SÜMERHALI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

   

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24100

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Teşekkül Merkezi, Fabrika, İşletme, Bölge Müdürlükleri, Bölge Şeflikleri ve Satış Mağazaları ile bunların alt birimlerinde Genel Müdür adına teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli olan Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın çalışma esasları ile Müfettişlerin işe alınma, yerleştirilme, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Kapsam ve Uygulama Alanı

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Teşekkül Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Baş Müfettişler, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosu personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsamakta olup, Teşekkül merkez ve taşra teşkilatının tümünde uygulanır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/3/1998 tarihli ve 23286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 25/2/1998 tarihli ve 98/10720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 16/7/1998 tarihli ve 23404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sümerhalı) Ana Statüsü uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Teşekkül: Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (Sümerhalı),

    İşyeri: Teşekkül bünyesine dahil olup, yönetim sorumluluğu Teşekküle ait bulunan birimleri (Teşekkül merkez teşkilatını, Fabrikaları, İşletmeleri, Bölge Müdürlüklerini, Bölge Şefliklerini ve Satış Mağazalarını),

    Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu: Teşekkül Teftiş Kurulunu,

    Başkan: Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi: Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

    Müfettiş: Kurul Başkanını, Başmüfettişleri, Müfettişleri ve teftişe yetkili Müfettiş Yardımcılarını,

    Müfettiş Yardımcısı: Üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde olan müfettiş yardımcılarını,

    Büro: Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

    Büro Personeli: Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunda görevli personeli,

    Mevzuat: Kanun, kararname, tüzük, ana statü, yönetmelik, izahname, tebliğ, genelge ve genel mektup gibi düzenleyici kurallar topluluğunu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettişler,

    c) Müfettişler,

    d) Müfettiş Yardımcılarından, müteşekkil olup; doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler, Başkandan alacakları talimatlara göre çalışırlar ve Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma yaparlar.

    Görev Merkezi

    Madde 6 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

    Kurul Başkanı, Genel Müdürlük makamının onayını alarak devamlı teftişi sağlamak amacıyla müfettiş bulundurulması gerektiren illerde görev merkezi tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir.

    İKİNCİ KISIM . Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

    Madde 7 - Başkanlığın görevleri şunlardır:

    a) Teşekkül işyerlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.

    b) Teşekkül iş yerlerinde her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak veya yaptırmak ve neticelendirmek.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Başkanın Atanması

    Madde 8 - Başkan; Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile müfettişler arasından atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 9 - Başkan Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Başkanlığın 7 nci maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

    b) Yıllık teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan programların uygulanmasını sağlamak,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Kurulu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    e) Ortaya çıkacak olayların inceleme ve soruşturması için Genel Müdür tarafından verilecek emir üzerine Müfettişleri bu işlerle görevlendirmek,

    f) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, gerektiğinde soruşturmanın genişletilmesini istemek, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdürün onayına sunmak; onaylanmış raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    g) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    h) Bilimsel ve mesleki gelişmelere göre Müfettişleri eğitmek ve bilgilerini artırmak için, görevi aksatmayacak şekilde, uygun görülen süre, yer ve zamanda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere Müfettişlerin katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak,

    ı) Başkanlık personelinin performans değerlendirme formlarının yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmesini sağlamak,

    i) Müfettişlerin ve büro personelinin avans, hakediş ve harcırah işlemlerini onaylamak,

    j) Üyesi olduğu Kurul ve Komisyonlara iştirak etmek,

    k) Müfettişlerin göreve alınmalarını, yükselmelerini ve bu konuya ilişkin sınavların düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak,

    l) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek,

    m) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    n) Genel Müdürce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,

    o) Yüksek Denetleme Kurulunun temennilerine verilecek cevapların koordinasyonunu yapmak ve ilgili mercilere göndermek.

    Başkana Yardım

    Madde 10 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

    Kurul Başkanına Vekalet

    Madde 11 - Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Müfettişlerden birini vekil olarak görevlendirilmek üzere Genel Müdürün onayına sunar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Müfettişler Başkandan alacakları talimat veya programlara göre, Genel Müdür adına:

    a) Teşekküle bağlı işyerlerinin tüm işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarını, mevzuat ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerinin uygulamalarını teftiş, inceleme ve soruşturma yaparak, sonuç hakkında rapor düzenlemek,

    b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları usulsüzlük ve yolsuzlukları, alınması gereken önlemlerle birlikte Başkana bildirmek, ancak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda o konu ile ilgili soruşturmaya mesnet teşkil edecek delilleri toplamak ve muhafaza etmek, soruşturma için izin istemek,

    c) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    d) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları işyerlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan kasa, para, pul ve gerektiğinde ambar, depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya ve belgeleri tetkik etmek, gereğine göre bu belgelerin aslını veya suretini almak,

    e) Teftiş ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları mahsurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izinli olarak ayrılmış olanlardan görevleri başında bulunmalarını, lüzumlu görülenlerin geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirliğinden istemek,

    f) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek, süresinde bitirilmeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa zamanında bilgi vermek,

    g) Başladıkları işlerin sonuçlanması, başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasına bağlı bulunduğu takdirde, durumu Kurul Başkanlığına bildirerek alacakları emir uyarınca hareket etmek,

    h) Gidecekleri yerleri ve görevleri ile ilgili olarak edindikleri bilgi ve görüşlerini yetkililerden başkasına açıklamamak,

    ı) Teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaptıklarını bilerek, gerek özel yaşantılarında gerekse mesleki tutum ve davranışlarında ölçülü hareket etmek,

    i) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, karlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimi yükseltici önerilerde bulunmak,

    j) Önceki teftiş dolayısıyla Genel Müdürlükçe teftiş edilen birimlere gönderilmiş olan uyarı gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

    k) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

    l) Başkanca verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler, yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan meri mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 13 - Müfettişler görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

    a) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla birlikte iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı önemli derecede güçleştirmek, işyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağı hakkında kuvvetli işaret bulunmak,

    d) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    e) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

    Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte ilgiliye, tayine yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına bildirilir. Başkan tarafından durum Genel Müdüre arz edilir. Atama yetkisi; Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, keyfiyet Kurul Başkanınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken önlemler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, işledikleri suçların nevi ve mahiyetine göre kanuni esaslar içinde takibat yapılır.

    Görevden uzaklaştırma süresi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenir. Bu gibi teftiş ve soruşturma olayları öncelikle ve süratle sonuçlandırılır.

    Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında Türk Ceza Kanunun 252 nci maddesi gereğince kovuşturma yapılması için Müfettiş tarafından o yerin Cumhuriyet Savcılığına yazıyla başvurulur ve tutanak da bu yazıya eklenir.

    Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda savsaklayıcı tutumu görülen amirler hakkında da müfettiş tarafından ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Teftiş Kurulu Başkanına iletilir.

    Teftiş ve soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırmaya neden olan fiil veya halin işlendiğinin kanıtlanamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel Müfettişin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili Makamlarca bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevlendirme

    Madde 14 - Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Yürüttükleri görevlerin neticelerini Kurul Başkanlığına bildirirler.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

    Madde 15 - Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Kurul Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kurul Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Kurul Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    Devredilen işin konusu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı, belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 16 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar. Münasebetlerinde nezaket kaidelerine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten çekinmek zorundadırlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler.

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

    c) Teftişe tabi kimselerle özel münasebetler tesis edemezler.

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve muttali oldukları gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar.

    e) Teftişe gittiği yere ait raporları zorunlu olmadıkça o yerde yazarak bitirmeden ya da vermeden başka yere hareket edemezler.

    f) Kurul Başkanından izin almadıkça görev yerinden ayrılamazlar.

    g) Müfettişlik görevinden ayrılmaları halinde, müfettişler iş cetvelinde kayıtlı işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan alacağı emre göre ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince devrederler. Ayrıca zimmetinde bulunan kimlik belgesi, mühür, kredi cüzdanı, yazı makinesi, evrak çantası vesaire demirbaş eşyayı Kurul Başkanlığı'na postalar veya teslim ederler.

    Grup Çalışması

    Madde 17 - Yıllık teftiş, inceleme ve soruşturma konularının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler, grup başkanları işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek ve en uygun yönü belirleyici işlerin gidişini izleyici ve sonuç alınmasını sağlayabilecek düşünce ve önlemlerin uygulanmasını temin eder. Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi ya da ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu

    Teftiş Kurulu Büro Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 18 - Büro, Başkanlığa bağlı yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Kurul Bürosunun görevleri şunlardır:

    a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

    b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek, takip etmek,

    c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini izleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

    e) Kurula gelen gizli yazıları açmadan almak ve Kurul Başkanına sunmak,

    f) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    g) Müfettişlerin hareket ve varış telgraflarını, hakediş bildirilerini ve çalışma föylerini izlemek,

    h) Gereği yerine getirilmek üzere Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine gönderilen rapor ve yazılarının sonuçlarını izlemek,

    ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Büro personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit defter, evrak ve raporları Kurul Başkanının izni olmadıkça, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler, veremezler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Teşekküle Bağlı İşyerlerinde Teftişe, İnceleme ve Soruşturmaya Tabi Olanların Sorumlulukları

    Görev ve Sorumluluk

    Madde 19 - Teftiş, inceleme veya soruşturmaya tabi işyerlerinin amir ve personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Saklamaya ve gözetmeye zorunlu oldukları para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri Müfettişe göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, Müfettişlerce sözlü ve yazılı olarak istenecek her türlü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek, (Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere; evrak ve belgelerin alındığı işyerine verilir.)

    b) Teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, her türlü yardım ve kolaylığı göstermek.

    c) Her Kuruluşta bir teftiş defteri ve bir teftiş dosyası düzenlenir.

    Teftiş defterine teftişe başlama ve bitiş tarihi ve özü yazılır. Teftiş gören yer teftiş raporlarını, bu raporlara verilecek cevapları ve Genel Müdürlük bildirimlerini teftiş dosyasına koyar. Genel Müdürlükçe verilen emirlerin yerine getirildiği konusundaki Genel Müdürlüğe yazılan yazılardan birer örnek de bu dosyaya konur. Teftiş defterinin yöntemine uygun düzenlenmesi, gerekli bilgilerin yazılması, denetlenmesi; teftişe tabi görevliler ile o yerin üst amirinin sorumluluğu altındadır.

    Teftiş veya soruşturmaya tabi işyeri personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar ertelenir.

    İznini kullanmaya başlamış olan personel, Müfettişin isteği üzerine gerektiğinde geri çağırılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sınava İlişkin Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teşekkül Müfettişliğine Giriş

    Teşekkül Müfettişliğine Giriş

    Madde 20 - Teşekkül Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

    Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Aşağıda belirtilen şartları haiz olan personel doğrudan Müfettişliğe atanabilir.

    a) Teftiş Kurulundan, yeterlik sınavını vererek Müfettiş olup da ayrılanlardan halen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar,

    b) 3 yıllık Müfettiş yardımcılığı dönemi sonunda yeterlilik sınavını kazananlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 21 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı; Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile seçilen Müfettişlik kariyerine sahip dört Müfettişin iştiraki ile oluşacak beş kişilik bir kurul tarafından yapılır, ayrıca Müfettişler arasından 3 yedek üye belirlenir.

    Sınavların Duyurulması

    Madde 22 - Sınavların yapılacağı yer ve tarih sınav gününden en az 2 ay öncesinden başlamak üzere Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük bir gazetede ve en az iki kez ilan edilir. Bu ilanlarda ayrıca; başvurunun bitiş tarihi, adaylarda aranacak koşullar, sınav konuları ve başvuru için gerekli belgeler belirtilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları

    Madde 23 - Teşekkül Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

    b) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri veya bunların dengi yerli ve yabancı en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    d) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    e) Giriş sınavında iki kez başarı gösteremeyenler, sınava kabul edilmezler,

    f) Sağlık durumları her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya ve gezici olarak çalışmaya elverişli bulunmak, görev yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

    g) Kurum müfettişliği karakter ve vasıflarına haiz bulunmak. gerekir.

    Müfettiş Yardımcılığı Sınavının Şekil ve Yeri

    Madde 24 - Müfettiş Yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Teşekkül merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Teftiş Kurulu Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen konulardan, test yöntemiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılır.

    Sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılması halinde tarafların yükümlülükleri bir protokolle tespit edilir ve başvuruların kabul edilmesi, sınav sorularının hazırlanması, sınavın yürütülmesi, değerlendirilip sonuçlandırılması ve adaylara bildirilmesi gibi hususlarda protokolde yer alan usul ve esaslar uygulanır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 25 - Sınava girmek isteyenler, Teşekkül Kurul Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede, adayın adı, soyadı, ikamet ve varsa işyeri adresi, telefonu, hangi yabancı dilden sınava gireceği belirtilir ve aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenir.

    a) İş isteme belgesi,

    b) Nüfus Cüzdanı örneği,

    c) Yüksek öğrenim diploma veya bitirme belgesi aslı veya noterden onaylı örneği,

    d) Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişiksiz olduğunu gösterir resmi belge aslı veya noterden onaylı örneği,

    e) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi,

    f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    Bunlar dışındaki gerekli belgeler, sınavı kazananlara sonradan tamamlattırılır.

    Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girebilecek nitelikteki Teşekkül içinden katılacak adaylardan dosyalarında bulunmak kaydıyla bu belgeler istenmez.

    Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Giriş Belgesi

    Madde 26 - Sınava girme koşullarını taşıdıkları saptananlara durum, sınav tarihinden en az on beş gün önce bildirilir. Bu belgede adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 27 - Müfettiş Yardımcılığı giriş yazılı sınavı aşağıdaki konulardan seçilerek ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    I - Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar,

    A) HUKUK

    a) Anayasa Hukuku (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri)

    b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı)

    c) Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Ayni Haklar)

    d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

    e) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak)

    f) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar)

    g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Görev ve Yetki, Kamu Davası, Soruşturma Usulleri)

    h) İcra İflas Hukuku

    B - İKTİSAT

    a) Makro ve Mikro İktisat

    b) Uluslararası İktisat

    c) Para, Banka ve Kredi

    d) İşletme İktisadı

    C - MALİYE

    a) Maliye Politikası

    b) Vergi Kanunlarının Esasları

    c) Kamu Gelir ve Giderleri

    d) Bütçe

    D - MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe

    b) Şirketler Muhasebesi

    c) Bilanço Analizi ve Teknikleri

    d) Ticari Hesap

    E - YABANCI DİL

    a) İngilizce,

    b) Fransızca,

    c) Almanca dillerinden birisi.

    II - Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, Kurumca istenilen teknik dal ile ilgili;

    A - Bölümlerinde okutulan mesleki dersler,

    B - Genel Matematik,

    C - Yabancı dillerden (İngilizce, Fransızca, Almanca) birisi.

    Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 28 - Sınav soruları, sınav gruplarına göre Sınav Kurulunca ayrı ayrı hazırlanır.

    Hazırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla saptanır.

    Bu tutanaklar Sınav Kurulu Üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstü mühürlenip, Sınav Kurulu Üyelerince imzalandıktan sonra Kurul Başkanınca saklanır.

    Soruların hazırlanmasında ve saklanmasında gizliliğe uyulur.

    Sınavın Yürütülmesi

    Madde 29 - Sınav, Sınav Kurulunun yönetim, gözetim ve denetimi altında yapılır. Gerek yazılı gerekse sözlü sınavlarda bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmak suretiyle düzene bağlanması gereken diğer hususlar Kurul Başkanlığınca belirlenir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 30 - Giriş sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puandır.

    Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için, bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinde belirtilen yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'tan ve ortalamasının da 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınav; Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenir.

    Sonuçlar sözlü sınav sonuç tutanağında Sınav Kurulunun her üyesince ayrı ayrı verilen notlarda belirtilmek kaydıyla, tek tek bir ortalama not olarak gösterilir.

    Adayın başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Sınav netice notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, atama yapılacak kadro sayısından fazla olduğu takdirde sınav başarı notu en yüksek olandan başlamak kaydıyla puan sıralaması takip edilerek kadro sayısı kadar aday seçilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Gerektiğinde atanma yapılabilmesi için yedekte tutulurlar.

    Sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Ö.S.Y.M.'nin yaptığı yazılı sınavda sınav sonuç yazısı tutanak yerine geçer. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Sınav Sonucuna İtiraz

    Madde 31 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulunca incelenir. Kurul inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesinde Genel İlkeler

    Madde 32 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

    a) Kişiliklerini, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki ve görev alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışmalara, araştırmaya yöneltmek, bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma becerileri kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Kurul Başkanlığınca, Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili meri mevzuatın yardımcılara öğretilmesi ve yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, müfettişler refakatinde yardımcılarını yetiştirmeye yönelik teftişlerle yürütülür. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Kurul Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma "yetki"si verilebilir.

    Resen teftişle yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

    Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Kurul Başkanınca düzenlenir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 34 - Müfettiş yardımcılığı döneminde müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve atanabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 35 - Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme döneminden sonra müfettiş olabilmeleri için yazılı ve sözlü olmak üzere yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarına; yazılı sınavların yeri, günü ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınava gireceklere ise 15 gün önce Kurul Başkanlığınca bildirilir.

    Bu sınavda başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar. Başarı gösteremeyenler ise, başka görevlere naklen tayin edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atama, Kıdem, Terfi ve Güvencesi

    Müfettiş Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 36 - Müfettiş yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesinde belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır.

    Yeterlik Sınavı Programı

    Madde 37 - Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak sınav programında, aşağıda belirtilen konular yer alır.

    A) Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilen iki bölümde toplanır.

    a) Genel Konular ve Teşekküle ait konular:

    1) Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait mevzuat ile Ticaret Hukuku, Medeni Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku, Teşekkül Ana Sözleşmesi ve Teşekküle ait mevzuat.

    2) Mali ve ticari konular, genel ve maliyet muhasebesi, işletme ile ilgili diğer hususlar ve sigortacılık (genel).

    b) Mesleki Konular:

    1) Teftiş, inceleme, soruşturma yöntemleri.

    2) Türk Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunun ilgili hükümleri.

    B) Sözlü sınavda adayların mesleki bilgileri yoklanır ve yetişme dönemindeki çalışmaları üzerinde durularak değerlendirme yapılır.

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 38 - Yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü notundan meydana gelir. Tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puandır.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) Alınan notların her grubundan 65'ten,

    b) Yazılı sınav guruplarından alınan notlar ortalamasının 70'ten,

    c) Sözlü sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70'ten,

    d) Yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının da 70'ten,

    aşağı olmaması gerekir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 39 - Sınavlara itiraz 31 inci maddeye göre yapılır.

    Yazılı sınav kağıtları ile sınav not neticeleri bir yıl süre ile saklanır.

    Sınava Girmeyenlerle Sınavda Başarı Gösteremeyenler

    Madde 40 - Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

    Geçerli mazeretleri dolayısıyla sınava katılamayanlar açılacak yeni bir sınava girerler.

    Müfettişliğe Atama

    Madde 41 - Yeterlik sınavını başaranlar Müfettişliğe atanırlar.

    Müfettişlikte Kıdem

    Madde 42 - Müfettişliğe tayin edilenlerin kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Müfettişliğe Tekrar Dönme

    Madde 43 - Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönmesi uygun görülenler ise, kıdem bakımından dönemlerinin en sonuna alınırlar.

    Başmüfettişliğe Terfi

    Madde 44 - Başmüfettişliğe terfide esas; mesleki bilgi, yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Genel Müdür ve Kurul Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin müspet olmasıdır.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 45 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, başka idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik durumlarını, Yargı Kararı, Sağlık Kurulu Raporu, ilgili Bakanlık Müfettiş Raporu gibi belgelerle kanıtlanması gerekir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Teftişin Amacı, Müfettişin Çalışma Esasları, Teftiş Programları, Teftiş Usulleri, Teftişte Ölçü ve Teftiş Süresi

    Teftişin Amacı

    Madde 46 - Teftişte esas amaç, Teşekkülün gelecekte daha mükemmel sonuçları elde etmesine, yolsuzlukların önlenmesine ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

    Müfettiş bu amaca ulaşmak için;

    a) Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen konuları ve mükerrerlikleri belirlemek,

    b) Yapılan işlem ve uygulamalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

    c) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirlemek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile iş yerlerindeki verimliliğin, üretimin ve kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek, amacını göz önünde tutar.

    Müfettişlerin çalışma anlayışı; çağdaş, etkin, verimli, ekonomik ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve yalnızca eleştiren, durağan teftiş anlayışı öngörmez.

    Hiçbir Birimin Teftiş Dışı Tutulamayacağı

    Madde 47 - Teşekkül merkezi ve ona bağlı hiçbir birim normal süreler dışında ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

    Teftiş Programları

    Madde 48 - Teftiş programları, teftiş edilecek Fabrikalar ve Merkez birimlerinin iş kapasitesi ve çalışma durumları ile bir önceki teftiş programları ve müfettiş kadrosu göz önünde tutularak Başkanlıkça hazırlanır ve çalışma devrelerine başlanmadan en geç Ocak ayının sonuna kadar Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylanan programlar yürürlüğe konur.

    Kurul Başkanlığınca teftişleri aksatmayacak ve müfettişlerin yaşam düzeyini bozmayacak şekilde turne programı düzenlenir.

    Onaylanan teftiş programları müfettişlere bildirilirken varsa birlikte çalışacakları müfettiş ve müfettiş yardımcıları da belirtilir.

    Teftiş Usulleri

    Madde 49 - Teftişler seri ve normal (servis teftişi) olmak üzere iki usulle yapılabilir.

    a) Yerindelik teftişi; Ünitelerin faaliyet ve işlemlerinin hedeflere uygunluk ve yeterliliği açısından aktüel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan teftiştir.

    Teftişe tabi ünitenin büyüklüğü ile konuların niteliği ve çeşitliliği dikkate alınarak tek müfettiş veya kurulacak ekiplerce yürütülür. Ekip halinde yapılacak teftişlerde en kıdemli müfettiş ekip şefi görevini üstlenir ve ekip üyeleri arasında iş bölümünü belirler.

    Yerindelik teftişlerde önemli ve ağırlıklı konular gözden geçirilir. Yerindelik teftişin hangi konuları kapsayacağı yerindelik teftiş rehberinde belirtilir.

    b) Hukukilik teftişi; işlemlerin mevzuata uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan teftiştir.

    Hukukilik teftişleri tarama veya sondaj yoluyla yapılır.

    Tarama usulüyle yapılan teftişlerde tüm işlemler tek tek gözden geçirilir.

    Sondaj usulüyle yapılan teftişleri de müfettişler kendi yöntemlerine göre işlemleri seçerek teftiş yaparlar.

    Ancak sondaj yoluyla yapılan teftişlerde en az bir aylık işlemlerin tümüne bakmak gereklidir. Servis işlemlerinin çok bozuk olması halinde veya suistimal bulunması halinde tarama yolu ile teftiş yapılır.

    Hukukilik teftişler; Kurul Başkanlığınca hazırlanan teftiş rehberi veya kontrol edilecek hususları gösteren listeler göz önünde tutularak yapılır. Teftiş bir önceki teftişin bırakıldığı yerden başlanarak yapılır. İşlemlerde hata veya suç belirtisi olması halinde ilgilinin göreve başladığı tarihe kadar olan işlemler de incelenir. Teftişin yıl içindeki bütün işlemleri kapsayacak şekilde yapılması gerekir.

    Müfettiş, teftiş edeceği yere varır varmaz ilk olarak kasa, kıymetli evrak ve gerek göreceği diğer Teşekkül mallarını sayar ve kontrol eder. Bundan sonra servis teftişine geçmeden bir önceki teftişte eleştirilen konuların düzeltilip düzeltilmediğini, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğini araştırır. Teftiş hiçbir şekilde teftiş gören ünitelerin günlük işlerini aksatmaz. Teftişin ilgili iş yerinde yapılması asıldır. Olağanüstü bir zorunluluk ve gerek olmadıkça teftişe tabi belgeler teftiş yeri dışına çıkartılamaz.

    Teftiş esnasında para ve para hükmündeki değerler sayıldıktan sonra incelenmesi gerekli olan her çeşit sözleşmeler, vekaletnameler ve bunlara benzer kıymetli evrak ile belgeler, çizelgeler, fişler ve dayanakları, duran varlıklar ve malzeme ambarı kartları, defter ve kalamaza föyleri gözden geçirilir. Her türlü malzemenin sarfında tutumlu davranılması, harcamaların ödenek sınırları içinde yapılması duran varlıkların bakım ve onarımına dikkat edilmesi ile ilgili hususlara özellikle önem verilir.

    İdari birimlerin teftişi; sınırlı olmamak kaydıyla, muhasebe, ticaret, personel, sosyal hizmetler vb. yılda bir yapılır.

    Teknik birimlerin teftişi; Her ünitenin teknik ve yöntemleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılarak yılda bir yapılır.

    Teftişte Ölçü

    Madde 50 - Teftiş sonuçlarını belirten eleştiri konularında Yasa, Tüzük, Yönetmelik Hükümleri, Yönetim Kurulu Kararları ve Teşekkülün çalışma esaslarına dayanan özel mevzuat ve Genel Müdürlüğün genel ve özel emirleri dayanak tutulur. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında yer alan eleştiri ve öneriler göz önünde bulundurulur.

    Yabancı Ülkelerde Teftiş

    Madde 51 - Teşekkül Müfettişleri; yabancı ülkelerde bulunan temsilcilik ve mağazalarda da teftiş, inceleme ve soruşturma yapabilirler. Yabancı ülkelerde yapılacak bu çalışma süreleri de teftiş programları ile tespit edilir.

    Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

    Madde 52 - Teşekkül Müfettişleri; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürün Olur'u ile idari ve teknik kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

    BEŞİNCİ KISIM : Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 53 - Teşekkül Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre;

    a) Teftiş Raporu,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Soruşturma Raporu, ile tespit ederler.

    Raporlar açık bir anlatımla üçüncü şahıslara hitap edecek bir ifade ile yazılır.

    Tenkit, temenni, teklif ve tavsiyeler mevzuata, müspet olay ve delillere dayandırılır.

    Raporların her sayfası ve ekleri müfettiş tarafından paraf edilir ve raporun son sayfası da imzalanır ve mühürlenir.

    Teftiş Raporları

    Madde 54 - Teftiş Raporları; Teftiş sırasında eksik ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlem, hareket ve davranışlarla ilgili olarak, organizasyon şemasında gösterilen her servis için esas itibariyle ayrı ayrı ve iki nüsha olarak düzenlenir. Kurul Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde birden fazla servis için tek rapor düzenlenebilir.

    Teftiş raporlarında;

    a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislerin adı, teftişin başlangıç ve bitiş tarihi, teftiş emrinin tarih ve numarası, bir önceki teftişin kimin tarafından hangi tarihte yapıldığı,

    b) Önceki teftişte eleştirilen kusur ve noksanlıkların ne düzeye kadar düzeltildiği, düzeltilmemiş olanlar varsa bunların hangi sebeplerden dolayı ileri geldiği,

    c) Grup halinde yapılan teftişlerde hangi işlemlerin hangi müfettiş tarafından teftiş edildiği,

    d) Hatalı ve eksik görülen konuların hangi yasa, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    e) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

    f) Düzenleme itibariyle; Müfettişlik görüşü, Teftiş edilen ünitenin görüşü, Müfettişin son görüşü ve Ekler olmak üzere dört bölüm yer alır.

    g) Eleştiri, öneri veya görüşü gerektiren durumlar ile bunların dayanakları ve mevzuata göre yapılması gereken işlemler, alınması gerekli önlem ve kararlarla ilgili öneriler açık bir şekilde belirtilir.

    Teftiş raporlarına, teftiş sırasında görülen gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse ceza koyan diğer yasalara Teşekkül Yönetmeliklerine göre yasal kovuşturmayı ya da disiplin işlemini gerektiren konular yazılmaz. Konu bir yazı ile Kurul Başkanına bildirilir ve alınacak emre göre işlem yapılır.

    Raporun ikinci nüshası, bir yazı ve imza karşılığında usulüne göre cevaplandırılması ve saklanması için teftiş edilen yerin amirine verilir ya da postalanır.

    Raporlara verilecek cevaplar için 15 günden az olmamak üzere müddet verilir. İlgili birimce verilecek cevaplar, teftiş edilen yerin amiriyle imzaya yetkili diğer ilgilisi tarafından imzalanır. Cevapların tanınan süreler içinde verilmediği durumlarda müfettişler, istek halinde ek süre verebilir. Ancak bu ek süre 1 haftayı geçemez. Müfettişler raporların cevaplandırılması için içerdiği konuları da dikkate alarak 30 günü geçmemek üzere süre verirler.

    Müfettişe gelen cevaplı raporlar en geç 30 gün içinde müfettiş tarafından son irdelemesi de eklenerek Kurul Başkanlığına verilir.

    Cevaplı raporlarda ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi durumunda son irdelemenin açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik gibi zorunlu sebeplerle müfettişlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda raporların son irdelemeleri Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

    Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması konusunu müfettişler kendileri takip eder. Haklı sebeplere dayanmadan zamanı içinde cevaplandırılmayan raporlar konusunda gereği yapılmak üzere müfettişlerce Kurul Başkanına bilgi verilir.

    Başkanlıkça gerekli işlem yapıldıktan sonra teftiş neticesini içeren rapor önerileri ile birlikte Genel Müdüre sunulur. Teftiş raporu teftiş gören yer ve ilgili servislere gereği yapılmak üzere gönderilir.

    Cevaplı rapor lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen üniteye bildirilir ve bu yazının bir nüshası Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

    İnceleme Raporları

    Madde 55 - İnceleme Raporları:

    a) Yürürlükteki Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğler ve Genel Müdürlük emirlerinin uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar ile mevzuatta görülen noksanlıkların düzeltilmesi suretiyle yeniden konulması gereken hüküm ve usullere ilişkin görüş ve öneriler.

    b) Doğrudan doğruya veya Kurul Başkanlığınca gerek görülmesi üzerine belirli konu ve sorunlara ilişkin incelemeler.

    c) Teftişlerde, Cevaplı Teftiş Raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususlar ve bunlara ilişkin düşünce ve öneriler,

    d) Şikayet ve ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai kovuşturmayı gerektirir durum görülmediğinde yapılacak işlemle ilgili görüşler hakkında düzenlenir.

    Bu raporlarda özellikle; incelemenin konusu ve intikal şekli, yapılan inceleme ve araştırmalar, kanıtlar (belge ve alınan ifadeler), sonuç ve öneri yer alır.

    İki nüsha olarak düzenlenen inceleme raporlarının bir nüshası Kurul Başkanlığına gönderilir.

    Kurul Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu raporlar ilgili yerlere gönderilerek görüşleri alındıktan sonra Genel Müdüre sunulur.

    Soruşturma Raporları

    Madde 56 - Kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin varlığına rastlanıldığı veya haber alındığı zaman, bunların mevcut olup olmadığını, mevcut ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiğini, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarları ile müsebbiplerinin kimler olduğunu tespit etmek için soruşturma yapılır.

    Soruşturma açma şekil ve yetkisi;

    Genel Müdür tarafından gerekli görülen konular hakkında doğrudan doğruya soruşturma açılabileceği gibi,

    a) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup, soruşturmayı gerektiren,

    b) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,

    hususlar hakkında müfettişler tarafından soruşturmanın yapılabilmesi, ancak durumun Kurul Başkanlığına bildirilmesinden ve Genel Müdürün Onayının alınmasından sonra mümkündür.

    Soruşturmaya başlanamaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtlarının yok olacağına yahut bu yolda Teşekkülün maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse, Müfettişler tarafından soruşturmaya hemen başlanır ve durum en seri araçla Kurul Başkanlığına bildirilir. Kurul Başkanı durumu Genel Müdürün onayına sunar ve alacağı neticeye göre hareket eder.

    Soruşturma Raporlarının düzenleme şekli;

    1) Soruşturma konusunun intikal şekli ve işe başlama tarihi,

    2) Soruşturma konusu,

    3) Yapılan inceleme ve araştırmalar,

    4) Kanıtlar ve alınan ifadeler,

    5) Kanıt ve İfadelerin değerlendirilmesi,

    6) Sonuç.

    Birinci bölümde, kısa ve öz olmak üzere soruşturmaya başlama nedeni, soruşturma ile ilgili emrin veya ihbar ve yakınmanın tarih ve sayısı yazılır.

    İkinci bölümde, soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve şikayetin özü belirtilir.

    Üçüncü bölümde, incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri, kimlerin ifadelerinin alındığı, belge ve ifade tutanaklarının ek sıra numaraları yazılır.

    Dördüncü bölümde, tanıklardan alınan ifadelerin olay ile ilgili hususları açıkça belirtilir.

    Beşinci bölümde, olay hakkında elde edilen belge, kanıt, bulgu, ifade ve savunmalar olayın akış seyri içinde incelenerek değerlendirilir; Mevzuat hükümlerine göre irdelenerek inandırıcı dayanaklara göre konular kesin ve açıkça belirtilir. Fiillerin kimler tarafından yapıldığı, bu fiillerden dolayı zarar veya kayıp varsa bunun miktarı ve nedeni, varsa suç ile suçlu arasındaki sebepler açıkça ortaya konur. Altıncı bölümde, konunun tüm yönleri ile özeti, fiilin veya kusurun hangi mevzuat maddesini veya hangi tür disiplin cezası maddesini ilgilendirdiği, ne tür cezanın verilmesi gerektiği, ilgililer hakkında yasal kovuşturma yapılıp yapılmayacağı, olayın niteliğine göre kusurlu veya suçlu personelin iş yerinin veya görevinin değiştirilmesi gerekiyorsa bu husus da belirtilir.

    İşlenen suç veya kusur nedeniyle Teşekkülün menkul ve gayrı menkul mallarında ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar meydana geldiği taktirde bu zararın miktarı tespit edilir. Bu tespit gerektiğinde bilirkişiye de yaptırılabilir.

    Soruşturma raporları 2 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası müfettişte kalır. Kalan 1 nüshası Kurul Başkanına teslim edilir.

    Savunma

    Madde 57 - Soruşturma sebebiyle savunması alınacak personele, soruşturulan fiilin özelliği açıkça anlatılır. Elde edilen kayıt ve belgelerin, alınan ifadelerin, toplanan kanıtların incelenmesi neticesinde varılan sonuç kişiye açıklanır.

    Disiplin cezası gerektiren kusurlu fiili ve verilmesi gereken disiplin cezasının türü ilgili personele yazı ile bildirilir ve yazılı savunması istenir. Savunma için personele tebliğinden itibaren en az 7 günlük süre tanınır.

    Savunma yapacak kimse, savunma için süre istemediğini bildirdiği takdirde, bu konu tutanağa geçirilerek savunmasının alınmasına geçilir.

    Hakkında soruşturma yapılan personele, her türlü savunma olanağı verildikten ve başkaca bir diyeceği olup olmadığı da belirlendikten sonra, gerekirse yeniden incelemeler ya da karşılaştırmalar yapılıp, sonuçları belgelendikten ve ilgililer tarafından verilecek başkaca bir kanıt bulunmadığına kanaat getirildikten sonra soruşturma raporunun düzenlenmesine başlanır.

    Kişilerin Bulunmaması ve Beyan Vermekten Kaçınmaları

    Madde 58 - Araştırıldığı halde bulunamayan ve adresi bilinemeyen kişilerin ifade ve savunmaları alınamadığında konu soruşturma raporunda belirtilir, belgesi rapora eklenerek soruşturma tamamlanır.

    İfadelerine başvurulan Teşekkül dışı personel beyan vermekten kaçınırlarsa müfettiş durumu belgeler ve raporunda belirtir.

    Raporların Sonuçları

    Madde 59 - Müfettişler her türlü raporlarını Kurul Başkanına teslim ederler.

    Kurul Başkanı raporu inceler, raporun eksik yönleri giderildikten sonra rapor hakkında hazırlanan özet bir yazı ekinde raporu Genel Müdüre sunar.

    Genel Müdürce uygun görülerek onaylanan rapor gereği yapılmak üzere Kurul Başkanına gönderir. Cevaplı teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının neticelerinin izlenmesi Kurul Başkanlığınca yürütülür.

    ALTINCI KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Aylık ve Yollukların Alınması

    Madde 60 - Müfettişler aylık ve yolluklarını bulundukları yerdeki Teşekkül birimlerinden alırlar. Bir aylık yolluk tutarının avans olarak alınması mümkündür.

    Yıl sonlarında borç devredilemeyeceği gibi, ay sonlarında devredilebilecek borç tutarı üç gündelik toplamını aşamaz.

    Hakediş Cetveli

    Madde 61 - Müfettişler, her ay sonunda o aya ait hesap durumlarını gösteren hakediş cetvellerini en geç ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar iki nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler veya gönderirler.

    Yabancı Ülkelerde Staj

    Madde 62 - Bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler; Kurul Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ve gerekli formalitelerin ikmali suretiyle yurtdışına staja gönderilebilir.

    Bunun için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında C notu almaları şarttır.

    Yabancı memleketlerdeki staj konuları, çalışma programları ve staj yeri Teftiş Kurulu Başkanlığınca tayin ve tespit edilir. Bu programlara göre Müfettişlerin, gönderildikleri memleketlerde ekonomik, mali ve sosyal konuları ve bunların uygulamasını incelemeleri esas olmakla beraber, mümkün olduğu takdirde milletlerarası iktisadi ve mali kuruluşlarda da çalışmaları sağlanır.

    Staj neticeleri her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Başkanlığa bildirilir. Bu raporların staj yerinde düzenlenmesi esastır. Zaruri sebeplerle ve bu mümkün olmadığı takdirde yurda dönüşten itibaren en geç üç ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir. Müfettişler normal staj programları dışında şahsen ilgilenecekleri veya önemli gördükleri konuları da, programlarını aksatmamak şartı ile inceleyebilirler.

    Bilirkişi Raporu

    Madde 63 - Öneminin belirlenmesi, o konuda uzman olan kişi ya da kuruluşların analiz ve incelemelerine bağlı bulunan işlerde, bu kişi ya da kuruluşlardan rapor alınması ve soruşturma belgelerine eklenmesi gerekir. Kurum içi personelden bilirkişi tayini hususunda müfettiş resen yetkilidir. Ancak Kurum dışından bilirkişi atanması ise Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile mümkündür.

    Görevden Ayrılma Durumunda Geri Verilecek Belgeler

    Madde 64 - Müfettişler herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kendilerine verilmiş olan, kimlik belgesi, mühür, yazı ve hesap makinesi, demirbaş niteliğindeki çanta, kitaplar ve kullanılmamış olan kırtasiye, basılı kağıtlar gibi Teşekkülle ilgili her türlü eşya, demirbaş ve belgeleri bir dizi pusulası ve bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'na geri verir.

    Müfettişlik Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşları

    Madde 65 - Teşekkül Müfettişlerine; Kurul Başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalanmış, yetkilerini belirten soğuk damgalı bir kimlik belgesi ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ait bir mühür verilir. Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanan ve mühürlenen kimlik belgesini Müfettişler göreve başlamadan önce ilgililere göstererek kendilerini tanıtırlar.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, çanta ve benzeri demirbaşlar Kurul Başkanlığınca temin edilir.

    Teftiş ve Soruşturmaya Diğer Yetkililerce El Konulması

    Madde 66 - Müfettişin gittiği yerde, Teşekkülü aynı konuda teftişe yetkili ilgili Bakanlık Müfettişi bulunduğu ve orada çalışmakta iken böyle bir Müfettişin teftiş veya soruşturma için geldiği yahut bir işe daha önce veya sonradan yetkili bir makamca el konulduğu veya konulmak istenildiğinde Müfettiş teftiş veya soruşturmanın konu ve amacını öğrenerek durumu Kurul Başkanlığına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

    İzin Kullanılması

    Madde 67 - Müfettişler, Personel Yönetmeliğine göre aldıkları izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurul Başkanlığına yazı ile bildirirler.

    Haberleşme

    Madde 68 - Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli kişi ve kuruluşlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya veya Kurul Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Resmi dairelerle doğrudan haberleşme yapılması Başkanlığın izni ile mümkündür.

    Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Kurul Başkanlığına telgraf veya faksla bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 69 - Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    Raporlar ilgili birimlere, birer yazıya eklenerek gönderilir.

    Müfettişler düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına, her takvim yılı için birbirini izleyen ayrı bir sıra numarası verirler.

    Birden fazla Müfettiş tarafından düzenlenen raporlara kıdemli olan Müfettiş tarafından numara verilir.

    Müfettişler; yazılarına takvim yılı itibariyle birbirini izleyen ve "genel" olarak adlandırılan bir sıra numarası, bunlardan Kurul Başkanlığına gönderilenlere ayrıca yine takvim yılı itibariyle birbirini izleyen ve "özel" diye adlandırılan bir sıra numarası verirler. Genel ve özel numaraları yazılan evraklar bir kayıt defterine işlenir.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Müfettiş teminindeki güçlük dikkate alınarak bir yıl süre ile sınırlı kalmak şartıyla, Teşekkülce aşağıda özellikleri belirtilen şartları haiz olan personel doğrudan müfettişliğe atanabilir.

    Yönetmeliğin 23/b maddesinde belirlenen yüksek okul mezunlarında Kurumda en az 10 yıl hizmeti olanlardan, en az toplam 2 yıl süre ile Genel Müdür Danışmanlığı, Genel Müdürlük Daire Başkanlığı, Daire Başkan Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Fabrika/İşletme Müdürlüğü görevlerinde fiilen bulunmuş olanlar,

    Geçici Madde 2 - Kurum personelinden yukarıdaki maddeye göre müfettişliğe atama ile gelenlerin kıdemleri, memuriyet kıdemleri göz önüne alınarak tespit edilir.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 70 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 71 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sümerhalı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar