METİL BROMÜRÜN TARIMDA KULLANIMININ AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/06/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24088

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; Türkiye'nin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerden metil bromürün tarımda kullanımının ve ithalatının bir takvim çerçevesinde azaltılarak uygulamadan kaldırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; bitki koruma ilacı olarak kullanılan metil bromürün karantina ve taşıma öncesi kullanımı dışında tarımda kullanımı için ruhsatlandırılması, dış ticareti, piyasaya arzı, alternatifleri ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü hükümlerine ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38, 39 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.

    b) Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür.

    c) Müdürlük : Bakanlığın İl ve İlçedeki Tarım Müdürlükleridir.

    d) Metil Bromür Operatörü: Metil bromür kullanmak üzere Bakanlıktan izin almış fümigasyon operatörleridir.

    e) Metil Bromür Bayii : Metil bromürü perakende satacak olan Genel Müdürlükten izin almış ilaç bayileridir.

    f) Montreal Protokolü : Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüdür.

    g) Viyana Sözleşmesi : 06/06/1990 tarihli ve 3655-3656 sayılı "Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme"dir.

    h) MeBr : Metil bromür (CH3Br) dir.

    ı) Etiket : Metil bromür ambalajları üzerine pestisit olarak kullanımı ile ilgili bilgileri içeren Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliğine göre düzenlenmiş etikettir.

    i) IPM = Entegre Mücadele: Kültür bitkilerinde zararlı türlerin populasyon dinamikleri ve çevre ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan bütün mücadele metodlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların populasyonlarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir yönetim sistemidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurumsal Yapılar

    Ulusal Metil Bromür Strateji Üst Kurulu

    Madde 5 - (Mülga madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./1.mad)

    Ulusal Metil Bromür Strateji Üst Kurulunun Görevleri

    Madde 6 - (Mülga madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./1.mad)

    Metil Bromür Strateji Yürütme Kurulu

    Madde 7 - (Mülga madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./1.mad)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Temel İlkeler

    Azaltma Takvimi

    Madde 8 - (Değişik madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./2.mad) Montreal Protokolü ve değişiklikleri uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan MeBr'ün 01/01/2007 tarihine kadar zirai karantina ve taşıma öncesi kullanımlar dışındaki tüketimi sıfırlanmış olacaktır.

    Azaltma takvimi aşağıda verilmiştir.

          Max. Ulusal tüketim (ODP ton ) olarak   Max. Ulusal tüketim ( Ton )

    Yıllar   ( ODP ton = Ton X 0,6 )         Ton olarak değerler

    2000   342.6               571 ton

    2001   332.6               554,3 ton

    2002   293.4               489 ton

    2003   225.4               375,7 ton

    2004   167.4               279 ton

    2005   78.4               130,6 ton

    2006   20.4               34 ton

    2007   ------       Taşıma öncesi ve karantina amaçlı uygulamalar devam edecektir.

    Metil Bromür Kullanımına İlişkin Esaslar

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde MeBr Ruhsatına sahip firmalar, toptancılar, ilaç bayileri ve fümigasyon operatörleri ve Tarım Satış Kooperatif birlikleri ellerinde ne kadar MeBr bulunduğunu Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.

    Yeniden Kullanma ve Satış İzni

    Madde 10 - (Değişik madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./3.mad)

    Halen yürürlükte bulunan "Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre; Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi alanlar ve "Zirai Karantina Yönetmeliği" gereğince Fümigasyon Operatörü Belgesi alanlar, Bakanlıkça belirlenen Müdürlüklerin organize edeceği bir günlük eğitimden geçirilir. Eğitime katılanlarla ilgili bilgi ve belgeler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Genel Müdürlükçe Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi alanlara bu Yönetmeliğin 1 No'lu ekinde gösterilen "MeBr Satış Belgesi", Fümigasyon Operatörü Belgesi olanlara da bu Yönetmeliğin 2 No'lu ekinde gösterilen "MeBr Uygulama Belgesi" düzenlenir.

    Bu belgeleri alamayanlar, Metil Bromür satamazlar ve uygulayamazlar. Metil Bromürü satmak ve uygulamak amacıyla belge almak isteyenler için Müdürlüklerin teklifi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde Müdürlüklerde bir gün süreli eğitim yapılır, başarılı olanlara belge verilir.

