SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞLI TOPLUM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24106

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, toplum merkezlerindeki hizmetin tür ve niteliğine, açılış ve işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı toplum merkezlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin değişik (j) bendi ile 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

    c) Merkez: Hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan toplum merkezlerini,

    d) Hizmet Bölgesi: Toplum merkezinin hizmet verdiği mahalleleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Hizmet ve İşleyiş

    Kuruluş

    Madde 5 - Merkez aşağıda belirtilen bölgelerde hizmet verir:

    a) Yoğun göç alan bölgelerde.

    b) Gecekondu bölgelerinde.

    c) Kalkınmada öncelikli bölgelerde.

    d) Gereksinim duyulan diğer bölgelerde.

    Açılış İzni İçin Gerekli Koşul ve Belgeler

    Madde 6 - Merkez, aşağıdaki belgelerin hazırlanmasından sonra İl Müdürlüğünün önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile hizmete açılır:

    a) Hizmet bölgesini ve bölge halkını tanıtıcı toplum incelemesi raporu.

    b) Merkez binasına ve görevlendirilecek personele ilişkin bilgileri içeren rapor.

    c) Merkezin hizmet vereceği ilin özelliklerini ve hizmette kullanılabilecek kaynaklarını belirleyen rapor.

    Merkezin kuruluş ve işleyişine ilişkin olarak gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile işbirliği protokolü yapılır.

    Hizmet Esasları

    Madde 7 - Merkez'de aşağıdaki esaslar doğrultusunda hizmet verilir:

    a) Merkez hizmetleri; Genel Müdürlük bünyesinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yöre halkının katkı ve katılımı sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür.

    b) Merkez hizmetleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler arasında koordinasyon ve işbirliği yapılarak, mevcut kaynakların en verimli biçimde kullanılması ve yeni kaynaklar yaratılması sağlanır.

    c) Merkez hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında öncelikler, bölge halkının sorun ve gereksinimleri göz önünde tutularak belirlenir.

    d) Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilmez.

    Etkinlik Alanları

    Madde 8 - Merkez'de aşağıdaki alanlarda hizmet verilir:

    a) Bölge halkının sorun ve gereksinimleri, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapılır.

    b) Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verilir.

    c) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.

    d) Eğitimi destekleme çalışmaları yapılır.

    e) Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılır.

    f) Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapılır.

    g) Sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenir.

    h) Çevre geliştirme çalışmaları yapılır.

    i) Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırıcı çalışmalar yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personel, Görev ve Yetkileri

    Personel

    Madde 9 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    Merkezde müdür ile sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog, çocuk eğitimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olanlar ile genel idare, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfından personel istihdam edilir.

    Personelin Görev ve Yetkileri

    Madde 10 - Personelin görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır:

    a) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Merkezin yönetsel, mali ve teknik tüm işlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler doğrultusunda yürütmek.

    2) Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, istatistiki bilgilerin, çalışma program ve değerlendirme raporlarının zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

    3) Merkez hizmetlerini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, Merkezdeki diğer meslek elemanları ile birlikte programlayıp uygulamak.

    4) Merkez personelinin işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak.

    b) Sosyal Çalışmacının görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen toplum incelemesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

    2) Başvurular doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

    3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.

    4) Sosyal hizmetin yöntem ve tekniklerini kullanarak, bölge halkının sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.

    5) Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

    6) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

    c) Psikoloğun görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Merkeze başvuranların yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek, uygun etkinliklere yönlendirilmelerine yardımcı olmak.

    2) Psikolojik sorunları olan bireyler için sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

    3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.

    4) Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge halkının psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

    5) Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

    6) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

    d) Çocuk Gelişimcisinin görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerini saptamak, gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.

    2) Mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak Merkezde okul öncesi ve özürlü çocuklara yönelik programlar hazırlamak, uygulamak ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev almak.

    3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.

    4) Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

    5) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

    e) Öğretmenin görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet bölgesindeki okul çağı çocuklarının okul başarısını artırmak ve bu konudaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere eğitim ve öğretim programlarının hazırlanıp uygulanmasında görev almak.

    2) Merkezde, okul çağı çocuklarına ve gençlere yönelik olarak yürütülecek serbest zaman etkinlikleri ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

    3) Her türlü çalışması ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

    4) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

    f) Çocuk Eğiticisinin görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet bölgesindeki çocuklara yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

    2) Eğitim materyalinin hazırlanmasında görev almak.

    3) Her türlü çalışması ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

    4) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

    g) Avukatın görev ve yetkileri şunlardır;

    1) Hizmet bölgesindeki halkın hukuki konulardaki sorunlarının çözümüne yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.

    2) Hizmet bölgesindeki halkın hukuki konularda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenecek eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasında görev almak.

    3) Her türlü çalışması ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.

    4) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

    h) Diğer personelin görev ve yetkileri şunlardır;

    Merkezde görevli diğer mesleki, teknik, idari, mali hizmet personeli; unvanlarının gerektirdiği görevler ile merkez müdürlüğünce verilen görevleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Fiziki Özellikler ve Mali Hükümler

    Fiziki Özellikler

    Madde 11 - Merkez binası, bölge halkının en kolay ulaşabileceği bir yerde, tercihen müstakil, bahçe içinde olmalı ve mahalle dokusuna uygun olarak tefriş edilmelidir.

    Binanın Bölümleri

    Madde 12 - Merkez binasında fiziksel koşullar ve olanaklar çerçevesinde; müdür odası, personel odası, görüşme odası, çocuklar için oyun odası, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane-okuma salonu, etkinlik salonu, uygulama mutfağı, iş atölyesi ve benzeri bölümler bulunur.

    Giderler

    Madde 13 - Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü giderler Genel Müdürlük bütçesinden gönderilen ödenekten karşılanır. Satınalma, ambar, ayniyat, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 14 - Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar