SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   

    İçişleri Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24116

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile illerde kurulan arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile sivil savunma arama ve kurtarma ekiplerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 08/10/1999 tarihli ve 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük : Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü,

    c) Birlik : İllerde doğrudan merkeze bağlı olarak kurulan sivil savunma arama ve kurtarma birliklerini,

    d) Müdür : Sivil Savunma arama ve kurtarma birlik müdürü ile bünyesinde arama ve kurtarma ekibi kurulan il sivil savunma müdürünü,

    e) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekibi: İl sivil savunma müdürlüğü bünyesinde kurulan sivil savunma arama ve kurtarma ekibini,

    f) Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar : Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde sivil savunma hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görev

    Birliklerin Kuruluşu

    Madde 5 - Sivil Savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğü; birlik müdürü, ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Teşkilat şeması (EK-1), birlik kurulacak iller ve kadro çizelgesi (EK-2) dedir.

    Ekiplerin Kuruluşu

    Madde 6 - Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği kurulmayan iller, nüfus yoğunluğu ve hassasiyeti dikkate alınarak; 3 grup olarak sınıflandırılmış olup, birinci grup illerde 10, ikinci grup illerde 20, üçüncü grup illerde 30 kadrolu personelden il sivil savunma müdürlükleri bünyesinde sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri oluşturulmuştur. Ekip kurulacak illerin grupları ve kadro çizelgesi (EK-3) dedir.

    Birlik ve Ekiplerin Görevleri

    Madde 7 - Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile il arama ve kurtarma ekiplerinin görevleri şunlardır.

    a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,

    b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerinin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek,

    c) (Ek bent: 05/09/2000 - 24161 R.G.) Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek,

    d) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

    d) Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini artırmak ve göreve heran hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

    f) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak,

    g) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,

    h) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

    i) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

    j) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

    k) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak,

    Müdürün Görevleri

    Madde 8 - Müdür; mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda birliğin veya ekibin yönetiminden sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

    a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak,

    b) Yıllık çalışma planını hazırlamak,

    c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

    d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresini düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş işlemlerini yürütmek,

    e) Genel Bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

    f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip etmek,

    g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak,

    h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak,

    i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,

    j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak,

    k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,

    l) İl Valisi, Genel Müdür veya Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Yönerge

    Madde 9 - Birlik ve ekiplerin eğitimlerinin usul ve esasları ile ana hizmet ve yardımcı birim personelinin görev ve sorumluluklarının ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Göreve Sevk ve Protokol

    Göreve Sevk Yetkisi

    Madde 10 - Sivil savunma arama ve kurtarma birliğinin sorumluluk bölgesi içinde göreve sevki vali, bölge dışına göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinin bölge içi ve bölge dışı göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Birliklerin yurt dışı göreve sevki ise Bakanlıkça yapılır.

    İntikal Planı

    Madde 11 - Afet haberlerinin alınması, personelin toplanması, araç gereç ve malzemenin hazırlanması ve görev yerine intikali esasları; hazırlanacak intikal planı ile düzenlenir. İntikal planları Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe girer.

    Afet Bölgesinde Sevk ve İdare Sorumluluğu

    Madde 12 - Afet bölgesine birden fazla birlik intikal etmişse; birliklerin sevk ve idaresi bölgeden sorumlu olan birlik müdürü tarafından, sorumlu müdürün bölgede bulunmaması halinde en kıdemli birlik müdürü tarafından yapılır. Birliklerin sorumlu olduğu iller listesi (EK-4) dedir.

    Protokol

    Madde 13 - Bir afet vukuunda birliklerin afet bölgesine havadan acil intikali için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu uçak ve helikopterlerinden, denizden intikal için ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ulaştırma araçlarından bu kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde yararlanılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Denetim

    Denetim

    Madde 14 - Birliklerin denetimi, 29/05/1962 tarihli ve 6/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "107 sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük"ün 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Haberleşme, Koordinasyon ve İşbirliği

    Haberleşme

    Madde 15 - Birliklerde afet haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluşturulur. Haber merkezi ihtiyaç duyulan haberleşme araç, gereç ve malzemeleri ile donatılır. Afet bölgesinde aynı nitelikte seyyar haberleşme merkezi kurulur.

    Haber merkezinin çalışma usul ve esasları birlik müdürlüklerince hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe onaylanacak bir talimatla belirlenir.

    Koordinasyon

    Madde 16 - Birliklerin tatbikat ve görev amaçlı intikallerinde, intikal edilen ilin imkanlarından mülki idare amirlerinin koordinatörlüğünde yararlanılır.

    Arama ve kurtarma amacıyla afet bölgesine yurtiçi ve yurtdışından gelen ekiplerin koordinasyonu krizmerkezi başkanının (mülki idari amiri) gözetiminde sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerince sağlanır.

    İşbirliği

    Madde 17 - Sivil savunma müdürlükleri ile askeri makamlar, belediye itfaiye teşkilatı, il sağlık müdürlükleri bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri birimi, kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon mülki idare amirleri tarafından sağlanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Donatım ve Kıyafet

    Donatım

    Madde 18 - Sivil savunma arama ve kurtarma birliği malzeme listesi (EK-5), araç listesi (EK-6), il arama ve kurtarma ekiplerinin malzeme ve araç listesi (EK-7) dedir.

    Kıyafet

    Madde 19 - Sivil savunma arama ve kurtarma birlik personeli, 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü"nün 123 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen kıyafeti giyer, tanıtma ve rütbe işaretlerini taşır.

    İl sivil savunma müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekip personelinin giyeceği kıyafet ile tanıtma işaretleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    EK-1

    SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMASI

                   -----------------------

                      BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ   

                   -----------------------

                                           --------------------------------

       --------------------               --------------

       ANA HİZMET         

                   YARDIMCI      

       BİRİMLERİ            

                   BİRİMLER      

       --------------------               --------------

                                                       --------------------               --------------

    ----

    ARAMA VE            

                   HABERLEŞME   

       KURTARMA BİRİMİ   

                   BİRİMİ         

       --------------------               --------------

       --------------------               --------------

       İLKYARDIM VE         

                   ULAŞTIRMA   

    ----

    AMBULANS BİRİMİ   

                   VE TEKNİK İŞ-   

                                           LER BİRİMİ      

       --------------------               --------------

       --------------------               --------------

       SOSYAL YARDIM      

                   EĞİTİM VE       

    ----

    BİRİMİ               

                   HALKLA İLİŞ   

                                           KİLER BİRİMİ   

                                           --------------

                                           --------------

                                           İKMAL VE      

                                           DONATIM      

                                           BİRİMİ         

                                           --------------

                                           --------------

                                           PERSONEL VE   

                                           İDARİ İŞLER      

                                           BİRİMİ         

                                           --------------

    EK - 2

    SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ KURULACAK

    İLLER VE KADRO ÇİZELGESİ

    ----

    ----------

    -----------------

    -------------------------------------------------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    KADRO ÜNVAN VE DERECELERİ

    ----

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    S.N.

    İLİN ADI

    SİVİL SAVUNMA

    SİVİL

    SİVİL

    ŞEF

    ŞEF

    V.H.K.İ.

    DAİRE

    VETERİNER

    PSİKOLOG

    SOSYAL

    SAĞLIK

    MÜHENDİS

    ARAMA VE

    TOPLAM

    ARAMA VE KURTARMA

    SAVUNMA

    SAVUNMA

    TABİBİ

    ÇALIŞMACI

    MEMURU

    KURTARMA

    BİRLİK MÜDÜRÜ

    UZMANI

    UZMANI

    TEKNİSYENİ

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    1

    1

    3

    3

    5

    10

    5

    5

    5

    5

    9

    6

    9

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    1

    ADANA

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    2

    AFYON

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    3

    ANKARA

    1

    3

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    4

    2

    100

    118

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    4

    BURSA

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    5

    DİYARBAKIR

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    6

    ERZURUM

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    7

    İSTANBUL

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    8

    İZMİR

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    9

    SAKARYA

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    10

    SAMSUN

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    11

    VAN

    1

    3

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    5

    2

    100

    120

    ----

    ----------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    TOPLAM

    11

    33

    11

    11

    10

    22

    11

    11

    11

    11

    54

    22

    1100

    1318

    ---------------

    -----------------

    -------

    -------

    ---

    ---

    --------

    ------

    ---------

    --------

    ---------

    ------

    --------

    ----------

    ------

    EK - 3

    SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN KURULACAĞI

    İLLERİN GRUPLARI VE KADRO ÇİZELGESİ

    ----

    ---------

    ----------------------------

    KADRO ÜNVAN VE DERECELERİ

    ---

    ------

    ----------

    ------

    ARAMA VE

    SAĞLIK

    KURTARMA

    S.N.

    İL ADI

    ŞEF

    MEMURU

    TEKNİSYENİ

    TOPLAM

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    5

    9

    9

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    1

    ANTALYA

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    2

    AYDIN

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    3

    BALIKESİR

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    4

    ESKİŞEHİR

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    5

    GAZİANTEP

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    6

    HATAY

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    7

    İÇEL

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    8

    KAYSERİ

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    9

    KOCAELİ

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    10

    KONYA

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    11

    TRABZON

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    12

    ZONGULDAK

    1

    1

    28

    30

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    13

    ÇANAKKALE

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    14

    DENİZLİ

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    15

    ERZİNCAN

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    16

    ELAZIĞ

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    17

    K.MARAŞ

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    18

    KÜTAHYA

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    19

    KIRIKKALE

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    20

    MALATYA

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    21

    MANİSA

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    22

    MUĞLA

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    23

    SİVAS

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    24

    TOKAT

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    25

    Ş.URFA

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    26

    KARABÜK

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    27

    ISPARTA

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    28

    TEKİRDAĞ

    1

    1

    18

    20

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    29

    ADIYAMAN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    30

    AĞRI

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    31

    AMASYA

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    32

    ARTVİN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    33

    BOLU

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    34

    BİLECİK

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    35

    BİNGÖL

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    36

    BİTLİS

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    37

    BURDUR

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    38

    ÇANKIRI

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    39

    ÇORUM

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    40

    EDİRNE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    41

    GİRESUN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    42

    GÜMÜŞHANE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    43

    HAKKARİ

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    44

    KARS

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    45

    KASTAMONU

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    46

    KIRIKKALE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    47

    KIRŞEHİR

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    48

    MARDİN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    49

    MUŞ

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    50

    NEVŞEHİR

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    51

    NİĞDE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    52

    ORDU

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    53

    RİZE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    54

    SİİRT

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    55

    SİNOP

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    56

    TUNCELİ

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    57

    UŞAK

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    58

    YOZGAT

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    59

    AKSARAY

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    60

    BAYBURT

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    61

    KARAMAN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    62

    BATMAN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    63

    ŞIRNAK

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    64

    BARTIN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    65

    ARDAHAN

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    66

    IĞDIR

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    67

    KİLİS

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    68

    YALOVA

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    69

    OSMANİYE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    70

    DÜZCE

    1

    1

    8

    10

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    TOPLAM

    70

    70

    960

    1100

    ----

    ---------

    ---

    ------

    ----------

    ------

    EK-4

    SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN SORUMLU OLDUKLARI İLLER LİSTESİ

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    BİRLİĞİN ADI

    SORUMLU OLDUĞU İLLER

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    1. ADANA SİVİL SAVUNMA ARAMA

    1. GAZİANTEP 4. KAHRAMANMARAŞ 7. OSMANİYE

    VE KURTARMA BİRLİĞİ

    2. HATAY 5. KARAMAN

    3. İÇEL 6. KİLİS

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    2. AFYON SİVİL SAVUNMA

    1. ANTALYA 4. ISPARTA 7. UŞAK

    ARAMA VE KURTARMA

    2. BURDUR 5. KONYA

    BİRLİĞİ

    3. ESKİŞEHİR 6. KÜTAHYA

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    3. ANKARA SİVİL SAVUNMA

    1. AKSARAY 4. KAYSERİ 7. NEVŞEHİR

    ARAMA VE KURTARMA

    2. ÇANKIRI 5. KIRIKKALE 8. NİĞDE

    BİRLİĞİ

    3. ÇORUM 6. KIRŞEHİR 9. YOZGAT

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    4. BURSA SİVİL SAVUNMA

    1. BALIKESİR 4. YALOVA

    ARAMA VE KURTARMA

    2. BİLECİK

    BİRLİĞİ

    3. ÇANAKKALE

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    5. DİYARBAKIR SİVİL SAVUNMA

    1. ADIYAMAN 4. ELAZIĞ 7. ŞIRNAK

    ARAMA VE KURTARMA

    2. BATMAN 5. MALATYA 8. ŞANLIURFA

    BİRLİĞİ

    3. BİNGÖL 6. MARDİN 9. TUNCELİ

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    6. ERZURUM SİVİL SAVUNMA

    1. ARDAHAN 4. ERZİNCAN 7. KARS

    ARAMA VE KURTARMA

    2. ARTVİN 5. GÜMÜŞHANE 8. RİZE

    BİRLİĞİ

    3. BAYBURT 6. IĞDIR 9. SİVAS

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    7. İSTANBUL SİVİL SAVUNMA

    1. EDİRNE

    ARAMA VE KURTARMA

    2. KIRKLARELİ

    BİRLİĞİ

    3. KOCAELİ

    4. TEKİRDAĞ

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    8. İZMİR SİVİL SAVUNMA

    1. AYDIN

    ARAMA VE KURTARMA

    2. DENİZLİ

    BİRLİĞİ

    3. MANİSA

    4. MUĞLA

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    9. SAKARYA SİVİL SAVUNMA

    1. BARTIN 4. KARABÜK

    ARAMA VE KURTARMA

    2. BOLU 5. ZONGULDAK

    BİRLİĞİ

    3. DÜZCE

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    10. SAMSUN SİVİL SAVUNMA

    1. AMASYA 4. ORDU 7. TRABZON

    ARAMA VE KURTARMA

    2. GİRESUN 5. SİNOP

    BİRLİĞİ

    3. KASTAMONU 6. TOKAT

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    11. VAN SİVİL SAVUNMA

    1. AĞRI 4. MUŞ

    ARAMA VE KURTARMA

    2. BİTLİS 5. SİİRT

    BİRLİĞİ

    3. HAKKARİ

    -----------------------------

    ---------------------------------------------

    EK - 5

    SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA BİRLİKLERİ MALZEME LİSTESİ

    A. ÖZEL ŞAHSİ TECHİZAT

    1. DEPREM İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 İş Elbisesi (Yazlık - Kışlık) 2 Adet

    2 Lambalı Baret 1 Adet

    3 Toz Gözlüğü 1 Adet

    4 Toz Maskesi Yeteri Kadar

    5 Palaska 1 Adet

    6 Bot (Uzun Konçlu) 1 Adet

    7 El Feneri 1 Adet

    8 Düdük 1 Adet

    9 Çakı - Bıçak 1 Adet

    10 Baltalı Kazma 1 Adet

    11 Matara 1 Adet

    12 Yün Fanila (Uzun Kollu) 2 Adet

    13 Yün Don (Uzun Kollu) 2 Adet

    14 Yün Çorap 2 Çift

    15 Yün Kar Başlığı 1 Adet

    16 Yün Eldiven 1 Adet

    17 İş Eldiveni Yeteri Kadar

    18 Havlu (Banyo-Yüz) 1"er Adet

    19 Görev Çantası 1 Adet

    2. ÇIĞ İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Kar Elbisesi 1 Takım

    2 Mont 1 Adet

    3 Bot (Kar Tipi) 1 Çift

    4 Yağmurluk 1 Adet

    5 Rüzgarlık 1 Adet

    6 Tozluk 1 Çift

    7 Eldiven 1 Çift

    8 Emniyet Kemeri 1 Adet

    9 Kar Gözlüğü 1 Adet

    10 Tur Kayağı 1 Adet

    11 Sırt Çantası 1 Adet

    12 Çakar Lamba Yeteri Kadar

    13 Leken 1 Takım

    14 Kayak Vaksı 1 Adet

    15 Kar Küreği 1 Adet

    16 Kar Kazması 1 Adet

    17 Kayak Sileceği (Eğe) 1 Adet

    18 Emniyet Ekipmanları (Karabina, bivaks, ip, 8 demiri makara, vb.) 1 Takım

    19 Termos 1 Adet

    20 Uyku Tulumu 1 Adet

    21 Mat Yatak 1 Adet

    22 Çadır (Tek Kişilik) 1 Adet

    23 Cep Sobası 1 Adet

    24 GPS Cihazı 1 Adet

    3. SEL İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Su Giysisi (Komple) 1 Takım

    2 Can Yeleği 1 Adet

    3 Kapalı Devre Solunum Sistemi 1 Takım

    4 Palet 1 Takım

    5 Gözlük ve Şinorker 1'er Adet

    6 Su Altı Feneri 1 Adet

    7 Kemer 1 Adet

    8 Ağırlık Yeteri Kadar

    9 Askılı Bahçıvan Pantolonu 1 Adet

    10 Uzun Konçlu Çizme 1 Adet

    11 Kasık Çizme 1 Adet

    4. NBC İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Koruyucu Elbise (Karbon esaslı, tek kullanımlık) Komple 1 Takım

    2 Koruyucu Maske ve Filitre 1 Takım

    3 Şahsi Korunma (İlkyardım) Kiti 1 Takım

    4 Dozimetre 1 Adet

    5 Tumusol Kağıdı 1 Takım

    B. EKİP MALZEMESİ

    1. GENEL

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Kulaklıklı Telsiz 4 Adet

    2. DEPREM İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Yaralı Arama Cihazı Yeteri Kadar

    2 Kesme-Ayırma Cihazı (Komple) 1 Takım

    3 Beton Kesme Makinası 1 Adet

    4 Beton Kırma Makinası 1 Adet

    5 Demir Kesme Makinası 1 Adet

    6 Ağaç Kesme Makinası 1 Adet

    7 Kaldırma Seti (Havalı-hidrolik-manuel) 1 Takım

    8 Çekme Kaldırma Seti 1 Takım

    9 Oksi-Asetilen Cihazı 1 Takım

    10 Triport (Mekanik komuta ile) Komple 1 Takım

    11 Liberatör (Komple) 1 Takım

    12 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 1 Takım

    13 Matkap (Çeşitli) Yeteri Kadar

    14 Jeneratör 1 Adet

    15 Aydınlatma Takımı 1 Takım

    16 Kurtarma Sırt Çantası 1 Takım

    17 Manuel Enkaz Çalışma Aletleri (Çeşitli) 1 Takım

    18 Enkaz Destek Seti Yeteri Kadar

    19 Sedye 1 Adet

    20 Merdiven (Çeşitli) Yeteri Kadar

    21 Kapalı Devre Solunum Cihazı 1 Adet

    22 Manivela Demiri Yeteri Kadar

    23 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.) Yeteri Kadar

    24 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, palanga, fırdöndü, 8 demiri,

    bivaks, emniyet kemeri vb.) Yeteri Kadar

    25 Balyoz (Çeşitli boy) 3 Adet

    26 Murç 5 Adet

    27 Kazma 5 Adet

    28 Kürek 5 Adet

    29 Demir Makası (Manuel) 2 Adet

    30 El Testeresi 2 Adet

    31 Tamir Takımı 1 Takım

    32 Çivi Tabancası 1 Adet

    33 Pilli Megafon 1 Adet

    34 Hava Kompresörü 1 Adet

    35 İlkyardım Çantası 5 Adet

    2. ÇIĞ İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Kar Motorsikleti 1 Adet

    2 Merdiven 1 Adet

    3 Kızak Sedye 2 Adet

    4 Atel Seti Yeteri Kadar

    5 Arama Çubuğu (Sondası) Yeteri Kadar

    6 Buz Çivisi (Sikke) Yeteri Kadar

    7 Çadır Isıtıcısı Yeteri Kadar

    8 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 2 Adet

    9 Şişme Çadır (Genel maksat) 2 Adet

    10 Portatif Yemek Seti Yeteri Kadar

    3. SEL İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Su Motoru (Jet Sky) 1 Adet

    2 Şişme Bot (Motorlu - 6-8 kişilik) 1 Adet

    3 Can Yeleği - Can Simidi 10 Adet

    4 İp Fırlatma Tüfeği 1 Takım

    5 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, fırdöndü, 8 demiri, emniyet kemeri vb.) Yeteri Kadar

    6 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.) Yeteri Kadar

    7 Motopomp (Hortumları ile) 2 Adet

    8 Arama Çapası 5 Adet

    9 Dalgıç Tüpü Hava Komprasörü 1 Adet

    4. NBC İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Tespit Cihazları Yeteri Kadar

    2 Numune Alma Kiti Yeteri Kadar

    3 Dozimetre Şarz Cihazı 2 Adet

    4 Dekontaminasyon Seti 1 Adet

    5 Kapalı Devre Solunum Cihazı 2 Adet

    6 İlkyardım Malzemeleri Yeteri Kadar

    7 Dürbün (Gece ve gündüz görüşlü) 2 Adet

    5. SOSYAL YARDIM MALZEMELERİ

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 İş Önlüğü Yeteri Kadar

    2 Bulaşık Önlüğü Yeteri Kadar

    3 Seyyar Ocak 1 Takım

    4 LPG Uyarıcı Cihazı 1 Adet

    5 Yemek Pişirme Kazanı 1 Takım

    6 Tencere 1 Takım

    7 Kepçe Takımı (Yemek pişirmek için) 1 Takım

    8 Çay Pişirme Seti 1 Takım

    9 Tepsi (Muhtelif) Yeteri Kadar

    10 Tava (Muhtelif) Yeteri Kadar

    11 Bıçak Takımı Yeteri Kadar

    12 Satır 2 Adet

    13 Masat 2 Adet

    14 Sebze Soyacağı 5 Adet

    15 Et Dövme Demiri 2 Adet

    16 Rende 2 Adet

    17 Çırma Teli 2 Adet

    18 Süzgeç (Muhtelif) 1 Takım

    19 Elek (Muhtelif) 1 Takım

    20 Et Kütüğü 1 Adet

    21 Kızartma Teli 2 Adet

    22 Konserve Açacağı 2 Adet

    23 Sebze Doğrama Tahtası 2 Adet

    24 Havan 1 Adet

    25 Hamur Karma Makinası 1 Adet

    26 Taşıma Kabı (Termos tertibatlı) 10 Adet

    27 Self Servis Tepsisi 250 Adet

    28 Çatal-Kaşık-Bıçak 250'şer Adet

    29 Ekmek Sepeti 50 Adet

    30 Metal Bardak 250 Adet

    31 Metal Sürahi 50 Adet

    32 Tuzluk Takımı 50 Adet

    33 Baharatlık Takımı 1 Takım

    34 Plastik Çatal - Kaşık - Bıçak - Bardak - Tabak Yeteri Kadar

    35 Portatif Sandalye 100 Adet

    36 Portatif Masa Yeteri Kadar

    37 Su Termosu (Muhtelif) 5 Adet

    38 Meyve Sıkacağı 2 Adet

    39 Tost Makinası 1 Adet

    40 Su Arıtma Cihazı (Komple) 1 Takım

    41 Su Tankı Yeteri Kadar

    42 Su Bidonu Yeteri Kadar

    43 Buz Dolabı 1 Adet

    44 Çamaşır Makinası 1 Adet

    45 Şofben 1 Adet

    46 Termosifon 1 Adet

    47 Hidrofor 1 Adet

    48 Et Kıyma Makinası 1 Adet

    49 İbreli Terazi 1 Adet

    50 Televizyon - Video 1'er Adet

    51 Kantar 1 Adet

    52 Robot 1 Adet

    53 Su Isıtıcısı Yeteri Kadar

    C. BİRLİK GENEL MALZEMELERİ

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Çadır ve Isıtıcısı Yeteri Kadar

    2 Uyku Tulumu Yeteri Kadar

    3 Kampet Yeteri Kadar

    4 Telli - Telsiz - Uydu Haberleşme Vasıtaları Yeteri Kadar

    5 Arazi Duş Sistemi Yeteri Kadar

    6 Arazi Çamaşır Ünitesi 1 Adet

    7 Arazi Su Arıtma Ünitesi 1 Adet

    8 Arazi Aydınlatma Sistemleri Yeteri Kadar

    9 Arazi WC Sistemleri Yeteri Kadar

    Not: Tüm birlik personeli için.

    Çığ için ayrılan personel sayısı kadar.

    Sel için ayrılan personel sayısı kadar.

    NBC için ayrılan personel sayısı kadar.

    EK - 6

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA BİRLİĞİ

    ARAÇ LİSTESİ

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    S.NO

    NİTELİK

    CİNS

    ADET

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    1

    Hizmet Aracı

    Binek

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    2

    Komuta-Muhabere Aracı

    Panelvan

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    3

    Kurtarma Aracı

    Station-Römork-Panelvan veya Kurtarma Kamyonu

    5

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    4

    Sel-Çığ Kurtarma Aracı

    Kamyon 3,5 ton

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    5

    Kurtarma Malzeme Aracı

    Kamyon 3,5 ton

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    6

    Ambulans

    5

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    7

    Seyyar Mutfak

    Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    8

    Sosyal Yardım Malzeme Aracı

    Kamyon 3,5 ton

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    9

    Barınma Malzeme Aracı

    Kamyon 9 ton

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    10

    Hijyen Aracı

    Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    11

    Dekontaminasyon Aracı

    Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    12

    Arama Aracı

    Minibüs

    2

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    13

    Tamir Bakım Aracı

    Minibüs

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    14

    İkmal Aracı

    Pick-Up

    2

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    15

    NBC Ölçüm-Tespit Aracı

    Jeep

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    16

    Personel Nakil

    Otobüs

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    17

    Akaryakıt Aracı

    Tanker

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    18

    Forklift

    6 ton

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    19

    Su Arıtma Römorku

    500 lt/sa

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    20

    Çamaşırhane Römorku

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    21

    Aydınlatma Römorku

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    22

    Dekontaminasyon Romorku

    1

    --------

    ---------------------------

    ---------------------------------------------

    ----

    NOT: Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakırda 5'er adet, diğer Birliklerde 2'şer adet.

    Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakırda araç üzerinde seyyar konteynırlı, diğer Birliklerde 22 nci sıradaki seyyar römorklu Dekontaminasyon Cihazı.

    Ankara, İstanbul, Erzurum, Diyarbakır'daki Birliklerde.

    EK - 7

    SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA EKİPLERİ MALZEME ve ARAÇ LİSTESİ

    A. ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT

    1. DEPREM İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 İş Elbisesi (Yazlık - Kışlık) 2 Adet

    2 Lambalı Baret 1 Adet

    3 Toz Gözlüğü 1 Adet

    4 Toz Maskesi Yeteri Kadar

    5 Palaska 1 Adet

    6 Bot (Uzun Konçlu) 1 Adet

    7 El Feneri 1 Adet

    8 Düdük 1 Adet

    9 Çakı - Bıçak 1 Adet

    10 Baltalı Kazma 1 Adet

    11 Matara 1 Adet

    12 Yün Fanila (Uzun Kollu) 2 Adet

    13 Yün Don (Uzun Kollu) 2 Adet

    14 Yün Çorap 2 Çift

    15 Yün Kar Başlığı 1 Adet

    16 Yün Eldiven 1 Adet

    17 İş Eldiveni Yeteri Kadar

    18 Havlu (Banyo-Yüz) 1'er Adet

    19 Görev Çantası 1 Adet

    2. ÇIĞ İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Kar Elbisesi 1 Takım

    2 Mont 1 Adet

    3 Bot (Kar Tipi) 1 Çift

    4 Yağmurluk 1 Adet

    5 Rüzgarlık 1 Adet

    6 Tozluk 1 Çift

    7 Eldiven 1 Çift

    8 Emniyet Kemeri 1 Adet

    9 Kar Gözlüğü 1 Adet

    10 Tur Kayağı 1 Adet

    11 Sırt Çantası 1 Adet

    12 Çakar Lamba Yeteri Kadar

    13 Leken 1 Takım

    14 Kayak Vaksı 1 Adet

    15 Kar Küreği 1 Adet

    16 Kar Kazması 1 Adet

    17 Kayak Sileceği (Eğe) 1 Adet

    18 Emniyet Ekipmanları (Karabina, bivaks, ip, 8 demiri makara, vb.) 1 Takım

    19 Termos 1 Adet

    20 Uyku Tulumu 1 Adet

    21 Mat Yatak 1 Adet

    22 Çadır (Tek Kişilik) 1 Adet

    23 Cep Sobası 1 Adet

    24 GPS Cihazı 1 Adet

    3. SEL İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Su Giysisi (Komple) 1 Takım

    2 Can Yeleği 1 Adet

    3 Kapalı Devre Solunum Sistemi 1 Takım

    4 Palet 1 Takım

    5 Gözlük ve Şinorker 1'er Adet

    6 Su Altı Feneri 1 Adet

    7 Kemer 1 Adet

    8 Ağırlık Yeteri Kadar

    9 Askılı Bahçıvan Pantolonu 1 Adet

    10 Uzun Konçlu Çizme 1 Adet

    11 Kasık Çizme 1 Adet

    4. NBC İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Koruyucu Elbise (Karbon esaslı, tek kullanımlık) Komple 1 Takım

    2 Koruyucu Maske ve Filitre 1 Takım

    3 Şahsi Korunma (İlkyardım) Kiti 1 Takım

    4 Dozimetre 1 Adet

    5 Turnusol Kağıdı 1 Takım

    B. EKİP MALZEMESİ (1 Ekip İçin)

    1. GENEL

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Kulaklıklı Telsiz 4 Adet

    2. DEPREM İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Yaralı Arama Cihazı Yeteri Kadar

    2 Kesme-Ayırma Cihazı (Komple) 1 Takım

    3 Beton Kesme Makinası 1 Adet

    4 Beton Kırma Makinası 1 Adet

    5 Demir Kesme Makinası 1 Adet

    6 Ağaç Kesme Makinası 1 Adet

    7 Kaldırma Seti (Havalı-hidrolik-manuel) 1 Takım

    8 Çekme Kaldırma Seti 1 Takım

    9 Oksi-Asetilen Cihazı 1 Takım

    10 Triport (Mekanik komuta ile) Komple 1 Takım

    11 Liberatör (Komple) 1 Takım

    12 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 1 Takım

    13 Matkap (Çeşitli) Yeteri Kadar

    14 Jeneratör 1 Adet

    15 Aydınlatma Takımı 1 Takım

    16 Kurtarma Sırt Çantası 1 Takım

    17 Manuel Enkaz Çalışma Aletleri (Çeşitli) 1 Takım

    18 Enkaz Destek Seti Yeteri Kadar

    19 Sedye 1 Adet

    20 Merdiven (Çeşitli) Yeteri Kadar

    21 Kapalı Devre Solunum Cihazı 1 Adet

    22 Manivela Demiri Yeteri Kadar

    23 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.) Yeteri Kadar

    24 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, palanga, fırdöndü,

    8 demiri, bivaks, emniyet kemeri vb.) Yeteri Kadar

    25 Balyoz (Çeşitli boy) 3 Adet

    26 Murç 5 Adet

    27 Kazma 5 Adet

    28 Kürek 5 Adet

    29 Demir Makası (Manuel) 2 Adet

    30 El Testeresi 2 Adet

    31 Tamir Takımı 1 Takım

    32 Çivi Tabancası 1 Adet

    33 Pilli Megafon 1 Adet

    34 Hava Kompresörü 1 Adet

    35 İlkyardım Çantası 5 Adet

    2. ÇIĞ İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Kar Motorsikleti 1 Adet

    2 Merdiven 1 Adet

    3 Kızak Sedye 2 Adet

    4 Atel Seti Yeteri Kadar

    5 Arama Çubuğu (Sondası) Yeteri Kadar

    6 Buz Çivisi (Sikke) Yeteri Kadar

    7 Çadır Isıtıcısı Yeteri Kadar

    8 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple) 2 Adet

    9 Şişme Çadır (Genel maksat) 2 Adet

    10 Portatif Yemek Seti Yeteri Kadar

    3. SEL İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Su Motoru (Jet Sky) 1 Adet

    2 Şişme Bot (Motorlu - 6-8 kişilik) 1 Adet

    3 Can Yeleği - Can Simidi 10 Adet

    4 İp Fırlatma Tüfeği 1 Takım

    5 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, fırdöndü, 8 demiri, emniyet kemeri vb.) Yeteri Kadar

    6 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.) Yeteri Kadar

    7 Motopomp (Hortumları ile) 2 Adet

    8 Arama Çapası 5 Adet

    9 Dalgıç Tüpü Hava Komprasörü 1 Adet

    4. NBC İÇİN

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Tespit Cihazları Yeteri Kadar

    2 Numune Alma Kiti Yeteri Kadar

    3 Dozimetre Şarz Cihazı 2 Adet

    4 Dekontaminasyon Seti 1 Adet

    5 Kapalı Devre Solunum Cihazı 2 Adet

    6 İlkyardım Malzemeleri Yeteri Kadar

    7 Dürbün (Gece ve gündüz görüşlü) 2 Adet

    5. SOSYAL YARDIM MALZEMELERİ

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 İş Önlüğü Yeteri Kadar

    2 Bulaşık Önlüğü Yeteri Kadar

    3 Seyyar Ocak 1 Takım

    4 LPG Uyarıcı Cihazı 1 Adet

    5 Yemek Pişirme Kazanı 1 Takım

    6 Tencere 1 Takım

    7 Kepçe Takımı (Yemek pişirmek için) 1 Takım

    8 Çay Pişirme Seti 1 Takım

    9 Tepsi (Muhtelif) Yeteri Kadar

    10 Tava (Muhtelif) Yeteri Kadar

    11 Bıçak Takımı Yeteri Kadar

    12 Satır 2 Adet

    13 Masat 2 Adet

    14 Sebze Soyacağı 5 Adet

    15 Et Dövme Demiri 2 Adet

    16 Rende 2 Adet

    17 Çırma Teli 2 Adet

    18 Süzgeç (Muhtelif) 1 Takım

    19 Elek (Muhtelif) 1 Takım

    20 Et Kütüğü 1 Adet

    21 Kızartma Teli 2 Adet

    22 Konserve Açacağı 2 Adet

    23 Sebze Doğrama Tahtası 2 Adet

    24 Havan 1 Adet

    25 Hamur Karma Makinası 1 Adet

    26 Taşıma Kabı (Termos tertibatlı) 10 Adet

    27 Self Servis Tepsisi 250 Adet

    28 Çatal-Kaşık-Bıçak 250'şer Adet

    29 Ekmek Sepeti 50 Adet

    30 Metal Bardak 250 Adet

    31 Metal Sürahi 50 Adet

    32 Tuzluk Takımı 50 Adet

    33 Baharatlık Takımı 1 Takım

    34 Plastik Çatal - Kaşık - Bıçak - Bardak - Tabak Yeteri Kadar

    35 Portatif Sandalye 100 Adet

    36 Portatif Masa Yeteri Kadar

    37 Su Termosu (Muhtelif) 5 Adet

    38 Meyve Sıkacağı 2 Adet

    39 Tost Makinası 1 Adet

    40 Su Arıtma Cihazı (Komple) 1 Takım

    41 Su Tankı Yeteri Kadar

    42 Su Bidonu Yeteri Kadar

    43 Buz Dolabı 1 Adet

    44 Çamaşır Makinası 1 Adet

    45 Şofben 1 Adet

    46 Termosifon 1 Adet

    47 Hidrofor 1 Adet

    48 Et Kıyma Makinası 1 Adet

    49 İbreli Terazi 1 Adet

    50 Televizyon - Video 1'er Adet

    51 Kantar 1 Adet

    52 Robot 1 Adet

    53 Su Isıtıcısı Yeteri Kadar

    C. EKİP GENEL MALZEMELERİ

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    S.NO

    MALZEMENİN CİNSİ

    MİKTARI

    ----

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------

    1 Haberleşme Vasıtaları Yeteri Kadar

    2 Çadır ve Isıtıcısı Yeteri Kadar

    3 Uyku Tulumu Yeteri Kadar

    4 Kampet Yeteri Kadar

    5 Arazi Aydınlatma Sistemleri Yeteri Kadar

    6 Arazi Duş Sistemi Yeteri Kadar

    9 Arazi WC Sistemleri Yeteri Kadar

    --------------------------------------------------

    ARAÇ LİSTESİ

    ----

    --------------------

    ------

    -----------------

    S.NO

    NİTELİK

    CİNS

    ADET

    ----

    --------------------

    ------

    -----------------

    1

    Kurtarma Aracı

    Kamyon

    Ekip Sayısı Kadar

    ----

    --------------------

    ------

    -----------------

    2

    Personel Nakli Aracı

    Otobüs

    1

    ----

    --------------------

    ------

    -----------------

    3

    Malzeme Nakil Aracı

    Kamyon

    1

    ----

    --------------------

    ------

    -----------------

    NOT: 1- 10 Kişi bir ekip olarak değerlendirilecek, malzeme miktarı oluşturulacak ekip sayısına göre bulundurulacaktır.

    Tüm ekip personeli için.

    Çığ için ayrılan personel sayısı kadar.

    Sel için ayrılan personel sayısı kadar.

    NBC için ayrılan personel sayısı kadar.

    Mevzuat Kanunlar