumdan lisans/izin almış kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlamak,

    k) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak,

    l) Kurum tarafından yayımlanmış olan radyasyon güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmelikleri tesiste bulundurmak.

    m) (Ek bend: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\31.mad) Kalite kontrol ve kalite temini programlarının hazırlanmasını sağlamak ve yürütmek.

    n) (Ek bend: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\31.mad) Radyoaktif kaynak ihtiva eden cihazların kurulması, sökülmesi, kaynak değişimi ve kaynağa müdahaleyi gerektiren her türlü faaliyet için Kuruma bildirimde bulunmak.

    Yönetimin sorumlulukları (Değişik başlık: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/19.mad) *18*

    Madde 72 - (Değişik madde: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/19.mad) *18* Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal altyapıyı temin etmek ve lisans sahibi ve Yönetimin farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin 71 inci maddesinde belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

    Radyasyondan korunma sorumlusunun görevleri

    Madde 73 - Radyasyondan korunma Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/20.mad) *19* Tesisin, sistemlerin, çalışanların ve hastaların radyasyon ölçümleri için uygun cihazların bulundurulmasını, kullanılmasını ve mevcut cihazların gerekli kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

    b) Tesiste radyasyondan korunma ile ilgili ölçüm programlarını hazırlamak ve uygulamak,

    c) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/20.mad) *19* Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine ilişkin standart ve mevzuatın uygulanması için lisans sahibi ile birlikte yerel talimatları hazırlamak, hazırlanan planlar doğrultusunda çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını sağlamak ve tehlike veya kaza durumu için "Tehlike Durum Planı"nı hazırlamak, planda belirtilen hususlarla ilgili tatbikatları yapmak ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,

    d) Radyasyon alanlarına uygun ikaz etiketleri, çalışma talimatları ve kaza durumu müdahale planını kolayca görülecek yerlere asmak,

    e) Yeni radyasyon kaynakları ve/veya cihazların seçimi ile radyasyon alanlarının planlanmasında radyasyon güvenliği kriterlerinin uygulanmasını sağlamak,

    f) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/20.mad) *19* Radyasyon kaynaklarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak, sızıntı testini, depolanmasını ve takibini yapmak,

    g) (Değişik bend: 29/09/2004 - 25598 S.R.G. Yön/20.mad) *19* Radyoaktif atıkların yönetimi için gerekli işlemleri yürütmek, zorunlu nedenlerle tesis içinde geçici olarak depolanmak durumunda kalan kapalı radyoaktif kaynakların emniyetini ve güvenliğini sağlamak,

    h) Radyasyon görevlileri ve ziyaretçiler için radyasyon güvenliği ile ilgili önlemler almak,

    ı) Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunma konusunda eğitiminde görev almak,

    i) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen kayıtları tutmak.

    Radyasyondan korunma danışmanının görevleri (Değişik başlık: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\32.mad)

    Madde 74 - (Değişik cümlesi: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\32.mad) Radyasyondan korunma danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyondan korunma ile radyasyon kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

    b) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerin planlama ve zırhlama hesaplarını ve projelerini yapmak ve kontrol etmek,

    c) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerde radyasyon seviyesini düzenli olarak izlemek,

    d) Radyasyon kaynakları ile çalışılan tesislerde radyoaktif bulaşmayı önleyici tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

    e) Radyoaktif kaynaklarla çalışılan tesislerde meydana gelen radyoaktif atıkların yönetimi ile ilgili tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

    f) Radyoaktif maddenin güvenli taşınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, alınmasını sağlamak;

    g) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak,

    h) Radyasyon görevlilerinin kişisel doz ve risk değerlendirmelerini yapmak,

    ı) (Değişik bend: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\32.mad) Kişilerin, halkın ve çevrenin olası radyasyon ve radyoaktif bulaşma tehlikelerinden etkilenmesini en az düzeye indirmek üzere gerekli önlemleri almak, alınmasını sağlamak, tehlike durumunda yapılacak faaliyetleri belirlemek,

    i) (Değişik bend: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\32.mad) Radyasyon kaynakları ile çalışan görevliler için radyasyondan korunma eğitim programlarını hazırlamak ve eğitimde görev almak.

    BEŞİNCİ KISIM : Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler

    Aykırı davranışlar

    Madde 75 - (Değişik madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\33.mad)

    Lisanssız faaliyet gösterdiği tespit edilen, lisanslama işlemlerini tamamlamayan veya denetimlerde tespit edilen eksikliklerini gidermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kurum, radyasyon uygulamasının durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması için mülki idare amirlerine, kanuni ya da idari soruşturmaya geçilmesi için ilgili makamlara veya Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulunur.

    Sigorta

    Madde 76 - (Mülga madde: 03/06/2010 - 27600 S.R.G Yön\34.mad)

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 77 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 6/9/1991 tarihli ve 20983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 78 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 79 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    EK - 1

    RADYOİZOTOPLAR İÇİN MUAFİYET SINIRLARI

    (Radyoaktivite ve Radyoaktivite Konsantrasyonuna göre)

    -------------------------------------------

    Radyoizotop

    Radyoaktivite

    Konsantrasyon

    (Bq)

    (kBq/kg)

    -----------

    --------------

    --------------

    H-3

    10üzeri9

    10üzeri6

    -----------

    --------------

    --------------

    Be-7

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    C-14

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    O-15

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    F-18

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Na-22

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Na-24

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Si-31

    10üzeri6

    10üzeri6

    -----------

    --------------

    --------------

    P-32

    10üzeri5

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    P-33

    10üzeri8

    10üzeri5

    -----------

    --------------

    --------------

    S-35

    10üzeri8

    10üzeri5

    -----------

    --------------

    --------------

    Cl-36

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Cl-38

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ar-37

    10üzeri8

    10üzeri6

    -----------

    --------------

    --------------

    Ar-41

    10üzeri9

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    K-40

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    K-42

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    K-43

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ca-45

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Ca-47

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Sc-46

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Sc-47

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sc-48

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    V-48

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cr-51

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Mn-51

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Mn-52

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Mn-52m

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Mn-53

    10üzeri9

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Mn-54

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Mn-56

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Fe-52

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Fe-55

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Fe-59

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-55

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-56

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-57

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-58

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-58m

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-60

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-60m

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-61

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Co-62m

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ni-59

    10üzeri8

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Ni-63

    10üzeri8

    10üzeri5

    -----------

    --------------

    --------------

    Ni-65

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cu-64

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Zn-65

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Zn-69

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Zn-69m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ga-72

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ge-71

    10üzeri8

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    As-73

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    As-74

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    As-76

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    As-77

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Se-75

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Br-82

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-74

    10üzeri9

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-76

    10üzeri9

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-77

    10üzeri9

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-79

    10üzeri5

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-81

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-83m

    10üzeri12

    10üzeri5

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-85

    10üzeri4

    10üzeri5

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-85m

    10üzeri10

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-87

    10üzeri9

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Kr-88

    10üzeri9

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Rb-86

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-85

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-85m

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-87m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-89

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-90

    10üzeri4

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-91

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Sr-92

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Y-90

    10üzeri5

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Y-91

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Y-91m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Y-92

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Y-93

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Zr-93+

    10

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Zr-95

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Zr-97+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Nb-93m

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Nb-94

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Nb-95

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Nb-97

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Nb-98

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Mo-90

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Mo-93

    10üzeri8

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Mo-99

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Mo-101

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Tc-96

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Tc-96m

    10

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Tc-97

    10üzeri8

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Tc-97m

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Tc-99

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Tc-99m

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ru-97

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ru-103

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ru-105

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ru-106+

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Rh-103m

    10üzeri8

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Rh-105

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pd-103

    10üzeri8

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Pd-109

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Ag-105

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ag-108m+

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ag-110m

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ag-111

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Cd-109

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Cd-115

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Cd-115m

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    In-111

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    In-113m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    In-114m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    In-115m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sn-113

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Sn-125

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sb-122

    10üzeri4

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Sb-124

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Sb-125

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-123m

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-125m

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-127

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-127m

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-129

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-129m

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-131

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-131m

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-132

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-133

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-133m

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Te-134

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    I-123

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    I-125

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    I-126

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    I-129

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    I-130

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    I-131

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    I-132

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    I-133

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    I-134

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    I-135

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Xe-131m

    10üzeri4

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Xe-133

    10üzeri4

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Xe-135

    10üzeri10

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-129

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-131

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-132

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-134m

    10üzeri5

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-134

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-135

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-136

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-137+

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cs-138

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ba-131

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ba-140+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    La-140

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ce-139

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ce-141

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ce-143

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ce-144+

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pr-142

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pr-143

    10üzeri6

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Nd-147

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Nd-149

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pm-147

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Pm-149

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Sm-151

    10üzeri8

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Sm-153

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Eu-152

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Eu-152m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Eu-154

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Eu-155

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Gd-153

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Gd-159

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Tb-160

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Dy-165

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Dy-166

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Ho-166

    10üzeri5

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Er-169

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Er-171

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Tm-170

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Tm-171

    10üzeri8

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Yb-175

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Lu-177

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Hf-181

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ta-182

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    W-181

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    W-185

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    W-187

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Re-186

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Re-188

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Os-185

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Os-191

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Os-191m

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Os-193

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ir-190

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ir-192

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ir-194

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pt-191

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pt-193m

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Pt-197

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Pt-197m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Au-198

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Au-199

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Hg-197

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Hg-197m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Hg-203

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Tl-200

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Tl-201

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Tl-202

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Tl-204

    10üzeri4

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Pb-203

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pb-210+

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Pb-212+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Bi-206

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Bi-207

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Bi-210

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Bi-212+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Po-203

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Po-205

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Po-207

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Po-210

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    At-211

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Rn-220+

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Rn-222+

    10üzeri8

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ra-223+

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ra-224+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ra-225

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ra-226+

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ra-227

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Ra-228+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Ac-228

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-226+

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-227

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-228+

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-229+

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-230

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-231

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-232sec

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Th-234+

    10üzeri5

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Pa-230

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Pa-231

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Pa-233

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    U-230+

    10üzeri5

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    U-231

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    U-232+

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    U-233

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    U-234

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    U-235+

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    U-236

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    U-237

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    U-238+

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    U-238sec

    10üzeri6

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    U-239

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    U-240

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    U-240+

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Np-237+

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Np-239

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Np-240

    10üzeri6

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-234

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-235

    10üzeri7

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-236

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-237

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-238

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-239

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-240

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-241

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-242

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-243

    10üzeri7

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Pu-244

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Am-241

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Am-242

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Am-242m+

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Am-243+

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-242

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-243

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-244

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-245

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-246

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-247

    10üzeri4

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cm-248

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Bk-249

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-246

    10üzeri6

    10üzeri3

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-248

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-249

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-250

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-251

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-252

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-253

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Cf-254

    10üzeri3

    1

    -----------

    --------------

    --------------

    Es-253

    10üzeri5

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Es-254

    10üzeri4

    10

    -----------

    --------------

    --------------

    Es-254m

    10üzeri6

    10üzeri2

    -----------

    --------------

    --------------

    Fm-254

    10üzeri7

    10üzeri4

    -----------

    --------------

    --------------

    Fm-255

    10üzeri6

    10üzeri3

    -------------------------------------------

    EK - II

    GÖREV GEREĞİ IŞINLANMALAR İÇİN RADYOİZOTOPLARIN

    VÜCUDA YILDA ALINMA SINIRLARI (ALI)

    1. Görev gereği ışınlanmalar için radyoizotopların ALI değerleri

    Çizelge - 1 de verilmiştir.

    2. Çizelge - 1'de verilen ALI değerleri, 40 saatlik çalışma

    haftası esasına dayanmakta olup, ALI değerleri Becquerel (Bq)

    cinsindendir.

    3. Halk için ALI değerleri, Çizelge - 1'de verilen değerlerin,

    1/10'i, 1 yaşına kadar bebekler için 1/100'i olarak uygulanacaktır.

    ÇİZELGE 1 - YILLIK ALINMASINA İZİN VERİLEN MİKTARLAR (ALI)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Radyoizotop

    S

    Solunum

    Ağız Yoluyla

    ı

    Yoluyla

    n

    ı

    f

    ı

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    H-3

    V

    1 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (12.15 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Be-7

    W

    3 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri8

    (53.3 gün)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Be-10

    W

    2 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (1.6x10üzeri6 yıl)

    Y

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    C-11

    c

    6 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri9

    (20.38 ay)

    m

    2 x 10üzeri10

    D

    9 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    C-14

    c

    4 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (5730 yıl)

    m

    3 x 10üzeri10

    D

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    F-18

    D

    9 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (109.77 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    Y

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Na-22

    D

    1 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri6

    (2.602 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Na-24

    D

    6 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (15.00 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mg-28

    D

    2 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (20.91 saat)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Al-26

    D

    1 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    (7.16x10üzeri5 yıl)

    W

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Si-31

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (157.3 ay)

    W

    4 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Si-32

    D

    3 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (450 yıl)

    W

    1 x 10üzeri6

    Y

    7 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    P-32

    D

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (14.29 gün)

    W

    5 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    P-33

    D

    1 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (25.4 gün)

    W

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    S-35

    D

    2 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (87.44 gün)

    W

    3 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri7

    V

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cl-36

    D

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (3.01x10üzeri5 yıl)

    W

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cl-38

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (37.21 ay)

    W

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cl-39

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (55.6 ay)

    W

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    K-40

    D

    6 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    (1.289 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    K-42

    D

    5 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (12.36 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    K-43

    D

    1 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (22.6 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    K-44

    D

    8 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (22.13 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    K-45

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (20 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ca-41

    W

    7 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri7

    (1.4x10üzeri5 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ca-45

    W

    1 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (163 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ca-47

    W

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (4.53 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-43

    Y

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (3.891 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-44

    Y

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (3.927 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-44M

    Y

    9 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    (58.6 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-46

    Y

    3 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (83.83 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-47

    Y

    3 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    3.351 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-48

    Y

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (43.7 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sc-49

    Y

    7 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (57.4 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ti-44

    D

    2 x 10üzeri5

    3 x 10üzeri6

    (47.3 yıl)

    W

    4 x 10üzeri5

    Y

    7 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ti-45

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (3.08 saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    V-47

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (32.6 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    V-48

    D

    2 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (16.238 gün)

    W

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    V-49

    D

    5 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri8

    (330 gün)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cr-48

    D

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (22.96 saat)

    W

    9 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri7

    Y

    8 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cr-49

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (42.09 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cr-51

    D

    7 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri8

    (27.704 gün)

    W

    3 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mn-51

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (46.2 ay)

    W

    8 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mn-52

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (5.591 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mn-52M

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (21.1 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mn-53

    D

    4 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri8

    (3.7x10üzeri6 yıl)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mn-54

    D

    2 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (312.5 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mn-56

    D

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (2.5785 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fe-52

    D

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (8.275 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fe-55

    D

    3 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (2.7 yıl)

    W

    6 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fe-59

    D

    5 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (44.529 gün)

    W

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fe-60

    D

    1 x 10üzeri5

    5 x 10üzeri5

    (1x10üzeri5 yıl)

    W

    3 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-55

    W

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (17.54 saat)

    Y

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-56

    W

    3 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri6

    (78.76 gün)

    Y

    2 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-57

    W

    3 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri7

    (270.9 gün)

    Y

    8 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-58

    W

    1 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (70.80 gün)

    Y

    7 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-58M

    W

    1 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (9.15 saat)

    Y

    8 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-60

    W

    2 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri6

    (5.271 yıl)

    Y

    4 x 10üzeri5

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-60M

    W

    5 x 10üzeri10

    1 x 10üzeri10

    (10.47 ay)

    Y

    4 x 10üzeri10

    1 x 10üzeri10

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-61

    W

    8 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (1.65 saat)

    Y

    7 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Co-62M

    W

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (13.91 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ni-56

    D

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (6.10 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    V

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ni-57

    D

    7 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (36.08 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    V

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ni-59

    D

    6 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri8

    (7.5x10üzeri4 yıl)

    W

    8 x 10üzeri7

    V

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ni-63

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (96 yıl)

    W

    3 x 10üzeri7

    V

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ni-65

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (2.520 saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    V

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ni-66

    D

    2 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri6

    (54.6 saat)

    W

    8 x 10üzeri6

    V

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cu-60

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (23.2 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cu-61

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (3.408 saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cu-64

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (12.701 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    Y

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cu-67

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (61.86 saat)

    W

    6 x 10üzeri7

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-62

    Y

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (9.26 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-63

    Y

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (38.1 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-65

    Y

    4 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (243.9 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-69

    Y

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (57 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-69M

    Y

    9 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (13.76 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-71M

    Y

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (3.92 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zn-72

    Y

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (46.5 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-65

    D

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (15.2 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-66

    D

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (9.40 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-67

    D

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (78.26 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-68

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (68.0 ay)

    W

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-70

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (21.15 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-72

    D

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (14.1 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ga-73

    D

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (4.91 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-66

    D

    3 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (2.27 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-67

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (18.7 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-68

    D

    5 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri7

    (288 gün)

    W

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-69

    D

    2 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (39.05 saat)

    W

    9 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-71

    D

    5 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri9

    (11.8 gün)

    W

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-75

    D

    1 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (82.78 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-77

    D

    1 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (11.30 saat)

    W

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ge-78

    D

    3 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (87 ay)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-69

    W

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (15.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-70

    W

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (52.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-71

    W

    5 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (64.8 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-72

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (26.0 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-73

    W

    2 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri7

    (80.30 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-74

    W

    9 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (17.76 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-76

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (26.32 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-77

    W

    6 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (38.8 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    As-78

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (90.7 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-70

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (41.0 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-73

    D

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (7.15 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-73M

    D

    2 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (39 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-75

    D

    1 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri6

    (119.8 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-79

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (65000 yıl)

    W

    1 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-81

    D

    3 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (18.5 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-81M

    D

    8 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (57.25 ay)

    W

    9 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Se-83

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (22.5 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-74

    D

    8 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (25.3 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-74M

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (41.5 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-75

    D

    5 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (98 ay)

    W

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-76

    D

    6 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (16.2 saat)

    W

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-77

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (56 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-80

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (17.4 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-80M

    D

    2 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (4.42 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-82

    D

    6 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (35.30 saat)

    W

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-83

    D

    8 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri8

    (2.39 saat)

    W

    8 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Br-84

    D

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (31.80 ay)

    W

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-79

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (22.9 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-81

    D

    5 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (4.58 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-81M

    D

    3 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (32 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-82M

    D

    3 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (6.2 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-83

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (86.2 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-84

    D

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (32.77 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-86

    D

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (18.66 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-87

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (4.710 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-88

    D

    8 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (17.8 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rb-89

    D

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (15.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-80

    D

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (100 ay)

    Y

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-81

    D

    8 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (25.5 ay)

    Y

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-82

    D

    5 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri6

    (25 gün)

    Y

    1 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-83

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (32.4 saat)

    Y

    5 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-85

    D

    4 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (64.84 gün)

    Y

    1 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-85M

    D

    9 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri9

    (69.5 ay)

    Y

    9 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-87M

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (2.805 saat)

    Y

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-89

    D

    1 x 10üzeri7

    6 x 10üzeri6

    (50.5 gün)

    Y

    2 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-90

    D

    4 x 10üzeri5

    6 x 10üzeri5

    (29.12 yıl)

    Y

    6 x 10üzeri4

    5 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-91

    D

    8 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (9.5 saat)

    Y

    5 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sr-92

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (2.71 saat)

    Y

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-86

    W

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (17.74 saat)

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-86M

    W

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (48 ay)

    Y

    8 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-87

    W

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (80.3 saat)

    Y

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-88

    W

    4 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (106.64 gün)

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-90

    W

    8 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (64.0 saat)

    Y

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-90M

    W

    1 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (3.19 saat)

    Y

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-91

    W

    2 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (58.51 gün)

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-91M

    W

    3 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (49.71 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-92

    W

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (3.54 saat)

    Y

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-93

    W

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (10.1 saat)

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-94

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (19.1 ay)

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Y-95

    W

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (10.7 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zr-86

    D

    6 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (16.5 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zr-88

    D

    4 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (83.4 gün)

    W

    7 x 10üzeri6

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zr-89

    D

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (78.43 saat)

    W

    3 x 10üzeri7

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zr-93

    D

    5 x 10üzeri5

    7 x 10üzeri7

    (1.53x10üzeri6 yıl)

    W

    2 x 10üzeri6

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zr-95

    D

    5 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (63.98 gün)

    W

    5 x 10üzeri6

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Zr-97

    D

    3 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (16.90 saat)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-88

    W

    3 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (14.3 ay)

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-89

    W

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (122 ay)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-89

    W

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (66 ay)

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-90

    W

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (14.60 saat)

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-93M

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (13.6 yıl)

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-94

    W

    2 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri6

    (2.03x10üzeri4 yıl)

    Y

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-95

    W

    2 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (13.15 gün)

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-95M

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (86.6 saat)

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-96

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (23.35 saat)

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-97

    W

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (72.1 ay)

    Y

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nb-98

    W

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (51.5 ay)

    Y

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mo-90

    D

    1 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (5.67 saat)

    Y

    6 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mo-93

    D

    1 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (3.53 yıl)

    Y

    3 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mo-93M

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (6.85 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mo-99

    D

    5 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (66.0 saat)

    Y

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Mo-101

    D

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (14.62 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-93

    D

    9 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri8

    (2.75 saat)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-93M

    D

    2 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (43.5 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-94

    D

    2 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (293 ay)

    W

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-94M

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (52 ay)

    W

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-95

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (20 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-95M

    D

    6 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (61 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-96

    D

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (4.28 gün)

    W

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-96M

    D

    3 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (51.5 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-97

    D

    4 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (2.6x10üzeri6 yıl)

    W

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-97M

    D

    5 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (87 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-98

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (4.2x10üzeri6 yıl)

    W

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-99

    D

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (2.13x10üzeri5 yıl)

    W

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-99M

    D

    2 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (6.02 saat)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-101

    D

    4 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (14.2 ay)

    W

    5 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tc-104

    D

    8 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (18.2 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ru-94

    D

    6 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (51.8 ay)

    W

    7 x 10üzeri8

    Y

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ru-97

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (2.9 gün)

    W

    2 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ru-103

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (39.28 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ru-105

    D

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (4.44 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ru-106

    D

    1 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri6

    (368.2 gün)

    W

    6 x 10üzeri5

    Y

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-99

    D

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (16 gün)

    W

    3 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-99M

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (4.7 saat)

    W

    1 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-100

    D

    8 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (20.8 saat)

    W

    6 x 10üzeri7

    Y

    6 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-101

    D

    7 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri7

    (3.2 yıl)

    W

    9 x 10üzeri6

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-101M

    D

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (4.34 gün)

    W

    1 x 10üzeri8

    Y

    9 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-102

    D

    1 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri6

    (2.9 yıl)

    W

    3 x 10üzeri6

    Y

    7 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-102M

    D

    7 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (207 gün)

    W

    4 x 10üzeri6

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-103M

    D

    1 x 10üzeri10

    6 x 10üzeri9

    (56.12 ay)

    W

    2 x 10üzeri10

    Y

    2 x 10üzeri10

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-105

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (35.36 saat)

    W

    8 x 10üzeri7

    Y

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-106M

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (132 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Rh-107

    D

    3 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (21.7 ay)

    W

    4 x 10üzeri9

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pd-100

    D

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri9

    (3.63 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pd-101

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (8.27 saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pd-103

    D

    1 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (16.96 gün)

    W

    5 x 10üzeri7

    Y

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pd-107

    D

    4 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (6.5x10üzeri6 yıl)

    W

    9 x 10üzeri7

    Y

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pd-109

    D

    1 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri7

    (13.427 saat)

    W

    7 x 10üzeri7

    Y

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-102

    D

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (12.9 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-103

    D

    1 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (65.7 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-104

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (69.2 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-104M

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (33.5 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-105

    D

    2 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (41.0 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-106

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (23.96 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-106M

    D

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (8.41 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-108M

    D

    3 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (127 yıl)

    W

    3 x 10üzeri6

    Y

    3 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-110M

    D

    2 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri6

    (249.9 gün)

    W

    3 x 10üzeri6

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-111

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (7.45 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-112

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (3.12 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    Y

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ag-115

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (20.0 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-104

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (57.7 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-107

    D

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (6.49 saat)

    W

    8 x 10üzeri8

    Y

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-109

    D

    1 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri6

    (464 gün)

    W

    3 x 10üzeri6

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-113

    D

    9 x 10üzeri4

    8 x 10üzeri5

    (9.315 yıl)

    W

    3 x 10üzeri5

    Y

    3 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-113M

    D

    9 x 10üzeri4

    9 x 10üzeri5

    (13.6 yıl)

    W

    3 x 10üzeri5

    Y

    3 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-115

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (53.46 saat)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-115M

    D

    2 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (44.6 gün)

    W

    2 x 10üzeri6

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-117

    D

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (2.49 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cd-117M

    D

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (3.36 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-109

    D

    7 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (4.2 saat)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-110

    D

    3 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (4.9 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-110

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (69.1 ay)

    W

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-111

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (2.83 gün)

    W

    9 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-112

    D

    7 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (14.4 ay)

    W

    1 x 10üzeri10

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-113M

    D

    2 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (1.658 saat)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-114M

    D

    1 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri6

    (49.51 gün)

    W

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-115

    D

    3 x 10üzeri4

    6 x 10üzeri5

    (5.115 yıl)

    W

    1 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-115M

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (4.486 saat)

    W

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-116M

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (54.15 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-117

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (43.8 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-117M

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (116.5 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    In-119M

    D

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (18 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-110

    D

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (4.0 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-111

    D

    3 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (35.3 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-113

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (115.1 gün)

    W

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-117M

    D

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (13.61 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-119M

    D

    4 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (293 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-121

    D

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (27.06 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-121M

    D

    1 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (55 yıl)

    W

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-123

    D

    9 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    (129.2 gün)

    W

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-123M

    D

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (40.08 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-125

    D

    1 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri6

    (9.64 gün)

    W

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-126

    D

    1 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri6

    (1.0x10üzeri5 yıl)

    W

    7 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-127

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (2.10 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sn-128

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (59.1 ay)

    W

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-115

    D

    3 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (31.8 ay)

    W

    4 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-116

    D

    3 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (15.8 ay)

    W

    4 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-116M

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (60.3 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-117

    D

    3 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (2.80 saat)

    W

    4 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-118M

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (5.00 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-119

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (38.1 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-120

    D

    5 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (15.89 ay)

    W

    7 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-120

    D

    3 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (5.76 ay)

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-122

    D

    3 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (2.70 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-124

    D

    1 x 10üzeri7

    6 x 10üzeri6

    (60.20 gün)

    W

    3 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-124M

    D

    8 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri9

    (20.2 ay)

    W

    7 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-125

    D

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (2.77 yıl)

    W

    6 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-126

    D

    2 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri6

    (12.4 gün)

    W

    6 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-126M

    D

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (19.0 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-127

    D

    3 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (3.85 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-128

    D

    4 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (10.4 ay)

    W

    5 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-128

    D

    6 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (9.01 saat)

    W

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-129

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (4.32 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-130

    D

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (40 ay)

    W

    9 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sb-131

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (23 ay)

    W

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-116

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (2.49 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-121

    D

    7 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (17 gün)

    W

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-121M

    D

    7 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (154 gün)

    W

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-123

    D

    1 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (113 yıl)

    W

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-123M

    D

    1 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (119.7 gün)

    W

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-125M

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (58 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-127

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (9.35 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-127M

    D

    8 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri6

    (109 gün)

    W

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-129

    D

    8 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (69.6 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-129M

    D

    9 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (33.6 gün)

    W

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-131

    D

    1 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (25.0 ay)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-131M

    D

    1 x 10üzeri7

    6 x 10üzeri6

    (30 saat)

    W

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-132

    D

    6 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (78.2 saat)

    W

    5 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-133

    D

    5 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (12.45 ay)

    W

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-133M

    D

    1 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (55.4 ay)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Te-134

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (41.8 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-120

    D

    1 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (81 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-120M

    D

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (53 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-121

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (2.12 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-123

    D

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (13.2 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-124

    D

    2 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri6

    (4.18 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-125

    D

    2 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri6

    (60.14 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-126

    D

    1 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri5

    (13.02 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-128

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (24.99 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-129

    D

    3 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri5

    (1.577 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-130

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (12.36 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-131

    D

    1 x 10üzeri6

    8 x 10üzeri5

    (8.04 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-132

    D

    1 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (2.30 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-132M

    D

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (83.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-133

    D

    8 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    (20.8 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-134

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (52.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    I-135

    D

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (6.61 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-125

    D

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (45 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-127

    D

    1 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (6.25 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-129

    D

    5 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (32.06 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-130

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (29.9 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-131

    D

    5 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (9.69 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-132

    D

    6 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (6.475 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-134

    D

    2 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri6

    (2.062 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-134M

    D

    2 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (2.90 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-135

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (2.3x10üzeri6 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-135M

    D

    3 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (53 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-136

    D

    1 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri6

    (13.1 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-137

    D

    2 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri6

    (30.0 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cs-138

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (32.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-126

    D

    2 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (96.5 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-128

    D

    2 x 10üzeri7

    6 x 10üzeri6

    (2.43 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-131

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (11.8 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-131M

