TEKEL SATIŞ KONTROLÖRLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/07/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24125

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü bünyesinde satış hizmetlerinde görev yapan kontrolörlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirli kurallara bağlamak, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre sözleşmeli statüde çalışan kontrolörlerin niteliklerini, atanmalarına esas olacak kuralları, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 11/03/1987 tarihli ve 19397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

    TEKEL (Kuruluş) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdürlük Makamı: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürünü,

    Müessese Müdürlüğü : Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünü,

    Müessese Müdürü : Pazarlama ve Dağıtım Müessesi Müdürünü,

    Başmüdürlük : Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünü,

    Başmüdür : Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürünü,

    Kontrolör : Satış hizmetlerinde görev yapan Tekel Satış Kontrolörlerini,

    Hizmet Alanı : Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çalışma Esasları

    Kontrolörlerin Çalışma Esasları

    Madde 5 - Başmüdürlüklerin hizmet bölgelerinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki görevleri ifa etmek üzere Genel Müdürlükçe yeterli sayıda kontrolör görevlendirilir.

    Kontrolörler, Başmüdürün emir ve talimatları doğrultusunda işlem yaparlar.

    Başmüdürün talebi, Müessese Müdürünün uygun görmesi ve Genel Müdürlük Makamı'nın onayı ile kontrolörlerin çalışmalarını koordine etmek ve büro hizmetlerini yerine getirmek üzere büro kurulabilir. Bu takdirde, yazışma ve arşiv işlerini yürütmek üzere yeteri kadar memur ve daktilograf görevlendirilir.

    Büronun yönetimi, Başmüdürün önerisi üzerine Müessese Müdürünce görevlendirilen kontrolör tarafından yerine getirilir.

    Bürolar ve kontrolörlerin çalışma usul ve esasları Müessese Müdürlüğünce çıkarılacak yönergede belirtilir.

    Kontrolörlerin Ekip Halinde Çalışma Esasları

    Madde 6 - Gerekli görülen hallerde kontrolörler ekipler halinde çalıştırılabilir.

    Ekibin en kıdemli kontrolörü ekip başkanıdır. Ekip başkanı ekibin çalışma düzenini sağlamakla sorumludur.

    Kontrolörlerin Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Kontrolörlerin görevi, bağlı bulundukları Başmüdür adına;

    a) Satış işlemlerini denetlemek,

    b) Toptan satıcı ve bayi faaliyetlerini izlemek ve işlemlerini incelemek,

    c) Tekel ürünleriyle ilgili pazar etüdleri ve talep tahminleri yapmak,

    d) 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanunu çerçevesinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, Tekel'ce üretilen ve pazarlanan ürünlerin taklitlerinin piyasaya çıkarılıp çıkarılmadığını izlemek, gerekli tespitleri yaparak konunun adli mercilere intikalini sağlamak,

    e) Yukarıda belirtilen çalışmalar esnasında Tekel personelinin eyleminin 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla irtikap, rüşvet ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında ve görevinden dolayı kaçakçılık suçlarına temas edebileceğinin düşünülmesi hallerinde, durumu gereği yapılmak üzere derhal Başmüdüre bildirmek,

    f) Tekel ürünleri satışlarının arttırılması için her türlü faaliyetlerde bulunmak,

    g) Amiri tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmektir. Kontrolörler, yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken, para ve para hükmündeki kağıtlar ile mal ve ayniyatı saymak ve bunlarla ilgili defter ve belgeleri incelemek ve ilgililerden yazılı veya sözlü bilgi almak yetkisine sahiptirler.

    Kontrolörlerin Sorumlulukları

    Madde 8 - Kontrolörler, kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten görevi veren Başmüdür'e karşı doğrudan, yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan da meri mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Kontrolörlerin Uymaları Gereken Hususlar

    Madde 9 - Kontrolörler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kurallarına uymak ve her ne suretle olursa olsun tartışmalara girmekten çekinmek zorundadır.

    Kontrolörler,

    a) Kuruluş yararı söz konusu olan ve gecikmesinden zarar doğabilecek haller hariç icraya müdahale edemezler.

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat yapamazlar.

    c) İnceleme ve denetlemeye tabi kimselerle özel ilişki kuramazlar.

    Yapacakları işleri ve muttali oldukları sırları ifşa edemezler.

    Yardım Mecburiyeti

    Madde 10 - Kontrolörlere görevlerini yerine getirirken Tekel personeli, toptan satıcılar ve bayiler her türlü yardımda bulunmak zorundadırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş, Yetiştirilme Şekli ve Esasları

    Kontrolörlüğe Giriş

    Madde 11 - Kontrolörlüğe sınavla aday personel olarak girilir. Yeterlik sınavını kazananlar kontrolör olarak atanırlar.

    Giriş Sınavı

    Madde 12 - Kontrolör olarak atanmak için 13 üncü maddedeki şartları taşımak, "İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavını" (DMS) ve "Tekel Sözleşmeli Personel Sınav Yönetmeliği"ne göre yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Personelde Aranacak Nitelikler

    Madde 13 - Kontrolörlüğe aday personel olarak atanabilmek ve/veya giriş sınavlarına katılabilmek için,

    a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesindeki genel şartları taşımak,

    b) İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Pazarlama ve Yönetim Bilimi alanlarında en az 4 yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

    f) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, gerekir.

    Yetiştirme Amacı

    Madde 14 - Kontrolörlerin yetiştirilmesinde,

    a) Görevin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

    b) Görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, amacı güdülür.

    Kontrolörlerin yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

    Yetiştirilme Şekli ve Esasları

    Madde 15 - Mesleki Eğitim olarak en az iki hafta süreli Hizmet İçi Eğitim kursu düzenlenir.

    Eğitim Programı Müessese Müdürlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken hazırlanır, eğitim faaliyetleri Personel Dairesi Başkanlığının önerisi üzerine Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilen görevliler tarafından yürütülür.

    Hizmet İçi Eğitim Programı; genel bilgilerle, Kuruluş ve görevleri ile ilgili yasal ve idari düzenlemeleri kapsar.

    Anılan eğitim programına katılmayan aday personel, yeterlik sınavına iştirak edemez ve durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

    Yeterlik Sınavına Çağrılma

    Madde 16 - Aday personel olarak fiilen 6 ay çalışanlar, düzenlenecek Hizmet İçi Eğitim programı sonunda yeterlik sınavına alınırlar. 6 aylık süreye hastalık ve ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 17 - Yeterlik sınavı, kontrolörlerin görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme ve denetleme yöntemlerini öğrenip öğrenemediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü iki bölümde yapılır. Yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

    Bu sınavda başarı gösteren personelin adaylık süresi sona erer ve "Kontrolör" olarak asaletleri kesinleşir.

    Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 18 - Kontrolörlük yeterlik sınavı Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Müessese Müdürü ve Müessese Müdürünün görevlendireceği Müessese Müdür Yardımcısından oluşur.

    Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

    Madde 19 - Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca 100 puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir.

    Yazılı sınavını başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar. Başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınavlardan en az 70 puan alınması şarttır.

    Başka Bir Göreve Atanma

    Madde 20 - Adaylık döneminde olumlu sicil alamayanlar ve yeterlik sınavını kazanamayanlar ile haklı bir özrü olmaksızın sınava katılmayanlar, durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

    Kontrolörler, denetim hizmetleri gerekleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduklarının belirlenmesi, ahlaki veya mesleki yetersizliklerinin tesbit edilmesi veya sağlık sorunları nedeniyle, durumlarına uygun boş bulunan diğer pozisyonlara atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Geçici Hükümler, Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte en az 3 yıl Başmüdürlüklerde kontrolör sıfatıyla görev yapmış olup, Geçici 2 nci maddedeki şartları taşıyanlar ile asgari Başmüdür Yardımcısı olarak çalışmış olanlar kontrolör olarak sınavsız atanabilirler.

    Geçici Madde 2 - Genel Müdürlükçe açıktan kontrolör olarak aday personel işe alınıncaya kadar mevcut kuruluş personeli için kontrolör yeterlik sınavı açılabilir. Bu durumda sınava girebilmek için,

    a) İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Pazarlama ve Yönetim Bilimi alanlarında en az 4 yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 40 yaşını doldurmamış bulunmak,

    c) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

    d) Son 3 yılın sicil notları ortalaması en az (B) düzeyinde olmak, şartları aranır.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 21 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar