SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

   

    İçişleri Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/06/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24087

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri personelinin günlük çalışma, eğitim, görev ve merasimlerde giyecekleri kıyafetlerde birlik ve bütünlüğü sağlamak; giyecek ve rütbe işaretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa göre resmi kıyafet giymesi zorunlu bulunan personele, 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince, hizmetin özelliği dikkate alınarak verilecek giyecek eşyası, kıyafet şekilleri, branş ve rütbe işaretlerinin renk, cins, kullanım tarzı ve süresine ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 30 uncu maddesine göre çıkarılan 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün değişik 123 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    Genel Müdürlük : Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü,

    Birlik : Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğini,

    Yönetici Personel : Birliğin sevk ve idaresinden sorumlu müdürü, yardımcısını, sivil savunma uzmanını ve ekip şefini,

    Birlik Personeli : Birliklerde görev alan diğer personeli,

    Sivil Savunma Teşkilatı : 6/3150 sayılı Tüzüğün (Ek-2) çizelgesinde belirlenen

    Sembolü Rütbe ve Branş İşareti: Sivil Savunma Sembolü'nü, rütbe işaretini ve hizmet branşı işaretlerini, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Resmi Elbise Giyme Zorunluluğu

    Madde 5 - Birlik personeli, günlük çalışma, eğitim, görev ve merasimlerde resmi elbise giymek zorundadır.

    Resmi Kıyafet ve Teçhizatın Kullanımında Uyulacak Esaslar

    Madde 6 - Resmi elbise, rütbe işaretleri, teçhizat ve giyecekler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

    a) Ceket, montgomer ve parkanın düğmeleri ilikli ve fermuarları kapalı, kravat takılı bulunur. Görev anında ve görevin özelliğine göre, amirlerin vereceği emirle, düğme veya fermuar açık olabilir.

    b) Resmi elbise giyenlerin, bina dışında görevin özelliğine göre, şapka veya kep giymeleri zorunludur.

    c) Şapka ve kep siperliğinin ön kenarları ile kaş arasında en az bir, en çok birbuçuk parmak mesafe bırakılmak sureti ile kaşlara paralel olarak giyilir.

    d) Kıyafet, daima temiz ve ütülü olarak giyilir. Kıyafette sökük, yırtık ve yama bulunmaz.

    e) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı, çizme veya uzun konçlu bot giyilmez. Bot ve ayakkabılar, daima temiz ve boyalı bulundurulur.

    f) Erkek personel mevzuata uygun olarak bıyık bırakabilir. Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler, kulak deliği hizasını geçemez, sakal bırakılmaz.

    g) Sivil elbise giyilmesi emredilen durumlarda, ceket ve gömlek giymiş, kravat takmış olarak görevde bulunmak zorunludur. Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade olmalıdır.

    h) Bayan personel, resmi kıyafetli iken, tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modeli yapamaz, ziynet eşyası ve benzerlerini takamaz. Saçlar omuza dökülmeyecek şekilde kısa kesilir veya sade topuz şeklinde toplanır ve kakül bırakılmaz.

    i) Üniformasız olarak görev yapan bayan personel; görev sırasında pantolon, kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz ve terlik tipi ayakkabı giyemez. Etek boyu, dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz.

    j) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılmaz.

    k) Resmi kıyafetlerin içine, dışarıdan görünebilecek şekilde kazak, yelek ve benzerleri giyilmez.

    l) Eskimiş olsa bile resmi elbise, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamaz.

    m) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek sureti ile resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz. Resmi pantolon; sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmez. Resmi kıyafetin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilmez.

    n) Düşük kemerli pantolon yaptırılmaz ve giyilmez.

    o) Verilen giyecek eşyasının ve teçhizatın iyi, temiz, sağlam, noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyası ve teçhizatın bakımı, öncelikle kullanana aittir.

    Denetim

    Madde 7 - Yönetici personel; astlarının kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelikte düzenlenen esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmek, kılık ve kıyafeti uygun olmayan personeli uyararak Yönetmeliğe uygun şekilde giyinmelerini sağlamak, uyarıyı yerine getirmeyen personeli sıralı amirlerine bildirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

    Disiplin Cezası

    Madde 8 - Kendisine teslim edilmiş olan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler veya iyi kullanmayanlar hakkında 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanım Süresi

    Verilecek Giyim Eşyası

    Madde 9 - Resmi kıyafet giyecek personele, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki kullanım süreleri dikkate alınarak, yazlık, kışlık olmak üzere eğitim ve görev kıyafetleri ile özellikleri Ek-1'de belirtilen rütbe ve tanıtım malzemeleri verilir.

    Bunlar için yapılacak harcamalar, Sivil Savunma Fonu'ndan karşılanır. İstihkak ayni olarak verilir, nakdi ödemede bulunulmaz.

    Kullanım Süreleri

    Madde 10 - Sivil savunma birlik mensuplarına verilecek giyecek eşyalarının kullanım süreleri (Ek-2)'deki miad çizelgesinde gösterildiği gibidir.

    Bir giyim eşyası için belirlenen kullanım süresi dolmadan, yeni giyim eşyası verilmez. Ancak, giyim eşyası görev nedeni ile kullanılmaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilir.

    Dağıtım Zamanı

    Madde 11 - Giyim ve kullanma süreleri bakımından birliği sağlamak amacıyla;

    a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül, Ekim aylarında,

    b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan, Mayıs aylarında,

    c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları Nisan, Mayıs aylarında, verilir.

    Giyim Eşyalarının Yenilenmesi

    Madde 12 - Göreve ilk başlayışta, 11 inci maddede belirtilen aylar beklenmeden, giyim eşyası verilir. Bu şekilde verilen eşya miadi dolduktan sonraki ilk dağıtım zamanında yenilenir.

    Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki dönemlere ait giyecek yardımı ile birlikte verilemez.

    İade

    Madde 13 - Emekliye ayrılma, kadro tasarrufu dolayısıyla görevine son verilme ve ölüm dışında, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan veya çıkarılanlardan veya aynı çeşit giyim eşyası verilmeyen bir göreve nakledilenlerden, aldıkları giyim eşyalarından kullanım süreleri sona ermemiş olanların, aynen iadesi istenir.

    Göreve Geri Dönenlere Verilecek Giyim Eşyası

    Madde 14 - Görevden uzaklaştırılan, aylıksız izin alan, gözetim altında tutulan, tutuklanan ve memuriyetle ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkum olup da cezası infaz edilmekte olanlara, görevlerine dönmüş olmaları halinde, yeniden giyim eşyası verilir.

    Ayrıca, ücretsiz izin alarak görevlerinden ayrılanlara, bu süre için giyim eşyası verilmez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kıyafet Türleri, Tipleri ve Özellikleri

    Kıyafet Türleri, Tipleri ve Ölçüleri

    Madde 15 - Personelin eğitim kıyafeti ve görev kıyafeti olmak üzere iki tür kıyafeti vardır. Kıyafetler, yazlık ve kışlık olarak iki tiptir. Eklerdeki kıyafet şekillerinde A ve B harfleri ile gösterilen ölçüler hazırlanacak şartnamelerde belirlenir.

    Eğitim Kıyafeti

    Madde 16 - Kışlık eğitim kıyafeti; aşağıda şekil ve özellikleri belirtilen ceket, pantolon (bayanlar için etek), parka, montgomer, kazak, gömlek, kravat, kep, yağmurluk ve uzun konçlu bot (bayanlar için çizme)'dan oluşur (Şekil 1-2).

    a) Eğitim elbisesi; petrol renginde, %50 (+ - 5) yün, %50 (+ - 5) polyester karışımı kumaştan ceket, pantolon şeklinde imal edilir (Şekil 3-4).

    b) Etek; kumaşı, eğitim elbisesi kumaşının aynısıdır. Arkası iki parça, ön ortasında derince pili kaşe bulunur. Boyu diz kapağından 10 cm. aşağıda olacak şekilde imal edilir (Şekil-5).

    c) Parka; eğitim elbisesi renginde, PVC kaplı birinci sınıf imperteks veya keten kumaştan, içi elyaflı ve astarlı olarak imal edilir (Şekil-6).

    d) Montgomer; parkada kullanılan kumaştan imal edilir (Şekil-7).

    e) Kazak; birinci sınıf akrilik ipliğe yün ipliğin karışımından imal edilir. İplik oranları %85 (+ - 5) akrilik, %15 (+ - 5) yündür (Şekil-8).

    f) Gömlek; birinci sınıf açık yeşil (haki) poplin kumaştan imal edilir (Şekil-9).

    g) Kravat; birinci sınıf kalitede siyah polyester kumaştan imal edilir (Şekil-10).

    h) Kep; eğitim elbisesi kumaşından imal edilir (Şekil-11).

    i) Yağmurluk; petrol veya kavuniçi renkli, PVC kaplı, birinci sınıf kumaştan imal edilir (Şekil-12).

    j) Uzun konçlu bot; taban lastiği ve üst derisi birinci kalitede siyah renkte malzemeden imal edilir (Şekil-13).

    k) Çizme; tabanı iki katlı kösele, kenarları 4 cm. lik piyantalı dikişli ve çivilidir. Ökçenin alt ve üst kısımları aynı genişlikte imal edilir (Şekil-13).

    Yazlık eğitim kıyafeti; aşağıda şekil ve özellikleri belirtilen kısa kollu gömlek, pantolon (bayanlar için etek), ayakkabı ve kep veya kısa kollu ceket, pantolon (bayanlar için etek), uzun konçlu bot ve kepten oluşur (Şekil 14-15).

    a) Eğitim elbisesi; petrol renginde %45 (+ - 5) pamuklu, %55 (+ - 5) polyester karışımı kumaştan, pantolon ve kısa kollu ceket şeklindedir. Pantolon düz biçimli, arkadan iki pili ile daraltılmış şekilde imal edilir (Şekil 14-15).

    b) Etek; eğitim elbisesi kumaşından arkası iki parçalı, ön ortasında derin bir pili kaşe bulunacak şekilde, boyu diz kapağından 10 cm. aşağıda imal edilir (Şekil-5).

    c) Gömlek; birinci sınıf açık yeşil (haki) renk poplin kumaştan kısa kollu, cepleri kapaklı ve omuzları apoletli olarak imal edilir (Şekil-16).

    d) Kep; eğitim elbisesi kumaşından imal edilir (Şekil-11).

    e) Uzun konçlu bot; kışlık eğitim kıyafetinde belirtilen özelliklerde imal edilir (Şekil-13).

    f) Ayakkabı; erkek personel için altı kösele, siyah vidala veya rugan, birinci sınıf deriden imal edilir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Öne doğru gelen parçalar, iki taraflı bağcıkla bağlanır. Bayan personel için altı kösele, siyah deri ve kalın topuklu olarak imal edilir (Şekil-17).

    Görev Kıyafeti

    Madde 17 - Görev kıyafeti; arama-kurtarma ve ilkyardım personeli için aşağıda şekil ve özellikleri belirtilen lambalı baret, diğerleri için kep, yağmurluk, ikaz yeleği, iş elbisesi veya tulumu, palaska ve uzun konçlu bottan oluşur. Sel veya çığ olaylarında giyilecek özel elbiseler ile hizmetin özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer görev kıyafetlerinin özellikleri şartnamesinde belirtilir.

    a) Lambalı baret; kavuniçi renkli, darbeye dayanıklı, ayarlanabilir sistemli, siperlikli, PVC veya fiber malzemeden, üzerinde batarya lambalı olarak imal edilir (Şekil-18).

    b) İş elbisesi; hizmetin özelliğine göre, idarece tespit edilecek petrol veya kavuniçi renkli kumaştan cepleri dıştan ve iki parçalı olarak imal edilir (Şekil-19).

    c) İş tulumu; petrol veya kavuniçi renkte kumaştan cepleri dıştan ve tek parçalı olacak şekilde, kışlık iş tulumu arasında elyaf bulunan iki kat kumaştan, yazlık iş tulumu elyafsız tek kat kumaştan imal edilir (Şekil-20).

    d) Uzun konçlu bot; kışlık eğitim kıyafetinde belirlenen özelliklerde imal edilir (Şekil-13).

    e) Yağmurluk; kışlık eğitim kıyafetinde belirtilen özelliklerde imal edilir (Şekil-12).

    f) İkaz yeleği; kavuniçi renkli, PVC kumaştan imal edilir (Şekil - 21).

    g) Palaska; petrol renginde, keten ve sentetik elyaftan imal edilir (Şekil - 22).

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Sivil Savunma Sembol ve İşaretleri

    Sivil Savunma Sembolü

    Madde 18 - Sivil Savunma Sembolü, 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde belirtildiği gibi kenar çizgisi sarı, fon gövdesi havai mavi, yazılar beyaz içine siyah, yapraklar tabii yeşil, kale fil dişi (bej) oval kırmızı, ayyıldız beyaz olacak şekilde imal edilir (Şekil-23).

    Sivil Savunma Sembolünün Takılacağı Yerler

    Madde 19-a) Şapka ve kepte, en geniş yeri 4 cm. eninde, 5 cm. uzunluğunda metal veya bez üzerine işlenmiş, üzeri PVC kaplı Sivil Savunma Sembolü bulunur.

    b) Ceket, mont, parka, iş elbisesi ve yazlık gömlekte; sol kol üzerinde, üst noktası omuz çizgisinden 5 cm. aşağıda, en geniş yeri 7,5 cm. eninde, uzunluğu 9,5 cm. olan bez üzerine işlemeli Sivil Savunma Sembolü bulunur.

    c) Yönetici personelin yazlık, kışlık, eğitim elbisesi, ceket, parka ve gömleğin sol cep düğmesine; şapka ve kepe takılacak sembolün aynısı, meşin askı ile takılır.

    Hizmet Branşı İşaretinin Şekli ve Takılacağı Yerler

    Madde 20 - Sivil savunma birliğinde hizmet gruplarının branş işaretleri, 2 mm. eninde, beyaz çerçeveli oval kırmızı zemin ortasında, 2,5 cm. çapında beyaz yuvarlak zemin içine (Şekil 24);

    a) Karargah hizmet grubu; 1,5 cm. çapında kırmızı yıldız,

    b) Arama ve kurtarma hizmet grubu; 1,7 cm. yükseklik ve 1,5 cm. genişliğinde kırmızı kesme aparatı,

    c) İlkyardım ve ambulans hizmet grubu; 2 cm. çapında, ağız açıklığı sağa bakan kırmızı hilal,

    d) Sosyal yardım ve idari hizmet grubu; 1 cm. çapında, 1,4 cm. uzunluğunda kırmızı büyük "S" harfi,

    e) Teknik hizmetler grubu; 1,5 cm. çapında kırmızı dişli (çark),

    f) Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hizmetler birimlerinin tamamının branş işaretleri 1,5 cm. çapında kırmızı yıldız, şeklindedir.

    Branş işareti sol göğüs cebi yukarısına, tanıtma işaretinin üzerine takılır.

    Rütbe İşaretinin Şekilleri ve Takılacağı Yerler

    Madde 21 - Rütbe işaretlerinin giyeceklerdeki yeri şu şekildedir:

    a) Omuza; kenarı 2 mm. beyaz çerçeveli 8 cm. uzunluğunda, geniş kısmı 5,5 cm., dar kısmı 4 cm., ucu oval olan kırmızı zemin üzerine,

    1) Birlik müdürü için; 7 mm. genişliğinde, aralarında 4 mm. mesafe bulunan 3 adet beyaz şeritli,

    2) Birlik müdür yardımcısı için; 7 mm. genişliğinde, aralarında 4 mm. mesafe bulunan 2 adet beyaz şeritli,

    3) Kısım şefi için; 7 mm. genişliğinde, 1 adet beyaz şeritli, apolet şeklinde rütbe işareti bulunur (Şekil - 25).

    b) Göğüse; 20 nci maddede belirtilen hizmet branş işaretlerinin ortasındaki hizmet branşını belirten, beyaz dairenin sağına ve soluna doğru uzanan, 2 mm. eninde, beyaz şeritli rütbe işareti takılır (Şekil - 25).

    Ekip şefleri hizmet branş işaretleri 2,5 mm. çapındaki beyaz dairenin orta kısmından başlamak üzere, sağa ve sola doğru yarım olarak uzanan, 2 mm. genişliğinde, beyaz şerit şeklindedir. Bu işaret sol göğüs cebi yukarısına tanıtma yeri işaretinin üzerine takılır.

    Rütbe işaretlerinin şapka ve keplerdeki şekli şöyledir:

    a) Birlik müdüründe; şapka kumaşının renginde, kenarlarında 1,5 mm. eninde ve arasında 1 mm. boşluk bulunan iki sarı,

    b) Birlik müdür yardımcısında; şapka kumaşının renginde, kenarlarında 1,5 mm. kırmızı,

    c) Kısım şefinde; şapka kumaşının renginde, kenarlarında 1,5 mm. kavuniçi,

    d) Ekip şefi ve personelde; 1 cm. genişliğinde kavuniçi, sakandırık bulunur (Şekil - 26).

    Tanıtma ve Görev Yeri İşaretlerinin Şekli ve Takılacağı Yerler

    Madde 22 - Tanıtma ve görev yeri işaretleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Tanıtma işareti; kırmızı zemin üzerine, kenarları 2 mm. genişliğinde beyaz şeritle çevrili, 2 cm. eninde, 10 cm. uzunluğunda dikdörtgen içerisinde 7 mm. genişliğinde beyaz "Sivil Savunma Birliği" yazısı bulunan bir işarettir. Sol cep kapağı üzerine, branş işaretinin altına takılır (Şekil - 27).

    b) Görev yeri işareti; kırmızı zemin üzerine, kenarları 2 mm. beyaz çerçeveli Sivil Savunma Teşkilat işaretinin alt ovalliğine uygun iç ovallikte ve 1,7 cm. genişliğinde, içerisinde 8 mm. yüksekliğinde beyaz yazı veya 2 cm. genişliğinde, 5-10 cm. uzunluğunda ve kenarları 2 mm. genişliğinde beyaz şerit ile çevrili, kırmızı dikdörtgen içerisine 8 mm. yüksekliğinde beyaz yazı ile konuşlandırılan ilin adı bulunan bir işarettir. Sol koldaki Sivil Savunma Sembolü altına takılır (Şekil - 28).

    c) Uluslararası toplantı, seminer, tatbikat ve görevlerde kullanılmak üzere; yukarıda belirtilen, Sivil Savunma Birliği, Arama ve Kurtarma, İlkyardım ve Ambulans, Sosyal Yardım ve İdari İşler gibi hizmet branşını ifade eden terimlerin İngilizce karşılıkları, aynı ebatlarda ve aynı esaslara göre yazılır ve 7 x 5 cm. ebatlarında Türk Bayrağı ile birlikte sağ kola takılır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Ek - 1

    Not: Ek'te yer alan 27 adet şekil için lütfen Resmi Gazeteye bakınız.

    Ek-2

    MİAD CETVELİ

    1. Elbise            2 Yıl

    2. Parka            2 Yıl

    3. Montgomer         2 Yıl

    4. Kazak            2 Yıl

    5. Gömlek (Yazlık - Kışlık)      1 Yıl

    6. Kravat            2 Yıl

    7. Kep - Şapka         2 Yıl

    8. Yağmurluk         3 Yıl

    9. Bot - Çizme - Ayakkabı      1 Yıl

    10. Baret            Yıpranana Kadar

    11. İş Elbisesi         Yıpranana Kadar

    12. İş Tulumu         Yıpranana Kadar

    13. İkaz Yeleği         Yıpranana Kadar

    14. Palaska            Yıpranana Kadar

    15. Pardösü            2 Yıl

    16. Tanıtma, Rütbe ve

    Görev Yeri İşareti      Yıpranana Kadar

    Mevzuat Kanunlar