    D

    1 x 10üzeri10

    4 x 10üzeri9

    (14.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-133

    D

    1 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (10.74 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-133M

    D

    1 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri7

    (38.9 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-135M

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (28.7 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-139

    D

    4 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (82.7 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-140

    D

    2 x 10üzeri7

    6 x 10üzeri6

    (12.74 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-141

    D

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (18.27 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ba-142

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (10.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-131

    D

    1 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (59 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-132

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (4.8 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-135

    D

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (19.5 saat)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-137

    D

    1 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri8

    (6x10üzeri4 yıl)

    W

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-138

    D

    7 x 10üzeri4

    1 x 10üzeri7

    (1.3511 yıl)

    W

    3 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-140

    D

    2 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (40.272 saat)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-141

    D

    1 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (3.93 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-142

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (92.5 ay)

    W

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    La-143

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (14.23 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-134

    W

    8 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    (72.0 saat)

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-135

    W

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (17.6 saat)

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-137

    W

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (9.0 saat)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-137M

    W

    5 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (34.4 saat)

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-139

    W

    1 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (137.66 gün)

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-141

    W

    9 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (32.501 gün)

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-143

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (33.0 saat)

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ce-144

    W

    5 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    (284.3 gün)

    Y

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-136

    W

    3 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (13.1 ay)

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-137

    W

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (76.6 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-138M

    W

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (2.1 saat)

    Y

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-139

    W

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (4.51 saat)

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-142

    W

    3 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (19.13 saat)

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-142M

    W

    2 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (14.6 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-143

    W

    9 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (13.56 gün)

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-144

    W

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (17.28 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-145

    W

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (5.98 saat)

    Y

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pr-147

    W

    3 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (13.6 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-136

    W

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (50.65 ay)

    Y

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-138

    W

    9 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (5.04 saat)

    Y

    8 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-139

    W

    4 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (29.7 ay)

    Y

    4 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-139M

    W

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (5.5 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-141

    W

    8 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri9

    (2.49 saat)

    Y

    8 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-147

    W

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (10.98 gün)

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-149

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (1.73 saat)

    Y

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Nd-151

    W

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (12.44 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-141

    W

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (20.90 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-143

    W

    1 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri7

    (265 gün)

    Y

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-144

    W

    2 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (363 gün)

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-145

    W

    4 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    (17.7 yıl)

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-146

    W

    9 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri7

    (2020 gün)

    Y

    5 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-147

    W

    4 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (2.6234 yıl)

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-148

    W

    6 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (5.37 gün)

    Y

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-148M

    W

    4 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri6

    (41.3 gün)

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-149

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (53.08 saat)

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-150

    W

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (2.68 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pm-151

    W

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (28.40 saat)

    Y

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-141

    W

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (10.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-141M

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (22.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-142

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (72.49 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-145

    W

    9 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri7

    (340 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-146

    W

    1000

    6 x 10üzeri5

    (1.038 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-147

    W

    2000

    6 x 10üzeri5

    (1.0611 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-151

    W

    4 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    (90 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-153

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (46.7 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-155

    W

    3 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (22.1 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Sm-156

    W

    1 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (9.4 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-145

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (5.94 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-146

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (4.61 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-147

    W

    2 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (24 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-148

    W

    5 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (54.5 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-149

    W

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (93.1 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-150

    W

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (12.62 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-150

    W

    4 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (34.2 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-152

    W

    4 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (13.33 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-152M

    W

    9 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (9.32 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-154

    W

    3 x 10üzeri5

    7 x 10üzeri6

    (8.8 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-155

    W

    3 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri7

    (4.96 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-156

    W

    5 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri6

    (15.19 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-157

    W

    6 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (15.15 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Eu-158

    W

    8 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (45.9 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-145

    D

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (22.9 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-146

    D

    3 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (48.3 gün)

    W

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-147

    D

    7 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (38.1 saat)

    W

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-148

    D

    400

    6 x 10üzeri5

    (93 yıl)

    W

    1000

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-149

    D

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (9.4 gün)

    W

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-151

    D

    1 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri7

    (120 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-152

    D

    500

    8 x 10üzeri5

    (1.0814 yıl)

    W

    2000

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-153

    D

    5 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (242 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Gd-159

    D

    1 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri7

    (18.56 saat)

    W

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-147

    W

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (1.65 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-149

    W

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri7

    (4.15 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-150

    W

    3 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (3.27 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-151

    W

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (17.6 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-153

    W

    1 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (2.34 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-154

    W

    6 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (21.4 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-155

    W

    9 x 10üzeri7

    7 x 10üzeri7

    (5.32 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-156

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (5.34 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-156M

    W

    9 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri7

    (24.4 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-156M

    W

    3 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (5.0 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-157

    W

    1 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri8

    (150 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-158

    W

    4 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (150 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-160

    W

    3 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri6

    (72.3 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tb-161

    W

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (6.91 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Dy-155

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (10.0 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Dy-157

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (8.1 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Dy-159

    W

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (144.4 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Dy-165

    W

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (2.334 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Dy-166

    W

    8 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri6

    (81.6 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-155

    W

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (48 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-157

    W

    1 x 10üzeri10

    3 x 10üzeri9

    (12.6 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-159

    W

    1 x 10üzeri10

    3 x 10üzeri9

    (33 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-161

    W

    5 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (2.5 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-162

    W

    3 x 10üzeri10

    6 x 10üzeri9

    (15 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-162M

    W

    3 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (68 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-164

    W

    8 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (29 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-164M

    W

    4 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (37.5 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-166

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (26.80 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-166M

    W

    1 x 10üzeri5

    9 x 10üzeri6

    (1.203 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ho-167

    W

    7 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (3.1 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Er-161

    W

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (3.24 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Er-165

    W

    3 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (10.36 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Er-169

    W

    3 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (9.3 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Er-171

    W

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (7.52 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Er-172

    W

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (49.3 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-162

    W

    3 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (21.7 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-166

    W

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (7.70 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-167

    W

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (9.24 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-170

    W

    3 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (128.6 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-171

    W

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (1.92 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-172

    W

    1 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri6

    (63.6 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-173

    W

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (8.24 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tm-175

    W

    3 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (15.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-162

    W

    4 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (18.9 ay)

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-166

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (56.7 saat)

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-167

    W

    9 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri9

    (17.5 ay)

    Y

    8 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-169

    W

    1 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (32.01 gün)

    Y

    9 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-175

    W

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (4.19 gün)

    Y

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-177

    W

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (1.9 saat)

    Y

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Yb-178

    W

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (74 ay)

    Y

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-169

    W

    6 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (34.06 saat)

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-170

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (2.00 gün)

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-171

    W

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (8.22 gün)

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-172

    W

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (6.70 gün)

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-173

    W

    8 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri7

    (1.37 yıl)

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-174

    W

    5 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (3.31 yıl)

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-174M

    W

    6 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri7

    (142 gün)

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-176

    W

    3 x 10üzeri5

    8 x 10üzeri6

    (3.6010 yıl)

    Y

    1 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-176M

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (3.68 saat)

    Y

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-177

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (6.71 gün)

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-177M

    W

    2 x 10üzeri6

    8 x 10üzeri6

    (160.9 gün)

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-178

    W

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (28.4 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-178M

    W

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (22.7 ay)

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Lu-179

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (4.59 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-170

    D

    9 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (16.01 saat)

    W

    6 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-172

    D

    4 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (1.87 yıl)

    W

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-173

    D

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (24.0 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-175

    D

    2 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (70 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-177M

    D

    8 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (51.4 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-178M

    D

    5 x 10üzeri4

    4 x 10üzeri6

    (31 yıl)

    W

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-179M

    D

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (25.1 gün)

    W

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-180M

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (5.5 saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-181

    D

    8 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (42.4 gün)

    W

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-182

    D

    4 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri6

    (9x10üzeri6 yıl)

    W

    1 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-182M

    D

    1 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (61.5 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-183

    D

    7 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (64 ay)

    W

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hf-184

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (4.12 saat)

    W

    9 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-172

    W

    2 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (36.8 ay)

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-173

    W

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (3.65 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-174

    W

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (1.2 saat)

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-175

    W

    2 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    (10.5 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-176

    W

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (8.08 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-177

    W

    2 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (56.6 saat)

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-178

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (2.2 saat)

    Y

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-179

    W

    6 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri8

    (664.9 gün)

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-180

    W

    4 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (1.013 yıl)

    Y

    3 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-180M

    W

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (8.1 saat)

    8 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-182

    W

    3 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri6

    (115.0 gün)

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-182M

    W

    7 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (15.84 ay)

    Y

    5 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-183

    W

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (5.1 gün)

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-184

    W

    7 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (8.7 saat)

    Y

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-185

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (49 ay)

    Y

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ta-186

    W

    3 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (10.5 ay)

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-176

    D

    8 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (2.3 saat)

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-177

    D

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (135 ay)

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-178

    D

    3 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (21.7 gün)

    8 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-179

    D

    2 x 10üzeri10

    7 x 10üzeri9

    (37.5 ay)

    7 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-181

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (121.2 gün)

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-185

    D

    1 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri7

    (75.1 gün)

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-187

    D

    1 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri7

    (23.9 saat)

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    W-188

    D

    2 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri6

    (69.4 gün)

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-177

    D

    3 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (14.0 ay)

    W

    4 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-178

    D

    3 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (13.2 ay)

    W

    4 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-181

    D

    9 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (20 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-182

    D

    1 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (12.7 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-182

    D

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (64.0 saat)

    W

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-184

    D

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (38.0 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-184M

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (165 gün)

    W

    5 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-186

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (90.64 saat)

    W

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-186M

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (2.0x10üzeri5 yıl)

    W

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-187

    D

    7 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri9

    (510 yıl)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-188

    D

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (16.98 saat)

    W

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-188M

    D

    1 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (18.6 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Re-189

    D

    5 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (24.3 saat)

    W

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-180

    D

    4 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (22 ay)

    W

    6 x 10üzeri9

    Y

    5 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-181

    D

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (105 ay)

    W

    6 x 10üzeri8

    Y

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-182

    D

    9 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (22 saat)

    W

    6 x 10üzeri7

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-185

    D

    1 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (94 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-189M

    D

    3 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (6.0 saat)

    W

    3 x 10üzeri9

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-191

    D

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (15.4 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-191M

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (13.03 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-193

    D

    6 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (30.0 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Os-194

    D

    1 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri6

    (6.0 yıl)

    W

    9 x 10üzeri5

    Y

    1 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-182

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (15 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    Y

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-184

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (3.02. saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-185

    D

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri7

    (14.0 saat)

    W

    2 x 10üzeri8

    Y

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-186

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (15.8 saat)

    W

    9 x 10üzeri7

    Y

    8 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-187

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (10.5 saat)

    W

    4 x 10üzeri8

    Y

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-188

    D

    7 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (41.5 saat)

    W

    5 x 10üzeri7

    Y

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-189

    D

    9 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (13.3 gün)

    W

    5 x 10üzeri7

    Y

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-190

    D

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (12.1 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-190M

    D

    3 x 10üzeri9

    2 x 10üzeri9

    (1.2 saat)

    W

    2 x 10üzeri9

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-192

    D

    6 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (74.02 gün)

    W

    4 x 10üzeri6

    Y

    3 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-192M

    D

    2 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri7

    (241 yıl)

    W

    4 x 10üzeri6

    Y

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-194

    D

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (19.15 saat)

    W

    3 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-194M

    D

    2 x 10üzeri6

    7 x 10üzeri6

    (171 gün)

    W

    2 x 10üzeri6

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-195

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (2.5 saat)

    W

    6 x 10üzeri8

    Y

    6 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ir-195M

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (3.8 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    Y

    3 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-186

    D

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (2.0 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-188

    D

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (10.2 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-189

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (10.87 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-191

    D

    1 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (2.8 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-193

    D

    5 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (50 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-193M

    D

    9 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (4.33 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-195M

    D

    7 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (4.02 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-197

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (18.3 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-197M

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (94.4 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-199

    D

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (30.8 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pt-200

    D

    5 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (12.5 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-193

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (17.65 saat)

    W

    3 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-194

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (39.5 saat)

    W

    8 x 10üzeri7

    Y

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-195

    D

    2 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (183 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    6 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-198

    D

    5 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (2.696 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-198M

    D

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (2.30 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    Y

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-199

    D

    1 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri7

    (3.139 gün)

    W

    5 x 10üzeri7

    Y

    4 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-200

    D

    8 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (48.4 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    Y

    9 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-200M

    D

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (18.7 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Au-201

    D

    3 x 10üzeri9

    9 x 10üzeri8

    (26.4 ay)

    W

    3 x 10üzeri9

    Y

    3 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-193

    D

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (3.5 saat)

    W

    6 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri8

    D

    9 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    V

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-193M

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (11.1 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    D

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    V

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-194

    D

    7 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (260 yıl)

    W

    2 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri5

    D

    6 x 10üzeri5

    9 x 10üzeri5

    V

    5 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-195

    D

    6 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (9.9 saat)

    W

    5 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri8

    D

    8 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    V

    4 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-195M

    D

    8 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (41.6 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri7

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    V

    5 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-197

    D

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (64.1 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    D

    3 x 10üzeri8

    9 x 10üzeri7

    V

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-197M

    D

    1 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri7

    (23.8 saat)

    W

    6 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    D

    2 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    V

    7 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-199M

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (42.6 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    V

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Hg-203

    D

    2 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (46.60 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    D

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    V

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-194

    D

    8 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri9

    (33 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-194M

    D

    2 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (32.8 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-195

    D

    2 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (1.16 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-197

    D

    2 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (2.84 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-198

    D

    5 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (5.3 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-198M

    D

    7 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (1.87 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-199

    D

    1 x 10üzeri9

    8 x 10üzeri8

    (7.42 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-200

    D

    2 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (26.1 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-201

    D

    4 x 10üzeri8

    3 x 10üzeri8

    (3.044 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-202

    D

    8 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (12.23 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Tl-204

    D

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (3.779 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-195M

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (15.8 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-198

    D

    1 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (2.4 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-199

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (90 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-200

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (21.5 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-201

    D

    3 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (9.4 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-202

    D

    9 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    (3x10üzeri5 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-202M

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (3.62 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-203

    D

    2 x 10üzeri8

    6 x 10üzeri7

    (52.05 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-205

    D

    3 x 10üzeri7

    6 x 10üzeri7

    (1.43x10üzeri7 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-209

    D

    9 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (3.253 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-210

    D

    1 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri4

    (22.3 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-211

    D

    9 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    (36.1 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-212

    D

    5 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    (10.64 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pb-214

    D

    1 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (26.8 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-200

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (36.4 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-201

    D

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (108 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-202

    D

    7 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (1.67 saat)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-203

    D

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (11.76 saat)

    W

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-205

    D

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (15.31 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-206

    D

    2 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri6

    (6.243 gün)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-207

    D

    3 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri7

    (38 yıl)

    W

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-210

    D

    9 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri7

    (5.012 gün)

    W

    4 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-210M

    D

    2 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri6

    (3.0x10üzeri6 yıl)

    W

    1 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-212

    D

    5 x 10üzeri6

    9 x 10üzeri7

    (60.55 ay)

    W

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-213

    D

    6 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    (45.65 ay)

    W

    5 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bi-214

    D

    1 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri8

    (19.9 ay)

    W

    1 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Po-203

    D

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (36.7 ay)

    W

    1 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Po-205

    D

    7 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (1.8 saat)

    W

    7 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Po-207

    D

    4 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    (350 ay)

    W

    5 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Po-210

    D

    2 x 10üzeri4

    9 x 10üzeri4

    (138.38 gün)

    W

    1 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    At-207

    D

    3 x 10üzeri7

    8 x 10üzeri7

    (1.80 saat)

    W

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    At-211

    D

    9 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    (7.214 saat)

    W

    7 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fr-222

    D

    6 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri7

    (14.4 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fr-223

    D

    1 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri6

    (21.8 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ra-223

    W

    1 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri5

    (11.434 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ra-224

    W

    2 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri5

    (3.66 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ra-225

    W

    1 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri5

    (14.8 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ra-226

    W

    9000

    9 x 10üzeri4

    (1600 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ra-227

    W

    3 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri8

    (42.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ra-228

    W

    2 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri4

    (5.75 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ac-224

    D

    8 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri7

    (2.9 saat)

    W

    7 x 10üzeri5

    Y

    7 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ac-225

    D

    1 x 10üzeri4

    5 x 10üzeri5

    (10.0 gün)

    W

    9000

    Y

    9000

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ac-226

    D

    8 x 10üzeri4

    1 x 10üzeri6

    (29 saat)

    W

    6 x 10üzeri4

    Y

    7 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ac-227

    D

    20

    9000

    (21.773 yıl)

    W

    70

    Y

    70

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Ac-228

    D

    4 x 10üzeri5

    4 x 10üzeri7

    (6.13 saat)

    W

    1 x 10üzeri6

    Y

    6 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-226

    W

    2 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri7

    (30.9 ay)

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-227

    W

    6000

    2 x 10üzeri6

    (18.718 gün)

    Y

    5000

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-228

    W

    500

    3 x 10üzeri5

    (1.9131 yıl)

    Y

    200

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-229

    W

    70

    4 x 10üzeri4

    (7340 yıl)

    Y

    60

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-230

    W

    400

    3 x 10üzeri5

    (7.7x10üzeri4 yıl)

    Y

    400

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-231

    W

    9 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    (25.52 saat)

    Y

    8 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-232

    W

    90

    5 x 10üzeri4

    (1.4x10üzeri10 yıl)

    Y

    90

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Th-234

    W

    2 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    (24.10 gün)

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-227

    W

    2 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (38.3 ay)

    Y

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-228

    W

    5 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri7

    (22 saat)

    Y

    2 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-230

    W

    8 x 10üzeri4

    1 x 10üzeri7

    (17.4 gün)

    Y

    5 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-231

    W

    100

    1 x 10üzeri4

    (3.28x10üzeri4 yıl)

    Y

    100

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-232

    W

    2 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (1.31 gün)

    Y

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-233

    W

    9 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (27.0 gün)

    Y

    7 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pa-234

    W

    1 x 10üzeri8

    4 x 10üzeri7

    (6.70 saat)

    Y

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-230

    D

    2 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri5

    (20.8 gün)

    W

    5000

    5 x 10üzeri5

    Y

    4000

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-231

    D

    2 x 10üzeri8

    5 x 10üzeri7

    (4.2 gün)

    W

    7 x 10üzeri7

    5 x 10üzeri7

    Y

    6 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-232

    D

    2 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri5

    (72 yıl)

    W

    6000

    2 x 10üzeri6

    Y

    100

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-233

    D

    8 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri5

    (1.58x10üzeri5 yıl)

    W

    1 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri6

    Y

    500

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-234

    D

    8 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri5

    (2.45x10üzeri5 yıl)

    W

    1 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri6

    Y

    600

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-235

    D

    8 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri5

    (7.04x10üzeri8 yıl)

    W

    1 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri6

    Y

    600

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-236

    D

    8 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri5

    (2.34x10üzeri7 yıl)

    W

    1 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri6

    Y

    600

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-237

    D

    6 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (6.75 gün)

    W

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    Y

    2 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-238

    D

    9 x 10üzeri4

    8 x 10üzeri5

    (4.47x10üzeri9)

    W

    1 x 10üzeri4

    3 x 10üzeri6

    Y

    600

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-239

    D

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    (23.54 ay)

    W

    2 x 10üzeri9

    7 x 10üzeri8

    Y

    2 x 10üzeri9

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    U-240

    D

    5 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (14.1 saat)

    W

    4 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    Y

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-232

    W

    1 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri9

    (14.7 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-233

    W

    4 x 10üzeri10

    1 x 10üzeri10

    (36.2 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-234

    W

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (4.4 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-235

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri8

    (396.1 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-236

    W

    1000

    2 x 10üzeri5

    (1.15x10üzeri5 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-236

    W

    2 x 10üzeri6

    6 x 10üzeri7

    (22.5 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-237

    W

    300

    3 x 10üzeri4

    (2.14x10üzeri6 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-238

    W

    3 x 10üzeri6

    2 x 10üzeri7

    (2.117 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-239

    W

    3 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (2.355 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Np-240

    W

    1 x 10üzeri9

    3 x 10üzeri8

    (65 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-234

    W

    3 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    (8.8 saat)

    Y

    3 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-235

    W

    4 x 10üzeri10

    1 x 10üzeri10

    (25.3 ay)

    Y

    3 x 10üzeri10

    1 x 10üzeri10

    1 x 10üzeri10

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-236

    W

    800

    1 x 10üzeri5

    (2.851 yıl)

    Y

    700

    8 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-237

    W

    5 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    (45.3 gün)

    Y

    4 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-238

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (87.74 yıl)

    Y

    300

    3 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-239

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (24065 yıl)

    Y

    300

    3 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-240

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (6537 yıl)

    Y

    300

    3 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-241

    W

    2 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri6

    (14.4 yıl)

    Y

    2 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri7

    1 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-242

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (3.76x10üzeri5 yıl)

    Y

    300

    3 x 10üzeri5

    2 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-243

    W

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    (4.956 saat)

    Y

    5 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    2 x 10üzeri8

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-244

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (8.26x10üzeri7 yıl)

    Y

    300

    3 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-245

    W

    6 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (10.5 saat)

    Y

    6 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Pu-246

    W

    3 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    (10.85 gün)

    Y

    3 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-237

    W

    3 x 10üzeri9

    1 x 10üzeri9

    (73.0 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-238

    W

    1 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri8

    (98 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-239

    W

    2 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri7

    (11.9 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-240

    W

    4 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri7

    (50.8 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-241

    W

    300

    3 x 10üzeri4

    (432.2 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-242M

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (152 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-242

    W

    2 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (16.02 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-243

    W

    300

    3 x 10üzeri4

    (7380 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-244M

    W

    2 x 10üzeri8

    7 x 10üzeri8

    (26 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-244

    W

    7 x 10üzeri6

    4 x 10üzeri7

    (10.1 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-245

    W

    1 x 10üzeri9

    5 x 10üzeri8

    (2.05 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-246M

    W

    2 x 10üzeri9

    6 x 10üzeri8

    (25 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Am-246

    W

    1 x 10üzeri9

    4 x 10üzeri8

    (39 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-238

    W

    2 x 10üzeri7

    3 x 10üzeri8

    (2.4 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-240

    W

    1 x 10üzeri4

    1 x 10üzeri6

    (27 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-241

    W

    7 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (32.8 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-242

    W

    6000

    9 x 10üzeri5

    (162.8 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-243

    W

    400

    5 x 10üzeri4

    (28.5 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-244

    W

    500

    6 x 10üzeri4

    (18.11 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-245

    W

    300

    3 x 10üzeri4

    (8500 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-246

    W

    300

    3 x 10üzeri4

    (4730 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-247

    W

    300

    4 x 10üzeri4

    (1.56x10üzeri7 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-248

    W

    80

    9000

    (3.39x10üzeri5 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-249

    W

    6 x 10üzeri8

    8 x 10üzeri8

    (64.15 ay)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cm-250

    W

    10

    2000

    (6900 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bk-245

    W

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri7

    (4.94 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bk-246

    W

    5 x 10üzeri7

    4 x 10üzeri7

    (1.83 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bk-247

    W

    200

    3 x 10üzeri4

    (1380 yıl)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bk-249

    W

    1 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (320 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Bk-250

    W

    2 x 10üzeri7

    2 x 10üzeri8

    (3.222 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-244

    W

    9 x 10üzeri6

    3 x 10üzeri8

    (19.4 ay)

    Y

    8 x 10üzeri6

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-246

    W

    1 x 10üzeri5

    4 x 10üzeri6

    (35.7 saat)

    Y

    1 x 10üzeri5

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-248

    W

    3000

    4 x 10üzeri5

    (333.5 gün)

    Y

    2000

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-249

    W

    200

    3 x 10üzeri4

    (350.6 yıl)

    Y

    300

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-250

    W

    500

    6 x 10üzeri4

    (13.08 yıl)

    Y

    400

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-251

    W

    200

    3 x 10üzeri4

    (898 yıl)

    Y

    300

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-252

    W

    900

    1 x 10üzeri5

    (2.638 yıl)

    Y

    500

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-253

    W

    3 x 10üzeri4

    7 x 10üzeri6

    (17.81 gün)

    Y

    2 x 10üzeri4

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Cf-254

    W

    400

    3 x 10üzeri4

    (60.5 gün)

    Y

    300

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Es-250

    W

    3 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri8

    (2.1 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Es-251

    W

    2 x 10üzeri7

    9 x 10üzeri7

    (33 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Es-253

    W

    2 x 10üzeri4

    2 x 10üzeri6

    (20.47 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Es-254M

    W

    2 x 10üzeri5

    3 x 10üzeri6

    (39.3 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Es-254

    W

    3000

    4 x 10üzeri5

    (275.7 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fm-252

    W

    2 x 10üzeri5

    6 x 10üzeri6

    (22.7 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fm-253

    W

    1 x 10üzeri5

    1 x 10üzeri7

    (3.00 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fm-254

    W

    1 x 10üzeri6

    5 x 10üzeri7

    (3.240 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fm-255

    W

    3 x 10üzeri5

    6 x 10üzeri6

    (20.07 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Fm-257

    W

    4000

    7 x 10üzeri5

    (100.5 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Md-257

    W

    2 x 10üzeri6

    1 x 10üzeri8

    (5.2 saat)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    Md-258

    W

    6000

    9 x 10üzeri5

    (55 gün)

    -----------------------

    -

    ----------------

    ----------------

    V: Buhar formunu gösterir

    c, m ve d: İşaretlenmiş Organik bileşikleri, karbonmonoksit ve

    karbondioksidi gösterir.

    D, W, Y: gün, hafta, yıl olarak.

    EK - III

    TEMEL RADYASYON SİMGESİ

    Sarı zemine, siyah olarak basılır.

    **Temel radyosyon simgesi için R.G. ye bakınız.**

    Ek - IV

    TIBBİ IŞINLAMALAR İÇİN

    DOZ, DOZ HIZI VE AKTİVİTE REFERANS SEVİYELERİ

    DİAGNOSTİK RADYOLOJİ TETKİKLERİ İÇİN

    REFERANS SEVİYELERİ

    ÇİZELGE IV- I. DİAGNOSTİK RADYOLOJİ'DE TİPİK YETİŞKİN HASTA İÇİN

    DOZUN REHBER DÜZEYLERİ

    ----------------------------------------------------------------------------

    TETKİK Radyografi başına giriş yüzey dozu(a)

    (mGy)

    ----------------------------------------------------------------------------

    AP 10

    Lumba sakral LAT 30

    LSJ 40

    Batın, damar içi ürografi AP 10

    ve cholecystography

    Pelvis AP 10

    Kalça AP 10

    Akciğer PA 0.4

    LAT 1.5

    Thoracic spine AP 7

    LAT 20

    Diş Periapical 7

    AP 5

    Kafatası PA 5

    LAT 3

    ----------------------------------------------------------------------------

    (a) Havada geri saçılma ile. Bu değerler, 200 hızda konvansiyonel

    film-perde kombinasyonu içindir. Yüksek hızlı film-perde

    kombinasyonları (400-600) için, tabloda listelenen değerler 2

    ile 3 faktörleri ile azaltılmalıdır.

    ÇİZELGE IV-II. BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ'DE TİPİK YETİŞKİN HASTA

    İÇİN DOZ REHBER DÜZEYLERİ

    --------------------------------------------

    TETKİK Pekçok kesitli ortalama doz(a)

    (mGy)

    --------------------------------------------

    Kafa 50

    Lumba sakral 35

    Batın 25

    --------------------------------------------

    (a) 15 cm uzunluğunda, 16 cm (kafa) ve 30 cm (lumba sakral ve

    batın) çapında su eşdeğeri fantomda dönme ekseni üzerindeki

    ölçümlerden türetilmiştir.

    ÇİZELGE IV-III. MAMMOGRAFİ'DE TİPİK YETİŞKİN HASTA İÇİN DOZ

    REHBER DÜZEYLERİ

    -------------------------------------------------------------------------

    Cranio-caudal pozisyonu(a) başına ortalama glandular doz

    1 mGy (gridsiz)

    3 mGy (gridli)

    -------------------------------------------------------------------------

    (a) Film-perde sistemleri ve Mo-hedef Mo-filtre mammografi

    üniteleri için, %50 glandular ve %50 adipose doku içeren 4.5

    cm'lik sıkıştırılmış meme tetkikinden elde edilmiştir.

    ÇİZELGE IV-IV. FLOROSKOPİ'DE TİPİK YETİŞKİN HASTA İÇİN DOZ HIZI

    REHBER DÜZEYLERİ

    -----------------------------------------

    Operasyon modu Giriş yüzey doz hızı(a)

    (mGy/dak)

    -----------------------------------------

    Normal 25

    Yüksek seviye(b) 100

    -----------------------------------------

    (a) Havada geri saçılma ile.

    (b) Çoğunlukla girişimsel radyoloji'de kullanılan ve opsiyonel

    olarak "yüksek hızlı" operasyon modu bulunan floroskopi cihazları için.