    Firmaların Metil Bromür Satışı

    Madde 11 - Ruhsat sahibi firmalar, MeBr içeren ruhsatlı ilaçlarını, Bakanlıktan Metil Bromür Satış Belgesi olan bayiler, toptancılar ile Müdürlüklerin döner sermaye işletmelerine satmak zorundadırlar. Metil Bromür Bayileri; MeBr'li ilaçları sadece MeBr Uygulama Belgesine sahip fümigasyon operatörlerine satabilirler.

    Bildirimde Bulunma Zorunluluğu

    Madde 12 - MeBr ruhsatına sahip firmalar, MeBr satan ilaç bayileri, toptancılar ve MeBr kullanan fümigasyon operatörleri aşağıda yazılı olan bilgileri 3 ayda bir Genel Müdürlüğe bildirir.

    a) Ruhsat sahibi firmaların bildirimde bulunması gerekli hususlar;

    - Satılan MeBr'in ticari adı,

    - Satış yapılan toptancı veya bayinin adı ve adresi,

    - Satılan MeBr'in miktarı, tutarı ve satış tarihi,

    b) Metil Bromür Toptancı ve Bayilerinin bildirimde bulunması gerekli hususlar;

    - MeBr'i satın aldığı firmanın adı,

    - MeBr'i satın aldığı tarih, miktarı ve tutarı,

    - MeBr'i sattığı bayinin adı, adresi ve satış tarihi,

    - MeBr'i sattığı MeBr fümigasyon operatörünün adı, adresi ve satış tarihi,

    c) Metil Bromür Uygulama Belgesi almak için bildirimde bulunması gerekli hususlar;

    - MeBr'i satın aldığı bayinin adı ve adresi,

    - Satın aldığı MeBr'in miktarı, tutarı ve tarihi,

    - MeBr'in kullanıldığı sera, toprak veya deponun adresi,

    - MeBr, kullanılan ürünün çeşidi, ürünün miktarı, uygulama tarihi ve bu ürüne kullanılan MeBr miktarı.

    Metil Bromür İthalatı

    Madde 13 - Ruhsat sahibi firmalar, ithal edecekleri MeBr'i bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen programa uygun olarak Bakanlığın belirleyeceği miktarlarda ithal edeceklerdir.

    Ruhsat Verilmesi

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Bakanlık, MeBr içeren yeni bitki koruma ilacına ruhsat veremez. Önceden müracaat edenlerin müracaatları ise işlemden kaldırılır. Ancak, mevcut ruhsatlı MeBr'li ilaçlarda MeBr etkili madde miktarlarının düşürülmesi ve uygulama dozunun azaltılması ile ilgili ruhsat müracaatları Bakanlıkça işleme alınır.

    Alternatif Uygulamaların Desteklenmesi

    Madde 15 - MeBr alternatiflerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren alternatif ilaç ve malzemelerin destekleme oranlarının artırılması için Bakanlık gerekli girişimlerde

    bulunur.

    Eğitimi

    Madde 16 - (Değişik madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./4.mad) MeBr kullanılan sahalarda fümigasyon operatörleri, teknik elemanlar, çiftçiler ve çalışan tüm personel ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça hazırlanacak bir program çerçevesinde Müdürlüklerde eğitime tabi tutulur. Eğitim sonuçları bir rapor halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Demonstrasyon Projeleri

    Madde 17 - (Değişik madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./5.mad)

    MeBr'e alternatif olabilecek ilaçlarla ilgili demonstrasyon projelerinin teklifleri ve ana raporları ve sonuç raporları ilgililerince Genel Müdürlüğe bildirilecek, bu raporlar ve teklifler Genel Müdürlükçe değerlendirilecektir. Eğitimlerde bu sonuçlar esas alınacaktır. IPM demonstrasyon programlarında yer alan alternatif uygulamalar, ürün bazında bu Yönetmeliğin 3 No'lu ekinde verilmiştir.

    Sorumluluk

    Madde 18 - MeBr alternatiflerinin uygulanması ile ilgili olarak mali sorumluluk Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına; projelerin hazırlanması, sunulması, kabulü, uygulanması ve teknik olarak izlenmesi ve sonuçlarının üreticiye intikalinin izlenmesi Bakanlık adına Genel Müdürlüğe aittir. MeBr kullanan kişi ve kuruluşlar bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen azaltma takvimine uygun olarak, MeBr alternatiflerinin uygulanması konusunda gerekli tedbirleri alırlar.

    Alternatif İlaç ve Uygulama Araştırmaları

    Madde 19 - (Değişik madde : 08/04/2004 - 25427 S.R.G. Yön./6.mad)

    MeBr'e alternatifler konusunda Bakanlık öncelikli olarak bunların uygulanmasına yönelik araştırmalara ağırlık verecektir. Araştırması sonuçlanan konularla ilgili demonstrasyon projelerinin öncelikli uygulaması Bakanlık tarafından kararlaştırılır. MeBr uygulandığı alanlarda IPM'e öncelik verilecek ve gerekli programlar bölgelerdeki Araştırma Enstitüleri tarafından hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe uygulamaya konulacaktır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Müeyyideler

    Belge İptali

    Madde 20 - Bu Yönetmeliğin 10,11 ve 12 nci maddesinde belirtilen hükümlere uymayanlardan;

    a) İlaç toptancı ve bayileri Müdürlükler tarafından valilik makamının onayıyla 1 yıl süre ile kapatılır ve zirai mücadele ilaç satış yetkileri ellerinden alınır.

    b) Fümigasyon operatörlerinin belgeleri iptal edilir ve 2 yıl süre ile fümigasyon operatörü belgeleri verilmez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Genelge

    Madde 21 - Bu Yönetmelikte geçen konularla ilgili açıklanması gerekli hususlar genelgelerle belirtilir.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    EK - 1

    --------------------------------------------------------------------------------

    T.C.

    TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

    KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    ---------

    METİL BROMÜR SATIŞ BELGESİ

    BELGENİN

    -------- ---------

    Tarihi:

    Nosu :

    BELGE SAHİBİNİN

    ---------------

    Adı Soyadı :

    Doğum Yeri ve Tarihi:

    Mezun Olduğu Okul :

    Bölümü :

    İŞYERİNİN

    ---------

    Adı :

    Adresi :

    Telefon Numarası :

    Yukarıda adı ve adresi yazılı...............MeBr satış yetkisi verilmiştir.

    GENEL MÜDÜR

    --------------------------------------------------------------------------------

    EK - 2

    --------------------------------------------------------------------------------

    T.C.

    TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

    KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    ---------

    METİL BROMÜR UYGULAMA BELGESİ

    BELGENİN

    -------- ---------

    Tarihi:

    Nosu :

    BELGE SAHİBİNİN

    ---------------

    Adı Soyadı :

    Doğum Yeri ve Tarihi:

    Mezun Olduğu Okul :

    Bölümü :

    İŞYERİNİN

    ---------

    Adı :

    Adresi :

    Telefon Numarası :

    Yukarıda adı ve adresi yazılı...............MeBr uygulama

    yetkisi verilmiştir.

    GENEL MÜDÜR

    --------------------------------------------------------------------------------

    EK - 3

    Ürünler bazında IPM demonstrasyon programlarında yer alan alternatifler:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Ürün IPM içindeki alternatifleri

    Domates - Toprak sterilizasyonu

    - Düşük oranda alternatif kimyasallar (basamid, metam sodyum, 1 - 3

    dichloropen+chloropicrine+toprak sterilizasyonu

    - Biyolojik ajanlar+toprak sterilizasyonu

    - Biyo-fumigant

    - Dayanıklı çeşit

    - Topraksız kültür

    Hıyar - Toprak sterilizasyonu

    - Düşük oranda alternatif kimyasallar (basamid, metam sodyum, 1 - 3

    dichloropen+chloropicrine+toprak sterilizasyonu

    - Biyolojik ajanlar+toprak sterilizasyonu

    - Biyo-fumigant

    - Dayanıklı çeşit

    - Topraksız kültür

    - Buhar uygulaması

    Diğer - Solarizasyon

    Sebzeler - Düşük oranda alternatif kimyasallar

    - Biyolojik ajanlar

    - Topraksız kültür

    Kesme - Düşük oranda alternatif kimyasallar, solarizasyon

    Çiçek - Topraksız kültür

    - Buhar uygulaması

    Tütün - Buhar uygulaması

    Fidelikleri- Topraksız kültür

    - Solarizasyon

    - Düşük oranda alternatif kimyasallar

    - Herbisitler

    Depolanmış - Düşük oranlı MeBr+CO 2

    Ürünler - Hermetik depolar

    - Soğuk ve sıcak uygulamaları

    - Atmosferin değiştirilmesi

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar