MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24021

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim-öğretim görmelerini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, taşımalı ilköğretim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 18/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

    b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

    c) Milli Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

    d) İlköğretim Okulu: Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim gördükleri ve öğretim süresi sekiz yıl olan ilköğretim okulunu,

    e) Birleştirilmiş Sınıf: Birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen tarafından okutulan birden fazla sınıfı,

    f) Taşımalı İlköğretim: İlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim-öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,

    g) Taşıma Merkezi İlköğretim Okulu: Çevredeki yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim okullarını,

    h) Öğrencisi Taşınan Yerleşim Birimi: Öğrencileri taşıma kapsamına alınan köy ve köy altı yerleşim birimini,

    ı) Öğrencisi Taşınan Okul: Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı taşıma kapsamına alınan ilköğretim okulunu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Planlama, Değerlendirme Komisyonu, Görevleri ve Uygulama

    Planlama

    Madde 5 - İl ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim okullarının seçimi ve planlaması için "Planlama Komisyonu" kurulur.

    Planlama Komisyonu

    Madde 6 - (Değişik madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/2.mad.)

    (1) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürü olmak üzere beş ilköğretim okulu müdüründen oluşur.

       (2) Komisyon, Şubat ayının ikinci haftasında toplanır.

       (3) Kendi bölgelerindeki taşımalı ilköğretim uygulamaları ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere il millî eğitim müdürü tarafından en az bir ilköğretim müfettişi toplantılara katılmak üzere görevlendirilir.

       (4) İhtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin köy muhtarları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri alınmak üzere toplantıya davet edilebilir.

    Planlama Komisyonunun Görevleri

    Madde 7 - Komisyonun görevleri şunlardır:

    a) (Değişik fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/3.mad.) Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip değerlendirmek.

    b) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleşim birimleri ile öğrenci sayılarını tespit etmek.

    c) Öğrenci sayısına ve ulaşım şartlarına göre öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi ilköğretim okullarını tespit etmek.

    d) (Değişik fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/3.mad.) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin merkez ilköğretim okullarına uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ilköğretim haritalarını (A4 ebatında) hazırlatmak ve e-okul sistemine aktarmak.

    e) Her merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak; öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek.

    f) (Değişik bend: 27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./1.mad) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek.

    g) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan okulların bina ve tesisleri ile ders araçları ve demirbaşlarının öncelikle merkez ilköğretim okullarının ihtiyaçları giderilmek amacıyla milli eğitim müdürüne öneride bulunmak.

    h) (Değişik fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/3.mad.) Mart ayının son haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğüne sunmak.

    ı) (Ek bent: 17/08/2000 - 24143 R.G) Taşıma planlamasında, Bakanlıkça illere tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması durumunda gerekli ödeneğin sağlanması için mahalli idarelerin kaynakları ile diğer kaynakları değerlendirmek.

    ı) (Ek fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/3.mad.) Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimleri ile okullardaki öğrenciler, öncelikle 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak.

    Taşıma Merkezi İlköğretim Okulunun Özellikleri

    Madde 8 - Merkez ilköğretim okulunun seçiminde şu özellikler aranır:

    a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezi durumda olması.

    b) Bünyesinde en az sekiz dersliğin bulunması veya fiziki kapasitenin sekiz yıllık zorunlu ilköğretime yeterli olması.

    c) Merkez ilköğretim okulunun bulunduğu yerleşim biriminin çevre köylerle ulaşım olanaklarına sahip gelişmeye uygun ve nüfusunun artıyor olması.

    d) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması.

    e) Sosyal ve kültürel etkinliklere uygun ortamların bulunması.

    f) (Ek bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/4.mad.) Zorunlu sebepler dışında yatılı ilköğretim bölge okulları ile ikili öğretim yapan ilköğretim okullarının taşıma merkezi ilköğretim okulu olarak seçilmemesi.

    Öğrencisi Taşınacak Okul ve Yerleşim Biriminin Özellikleri

    Madde 9 - (Değişik madde: 27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./2.mad)

    (Mülga fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/5.mad.)    

    Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde;

    a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması,

    b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması,

    c) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısının 10 dan az olması,

    d) Yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflar için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 60'tan az olması,

    e) (Değişik bend: 25/04/2005 - 25796 S.R.G. Yön/1.mad) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklığının iklim şartları ve yol güvenliğine göre en az 2 km olması esastır. Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5 km'ye kadar indirilmesine Planlama Komisyonu karar verebilir.

    f) (Ek bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/5.mad.) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinin belediye sınırları içerisinde bulunmaması.

    Değerlendirme

    Madde 10 - Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve ilçeler arasında eşgüdümü sağlamak üzere "Değerlendirme Komisyonu" kurulur.

    Değerlendirme Komisyonu

    Madde 11 - (Değişik madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/6.mad.)

    (1) İl millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında taşımalı ilköğretim uygulamasından sorumlu şube müdürü, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısından oluşur. Komisyon, Nisan ayının son haftasında toplanır.

       (2) İhtiyaç duyulması hâlinde diğer birimlerden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

    Komisyonun Görevleri

    Madde 12 - Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) İlçelerin taşımalı ilköğretim planlama raporlarını inceleyerek Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taşınan okul ve yerleşim birimleri ile taşıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak.

    b) Başka bir ilçedeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini planlamak.

    c) Taşıma kapsamından çıkartılan ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazırlanması için milli eğitim müdürüne bildirmek.

    d) Başka bir ildeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eşgüdümün sağlanması için il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

    e) İl düzeyinde taşımalı ilköğretimin planlamasını Taşımalı İlköğretim Bilgi Formuna (Ek-1) göre hazırlayıp valilik onayına sunulmak üzere il milli eğitim müdürüne bildirmek.

    Uygulama

    Madde 13 - Yapılan planlama sonucu taşımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ile merkez ilköğretim okulları, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir öğretim yılı geçerlidir.

    (Değişik fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/7.mad.) İl millî eğitim müdürlüğü, Mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) bir örneğini İlköğretim Genel Müdürlüğüne, bir örneğini ihale işlemleri takip edilmek üzere ilçe milli eğitim müdürlüğüne, bir örneği de ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili daireye gönderir.

    Merkez İlköğretim Okulu Müdürünün Görevleri

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/8.mad.) Merkez ilköğretim okulu müdürünün taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/8.mad.) Okulun fiziki durumuna göre taşımalı ilköğretim kapsamında okuluna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek şubat ayının ikinci haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

    b) Taşıma yoluyla okula gelen öğrencilerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt ve kabullerini yapmak.

    c) Taşınan öğrenciler ile merkez okuldaki öğrencilerin birlikte eğitim-öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.

    d) Taşınacak öğrencilerin geliş-gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek.

    e) Taşınan öğrencilerin, yeterli sayıda öğretmeni bulunmayan ilköğretim okullarından geldikleri dikkate alınarak yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri almak.

    f) (Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/8.mad.) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

    g) Merkez okullarda yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de olanaklar ölçüsünde yapmak.

    h) Taşınan öğrencilerin velileri ve köy muhtarları ile yakın ilişkide bulunarak okulla iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

    ı) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol etmek.

    i) (Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/8.mad.) Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek.   

    j) (Değişik bend:27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./3.mad;Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/8.mad.) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

    k) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plakasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek.

    l) Okul servis araçlarının arkasındaki "OKUL TAŞITI" tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde ilçe milli eğitim müdürlüğüne sürücü hatalarının bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak.

    m) Biri öğretim yılı başında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taşınan öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşlemleri

    Taşıma İhalesi

    Madde 15 - (Değişik madde:27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./4.mad) İhale işlemleri, yürürlükteki ihale mevzuatına göre yapılır.

    İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar

    Madde 16 - İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

    a) İhale sözleşmeleri ve şartnamelerle ilgili olarak merkez ilköğretim okulu müdürlerinin görüşleri de alınır.

    b) (Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/9.mad.) İhale işlemleri en geç Ağustos ayının ikinci haftasında bitirilir. Bu tarihten sonra sel, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlar dışında hiçbir şekilde ihale işlemlerine dair valilik onayı alınamaz ve taşıma ihalesi yapılamaz.

    c) (Değişik bend:27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./5.mad;Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/9.mad.) İlçe millî eğitim müdürlüğü, ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmeler ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderildikten sonra, Ağustos ayının en geç üçüncü haftasında, ihale sözleşmelerinin, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) ve Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunun (Ek-2) birer örneğini il millî eğitim müdürlüğü ile ilgili taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürlüklerine gönderir.

    d) (Değişik bend:27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./5.mad. ; Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/9.mad.) İl millî eğitim müdürlüğü, e-okul sistemindeki Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Eylül ayının en geç ikinci haftasında doldurarak onaylar.

    e) (Değişik bend:27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./5.mad.;Değişik bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/9.mad.) Taşımalı ilköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir.

    f) (Değişik bend: 25/04/2005 - 25796 S.R.G. Yön/2.mad) Normal öğretim yapan taşıma merkezi ilköğretim okuluna, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınamaz. Ancak, ikili öğretim yapan taşıma merkezi ilköğretim okuluna sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir.

    g) (Ek bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/9.mad.) Öğrenci taşımacılığının kara yolu ile yapılamadığı yerlerde valilik onayı alınarak deniz yolu ile de taşıma yapılabilir. Deniz yolu ile yapılacak taşımada Denizcilik Müsteşarlığınca yolcu taşınmak üzere belgelendirilmiş deniz araçları kullanılır. Taşıma yapacak deniz araçlarının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda öngörülen nitelikleri taşıması gerekir. Deniz araçlarında, bu Kanun uyarınca gerekli olan belge ve teknik teçhizatlar ile kişi başı TSE veya ISO onaylı ışıklı ve düdüklü çocuk can yeleği bulundurulur. Araçların ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunludur.

       ğ) (Ek bent: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/9.mad.) İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitim öğretimlerinin aksamaması için mülki amirlerce gerekli tedbirler alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Gelir ve Giderler

    Madde 17 - 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinde belirtilen gelirlerden taşımalı ilköğretim için ayrılan ödenekler, aynı kanunun ilgili maddeleri gereğince taşımalı ilköğretim giderlerinde kullanılır.

    Taşımalı ilköğretim için genel bütçeden ayrılan paydan gönderilerek özel idare bütçesine aktarılan ödenekler ile özel idare bütçesinden ayrılan paylar başka bir amaçla kullanılamaz. Artan miktar, taşımalı ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 18 - Taşımalı ilköğretim ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği gereğince milli eğitim müdürü, bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne görev verir.

    Madde 19 - (Değişik madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/10.mad.)

    Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler hakkında, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

    Madde 20 - (Değişik madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/11.mad.)

    Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okullarda bulunan ders araçları ile taşınır mallar, millî eğitim müdürlüğünce, merkez ilköğretim okullarına öncelik verilmek kaydıyla ihtiyacı olan ilköğretim okullarına 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre verilir. Öğrencisi taşınan okullardaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmî evrak merkez ilköğretim okuluna teslim edilerek muhafaza edilir.

    Madde 21 - (Değişik madde:27/02/2004-25386 S.R.G. Yön./6.mad) ğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim okullarının bina ve tesisleri, okulöncesi eğitim, halk eğitim ve diğer millî eğitim hizmetlerine, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre bakım, onarım ve işletme giderleri kullanıcı tarafından karşılanmak kaydıyla geçici olarak tahsis edilebilir.

    Boş kalan okul bina ve tesisleri ise bakımları yapılmak kaydıyla köy muhtarlıklarına teslim edilir."

    Madde 22 - Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı olarak herhangi bir ödemede bulunulması konusunda protokol yapılamaz.

    (Ek fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/12.mad.) Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere öğle yemeği verilir. Yemekler, yürürlükteki ihale mevzuatı hükümlerine göre satın alınır. Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlığa uygunluğuna gerekli özen gösterilir.

        (Ek fıkra: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/12.mad.) Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı hâlde planlanarak yapılan taşıma iş ve işlemleri ile öğrencilerin her türlü sorumluluğu, planlama ve değerlendirme komisyonlarına aittir.

    Madde 23 - Milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak okul servis aracı sürücülerini, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda düzenlenecek kurs ve seminerlerle eğitime alır.

    ALTINCI BÖLÜM : Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/14.mad.)

    Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/13.mad.)

    Taşımalı ilköğretim kapsamına girmeyen yerleşim birimlerindeki okulların; yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması ve öğrencilerin en yakın yatılı ilköğretim bölge okuluna yerleştirilememeleri durumunda, çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, taşımalı ilköğretim kapsamına alınırlar.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 25/04/2005 - 25796 S.R.G. Yön/3.mad;Mülga madde: 16/10/2009 - 27378 S.R.G Yön/14.mad.)

    Yürürlük

    Madde 24 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

   

   

    Mevzuat Kanunlar