TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRE UZATIMI YÖNETMELİĞİ

   

    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24072

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Teşekküle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TEDAŞ Ana Statüsü ile verilen görevlerin yerine getirilmesi için satın alma, ihale veya emanet suretiyle yaptırılan iş ve sağlanan hizmet alımlarının ait oldukları sözleşmelerinde öngörülen sürelerde bitirilememesinden dolayı, süre uzatımı konusunun incelenmesinde ve değerlendirilmesinde uygulanacak esaslar ile süre uzatımı taleplerini incelemek üzere kurulacak komisyonların çalışma esaslarını, yetki ve görevlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra üniteleri ile müesseselerce satın alma, ihale veya emaneten yaptırılan iş ve hizmetlerin; ait olduğu sözleşmelerin öngördüğü sürelerde bitirilememesi halinde verilecek süre uzatımı nedenlerini, süre uzatımı talep şeklini, yetkili organlarca kabul ve onaylama şekil ve şartlarını kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin bazı maddelerini değiştiren 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 26/01/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sorumluluk

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren işler ve hizmetlerle ilgili her seviyedeki doğrudan uygulayıcı ve yönetici, Yönetmelik hükümlerinin aynen uygulanmasından sorumludur.

    Süre Uzatımı Prensipleri

    Madde 5 - Sözleşmelerin uygulanmasında; Teşekkülün yüklenicilerle olan iş ilişkilerinde hak ve nesafet kaidelerinin korunması, taraflara sözleşme dışı külfetler yüklenmemesi ve taahhütlerin süresinde yerine getirilmesi esastır.

    Ancak; Teşekkülün yaptıracağı iş, sağlayacağı hizmetlere ilişkin sözleşmelerde yer alan taahhütlerin icaplarına, yatırım faaliyetleri ve ekonomik konjonktür esaslarına, Teşekkülü ilgilendiren mevzuat ve teamüle göre ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesinde taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde ve aşağıdaki genel prensipler doğrultusunda belirlenecek süre uzatımı verilebilir.

    a) Süre uzatımını gerektiren nedenlerin birden fazla olması halinde verilecek toplam süre uzatımında bunların, taahhüdün tamamlanmasına tesiri nazara alınır. Ancak verilecek süre, bu nedenlerin meydana getirdiği gecikme sürelerinin iz düşümünden fazla olamaz. Aynı zaman aralığında süre uzatım nedenlerinin çakışması halinde sadece en uzun süre uzatımı gerektireni dikkate alınır.

    b) Sözleşmesinde belirlenen termin içerisinde kalan kış şartları nedeniyle çalışılmayan günler için ayrıca süre uzatımı verilmez.

    Ancak; başka nedenlerle verilecek süre uzatımının kış şartları nedeniyle çalışılmayan günlerle çakışması halinde ve işin özelliği gerektiriyorsa, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen çalışılamayan kış süreleri esas alınarak çakışan gün sayısı kadar süre uzatımına ilave edilir.

    c) Keşif artışı nedeni ile verilecek ek sürenin hesabında, termin programındaki süreden, mevsim nedeni ile çalışılmayan günler düşüldükten sonra, proje hazırlığı, şantiye kurma, malzeme temini gibi işlere ait sürelerin etkileri gözönünde bulundurulur.

    Başvuru

    Madde 6 - Süre uzatım talebi, yüklenicinin sözleşmesindeki süre ve koşullara uygun olması halinde incelenebilir. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen haller için verilecek süre uzatımlarında; sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin belgeleriyle birlikte müracaatı esastır. Süre uzatımını gerektiren sebebin ortadan kalktığı tarih yüklenici tarafından ayrıca belgelenecektir. Ancak, süre uzatımına esas belge yoksa veya temin edilemiyorsa, söz konusu talep, ilgili dairesince süre uzatımı nedenine göre işin yapıldığı yerdeki Teşekkül ünitesinden de bilgi alınmak kaydıyla incelenir.

    Süre uzatımı, yüklenicinin talebini müteakip, ilgili ünitelerce incelendikten ve yetkililerin onayından sonra verilir.

    Komisyonların Yetkileri

    Madde 7 - 20/04/2000 tarihli ve 24026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEDAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliğine göre tanınan yetki limitlerine bakılmaksızın;

    a) Merkezde verilmesi öngörülen süre ne olursa olsun, ilgili daire başkanlıklarınca incelenir ve daire başkanının onayı ile sonuçlandırılır.

    b) Taşra ünitelerinde verilmesi öngörülen süre ne olursa olsun, incelenmesini müteakip, yetkili amirin onayı ile sonuçlandırılır.

    c) Müesseselerde verilmesi öngörülen süre ne olursa olsun, incelenmesini müteakip, müessese müdürünün onayı alınmak suretiyle sonuçlandırılır.

    Komisyonların Kuruluşu

    Madde 8 - Süre uzatımını onaylayacak makam, süre uzatımı ile ilgili inceleme çalışmalarının kimler tarafından ve ne şekilde yapılacağını belirler.

    Komisyonların Görevleri

    Madde 9 - Süre uzatımı komisyonları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetkili merci tarafından havale edilen süre uzatımı konularını inceler, değerlendirir ve görüşlerini bir rapor halinde havale merciine sunar.

    Süre Uzatımı Takririnin Hazırlanması

    Madde 10 - Yetkili mercilerce komisyonlara havale edilen süre uzatımı takrirleri;

    a) İşin niteliğini, aciliyetini ve sözleşmenin kapsamını, işin fiziki ve parasal gerçekleşme oranlarını da dikkate alacak şekilde halihazır durumunu,

    b) Süre uzatımı talebinin dayanağı, nedeni, gerekçeleri ve bu konudaki ünite görüşünü,

    c) Ünitesince verilmesi öngörülen ek süreyi,

    d) Ek süre ile ilgili doğabilecek parasal konulara ilişkin görüşü, içerecek şekilde hazırlanacaktır.

    Süre uzatımı talebinin dayanağı belgelerin asılları veya ilgili ünitesince onaylanmış örnekleri eklenecektir. Süre uzatımı takrirleri bir asıl dört suret olarak düzenlenecektir.

    Süre Uzatımı Nedenleri

    Madde 11 - Başlıca süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Zorunlu Nedenler (Force Majeure):

    Zorunlu nedenler; sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup başlıcaları aşağıda sayılmıştır.

    1) Yangın,

    2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,

    3) Salgın hastalıklar,

    4) Savaş hali,

    5) Seferberlik hali,

    6) Sabotaj veya işin yapımını engelleyen sair haller,

    7) Ambargo,

    8) Hükümet tasarrufları,

    9) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması veya avarya hali,

    10) Sözleşme yapıldığı anda yürürlükte olan kanun ve diğer yasal düzenlemelerde sonradan meydana gelen değişikliklerden doğan imkansızlıklar.

    Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili resmi kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

    b) Teşekkülün Sebebiyet Verdiği Haller:

    1) Yer tesliminin geç yapılması,

    2) Sözleşmesine göre Teşekkül tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje ve belgelerin süresinde verilememesi,

    3) Onay için Teşekküle tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,

    4) Sözleşmesine göre Teşekkül tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,

    5) Projelerde ve teknik şartnamelerde Teşekkülce değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmesindeki limitlerin haricinde etkilemesi,

    6) İşin fiziki büyümesi nedeniyle baz fiyatları itibariyle sözleşmesinde artış olması,

    7) Projesinde belirtilmeyen ve sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan zorunlu işlerin yaptırılması,

    8) Yüklenicinin kusuru olmaksızın Teşekkülün isteği ile yıktırma ve demontaj yaptırılması,

    9) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün Teşekkülce kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,

    10) Sözleşmesindeki Teşekküle ait vecibelerin yerine getirilmemesi.

    c) Üçüncü Kişilerin Sebebiyet Verdiği Haller:

    1) Sözleşmelerinde resmi daire ve KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu var ise, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,

    2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

    3) Sözleşmesinde yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt dışındaki gecikmeler nedeni ile yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler. Bu gecikmelerin o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.

    Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gereklidir.

    Ek Sipariş ve Keşif Artışı

    Madde 12 - Sözleşme uygulaması sırasında ek sipariş verilmesi ve keşif artışı olması halinde ek süre verilebilir.

    Ancak, işin ana kapsam ve karakterinde değişiklik olmaksızın meydana gelebilecek salt parasal artışlar süre uzatımı nedeni olamaz.

    Özel Hükümler

    Madde 13 - Özel hükümlerin konulması gereken sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işin özelliği gözönünde bulundurularak özel hükümler konulabilir.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut sözleşmelerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler var ise, yüklenici aksini talep etmediği takdirde, sözleşmelerin sona ermesine kadar sözleşme ve yürürlükten kalkan "Süre Uzatımı Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar