YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24056

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Şirket: Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdür Yardımcısı: Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,

    d) Müdür: Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev ünvanları belirlenmiş teknik ve idari müdürlerini,

    e) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu: Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Teknik Müdür, İdari Müdür, Teknik Müdür Yardımcısı ve İdari Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 6 - Disiplin Kurulu: İdari Müdür başkanlığında, Teknik Müdür Yardımcısı, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Başmühendis ve Personel Şefi olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 7 - Genel Müdür, Şirkette görevli sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir. Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ana Teşekkül Personel Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Yeniköy Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

    Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Cetveli

    Birimleri ve Ünvanları      Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

          Genel Müdüre Doğrudan      Genel Müdür         -

    Bağlı Personel

    Genel Müdür Yardımcısına      Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür

    Bağlı Müdür - Koruma ve

    Güvenlik Amiri Tabip      Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür

    Genel Müdüre Doğrudan Bağlı   Müdür         Genel Müdür

    Müdürlük Personeli

    Müdüre Bağlı Personel      Müdür         Genel Müdür Yrd.

    Mevzuat Kanunlar