    NÜKLEER TIP'TA DİAGNOSTİK PROSEDÜRLER İÇİN REFERANS SEVİYELERİ

    ÇİZELGE IV-V. NÜKLEER TIP'TA TİPİK YETİŞKİN HASTA İÇİN

    AKTİVİTENİN

    REHBER DÜZEYLERİ

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Test başına

    Test Radyonüklit Kimyasal form(a) maksimum olağan

    aktivite(b) (MBq)

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Kemik

    Bone imaging 99Tc(m) Phosphonate and 600

    Phosphate compounds

    Bone imaging by single 99Tc(m) Phosphonate and 800

    photon emission Phosphate compounds

    computerized tomography

    (SPECT)

    Kemik iliği görüntüleme 99Tc(m) Labelled coloid 400

    Beyin

    Beyin görüntüleme (statik) 99Tc(m) TcO4 500

    99Tc(m) Diethylenetriaminepenta- 500

    acetic acid (DTPA),

    gluconate and

    glucoheptonate

    Beyin görüntüleme 99Tc(m) TcO4 800

    (SPECT)

    99Tc(m) DTPA, gluconate and 800

    glucoheptonate

    99Tc(m) Exametazine 500

    Cerebral blood flow 133Xe In isotonic sodium chloride 400

    solution

    99Tc(m) Hexametyl propylene 500

    amine oxyme (HM-PAO)

    Cisternography 111In DTPA 40

    Lacrimal

    Lacrimal drainage 99Tc(m) TcO1/4 4

    99Tc(m) Labelled colloid 4

    Tiroid

    Tiroid görüntüleme 99Tc(m) TcO-/4 200

    123I I- 20

    Thyroid metastases (after 131I I- 400

    ablation)

    Parathyroid imaging 201T1 T1+, cloride 80

    Akciğer

    Lung ventilation imaging 81Krm Gaz 6000

    99Tc(m) DTPA - aerosol 80

    Lung ventilation study 133Xe Gaz 400

    127Xe Gaz 200

    Lung perfusion imaging 81Krm Aqueous solution 6000

    99Tc(m) Human albumin 100

    (macroagregate or

    microsphere)

    Lung perfusion imaging 99Tc(m) Human albumin 160

    (with venography) (macroagregate or

    microsphere)

    Lung perfusion studies 133Xe Isotonic solution 200

    127Xe Isotonic chloride solution 200

    Lung imaging (SPECT) 99Tc Macroaggregated albumin 200

    (MAA)

    Liver and spleen

    Liver and spleen imaging 99Tc(m) Labelled coloid 80

    Functional biliary system 99Tc(m) Iminodiacetates and 150

    imaging equivalent agents

    Spleen imaging 99Tc(m) Labelled denaturated red 100

    blood cells

    Liver imaging (SPECT) 99Tc(m) Labelled coloid 200

    Kardiovasküler

    First pass blood flow studies 99Tc(m) TcO-/4 800

    99Tc(m) DTPA 800

    99Tc(m) Macroaggregated globulin 400

    3

    Blood pool imaging 99Tc(m) Human albumin complex 40

    Cardiac and vascular 99Tc(m) Human albumin complex 800

    imaging/probe studies

    Myocardial imaging/probe 99Tc(m) Labelled normal red blood 800

    studies cells

    Myocardial imaging 99Tc(m) Phosponate and phosphate 600

    compounds

    Myocardial imaging 99Tc(m) Isonitriles 300

    (SPECT) 201Tl Chloride 100

    99Tc(m) Phosphonate and 800

    phosphate compounds

    99Tc(m) Isonitriles 600

    Stomach,

    gastrointestinal tract

    Stomach/salivary gland 99Tc(m) TcO-/4 40

    imaging

    Meckel's diverticulum 99Tc(m) TcO-/4 400

    imaging

    Gastrointestinal bleeding 99Tc(m) Labelled colloid 400

    99Tc(m) Labelled normal red blood 400

    cells

    Oesophalgeal transit and 99Tc(m) Labelled colloid 40

    reflux

    99Tc(m) Non-absorbable 40

    compounds

    Gastric emtying 99Tc(m) Non-absorbable 12

    compounds

    111In Non-absorbable 12

    compounds

    113Inm Non-absorbable 12

    compounds

    Böbrek, üriner sistem ve

    adrenaller

    Renal imaging 99Tc(m) Dimercaptosuccinic acid 160

    Renal imaging/renography 99Tc(m) DTPA, gluconate and 350

    glucoheptonate

    99Tc(m) Macroaggregated globulin 100

    3

    123I O-iodohippurate 20

    Adrenal görüntüleme 75Se Selenorcholesterol 8

    Çeşitli

    Tümör yada abse 67Ga Citrate 300

    görüntüleme

    201Tl Chloride 100

    Tümör görüntüleme 99Tc(m) Dimercaptosuccinic acid 400

    Neuroectodermal tumor 123I Meta-iodo-benzyl 400

    imaging guanidine

    123I Meta-iodo-benzil guanidine 20

    Lenf nodu görüntüleme 99Tc(m) Labelled colloid 80

    Abse görüntüleme 99Tc(m) Exametazime labelled 400

    white cells

    111In Labelled white cells 20

    Tromboz görüntüleme 111In Labelled platelets 20

    --------------------------------------------------------------------------

    (a) Bazı ülkelerde bazı bileşikler kullanılmamaktadır.

    (b) Bazı ülkelerde tipik değerler çizelgede belirtilen

    değerlerden daha düşüktür.

    EK-V

    I-131 ile TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TABURCU EDİLME KOŞULLARI

    I-131 uygulanarak ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların taburcu

    edilebilmeleri için belli önlemlerin alınması gerekir.

    I-131 tedavisi alan hastalar vücutlarında kalacak olan aktivite düzeyi

    TAEK mevzuatında belirlenen taburcu edilme limit değerlerinin altına düştükten

    sonra taburcu edilebilirler.

    Hasta taburcu edilmeden önce hekim hastada kalan aktivite miktarının ve

    ayakta duran hastadan 1 metre mesafede ve karın hizasındaki doz hızının

    müsaade edilen seviyeleri aşmadığından emin olmalıdır. Ölçüm sonuçları

    kaydedilmelidir.

    Tedaviyi uygulayacak hekim hastayı tedaviye başlamadan önce, hasta ve

    hasta yakınlarına radyasyon korunması ile ilgili alınacak önlemleri açıklayan

    sözlü ve yazılı talimatlar vermelidir. Hekim, hastanın hastaneden evine gidiş

    koşulları, evinde yaşayan yakınlarının sayısı ve yaşları, oda, banyo, tuvalet

    sayısı vs gibi evindeki kullanılabilir yaşam alanları, evde bulunan sıhhi

    tesisatların kalitesi, ana borularının kanalizasyona bağlantısı gibi hastanın

    yaşam koşulları ilgili ayrıntıları hasta ve yakınları ile görüşmeli, hastada

    kalan radyoaktivite miktarı, hastanın fiziksel, sosyoekonomik durumu ve yaşam

    koşullarını göz önüne alarak her hasta için özel olarak talimatları

    belirlemeli ve hasta ve hasta yakınlarına bu talimatlara uyulmasının önemini

    açıklamalıdır.

    Hekim; talimatların iyice anlaşıldığından emin olmalı ve talimatlara

    hastane dışında uyulacağına dair hasta veya yakınlarından güvence almalıdır.

    Bilgiler hastanın tıbbi kayıtlarına talimatların içeriği ile birlikte

    işlenmelidir.

    Kendine bakamayacak durumdaki hastalar, işbirliğine açık olmayan hastalar,

    idrarını tutamayan veya kusmaya eğilimli hastalar ve benzer gibi özel

    durumlarda talimatlar daha özenli hazırlanmalıdır.

    Hastanın yanlış bilgi vermesi durumunda hekim sorumlu değildir.

    Aktiviteden etkin doza ve etkin dozdan aktiviteye dönüşüm için aşağıdaki

    tablodan yararlanılır.

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Hastadan 1 metre uzaklıkta

    Kalan aktivite miktarı

    Talimatlar için tavsiye edilen zaman dilimi

    Etkin doz hızı

    1 metrede ()Sv h-1

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    40

    800 MBq

    3 hafta

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    30

    600 MBq

    2.5 hafta

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    20

    400 MBq

    2 hafta

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    10

    200 MBq

    1 hafta

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    5

    100 MBq

    3 gün

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    3

    60 MBq

    24 saat

    +-----------------------------------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    I-131 tedavisi gören hastaların mesai arkadaşlarına vereceği radyasyon

    dozlarını 0.3 mSv değerinde tutabilmek için işe başlamadan önce geçirmeleri

    gereken süreyi belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

    +---------------------------------------+---------------------+-----------------------+----------------------------------+------------------------------------+

    Saat/Gün

    200 MBq

    400 MBq

    600 MBq

    800 MBq

    +---------------------------------------+---------------------+-----------------------+----------------------------------+------------------------------------+

    1 metrede 8 saat

    4

    10

    13

    15

    +---------------------------------------+---------------------+-----------------------+----------------------------------+------------------------------------+

    1 metrede 4 saat

    --

    4

    8

    10

    +---------------------------------------+---------------------+-----------------------+----------------------------------+------------------------------------+

    2 metrede 8 saat

    --

    --

    3

    4

    +---------------------------------------+---------------------+-----------------------+----------------------------------+------------------------------------+

    Tablodaki değerler haftada 5 gün çalışılacağı kabul edilerek hesaplanmıştır.

    KISITLAMALAR

    İYOT-131 VERİLMİŞ HASTA

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    HASTAYA VERİLMİŞ OLAN AKTİVİTE (MBq)

    +-------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+

    KISITLAMANIN ŞEKLİ

    30-200

    200-400

    400-600

    600-800

    +-------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+

    KISITLAMA SÜRESİ (GÜN)

    +-------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+

    I) Çok kısa süreler dışında ev halkından

    en az 1 (bir) m uzaklıkta durun

    5

    9

    12

    14

    +-------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+

    II) Ev halkıyla günde 15 dakikadan daha

    fazla süreyle yakın temasta (sarılmak,

    kucaklaşmak gibi) bulunmayın, yatağınızı

    ayırın.

    15

    21

    25

    27

    +-------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+

    III) Ev halkı dışındaki yetişkin kişilere 1

    (bir) metreden kısa mesafede günde 3

    (üç) saatten fazla durmayın.

    --

    ---

    ----

    1

    +-------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------+-----------------+

    NOT: Zorunlu hallerde, 30-200 MBq aktivite bulunması durumunda, çocuklar ile ilk 5 gün süresince çok kısa

    sürelerle, sonraki 10 gün için günde en fazla 15 dakikalık süreyle günde en fazla 15 dakika yakın temasta

    bulunulabilir.

    III sıra, hasta ile sadece bir kez karşılaşma olasılığı olan kişiler içindir.

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    +---------------------+---------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+----------------------------------------+

    Aktivite

    Toplu Taşım Araçlarıyla

    İşe Ara

    Eşinden Ayrı Yatma

    Çocuklarla Yakın

    (MBq)

    Seyahat (gün/saat)

    Verme Süresi

    Temasta Bulunma

    +---------------------+-----------------+---------------+-------------------------+--------------------+--------------+----------------+------------+----------+

    Hamilelik

    Hamilelik

    2 Yaş

    2-5 yaş

    5-11

    varsa

    yoksa

    gün

    gün

    yaş

    Saat

    saat

    gün

    gün

    gün

    gün

    +---------------------+-----------------+---------------+-------------------------+--------------------+--------------+----------------+------------+----------+

    200

    3.5

    24

    0

    15

    1

    15

    11

    5

    +---------------------+-----------------+---------------+-------------------------+--------------------+--------------+----------------+------------+----------+

    400

    1.5

    14

    3

    20

    8

    21

    16

    11

    +---------------------+-----------------+---------------+-------------------------+--------------------+--------------+----------------+------------+----------+

    600

    1

    9

    6

    24

    11

    25

    20

    14

    +---------------------+-----------------+---------------+-------------------------+--------------------+--------------+----------------+------------+----------+

    800

    0.5

    7

    8

    26

    13

    27

    22

    16

    +---------------------+-----------------+---------------+-------------------------+--------------------+--------------+----------------+------------+----------+

    EK-VI

    HASTAYA VERİLECEK YAZILI TALİMATLAR İÇİN ÖRNEK

    1) Bilgi formu aşağıdaki formata uygun şekilde düzenlenerek hastaya verilmelidir.

    Hastanenin Adı:

    Adresi:

    Hasta Adı:

    Yaşı:

    Cinsiyeti:

    Tedavi Şekli:

    Adres:

    Telefon:

    -------- hastalığının tedavisi için -------- radyoaktif maddesi almış

    bulunuyorsunuz. Radyoaktif maddelerin büyük bir kısmı dışkı ve idrarla, bir

    kısmı da tükürük ve ter gibi vücut sıvılarıyla vücudunuzdan atılır. Ayrıca

    radyoaktif madde miktarı radyoaktif bozunum sonucu zamanla azalacak ve

    tükenecektir. Her durumda radyoaktif madde --- ----- (gün, ay) süre ile

    vücudunuzda kalacak ve çevrenizde bulunanlar radyasyona maruz kalacaktır. Size

    verilen sürede aşağıda verilen tavsiyelere uymak zorundasınız. Çevrenizde

    bulunan akrabalarınızı, yakınlarınızı, arkadaşlarınızı, iş arkadaşlarınızı ve

    diğer kişileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

    Almış olduğunuz radyoaktif maddeden dolayı yakınınızda bulunan kişiler hem

    vücudunuzdaki maddenin sebep olacağı dış ışınlanmadan hem de vücudunuzdaki

    maddenin idrar, ter, tükürük gibi vücut sıvılarınızla atılmasından dolayı

    oluşabilecek bulaşmalardan radyasyonun etkilerine maruz kalabilirler.

    Tedavinizden sonra diğer insanların gereksiz radyasyon ışınlanması

    olasılığını önlemek için üç temel kural vardır:

    a) Mesafe: Radyasyon artan uzaklıkla azalacağından çevrenizdeki kişilerle

    aranızda mümkün olduğunca çok mesafe bırakın.

    b) Zaman: Diğer insanların radyasyonla ışınlanması sizin yanınızda ne

    kadar süre kaldıklarına bağlıdır. Bu nedenle, diğer insanlarla uzun süre bir

    arada bulunmaktan kaçının.

    c) Temizlik: Temizlik kurallarına uyulması radyoaktif maddelerin başka

    eşya ve kişilere bulaşma olasılığını azaltır. Temizlik kurallarına dikkat

    edin.

    1) Hastane çıkışında ........... saat süresince kesinlikle toplu taşıma

    araçlarına binmeyin. Taksi veya özel arabayla yolculuk edebilirsiniz ancak

    aracın arkasında ve sürücüden en uzak tarafta oturun. Aynı sürücü ile

    ..........(2) saatten fazla yolculuk etmeyin. İlk hafta süresince, toplu

    taşıma araçlarıyla yolculuk yapmak zorunda kalırsanız yolculuk süresi

    ........(2) saati aşmamalıdır. Diğer yolcuların radyasyona daha az maruz

    kalmasını sağlamak için gerekli önlemleri alın. Örneğin sürekli olarak aynı

    yolcunun yanında oturmayın, belli sürelerle yer değiştirin. Eğer boş yer varsa

    diğer yolculardan en uzak yere oturun.

    2) Evde ve işte çevrenizde bulunan kişilerden mümkün olduğunca uzak durun.

    Çevrenizdeki kişilerle aranızda en az 1 metre mesafe bırakın ve 1 saatten

    fazla bir arada kalmayın. Daha uzun süre bir arada bulunmanız gerektiğinde

    aranızda en az 2 metre mesafe bırakın.

    3) Bebekler ve 10 yaşından küçük çocuklarla yakın temasta bulunmayın.

    Onlara sarılmayın ve kucaklamayın. Çocuklar radyasyona karşı yetişkinlere

    kıyasla daha hassastır.

    4) Küçük çocuklarınız varsa doktorunuzdan özel bilgi isteyin. Çocuğunuzu

    kucağınızda tutmayın, yemek yedirmeyin, bezini değiştirmeyin vb. Belli bir

    süre onlara bir başkasının bakmasını sağlayın.

    5) Eğer emziriyorsanız süt vermeyi kesin.

    6) Hamile kadınların yanında durmayın.

    7) ------ ay süre ile hamile kalmayın veya hamile bırakmayın.

    8) Eşinizle yakın münasebetiniz yarım saatten fazla olmamalıdır. Aynı

    yatakta yatmayın. Yatarken aranızda duvar olsa bile en az 2 metre mesafe

    bırakın.

    9) 60 yaşından yaşlı kimseler için radyasyondan etkilenme riski düşüktür.

    Bu yaştaki yakınlarınız için radyasyon korunma önlemleri alınması gerekmez.

    10) Birkaç saatlik kısa süreli ziyaretçi kabul edebilirsiniz.

    Ziyaretçilerle aranızda en az 2 metre mesafe bırakın. Çocuk ve hamile

    ziyaretçi kabul etmeyin.

    11) Tedaviden sonra işinize dönmek zorunda kalırsanız mesai arkadaşınızla

    uzun süre bir arada kalmayın. İşvereninizi durumunuz hakkında bilgilendirin.

    12) Özellikle küçük çocuklarla bir arada olmanızı gerektiren işte

    çalışıyorsanız işinize ara verin. (Öğretmen, çocuk bakıcısı vb)

    13) Radyasyona duyarlı bir işte çalışıyorsanız işinize ara verin.

    (Fotoğrafçılık, RIA laboratuarı görevlisi vb)

    14) Sinema, tiyatro, konser ve benzeri kalabalık mekanlara gitmeyin.

    15) Mümkünse başkalarının kullandığı tuvaleti kullanmayın. Alaturka

    tuvalet kullanmayın. Temizlik kurallarına dikkat edin ve idrarınızı oturarak

    yapın. İdrarınızın etrafa sıçramasını engelleyin. Temizlenirken tuvalet kağıdı

    kullanın. Tuvalet kağıtlarını çöpte biriktirmeyin, tuvalete atın ve tuvaleti

    bol su dökerek temizleyin. Ellerinizi her hangi bir yere dokunmadan bol su ve

    sabunla yıkayın. Lavaboyu bol su ile durulayın.

    16) Kullandığınız sabun, diş fırçası ve havlunuzu ayırın. İç

    çamaşırlarınızı ve yatak takımlarınızı diğer çamaşırlardan ayrı yıkayın bol su

    ile durulayın.

    17) Kullandığınız kaşık, çatal, bıçak, tabak ve bardak gibi eşyalarınızın

    başkaları tarafından kullanılmasını engelleyin ve bol su ile ayrı olarak

    yıkayın.

    18) Doktorunuzdan, size yakın temasta olan ve çevrenizdeki diğer kişilerin

    gereksiz radyasyondan korunmalarını sağlamak için gerekli tüm tavsiyeleri

    isteyin. Tüm şüphelerinizi giderin ve soru sormaktan çekinmeyin.

    19) Eğer beklenmedik bir şekilde, diş tedavileri de dahil olmak üzere,

    başka bir hastalık sebebiyle herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmek zorunda

    kalırsanız, sizinle ilgilenecek personele yakın zamanda radyoaktif iyot

    tedavisi gördüğünüzü bildirin. (Tedaviyi gördüğünüz aynı hastaneye gitseniz

    bile bu geçerlidir.)

    20) Herhangi bir konuda merak ettiğiniz veya şüphelendiğiniz bir durum

    olursa sizi tedavi eden doktorunuzu arayın.

    Sorumlu Hekim: Hekimin İmzası:

    Tarih:

    Saat:

    Tel:

    Mevzuat Kanunlar