TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24090

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 28/09/1988 tarihli ve 3473 sayılı "Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" ile "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"in 45 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinin işlemleri sonucunda teşekkül eden ve muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu, devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

    b) Arşivlik Malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası andlaşmalar ve bu gibi belgeleri,

    c) (Değişik bend: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./2. md.) Birim Arşivi: "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve hizmet birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini (Yurtdışı koordinatörlüklerinde bulunan arşivler de birim arşivi sayılır),

    d) Kurum Arşivi: Başkanlığın, merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivleri,

    e) Başkanlık: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum Arşivlerinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma

    Koruma Yükümlülüğü

    Madde 5 - Başkanlık, elinde bulundurduğu ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmediği arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür. Başkanlık, arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

    a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

    b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

    c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

    d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

    e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

    f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

    g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulmasından, sorumludur.

    Birim ve Kurum Arşivleri

    Madde 6 - Başkanlık, belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri", daha uzun bir süre saklayacağı arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için "Kurum Arşivi"ni kurar.

    Başkanlık elinde bulunan arşivlik malzeme, birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

    Arşiv Malzemesinin Gizliliği

    Madde 7 - Başkanlık elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, kurum arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, ilgili birimlerin görüşü alındıktan sonra Başkanlıkça kaldırılır.

    Arşivlerin Yurt Dışına İzinsiz Çıkarılamayacağı

    Madde 8 - Arşiv malzemesi hüviyetindeki belgeler, her ne sebep ve suretle olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar halinde yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu çeşit arşiv malzemesinin yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli izin, Başkanlığın talebi üzerine Başbakanlıkça verilir.

    Arşivlerden Yararlanma

    Madde 9 - Arşiv malzemesinin aslı hiçbir sebep ve suretle, arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya verilemez.

    Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir, yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

    Yararlanma Usul ve Esasları

    Madde 10 - (Değişik madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./3. md .)

    Başkanlık elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31/01/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Birim Arşivi İşlemleri

    Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

    Madde 11 - Her yılın ocak ayı içersinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur.

    Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre:

    a) Birimi,

    b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

    c) Konu ve İşlem itibariyle aidiyeti,

    d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası, esas alınmak suretiyle hazırlanır.

    Ancak, istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası (Kurum sicil numarasına ilaveten, emekli sicil numarası da belirtilmelidir.) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de, buna göre bir yerleştirme yapılır.

    Ayrıca, verilen hizmet itibariyle, özellik arzeden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, birimlerin kendi arasında mutabakat sağlanması ve dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.

    İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan evrakın bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

    Gizli dereceli evrak, ait olduğu biriminde gizliliği kaldırılmadıkça, bu hüviyetini muhafaza eder.

    Gizliliği kaldırılan malzemeye, "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

    Uygunluk Kontrolü

    Madde 12 - Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

    a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

    b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

    c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

    d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

    e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

    f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

    g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

    h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

    ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına, bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

    Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

    Malzemenin Birim Arşivine Devri

    Madde 13 - Birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

    (Mülga fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./4. md.)

    Teslim işlemleri ise, birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır.

    Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

    Madde 14 - Resmi Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerinde muhafaza edilir.

    Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

    Madde 15 - Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir.

    (Ek fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./5. md.) Yurtdışı koordinatörlük arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemlerinden sonra arşivdeki malzemenin tasnif ve yerleştirilmesi 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

    Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi

    Madde 16 - Başkanlık elinde bulunan arşivlik malzemenin, birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır.

    Birim Arşivinden Yararlanma

    Madde 17 - Birimlerce, gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir.

    Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

    Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

    Madde 18 - Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri kurum arşivinde yapılır.

    (Ek fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./6. md.) Ancak Yurtdışı koordinatörlüklerinde ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

    Kurum Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

    Madde 19 - Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, "Kurum Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır.

    Kurum Arşivine Devretme

    Madde 20 - Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devredilir.

    Kurum Arşivi İşlemleri Uygunluk Kontrolü

    Madde 21 - Kurum arşivine devredilecek arşivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksiklikleri varsa 12 nci maddede gösterilen biçimde tamamlanır.

    Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha

    Madde 22 - Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin dört ve beşinci bölümlerindeki hükümlere göre yapılır.

    24 üncü maddede açıklandığı üzere, kurum arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, kurum arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

    Damgalama

    Madde 23 - Ayıklama ve imha işlemini müteakip, kurum arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla "Kurum Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesi ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

    Malzemenin Kurum Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

    Madde 24 - Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

    Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu daire ve alt birimleri, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

    Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder:

    a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir.

    Ayırma işlemi, Başkanlığın genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır.

    Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

    b) (Değişik paragraf: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./7. md.) Teşkilat şemasına göre, merkez teşkilatında kurum, birim ve alt birime kadar; Yurtdışı teşkilatında ise kurum, birim ve ilgili teşkilatın kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir. Teşkilat kodlarının tesbiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

    Kodlama esasları:

    Kurum kodu : Başkanlık için belirlenen kod.

    Birim kodu : Daire Başkanlıkları için belirlenen kod.

    Alt birim kodu : Şube Müdürlükleri için belirlenen kod.

    Hizmet türü kodu: Dosya tasnif numarası almamış belgelerden, hizmetlerde farklılık varsa, bu hizmetler kodlanacaktır. Eğer, dosya yönetmelikleri tatbik edilerek hizmetler sınıflanmışsa, yeniden kod verme yoluna gidilmeyip, bu dosya numaraları aynen kullanılacaktır.

    Kodların tespit edilmesinde ve uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

    1) Mümkün olduğu kadar fazla rakam (harf veya rakam - harf) kullanılmasından kaçınılır.

    2) Yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdas edilirken, bunların eski kodlarla çakışmamasına dikkat edilir.

    3) Evrak ve vesaikin eklerine de, aidiyeti ve bütünlüğü bozmamak için mevcut kodlama, kendi bütünlüğü içerisinde ayrı ayrı verilir.

    c) Ayırımı yapılan evrak ve vesaikten, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

    Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evrak ve vesaikten ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

    Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evrak 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

    d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

    1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

    2) Üzerinde yalnızca "ay"ı olup, günü belli olmayan evrak, sıralamada evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.

    3) Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.

    4) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evrak da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrak arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içerisinde gösterilir.

    e) (Değişik paragraf: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./7. md.) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek:1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır.

    Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

    "Kutu Numarası" bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

    "Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

    "Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraka verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evrak 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası", aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

    Kodlama, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

    f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" (EK: 2) konacaktır.

    g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (EK: 3), "Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile, ayrıca "İşlem Yılı" yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir.

    Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi sırasında müteselsil numara almış olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, "İşlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

    h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

    ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

    i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

    j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek: 4) (veya klasörlere) konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

    Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

    Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

    Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

    Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı, ve bu gibi) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

    Malzemenin Kurum Arşivinde Saklanma Süresi

    Madde 25 - Başkanlık elinde bulunan arşiv malzemesinin, kurum arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri, birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

    Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

    Madde 26 - Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

    Kurum Arşivinden Yararlanma

    Madde 27 - Kurum arşivinden yararlanmada, bu Yönetmeliğin 9, 10 ve 17 nci madde hükümleri saklıdır.

    Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

    Madde 28 - (Değişik fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./8. md.) Kurum Arşivi ile yurtdışı Koordinatörlüklerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

    (Ek fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./8. md.) Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.

    Arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak Başkanlık elinde kalacağı, Başkanlığın görüşü alındıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Başkanlık arşivlerinde kalan arşiv malzemesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine tabidir.

    Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

    Madde 29 - Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

    Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;

    a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

    b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü bandı, ses bandı, damga ve bu gibi olduğu,

    c) "İşlem Yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

    d) "Teşkilat Kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırayla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki "Kutu" ve "Dosya" bölümüne de, kutu ve dosya numarası,

    e) "Envanter Sıra Numarası" bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

    f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

    g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

    h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak "G" kısaltması ile gösterilir).

    ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

    i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için de toplam adet,

    j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

    k) "Evrak Sıra Numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası, yazılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme, Ayıklama ve İmha Komisyonları

    İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

    Madde 30 - (Değişik madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./9. md.)

    Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

    İmha Edilecek Malzeme

    Madde 31 - İmha edilecek malzeme, aşağıda gösterilmiştir.

    1) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,

    2) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

    3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

    4) Adli ve idari organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT'ye zimmet karşılığında verilen evrakın (koli, tel, adi ve taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

    5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

    6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

    7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

    8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

    9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

    10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

    11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

    12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

    13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

    14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

    15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

    16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklama sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

    17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

    18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

    19) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

    20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

    21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfz edilmiş) başvurular ve yazılar,

    22) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

    23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

    24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

    25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

    26) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,

    27) Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin,

    imhasına Başkanlık bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve İmha Komisyonları"nca karar verilir.

    Başkanlıkça Yapılacak Ayıklama ve İmha

    Madde 32 - Başkanlık elinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, kurum arşivlerinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

    Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler.

    Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

    Madde 33 - Kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında, kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile, malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu daire ve ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 kişilik bir "Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri sorumlusu da bu komisyona tabii üye olarak katılır.

    (Ek fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./10. md.) Yurtdışı Koordinatörlüklerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya üniteni n amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir "Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur. Yeterli personelin olmaması halinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur.

    Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 34 - Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 38 inci madde hükümleri saklıdır.

    Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

    Madde 35 - Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

    Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

    (Değişik fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./11. md.) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar

    verilmiş sayılır.

    (Ek fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./11. md.) İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İmha İşlemleri

    Ayıklama ve Tasnif

    Madde 36 - Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

    İmha Listesinin Düzenlenmesi

    Madde 37 - İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Gerektiğinde bir örneği saklanmak suretiyle, 31 inci madde de belirtilen malzeme tür ve yıllarını gösteren imha listeleriyle imhaya tabi tutulabilir.

    (Mülga fıkra: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./12. md.)

    İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

    Madde 38 - (Değişik madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./13. md.)

    Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Başkanın onayını müteakip kesinlik kazanır.

    Yurtdışı Koordinatörlüklerinde ise, hazırlanan imha listeleri, Başkanlığın onayını müteakip kesinlik kazanır.

    İmha Şekilleri

    Madde 39 - (Değişik madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./14. md.)

    İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görünüp okunması mümkün olmayacak şeklide özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

    Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

    Madde 40 - (Değişik madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./15. md.)

    İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

    İmha Tutanağı

    Madde 41 - İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

    İmha Listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme

    Madde 42 - İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri gözönünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde muhafaza edilir.

    Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

    Başkanlık ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği

    Madde 43 - Başkanlık, ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görüşünü talep eder.

    Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./16. md.)

    Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

    Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.

    Faaliyet Raporu

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 02/08/2002 - 24834 S. R.G. Yön./16. md.)

    Başkanlık, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

    ALTINCI KISIM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanı yürütür.

    EKLER

    EK: 1

    Arşiv Yer Damgası (Evrakın ön yüzüne)

    ___________________________________________

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    _____

    1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1

    1- Kurum kodunun yazılacağı bölüm (Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği

    Başkanlığı için belirlenen kod)

    2- Birim kodunun yazılacağı bölüm (Daire Başkanlıkları için belirlenen kod)

    3- Alt birim kodunun yazılacağı bölüm (Şube Müdürlükleri için belirlenen kod)

    4- Hizmet türü kodunun yazılacağı bölüm (Dosya tasnif numarası almamış belgelerde,

    hizmetlerde farklılık varsa, bu hizmetler

    kodlanacaktır. Eğer, dosya yönetmelikleri tatbik

    edilerek hizmetler sınıflanmışsa, yeniden kod

    verme yoluna gidilmeyip, bu dosya numaraları

    aynen kodlanacaktır.)

    5- Kutu sıra numarasının kaydedileceği bölüm

    6- Dosya sıra numarasının kaydedileceği bölüm

    7- Evrak sıra numarasının kaydedileceği bölüm

    EK: 2

    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

    DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU

    ___________________________________________________________

    Sıra

    Tarih

    Sayı

    No

    ____________

    ____

    ____

    _____

    ____

    ____

    ____

    Konusu

    Adedi

    Açıklamalar

    ____

    _____

    ____

    ______________________

    _____

    ______________

    ____

    _____

    ____

    ______________________

    _____

    ______________

    EK: 3

    Etiket (kutu veya klasörün sırt kısmına)

    __________________________________________________________

    1

    2

    3

    4

    _____________

    ______________

    ______________

    ______________

    5

    __________________________________________________________

    6

    __________________________________________________________

    7

    __________________________________________________________

    8

    __________________________________________________________

    9

    __________________________________________________________

    1- Kurum kodu

    2- Birim kodu

    3- Alt birim kodu

    4- Hizmet türü kodu

    5- Kutu veya klasör sıra numarası

    6- Dosya sıra numarası

    7- İşlem yılı

    8- Evrakın müteselsil sıra numarası (..........-.......... şeklinde)

    9- Yıl grupları

    EK: 4

    Not: Burada yer alan "Arşiv Kutusu" şekli için lütfen

    ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 5

    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

    ARŞİV MALZEMESİ DEVİR - TESLİM VE ENVANTER FORMU

    Birimi: Dönemi:

    ___________________________________________________________________________________

    Türü İşlem Yılı

    __________________________________________________

    ____

    ____

    ____

    ___

    _____

    _______

    Teşkilat Kodu

    Kutu

    Dosya

    İşlem

    ______________

    _________________

    Tarihi

    Adedi

    Açıklamalar

    Evrak

    Envanter

    -

    -

    --

    Gizlilik

    Sıra

    Sıra No.

    G

    A

    Y

    Sayısı

    Derecesi

    K o n u s u

    No.

    ________

    ______

    ______

    ________

    ___________________________

    _____

    ___________

    _____

    ________

    ______

    ______

    ________

    ___________________________

    _____

    ___________

    _____

    Mevzuat Kanunlar