ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24117

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin sicil raporlarını doldurarak personelin mesleki ehliyetlerini, şahsi kusur ve meziyetlerini tespit edecek sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel hakkında uygulanır. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan memurların birinci, ikinci ve üçüncü derece sicil amirleri, Yönetmeliğe ekli listede gösterilmiştir. Listede gösterilen sicil amirlerinden birinin bulunmaması halinde listede belirtilen diğer sicil amirlerinin verdiği sicil notu esas alınır ve durum sicil raporunda belirtilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 5 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 19/09/1991 tarihli ve 20996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Arsa Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ

    MERKEZ TEŞKİLATI:

                                                                Gerektiğinde görüşüne

    Hakkında Sicil Raporu Düzen-   1 inci Sicil      2 nci Sicil         başvurulacak 3 üncü

    lenecek Memurun Görevi      Amiri         Amiri            Sicil Amiri

    ---------------------      ------------      --------         ----------------

    Genel Müdür                  Bakan                  -               -

    Genel Müdür Yardımcısı      Genel Müdür            -               -

    Teftiş Kurulu Başkanı      Genel Müdür            -               -

    I. Hukuk Müşaviri         Genel Müdür            -               -

    Daire Başkanı                  Genel Müdür            -               -

    APK Şube Müdürü         Genel Müdür            -               -

    Bilgi İşlem, İdari İşler

    Şube Müdürleri                  Gen.Müd.Yrd.         Genel Müdür         -

    Savunma Uzmanı                  Genel Müd.Yrd.         Genel Müdür         -

    Başmüfettiş, Müfettiş

    ve Müfettiş Yardımcısı               Teftiş Kurulu Bşk.      Genel Müdür         -

    Hukuk Müşaviri                  I. Hukuk Müşaviri      Genel Müdür         -

    Avukat                     Hukuk Müşaviri         I. Hukuk Müşaviri   -

    Şube Müdürü                  Daire Başkanı         Gen.Müd.Yrd.   

    Genel Müdür

    Teftiş Kurulu Bşk.lığı Büro

    Personeli            Teftiş Kurulu Bşk.   Genel Müdür         -

    Hukuk Müş. Şube Müdürü      I. Hukuk Müşaviri   Genel Müdür

    Hukuk Müş. Büro personeli      Şube Müdürü      Hukuk Müşaviri

    Şube Müdürlüklerinde

    görevli personel                  Şube Müdürü         Daire Başkanı

    Daire Tabibinde görevli

    personel                     Şube Müdürü         Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür

    Bilgi İşlem Şube. Müdürlüğü

    Görevli Personel                  Şube Müdürü         Genel Müdür Yrd.   Genel Müdür

    İdari .İşler Şube Müdürlüğü

    Görevli Personel                  Şube Müdürü         Genel Müdür Yrd.   Genel Müdür

    Savunma Uzmanlığı Personeli            Savunma Uzmanı      Genel Müdür Yrd.   Genel Müdür

    Özel Kalem Şube Müdürü               Genel Müdür            -               -

    Özel Kalem Personeli               Şube Müdürü         Genel Müdür         -

    Hemşire                     Daire Tabibi         Şube Müdürü      Genel Müdür

    APK Şube Müdürlüğünde

    Görevli Personel                  Şube Müdürü         Genel Müdür

    TAŞRA TEŞKİLATI:

    Bölge Müdürü                  Vali            Genel Müdür         -

    Bölge Müdür Yardımcısı               Bölge Müd.         Vali         Genel Müdür

    Bölge Müdürlüğünde

    Görevli Personel                  Böl.Müd.Yrd.         Bölge Müdürü      Vali

    Mevzuat Kanunlar