KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KEAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24102

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) personelinin (2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile buna ait yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla) hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak ve Kapsam

    Madde 2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde istihdam edilen ve İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel için uygulanır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Yönetmelikte geçen;

    a) Şirket: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    b) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

    1) Kadrolu Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değiştirilen (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

    2) Sözleşmeli Personel: Kadrolu personel ile işçiler dışında kalıp, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan KHK hükümlerine göre çalışan personeli, ifade eder.

    Personel Politikası ve Esasları

    Madde 4 - Personel politikası, şirket hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, görevlendirilmesinde, eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak yöntemi ifade eder.

    Şirket personel politikası, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

    Şirket personel politikasının genel esasları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Görevin özelliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,

    b) Personelin yaratıcılığının, girişimciliğinin, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesini teşvik etmek,

    c) Personeli, verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak,

    d) Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

    e) Personelin Şirkete bağımlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Şirkette çalışmayı özendirici hale getirmek,

    f) Atanması Şirkete ait üst görev yerlerine öncelikle bünye içinden atama yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Personel İhtiyacının Tespiti

    Kadro ve Pozisyonların Tespiti

    Madde 5 - Şirkette 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce tespit edilen kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.

    İş programlarının hazırlanması sırasında veya ihtiyaç halinde, yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarda tahvil, ihdas veya iptal gibi değişikliklerin gerekmesi halinde keyfiyet, diğer birimlerin görüşü de alınmak suretiyle personel servisince Genel Müdürlüğe teklif edilir. Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra gerekli karar istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.

    İş Özellikleri

    Madde 6 - Her kadro için, bu kadroya atanacak kişilerde, bu Yönetmeliğe göre aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir.

    İşgücü İhtiyacının Planlaması

    Madde 7 - Personel ihtiyacının karşılanmasına esas olmak üzere, personel servisi tarafından her yıl ilgili birimlerle işbirliği yapılarak, hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle gelecek yılların işgücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Şirket içinden veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.

    İşgücü planlaması için gerektiğinde ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.

    Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

    Madde 8 - Personel servisi, ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlayacağı plan gereğince, Şirketin kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

    Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi iş basitleştirilmesi tekniklerinden yararlanılır.

    İşgücü Planlaması

    Madde 9 - İşgücü planının hazırlanmasında;

    a) Şirketin faaliyet alanının gelecek yıllarda genişleme yada daralma yönünden alması muhtemel yeni şekil,

    b) Şirketin mevcut bünyesinin ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

    c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, Şirketin teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana gelmesi muhtemel değişiklikler,

    d) Gelecek yıllarda, emeklilik, görevden çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadrolar,

    e) İhtiyacın karşılanması için Şirkette ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu, hususları göz önünde bulundurulur.

    İşgücü Planının Uygulanması

    Madde 10 - Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan planlar Genel Müdürlüğün takdirine sunulur. Genel Müdürlükçe uygun görülen planlar, gerekli karar alınmak üzere Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşe Alma ve Eğitim

    İşe Alınacaklarda Aranılacak Genel Şartlar

    Madde 11 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tespit edilen genel şartların yanı sıra;

    a) Diğer resmi kurum ve teşekküllere, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

    b) Daha önce çalıştığı işyerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

    c) Haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelin güvenlik soruşturması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.

    İşe Alınacaklarda Aranılacak Özel Şartlar

    Madde 12 - Görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak 11 inci maddede belirtilen genel şartlara ilaveten aranılacak şartlar; hizmet grubunun öngördüğü öğrenim ve eğitim kurumlarıyla bunların ilgili bölümleri, lisan bilgisi, iş tecrübesi, mesleki ehliyet, kurs, oda kaydı ve benzeri belgeler ile Şirket işyerleri ve hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihlerdir.

    İşe Alınacaklardan İstenilecek Belgeler

    Madde 13 - Şirkette ilk defa hizmete alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

    b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

    c) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği,

    d) Gerekli sayıda 4,5x6 cm. ölçüsünde fotoğraf,

    e) Askerlik durumunu gösterir belge,

    f) Tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşundan alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

    g) 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

    h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği alınması gereken belgeler,

    i) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (Hizmet belgesi ve bonservis gibi)

    j) Yukarıda sayılan belgeler dışında, görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Şirketçe istenilmesi yararlı ve gerekli görülen belgeler.

    Atamaya esas belgeler dışında atamayı takiben personelden; Aile Yardımı ve Ölüm Yardımı Beyannamesi, Tedavi Yardım Beyannamesi, İkametgah İlmühaberi ayrıca alınır.

    Eğitim

    Madde 14 - Personel, görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerin arttırılması, işe ait beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve görevlerinde yükselmeleri için değişik dönemlerde çeşitli eğitimlere tabi tutulur.

    Personel eğitimi, TEAŞ Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen uygulama doğrultusunda gerçekleştirilir.

    Bunun dışında bir eğitim için Genel Müdürlükten Olur alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yer ve Görev Değiştirme

    Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama

    Madde 15 - Şirket hizmetinin verimliliğinin arttırılması esasından hareketle, işgücü ihtiyacındaki gelişme ve değişiklikleri karşılamak ve etkin bir yönetim için personelin, isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadroya veya pozisyona atanmasıdır.

    Yer ve Görev Değiştirmede Ortak İlkeler

    Madde 16 - Şirket personelinin yer ve görev değiştirme suretiyle yapılacak atamalarında esas olacak ilkeler;

    a) Atamalarda hizmet gerekleri ve kadro imkanlarının dikkate alınmasını,

    b) İşgücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanmasını,

    c) Yeni işe alınan personelin, Şirket içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun olan işe verilmelerini,

    d) Atamalarda ailenin muhafazasına özen göstermek bakımından sağlık, eş ve öğrenim durumu gibi özürlerin değerlendirilmesini, sağlamaktır.

    Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama Yapılacak Haller

    Madde 17 - Personelin görev yerleri veya görev yerleriyle birlikte görev unvanları, aşağıdaki hallerin gerçekleştirilmesinde atamaları yapılarak değiştirilebilir;

    a) Hizmet gereği,

    b) Personelin özrüne dayalı atama isteği,

    c) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afet gibi hallerin bulunması.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal ve konularda ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ile Genelgelere göre, bunlarda yeterli hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulundan alınacak kararlara göre işlem yapılır.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar