OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği *1*

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24021

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, otomatik olmayan tartı aletlerinin sağlaması gereken metrolojik ve teknik şartlar ile muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan istisnalar hariç bütün otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan tanımlardan;

    a) Otomatik Olmayan Tartı Aleti: Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi tartma işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan tartı aletini,

    b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    c) Kanun : 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

    ifade eder.

    Bu Yönetmelikte bundan sonra "Otomatik Olmayan Tartı Aleti" tanımı yerine sadece "Tartı Aleti" ibaresi kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Piyasaya Arz ve Kullanıma Alma

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan tartı aletleri yurt dışından ithal edilemez, yurt içinde imal edilemez ve piyasaya sürülemez.

    Mecburi Standart Uygulaması

    Madde 6 - Yönetmelik kapsamındaki tartı aletleri metrolojik şartlar ve teknik özellikleri bakımından TS EN 45501 standardına uygun olmalıdır. Standarda uygunluk belgesi bulunan tartı aletlerinin metrolojik ve teknik özellikleri bakımından bu Yönetmeliğe uygun olduğu kabul edilir.

    Marka Kaydı ile Tip ve Sistem Onayı

    Madde 7 - Tartı aletlerinin marka kaydı ile tip ve sistem onaylarına ait işlemler, 21/02/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Damga Planı

    Madde 8 - İmal veya ithal edilen tüm tartı aletleri için bir damgalama planı verilmesi zorunludur. Damgalama işlemi bu plana göre yapılmalıdır.

    Muayeneler

    Madde 9 - Tartı aletlerinin Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen muayeneleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Metrolojik Şartlar ve Birimler

    Metrolojik Şartlar

    Madde 10 - İmal ve ithal edilen tartı aletleri metrolojik şartlar ve teknik özellikler bakımından TS EN 45501 standardına uygun olmalıdır.

    Birimler

    Madde 11 - Tartı aletleri, Uluslararası Birimler Sistemine ve Kütle Ölçülerinin İmalat, Muayene ve Damgalama Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olmalıdır.

    Ancak; kuyumculukta ve kıymetli taşların tartılmasında, Uluslararası Birimler Sistemi dışındaki birimler kullanılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 19/03/2003 - 25053 S. R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmelik hükümleri, 01/01/2004 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine, gerekse mecburi uygulamada bulunan Türk Standardlarına uygun üretilen ürünler piyasaya arzedilir.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik, 25/06/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar