KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24102

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan Sözleşmeli Personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Şirket: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdür Yardımcısı: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,

    d) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    e) Müdür: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürlerini, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu: Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Teknik Müdür, İdari Müdür, Teknik Müdür Yardımcısı ve İdari Müdür Yardımcısından oluşur.

    Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 6 - Disiplin Kurulu: İdari Müdür Başkanlığında, Teknik Müdür Yardımcısı, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Baş Mühendis ve Personel Şefinden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 7 - Genel Müdür, Şirkette görevli sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 22/07/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Cetveli

    Birimler ve Unvanları            Disiplin Amiri               Üst Disiplin Amiri

    ------------------         -----------------            --------------

    Genel Müdüre Doğrudan

    Bağlı Personel            Genel Müdür                     -

    Genel Müdür Yardımcısına

    Bağlı Müdür-Koruma ve         Genel Müdür Yardımcısı            Genel Müdür

    Güvenlik Amiri

    Tabip               Genel Müdür Yardımcısı            Genel Müdür

    Genel Müdüre Doğrudan

    Bağlı Müdürlük Personeli         Müdür                  Genel Müdür

    Müdüre Bağlı Personel         Müdür                  Genel Müdür

                                        Yardımcısı

    Mevzuat Kanunlar