MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/04/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24012

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görevli personelin görevde yükselebilmelerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görevli olan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacak personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarında uygulanacak kurallar, yöntem ve koşullarla bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

    Ancak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 36/A maddesinin 11 inci fıkrasında sayılanlardan Başmüfettiş ile Müfettiş ve Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2) ve (3) üncü fıkralarında sayılanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden

    a) İdare : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

    b) Yönetmelik : Bu Yönetmeliği,

    c) Personel : İdare Merkez ve Taşra personelini,

    d) Görev : Bu Yönetmelikte sayılan görevleri,

    e) Görevde Yükselme : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden Yönetmeliğin 5 inci maddesinde (a bendinin (1), (2) ve (3) üncü fıkraları hariç) sayılan kadrolara aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

    f) Üst Görev : 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    g) Alt Görev : 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    h) (Mülga bend: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./1. md.)

    ı) (Mülga bend: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./1. md.)

    i) İdare Hizmeti : Görevde yükselme suretiyle atanacakların İdare kadrolarında fiilen çalıştıkları süreleri,

    j) Hizmet Süresi : Görevde yükselme suretiyle atanacakların 657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre İdarede ve diğer kamu kuruluşlarının kadrolarında aylıksız izin süreleri hariç, fiilen çalıştıkları süreler ile askerlikte geçen süreleri, ifade eder.

    Hizmet Grupları

    Madde 5 - İdare kadroları görevler ve bu görevlerin gerektirdiği nitelikler dikkate alınarak aşağıda gösterilen ana hizmet gruplarına, ana hizmet grupları da kendi içlerinde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu

    1 - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi,

    2 - Genel Müdür Yardımcısı,

    3 - Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,

    4 - Şube Müdürü,

    5 - Şef.

    b) Avukatlık Hizmetleri Grubu

    Hukuk Müşaviri, Avukat.

    c) Araştırma, Planlama, Eğitim ve Meslek Hizmetleri Grubu

    1 - APK Uzmanı,

    2 - Araştırmacı,

    3 - Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi.

    d) Teknik Hizmetler Grubu

    1 - Mühendis, Mimar,

    2 - Tekniker,

    3 - Teknisyen.

    e) Sağlık Hizmetleri Grubu

    1 - Daire Tabibi, Diş Tabibi, Diyetisyen,

    2 - Hemşire.

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

    1 - Programcı, Programcı Yardımcısı,

    2 - Bilgisayar İşletmeni,

    3 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

    g) Sivil Savunma Hizmetleri Grubu

    1 - Sivil Savunma Uzmanı,

    2 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    h) Büro Hizmetleri Grubu

    Memur, Bilet Kontrol Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Tahsildar, Sekreter, Şoför, Ambar Memuru.

    Daire Başkanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler

    Madde 6 - Daire Başkanı Kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    b) (Değişik bend: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./2. md.) İdarenin Hukuk Müşaviri, Başmüfettiş, Müfettiş, Şube Müdürü, APK Uzmanı, Avukat, Mühendis kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

    c) En az on yıl hizmet süresi bulunmak,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendlerine göre ceza almamış olmak,

    e) Son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması en az 70 olmak,

    f) Diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda; yukarıda sayılan nitelikleri taşımak kaydıyla, (b) bendinde sayılan ünvanlarda en az üç yıl çalışmış olmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

    Genel Şartlar

    Madde 7 - Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle atanacak personelin;

    a) Sınava girecekleri kadro için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımaları,

    b) Son üç yıla ait sicil raporlarının olumlu ve üç yıllık ortalamasının en az 70 puan olması,

    c) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olması.

    Özel Şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki genel şartları taşımak kaydıyla aşağıdaki özel şartlar da aranır.

    1) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az 4 yıllık yüksekokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

       b) (Değişik alt bend: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./3. md.) Şef, Programcı, Tekniker veya Çocuk Gelişimcisi olarak en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

       c) İdarede en az 2 yıl çalışmış olmak, 10 yıl toplam hizmeti bulunmak,

       d) (Mülga alt bend: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./3. md.)

    2) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       a) Merkezde en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       b) Taşrada en az lise ve dengi okul mezunu olmak,

       c) En az 2 yılı İdarede geçmiş olmak koşuluyla, aday memurlukta geçen süreler dahil olmak üzere, lise ve dengi okul mezunları için en az 6 yıl; önlisans seviyesinde yüksek öğrenim görenler için 5 yıl; lisans seviyesinde yüksek öğrenim görenler için 3 yıl fiilen çalışmış bulunmak,

       d) (Değişik alt bend: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./3. md.) Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan unvanlardan Bilgisayar İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Teknisyen, Hemşire, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Tahsildar, Sekreter, Şoför, Ambar Memuru unvanlarında bulunmak.

    3) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       a) Avukat olarak 10 yıl hizmeti olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl çalışmış bulunmak.

    4) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

       a) Avukat ruhsatnamesi almış olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl çalışmış olmak, ancak İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacaklarda 2 yılı avukatlıkta geçmesi koşuluyla en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    5) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

       b) İdarede en az 3 yıl Şef olarak çalışmış olmak,

       c) Toplam 10 yıl hizmeti olmak.

    6) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az 2 yıllık yüksek öğrenimin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       b) İdarede 2 yıl çocuk eğitimcisi olarak çalışmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 2 yıl çocuk gelişimcisi olarak çalışmış bulunmak.

    7) Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olması, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 2 yıl çocuk eğitimcisi olarak çalışmış bulunmak.

    8) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

    24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarına sahip olmak.

    9) Mühendislik ve Mimarlık kadrosuna atanabilmek için;

       a) Mühendislik veya Mimarlık Fakültesi mezunu olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    10) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       a) Yüksek okulların ilgili bölümlerinden Tekniker ünvanı ile mezun olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    11) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

       a) Meslek lisesi mezunu olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    12) Daire Tabibi, Diş tabibi, Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

       a) Fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda 2 yılı sözkonusu görevlerde geçmesi koşuluyla en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    13) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda 2 yılı hemşire kadrosunda geçmesi koşuluyla en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    14) Programcı ve Programcı Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda 2 yılı sözkonusu kadrolarda geçmesi koşuluyla en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    15) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda 2 yılı Bilgisayar İşletmeni kadrosunda geçmesi koşuluyla en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    16) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda 2 yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda geçmesi koşuluyla en az 5 yıl toplam hizmeti olmak.

    17) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       a) 24/10/1961 tarih ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuata göre atanma şartlarına sahip olmak.

    18) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 2 yıl toplam hizmeti olmak,

       c) Muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak,

       d) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun ve diğer ilgili mevzuat şartlarını taşımak.

    19) Memur, Tahsildar, Bilet Kontrol Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       b) En az 2 yıl hizmeti olmak.

    20) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az ortaokul mezunu olmak,

       b) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak, İdare personelinden başvuru olmaması halinde diğer kamu kuruluşlarından naklen atanacaklarda en az 2 yıl toplam hizmeti olmak,

       c) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

       d) İdarece yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak, şarttır.

    (Mülga fıkra: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./3. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme Eğitimi

    Madde 9 - (Değişik madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./4. md.)

    Yönetmelik kapsamında bulunan İdare personelinin Görevde Yükselme Sınavlarına girebilmeleri için atanacakları görevin özelliklerine göre en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek Görevde Yükselme Eğitiminin tamamına katılmaları şarttır.

    Duyuru

    Madde 10 - Atama yapılacak boş kadroların ünvanı, derecesi, sayısı, birimi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, en son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve zaman son başvuru süresinin bitiminden en az 1 ay önce merkez ve taşra teşkilatına duyurulur.

    Başvuru

    Madde 11 - Sınav duyurusunun yapılmasını müteakip, durumları aranılan şartlara uygun personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden sınava girmek istediklerini belirten dilekçelerini birimlerine verirler. Birim amirleri de başvuru dilekçelerini bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderirler.

    Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir. Uygun görülmeyenlere durum yazı ile bildirilir. İnceleme sonucunda uygun görülen adaylardan görevde yükselme eğitimine kabul edilerek eğitim sonunda başarılı olanlara fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" gönderilir.

    Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

    Madde 12 - Görevde yükselme sınavına girecek olanlar atanmak istedikleri kadro için gerekli olan şartları taşımaları kaydıyla sınavdan önce İdarece bu kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine tabi tutulurlar. Ancak bu eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının iki katını geçemez. (Mülga cümle: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./5. md.)

    Eğitime alınmak için başvuranların sayısı boş kadro sayısının iki katını geçtiği takdirde;

    a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, öncelikle öğrenim süresi fazla olanlar tercih edilmek suretiyle seçim yapılır. Bu seçim sonunda da eğitime alınacakların sayısının boş kadro sayısının 2 katından fazla olması halinde İdaredeki hizmeti fazla olanlar, eşitliğin devamı halinde ise disiplin cezasına ve sicil notlarına bakılır.

    b) Veya sınav kurulu tarafından ön eleme yazılı sınavı yapılmak suretiyle eğitime alınacaklar, boş kadro sayısının iki katına indirilir.

    İdareye başka kurumlardan naklen atama yoluyla gelenler ile İdare içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitim almış olanların hakları saklıdır.

    (Mülga fıkra: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./5. md.)

    Görevde Yükselme Eğitiminin Düzenlenmesi

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitim programları İdare tarafından sadece İdare personeli için düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından müşterek olarak görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

    Eğitimler, Genel Müdürlüğün onayını müteakip Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimine alınanların eğitime devam etmeleri zorunludur. Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir özüre dayansa bile, eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir. (Mülga cümle: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./5. md.)

    Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

    Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) İdare ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler, İdare ile ilgili karar, genelge ve emirler, sevk ve idarecilik ile ilgili genel bilgiler, İdare hizmetleri ile ilgili işlemler.

    Düzenlenecek görevde yükselme eğitiminde ve bu eğitim sonucu yapılacak sınavlarda bu maddenin (g) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soru ağırlığı %70 olacaktır.

    Görevde Yükselme Eğitimi Sonunda Başarı

    Madde 15 - (Mülga madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./5. md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları ve Atama

    Sınav Açılması ve Şartları

    Madde 16 - (Mülga madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./5. md.)

    Sınavın Şekli

    Madde 17 - (Değişik madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./6. md.)

    Görevde Yükselme Eğitimi Programına katılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak Görevde Yükselme Sınavına tabi tutulurlar.

    Bu Sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav Kurulu

    Madde 18 - (Değişik madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./7. md.)

    Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği 1 Genel Müdür Yardımcısı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve yine Genel Müdürce seçilecek 3 üye olmak üzere 1 başkan ve 4 üyeden oluşur.

    Sınav Kurulu başkan ve üyeleri ile eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 19 - (Değişik madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./8. md.)

    Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    Sınavların Yürütülmesi

    Madde 20 - Yazılı sınavlar, sınavı gerçekleştirecek olan ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ile sınav kurulu tarafından müştereken yürütülür.

    Tutanaklar

    Madde 21 - (Mülga madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./9. md.)

    Sınavların Geçersiz Sayılması

    Madde 22 - (Mülga madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./9. md.)

    Değerlendirme ve Başarı Notu Listesi

    Madde 23 - (Mülga madde: 23/06/2001 - 24441 S. R.G. Yön./9. md.)

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 24 - Yazılı Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sınav bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde, Sözlü Sınav sonuçları ise sınav bitim tarihinden itibaren 2 gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 25 - Sınava katılanlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye duyurulmasından itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç on gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı Kazananların Atanması

    Madde 26 - Sınavı kazananların atamaları duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 27 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise sınav tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Kazanılmış Haklar

    Madde 28 - Yönetmelikte sayılan görev ünvanlarına Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Naklen Atamalar

    Madde 29 - Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda görevli personel, İdarede bir göreve aynı ünvanla naklen atanabilir. Bunların atanmış oldukları görev aşamasından daha üst görevlere yükselebilmeleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü İdareye naklen atananlar için de uygulanır.

    Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

    Madde 30 - İdare, gerekli koşulları taşıyan ve atanacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet memurlarının görevde yükselme esaslarına dair 15/03/1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Özelleştirilen Kuruluşlardan Atanma

    Madde 32 - 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi uyarınca; 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    18/04/1999 tarihinde İdarede görevde bulunan ve 2 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olan personel de 6 ncı madde ile 8 inci maddenin (1) ve (5) inci bentlerinde belirtilen görevlere atanabilirler.

    Geçici Madde 2 - İdarece bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılan sınavlar sonucunda başarı gösterip kadrosuzluk nedeniyle ilgili kadrolara atamaları yapılamayan personelin kazanılmış hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar