PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

   

    PTT Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/09/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24159

    BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

    İhaleler zorunluluk olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

    Arsası temin edilmemiş, ifrazı ve tevhidi yapılmamış, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara

    dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz.

    Kapsam

    Madde 2 - Kuruluşta bina ve arsa işlerine ait alım ve satım, yapım, hizmet, kiraya verme, kira ile tutma, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve bunlara benzer diğer işlerle, yapım için temin edilmesi gereken

    malzemelerin alınması, yapımla ilgili artan veya işe yaramayan imalat ve malzemelerin satılması ve yapımla ilgili taşıma işleri, bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    Alım, Satım: Yapım için temin edilmesi gereken malzemelerin alımı, yapımla ilgili artan veya işe yaramayan imalat ve malzemelerin satımı ile hizmet, hak, bina, arsa alım ve satımı,

    Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj,

    imalat, prototip imalat, keşif, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

    Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

    Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların sahibi tarafından belli bir bedel karşılığında başkasına kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

    Kiracı: Kira sözleşmesinin taraflarından olan ve bir mal veya hakkı belli bir ücret karşılığında kullanan şahıs veya kuruluşu,

    Kiralayan (Kiraya Veren): Kira sözleşmesinin taraflarından olan ve bir malı veya hakkı kiraya veren şahıs veya kuruluşu,

    Sembolik kira bedeli: Bir gayrimenkulün mahallin kira rayicinin %10 unu aşmayan bir bedeli,

    Sembolik bedel: Bir gayrimenkulün rayiç değerinin %10’unu veya %10’unun altındaki bir bedeli,

    Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,

    Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, istif ve depolama işlerini,

    Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

    Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini;

    bedel tahmini yapılamayan ihalelerde, teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

    Kuruluş: Genel Müdürlük, Başmüdürlük ile Müstakil Üniteler ve Bağlı Üniteler, Müstakil Üniteler:

    1 - Posta Çekleri Başmüdürlüğü ANKARA

    2 - Sanatoryum ve Hastane Başhekimliği İSTANBUL

    3 - Kefalet Sandığı Müdürlüğü ANKARA

    4 - Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğü ANKARA

    5 - Değerli Kağıtlar Deposu Müdürlüğü ANKARA

    6 - Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüğü

    7 - Erdek Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüğü

    8 - Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü

    9 - İstanbul Eğitim Merkezi Müdürlüğü

    10 - Mevcut ve ihdas edilecek diğer müstakil üniteler

    İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasında seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

    İhale Dosyası: İhaleye esas olmak üzere proje, teknik ve idari, özel şartname, birim fiyat ve keşfi vs. ihtiva eden dosyayı,

    Sözleşme: Kuruluş ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    Gün: Takvim gününü, ifade eder.

    İhaleye Katılabilme Şartları

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

    Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

    a) 1) İhale kararlarını imzalayan ve onaylayanlar,

    2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    3) (1) ve (2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (İkinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

    4) (1), (2) ve (3) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları, (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

    b) Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar.

    Şartnameler

    Madde 6 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten, genel ve ortak esasları ihtiva eden şartname ve varsa ekleri Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

    Özel durumlarda, işin özelliği ve Kuruluşun Ana Statüsü gözönüne alınarak özel maddeler Genel Müdürlüğün onayı alınmak suretiyle Başmüdürlükçe ilave edilir.

    Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur;

    a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

    b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

    c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

    d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

    e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

    f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

    g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Kuruluşun serbest olduğu,

    h) İhale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ihaleyi onaylayacak Makamca onaylanacağı veya iptal edileceği,

    i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

    j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

    k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

    l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

    m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

    n) İhtilafların çözüm şekli.

    Şartname Genel Esasları

    Madde 7 - a) Şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye,

    b) Şartnamelere konulmak üzere 6 ncı maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, Genel Müdürlük yetkilidir.

    İKİNCİ KISIM : İhale İşlemleri ve İhale Usulleri

    İhaleye Hazırlık

    Madde 8 - 58 ve 80 inci madde doğrultusunda hazırlanan projelere göre düzenlenecek keşifler aşağıdaki esaslara uygun olarak hazırlanır.

    a) Onaylanan projelere göre düzenlenecek keşif özetlerinin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile PTT özel birim fiyatlarına göre hazırlanması esastır.

    Ancak bu birim fiyatlarda tarifi bulunmayan imalatlara ait birim fiyatların tespitinde öncelikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizi, PTT Birim Fiyat Analizi, Aktarmasız Analiz, Türkiye Cumhuriyeti

    Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH), İller Bankası

    ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Eski Eserler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar ile Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği (TMMOB)’ne bağlı Odaların (İnşaat,

    Makine, Elektrik, Harita vs.) birim fiyatlarından veya analizlerinden faydalanılır. Birim fiyat veya analizleri bu şekilde temin edilemeyen imalatların birim fiyatlarının tespitinde Belediye, Ticaret veya Sanayi Odası

    gibi kuruluşlarla mütehassıs yapımcı firmalardan araştırılarak tahmini birim fiyat tespiti yoluna gidilir. Fiyatı bu şekilde tespit edilen imalatların detayları, teknik özellikleri ve tarifleri fiyat teklifine eklenir.

    Detay projeleri eksiksiz olup, tarif edilen işin tümünün tek bir fiyatla yapılmasında yarar görülen işlerde, işin niteliğine göre piyasadan teklif toplanarak tahmini bedel tespit edilir.

    b) İşin yapılacağı yerdeki ve şartlardaki güçlükler veya işin özelliği gibi hususlar gözönüne alınarak Genel Müdürlükten alınacak onayla, birim fiyatlara zam yapılarak veya teklif birim fiyat alınması esasına göre

    keşif düzenlenebilir.

    c) Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara tabi olmaksızın Genel Müdürlükte doğrudan Yapı İşleri Dairesi Başkanınca, Başmüdürlüklerde Başmüdürce ve Müstakil Ünitelerde Müstakil Ünite Amirince görevlendirilecek

    personel tarafından yapılacak piyasa ve fiyat durumu incelemesinde 500,000,000. TL.nı aşmayacağı anlaşılan işler için tahmin edilen bedelin tespitinin yapılması veya keşif özeti düzenlenmesi zorunlu değildir.

    (Bu işlerde hiçbir suretle fiyat farkı verilemez ve bedeli arttırılamaz)

    (a), (b) ve (c) bentlerinde açıklandığı şekilde tespit edilen, tahmin bedelleri veya keşif bedelleri; Başmüdürlük ve Müstakil Ünitelerin yetkisinde kalan işler için proje, keşif, metraj ve diğer gerekli dokümanlarla

    Genel Müdürlükten müsaade alındıktan ve ilgili ünitelerince onandıktan sonra işlem yapılır.

    Bedelin Tahmin Edilememesi

    Madde 9 - Sınai ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle bedel tahmini yapılamayan işler, Yönetim Kurulundan karar alınmak suretiyle yaptırılır.

    Onay Belgesi

    Madde 10 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, avans ve fiyat farkı verilecekse

    şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ihalenin şekil ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir.

    Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

    Hazırlanan onay belgesi 29 uncu maddedeki yetkilere göre belirtilen Makamlarca onaylanır.

    İhale Dosyasının Verilmesi

    Madde 11 - Kuruluşça hazırlanan İhale dosyasının tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre takdir edilecek bir bedel karşılığı isteyenlere verilebilir veya ihale dosyası Kuruluşta bedelsiz görülebilir.

    İhale Komisyonlarının Teşkili ve Yetkileri

    Madde 12 - a) Genel Müdürlükte;

    1) İhale onay yetkisi Yapı İşleri Dairesi Başkanına ait olan işlerde ilgili birimin bağlı bulunduğu Yapı İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı başkanlığında; Keşif İhale Grup Başmühendisi ve ilgili iki teknik eleman olmak

    üzere üç üyeden,

    2) İhale onay yetkisi Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdüre ait olan işlerde Yapı İşleri Dairesi Başkanı başkanlığında; Muhasebe Dairesi Başkan Yardımcısı ve Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısı ile Yapı İşleri

    Dairesinden ayrıca bir teknik eleman olmak üzere üç üyeden,

    3) İhale onay yetkisi Yönetim Kuruluna ait olan işlerde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Yapı İşleri Dairesi Başkanı, Muhasebe Dairesi Başkanı ve Malzeme

    Dairesi Başkanı veya vekilleri ile Yapı İşleri Dairesinden ayrıca bir teknik eleman olmak üzere dört üyeden teşkil olunur.

    b) Başmüdürlüklerde;

    Başmüdür Yardımcısı başkanlığında; Yapı İşleri Müdürü, (bulunmaması halinde Yapı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmeye yetkili kılınan teknik personel) Muhasebe ve Malzeme Müdürleri veya Amirleri olmak üzere

    bir başkan ve üç üyeden teşkil olunur. Başmüdür Yardımcısının bulunmaması halinde komisyon Yapı İşleri Müdürünün başkanlığında toplanır, ayrıca Yapı İşleri Müdürlüğünden bir teknik eleman ihale komisyonuna

    katılır.

    Yapı İşleri Müdürlüğü bulunmayan illere ait ihaleler, Yapı İşleri Müdürlüğü bulunan illerde yapılacaktır.

    İhale Komisyonlarının Çalışması

    Madde 13 - İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif

    kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

    Madde 14 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve

    gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

    Madde 15 - Kuruluşça ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerden belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu,

    şartnamelerde gösterilir.

    İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

    İhale Usulleri

    Madde 16 - a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

    1) Kapalı teklif usulü, (ilanlı)

    2) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

    3) Açık teklif usulü,

    4) Pazarlık usulü,

    5) Yarışma usulü,

    b-1) 1,500,000,000. TL.nı aşmayacağı anlaşılan işler Genel Müdürlükte Yapı İşleri Dairesi Başkanının, Başmüdürlüklerde Başmüdürün (Yapı İşleri Müdürlüğü bulunan) onayı alınmak suretiyle yapılır.

    Bu maddenin (b) bendinin (1) no.lu alt bendi kapsamında yaptırılacak işler için teminat alınması, sözleşme yapılması zorunlu değildir. (Bu işlerin özelliğine göre piyasadan hizmet ve malzeme temini için ilgili

    personele 150,000,000. TL. avans verilebilir.) Genel Müdürlükte Yapı İşleri Dairesi Başkanının, Başmüdürlüklerde Başmüdürün görevlendireceği en az üç teknik eleman tarafından gerekli piyasa araştırması

    yapılarak 73 üncü maddeye göre teklif alınır. (150,000,000. TL.ye kadar olan işlerde yazılı teklif aranmaz.) Alınan yazılı teklifler ilgili makamın onayına sunulur. Makam onayına müteakip iş yaptırılarak en az üç

    kişinin imzalayacağı tutanakla işin yapıldığı belgelenir ve tanzim edilecek fatura karşılığı ödeme yapılır.

    2) Tahmin veya teklif bedeli 500,000,000 TL.nı aşmayacağı anlaşılan, işletmeyi aksatacak nitelikte olup derhal yapılması gereken, mevcut durumun niteliğini ve kapasitesini değiştirmeye yönelmeyen, tadilat

    içermeyen acil iş yazılı teklif aranmaksızın;

    - Genel Müdürlükte Yapı İşleri Dairesi Başkanının,

    - Başmüdürlüklerde Başmüdürün,

    - Müstakil ve Bağlı ünitelerde Ünite Müdürünün onayı alınarak yaptırılabilir.

    Başmüdür gerekli gördüğü hallerde PTT Merkez Müdürüne yetki ve ödenek verebilir.

    500,000,000 TL.yi aşmayan acil işlerin yapılmasını müteakip en az üç (3) kişinin imzalayacağı bir tutanakla işin yapıldığı belgelenir ve tanzim edilecek fatura karşılığı ödeme yapılır. Ayrıca asansör ve brülör gibi

    periyodik bakım gerektiren 500,000,000 TL.yi aşmayan işler için Başmüdürlüklere bakım protokolüne göre yıllık veya aylık yetki verilebilir.

    3) Global ödenekten yapılacak harcamalar: İşletmeyi aksatacak mahiyette olup derhal yapılması gereken, mevcut durumun niteliğini ve kapasitesini değiştirmeye yönelmeyen, tadilat ve değer artırıcı unsur

    içermeyen acil işler, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca tespit edilecek limitler dahilinde tahsis edilecek global ödenekten karşılanır. Bu işler;

    - Genel Müdürlükte Yapı İşleri Dairesi Başkanının,

    - Başmüdürlüklerde Başmüdürün,

    - Müstakil ve Bağlı ünitelerde Ünite Müdürünün onayı alınarak yaptırılır ve en az üç kişinin imzalayacağı tutanakla işin yapıldığı belgelenir.

    Başmüdür gerekli gördüğü hallerde PTT Merkez Müdürüne yetki ve ödenek verebilir. Global ödeneklerin harcama yerlerini gösteren açıklamalı dokümanların tetkik edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesini

    müteakip yeni global ödenek talep edilir.

    İhalenin İlanı

    Madde 17 - Tahmin edilen veya keşif bedeli 50,000,000,000. TL.nı aşan yapım işlerine ait ihalelerde ilan zorunludur.

    Ancak;

    a) Acele, önemli, özelliği olan veya güvenliği ilgilendiren işler,

    b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gereken işler,

    c) Kuruluşun işlerinin arzu edilen nitelikte ve belli bir zaman aralığı içinde en uygun şekilde tamamlattırılmasının temini gereken işler,

    İhale kararını onaylayacak Makamın yazılı izniyle, ilansız olarak yapılabilir.

    İlanların Yapılış Usulleri;

    Tahmin veya keşif bedeli ilan zorunluluğu olan işlerin üç katından az olan ihalelerde

    a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

    1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

    Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

    İsteklilerden yeterlik veya ihaleye katılma belgesi aranılan ihalelerde ihalenin yapılacağı yerdeki ilk ilan ile yeterlik için son müracaat tarihi arasında en az 10 günlük süre bulunmalıdır. Bu sürelerin hesabında ilan

    tarihi ile ihale günü dikkate alınmayacaktır.

    2) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde kuruluş ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu

    işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

    b) Diğer Şehirlerde yapılacak ilanlar;

    (a) bendine göre yapılacak ilanlardan baskı tirajı göz önüne alınarak ili Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde ihale tarihinden en az 10 gün önce, bir defa daha ilan edilir.

    c) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar;

    Önem ve özelliği olan işler ile tahmin edilen veya keşif bedeli ilan zorunluluğu olan işlerin üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

    d) Kuruluş, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

    e) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kuruluş ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

    İlanlarda Bulunması Gereken Hususlar

    Madde 18 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

    b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya nerede görüleceği,

    c) İhalenin yeri, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı,

    d) Varsa tahmin edilen bedel veya keşif bedeli ve geçici teminat miktarı,

    e) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

    f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

    İhale Dosyasında Değişiklik Olması Halinde İlan

    Madde 19 - İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş

    yeniden aynı şekilde ilan olunur.

    İlanın Uygun Olmaması

    Madde 20 - 17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

    İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede Kuruluşun yararı varsa, ihale, ihaleyi onaylayacak makamın onayı ile geçerli sayılabilir.

    İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.

    İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

    Madde 21 - İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan

    edilen saatte yapılır.

    Tekliflerin Açılma Zamanı

    Madde 22 - Tekliflerin açılma zamanı, Kuruluşun çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya

    başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

    Geçici Teminat

    Madde 23 - İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınır. 9 uncu madde uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin %3’ünden az olamaz.

    Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta Kuruluş serbesttir.

    Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler

    Madde 24 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Tedavüldeki Türk parası,

    b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller,

    d) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

    Her ne suretle olursa olsun Kuruluşça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak; Kuruluş, her ne sebeple olursa olsun, doğacak alacakları için müteahhidin, sözkonusu işe ve

    Kuruluştaki diğer işlerine ait alacaklarına el koyabilir.

    Teminat Mektupları

    Madde 25 - Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kabulü, bunların Maliye Bakanlığınca tespit edilen esaslara uygun tanzim edilmesine bağlıdır.

    Maliye Bakanlığınca tespit edilen esaslara uygun olarak tanzim edilmeyen teminat mektupları kabul edilmez.

    Uygun Bedelin Tespiti

    Madde 26 - Arttırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedel veya keşif bedelinden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli veya keşif bedelini geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

    Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel,

    teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Ancak bedel tahmini yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde, ihalenin geçerli sayılması tercihe layık görülen bedelin 29 uncu

    maddedeki yetkiler çerçevesinde onaylanmasına bağlıdır. 8 inci maddenin (a) ve (b) bentleri ve 16 ncı maddenin (a) bendinin (2) no.lu alt bendi ile 73 üncü maddede belirtilen işler hariç, uygun bedelin tercihinde

    kullanılacak kriterler ve usuller ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktarları veya oranları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılacak tebliğler gözönünde bulundurularak tespit edilir.

    Kuruluşun İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

    Madde 27 - PTT Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Kuruluş ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

    Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

    Madde 28 - İhale Komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    Kararlarda isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı ve İhale Onay Yetkisi

    Madde 29 - İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihaleyi onaylayan makamlarca karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İhaleyi onaylayan makamlarca karar

    iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    a) Genel Müdürlükte İhale Onay Yetkisi:

    1) Tahmin edilen veya keşif bedeli 50,000,000,000. TL.nı aşmayan (50,000,000,000. TL. dahil) çeşitli işlere ait ihaleler; keşif ve ihale ile ilgili Grup Başmühendisliğinin teklifi, Daire Başkan Yardımcısının uygun

    mütalaası, Yapı İşleri Dairesi Başkanının onayı ile,

    2) Tahmin edilen veya keşif bedeli 50,000,000,000. TL.dan 100,000,000,000. TL.na kadar (100,000,000,000. TL. dahil) olan çeşitli işlere ait ihaleler İhale Komisyonu kararına dayanılarak Yapı İşleri Dairesi

    Başkanlığının teklifi, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,

    3) Tahmin edilen veya keşif bedeli 100,000,000,000. TL.dan 200,000,000,000. TL.na kadar (200,000,000,000. TL. dahil) olan çeşitli işlere ait ihaleler İhale Komisyonu kararına dayanılarak Yapı İşleri Dairesi

    Başkanlığının teklifi, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun mütalaası, Genel Müdürün onayı ile,

    4) Tahmin edilen veya keşif bedeli 200,000,000,000. TL.nı aşan çeşitli işlere ait ihaleler İhale Komisyonu kararına dayanılarak Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

    b) Başmüdürlüklerde İhale Onay Yetkisi:

    Başmüdürlüklerde tahmin edilen veya keşif bedeli 100,000,000,000. TL.ye kadar çeşitli işlere ait ihaleler, İhale Komisyonu kararının Başmüdür tarafından onaylanması ile kesinleşir.

    Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde müstakil ünitelere 5,000,000,000. TL.ye kadar ihale yetkisi verilebilir.

    Bedel tahmini yapılamayan işlerde, kapalı teklif usulü ihalelerde tercihe layık görülen bedel (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen tahmin ve keşif bedeli anlamındadır.

    c) Başmüdürlüklere verilecek ihale yetkileri için 29 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yetki sınırları geçerlidir.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Tebliği

    Madde 30 - Onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç onbeş gün içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir. Bunun mümkün olmayacağı hallerde resmi

    yazışma adresine faks, APS, elektronik mektup vb. ile tebligat yapılır. Bildirinin postaya verildiği tarihi takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Bildiri faks veya elektronik mektupla yapılırsa

    yapıldığı gün tebliğ edilmiş sayılır. İhale kararlarının iptal edilmesi halinde durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam veya İndirim Teklifleri

    Madde 31 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında sadece üzerine ihale yapılan kimsenin kendiliğinden Kuruluş lehine yapacağı zam veya indirim teklifleri kabul edilebilir.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

    Madde 32 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    Kapalı Teklif Usulünde Tekliflerin Hazırlanması

    Madde 33 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

    Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın

    üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.

    Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin Verilmesi

    Madde 34 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihaleyi yapacak Kuruluşça görevlendirilmiş servislere verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü

    olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihaleyi yapacak Kuruluşça görevlendirilmiş servislerin adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek

    tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Kuruluşça görevlendirilmiş servislere ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Kuruluşça görevlendirilmiş servislere verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Müteahhit teklifini vermekle iş yerini görmüş, yerin mevsim, iklim ve inşaatla ilgili her türlü uygulama koşullarını incelemiş kabul edilir.

    Dış Zarfların Açılması

    Madde 35 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın

    tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar

    ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması

    Madde 36 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından

    okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 33 üncü maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 37 - 36 ncı madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek:

    a) İhalenin yapıldığı, ancak ihaleyi onaylayacak makamın onayına bağlı kaldığı,

    b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin otuz günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

    c) İhalenin yapılmadığı,

    Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    Tekliflerin Aynı Olması

    Madde 38 - Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bunlarında uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu huzurunda kura çekilmek suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin Yapılmaması

    Madde 39 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, Kuruluş uygun gördüğü usulle yeniden ihale yapabilir.

    Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü

    Madde 40 - Kuruluşça, teknik yeterlikleri ve güçleri kabul edilmiş en az üç istekli arasından kapalı teklif usulü ile ihale yapılır.

    Teklif istenecek firmaların tespiti: Kapalı zarfla teklif isteme usulü ile yapılacak ihalelerde teklif istenecek firmaların tespiti için Belge Komisyonu, yüklenici sicil belgelerinden ve gerekli durumlarda diğer

    kuruluşlardan toplanacak bilgilerden yararlanarak tespitini yapar. Teklif istenecek firmaların tespitinde, firmaların işin maliyet ve büyüklüğüne uygun, teknik, mali ve idari yapıları itibariyle birbirlerine yakın

    firmalar olmaları hususu gözönüne alınır. İhalenin hacmi gereği, ihaleye iştirak etmeyeceği tahmin edilen büyük firmalarla, küçük firmaların aynı ihaleye birlikte davet edilmemelerine özen gösterilir.

    Tahmin edilen bedeli veya keşif bedeli 1,500,000,000. TL.nı aşan işlerde zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde bu hususta 50,000,000,000. TL.na kadar (50,000,000,000. TL.

    dahil) Genel Müdürden onay, 50,000,000,000. TL.dan yukarısı için ise Yönetim Kurulundan karar alınması şarttır. Tahmin edilen bedeli veya keşif bedeli 1,500,000,000. TL.nı aşmayan işler için 73 üncü

    maddeye göre işlem yapılır.

    Takibe rağmen belirli güne kadar üçten az teklif verilmesi veya geçerli tekliflerin üçten az olması halinde (işin önemi, aciliyeti, özelliği ile başka nedenlerle ihalenin tekrarlanmasına gerek olmayan işlerde) ihale

    kararının onayı 29 uncu maddeye göre yapılabilir.

    Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek isteklilerin seçimi için 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ile 18 ve 19 uncu madde

    hükümlerine bağlı kalmaksızın ön seçim ilanı yapılabilir.

    Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri Belge Komisyonu tarafından belirlendikten sonra 29 uncu maddeye göre yetkili kılınan makamın onayının alınması zorunludur.

    İhaleye iştirak edeceklerden birim fiyatları gösterilerek hazırlanmış tahmin edilen bedelleri üzerinden teklif yapmaları veya imalat miktarları ve nevileri gösterilerek hazırlanmış metraj özetlerine göre her imalat için

    birim fiyat teklif etmeleri ayrıca işin tümüne teklif fiyat vermeleri istenebilir.

    Açık Teklif Usulü

    Madde 41 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yazılı işlerden tahmin edilen veya keşif bedeli 20,000,000,000. TL.na kadar olan ihaleler Genel Müdürlükte, 10,000,000,000. TL.na kadar olan ihaleler

    Başmüdürlüklerde açık teklif usulü ile yapılabilir.

    Bu yetkiler, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde Genel Müdürlük onayıyla 29 uncu maddenin (a) bendinin 3 no.lu alt bendinde belirtilen yetki seviyesine çıkarılabilir.

    Açık Teklif Usulünün Uygulanması

    Madde 42 - Açık teklif usulüne göre ihaleler belli isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    Açık Teklif Usulünde İhale

    Madde 43 - İhale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının

    geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer isteklilerden, önce şartnameyi imzalamaları ve daha sonra sıra ile teklifte bulunmaları istenir. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve

    eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra sıra ile tekliflerde bulunmaları istenir. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum

    ayrıca belirtilir.

    İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

    Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önceden ihaleden çekilmiş olanlar bu

    durumda yazılı teklif veremezler.

    Açık Teklif Usulünde İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 44 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, 29 uncu maddeye göre yetkili kılınan makamın onayı ile karara bağlanır.

    Açık Teklif Usulünde İhalenin Yapılamaması

    Madde 45 - Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, Kuruluş uygun gördüğü usulle yeniden ihale yapabilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 46 - Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve

    bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

    Pazarlık Usulü ile Yapılacak İşler

    Madde 47 - Aşağıda yazılı maddelerde belirtilen işlerden 75,000,000,000. TL.na kadar olan ihaleler Genel Müdürlükte, 25,000,000,000. TL.na kadar olan ihaleler Başmüdürlüklerde pazarlık usulü ile yapılabilir.

    Taşınmaz malları kiraya verme, kira ile tutma ve satın alma işlemleri 81, 82 ve 83 üncü maddelerde belirtilen yetki sınırları esas alınarak yapılır.

    a) Süreklilik göstermeyen, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde gösterilen işler,

    b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler,

    diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işler,

    c) 27 nci maddeye göre ihalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki yapımla ilgili malzemelerin alımı,

    d) Kuruluşun müştereken veya iştirak halinde sahibi bulunduğu taşınmaz mallardaki paylarının paydaşlara kiraya verilmesi,

    e) Kullanışlarının özelliği, Kuruluşa yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Kuruluşun özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesi,

    trampası (takas) ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,

    f) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, zemin sondajı, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol,

    muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler,

    g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerin alım, kira ile tutulması ile yapım için temin edilmesi gereken malzemelerin alımı, Kuruluşumuzda ihtiyaç duyulmayan, işe yaramayan malzeme ve

    imalatların satımı,

    h) Milli Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler,

    i) (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde yazılı işlerden 500,000,000.-TL.yi aşmayan işler için şartname düzenlenmesi, tahmin bedelin tespiti veya keşif düzenlenmesi, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu

    değildir. Ancak 500,000,000. TL. ile 1,500,000,000. TL. arasındaki işler için ise keşif düzenlenmesi zorunlu, şartname düzenlenmesi teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir.

    Yarışma Usulü

    Madde 48 - Kuruluş her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli görüldüğünde, yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla

    ihale edilebilir.

    Sözleşme

    Madde 49 - a) Genel Müdürlükte;

    1) 29 uncu maddenin (a) bendinin (1) no.lu alt bendi yetkisi dahilinde kalan işlerin sözleşmeleri Yapı İşleri Dairesi Başkanı ve yardımcısı tarafından,

    2) 29 uncu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (4) no.lu alt bentleri yetkileri dahilinde kalan işlerin sözleşmeleri Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcıları ile Yapı İşleri Dairesi Başkanı tarafından müştereken

    imzalanır.

    b) Başmüdürlüklerde;

    Başmüdürlüklerde Başmüdür ve/veya yardımcıları ile ilgili servisin imza yetkisi verilmiş mesul personeli tarafından müştereken imzalanır.

    Sözleşmeler tanzim, imza ve noterlikçe tescil edildikten sonra yatırım programında bulunan işlere ve diğerlerine ait birer takım ihale dosyası Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Kesin Teminat

    Madde 50 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır.

    Müteahhit ve müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

    Yapım İşlerinde Kesin Teminat

    Madde 51 - Tahmin veya keşif bedeli 1,500,000,000. TL.yi aşan etüt, proje kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat kesin teminata çevrilir, kesin teminatın geri kalanı

    müteahhidin hakedişlerine karşı verilecek paralardan %10’u alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılabilir.

    Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verebilir.

    Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında

    arttırılır.

    İhale bedeli üzerinden alınan teminattan ayrı olarak fiyat farkları için her hakedişde teminat alınır.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 52 - Kesin teminatın, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usule göre anlaşıldıktan sonra işin kesin hesapları tasdik edilip müteahhidin bu işten dolayı Kuruluşa

    herhangi bir borcunun olmadığı anlaşıldığı takdirde geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla Sosyal Sigortalar

    Kurumundan ilişiksiz belgesi getirildikten sonra kesin teminatın yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kalanı müteahhide geri verilir.

    Müteahhidin bu iş nedeniyle Kuruluşa ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerini kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat

    50 nci madde hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir.

    Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 53 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 29 uncu maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren on gün içinde geçici teminatı kesin

    teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi Kuruluşa vermek zorundadır.

    Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

    Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

    Müşterinin Süresi İçinde Taşınır Malları Teslim Almaması

    Madde 54 - Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise Kuruluş bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri kapsamında satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim

    alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa Kuruluşun diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri

    namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli Kuruluşun masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

    Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

    Kuruluşun Görev ve Sorumluluğu

    Madde 55 - Kuruluş 53 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında ferağa ait işlemleri tamamlamak ve şartnamede belirtilen

    sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müteahhit veya müşteri sürenin bitmesinden itibaren en çok on beş gün içinde, on gün

    müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya müşteri ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak

    kazanır.

    Tebligatın 30 uncu maddedeki sürede yapılmamasından dolayı Kuruluşun zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlemler yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

    Madde 56 - Sözleşme yapıldıktan sonra 57 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen keşif bedeli artışının %40’ı geçmesi hali dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü

    şartname veya sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Kuruluşun en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto

    çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Gelir kaydedilen kesin teminat müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

    Sözleşmenin feshinden sonra müteahhit haksız olarak ihtiyati tedbir kararı alır ve kesin teminatın veya varsa avans mektuplarının nakde çevrilmesini veya gelir kaydedilmesini geciktirir ise, bu takdirde temerrüt

    faiz oranı üzerinden faizini ve gider vergisini de Kuruluşa ödemeye mecburdur.

    Keşif Bedelinde Artış ve Eksilişler

    Madde 57 - Keşif Bedelinde %40 Dahilindeki Artış ve Eksilişlerde; Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen işlere ait imalat cinsi ve miktar artışı ve eksilişi

    zorunlu hale gelirse müteahhit, keşif bedelinin %40 oranına kadar olan değişikliği süre hariç sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür. İşlerin keşif bedelinin %60’ından düşük bedelle

    tamamlanacağının anlaşılması durumunda müteahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda müteahhide belgelemek koşuluyla yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak yaptığı işin tutarı ile ihale bedelinin %

    60’ı arasındaki bedel farkının Genel Müdürlükte; Genel Müdürlük Makamının, Başmüdürlüklerde Başmüdürün, Müstakil Ünitelerde Müstakil Ünite Amirinin onayı ile %5’ine kadar ödeme yapılabilir.

    a) Genel Müdürlükte işlerin artışları ve artışlarına ilişkin süre uzatımı verilmesinde,

    1) Artış tutarı keşif bedeli üzerinden 20,000,000,000. TL.sine kadar (20,000,000,000. TL. dahil) olan işler için Yapı İşleri Dairesi Başkanı,

    2) Artış tutarı keşif bedeli üzerinden 40,000,000,000. TL.sine kadar (40,000,000,000. TL. dahil) olan işler için Genel Müdür Yardımcısı,

    3) Artış tutarı keşif bedeli üzerinden 80,000,000,000. TL.sine kadar olan işler için Genel Müdür yetkilidir.

    4) Artış tutarı keşif bedeli üzerinden 80,000,000,000. TL.yi aştığı takdirde Yönetim Kurulu yetkilidir.

    b) Başmüdürlüklerde işlerin artışları ve artışlarına ilişkin süre uzatımı verilmesinde, yetkileri dahilinde kalan işlerde, artışlardan dolayı müteahhide verilecek süre uzatımları için Başmüdürlüklerde Başmüdür

    yetkilidir.

    Keşif bedeli artışı %40’ı geçmesi halinde; Aynı sözleşme ve şartname hükümleri ile (süre hariç) son keşif bedeline göre 29 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen makamın onayı ile yaptırılır. Müteahhidin aynı

    sözleşme şartları ile (süre hariç) işe devam etmesi halinde yetkili makamın onayını müteakip 50 nci madde hükümlerine göre kesin teminat alınarak ek sözleşme akdedilir. Müteahhit masrafları kendisine ait olmak

    üzere ek sözleşmeyi noterliğe tescil ettirir. Uyuşulamaması halinde sözkonusu işler için yeniden ihale yapılır veya emaneten yaptırılabilir.

    Müteahhidin kendiliğinden yaptığı tasdikli proje harici işler keşfinde bulunsa dahi kabul edilmez.

    Bakım Onarım Tadilat İşleri

    Madde 58 - a) Proje ve Keşifler: Binalarda Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının onayı alınmadan hiç bir suretle tadilat yapılmayacaktır. Başmüdürlük tarafından yapılacak bakım, onarım ve tadilat işlerine ait ödenek

    talebinin yapılması sırasında yürürlüğe konulmak üzere hazırlanacak projeler ve uygulama planlarında mevcut durum ve değişiklikler farklı renk ve tekniklerle belirtilecektir. Bu proje ve keşifler yapı işleri

    müdürlüğünce hazırlanıp başmüdürlükçe onaylandıktan sonra incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Genel Müdürlükçe uygun görülecek bu proje ve keşiflere göre yapılacak ihale işleminden sonra

    proje ve keşiflerde yapılması düşünülen her türlü değişiklik için Genel Müdürlükten müsaade alınacaktır.

    Genel Müdür, gerekli hallerde proje onay yetkisini Başmüdürlüklere verebilir.

    b) Ödenek: Binalarda yapılacak bakım, onarım ve tadilat işlerine ait ödemeler, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından ödenek temin edildikten sonra yapılacaktır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sözleşmenin Devri

    Sözleşmenin Devri

    Madde 59 - Sözleşme, ihaleyi onaylayan Makamın yazılı izni ile aşağıdaki şartlar sağlandıktan sonra başkasına devredilebilir.

    a) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar (müteahhitlik karne cins ve miktarı, mali gücü ve buna benzer ilk müteahhitten istenen belgeler) sağlandıktan,

    b) 1475 sayılı İş Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrası her türlü devir, el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi halinde veya iş bitiminde İdarenin işçi ücretlerini ödemeden teminatı iade etmesi ve

    hakedişleri müteahhide yada yerine geçene ödemesi halinde işçiye karşı üç aylık ücretten sorumlu olacağı hükmü ile yapım ve onarım işlerine ait işçi ücretleriyle ilgili olması nedeniyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar

    Kanununun sigorta primlerinin haklı sebep olmaksızın süresinde tahakkuk ettirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna ilişkin primlerin ödenmesi başlıklı

    80 inci maddenin onbirinci fıkrası gereğince Kuruluşun herhangi bir sorumluluğuna meydan verilmemesi sağlandıktan,

    c) Devir eden müteahhidin borçlarından dolayı alacakları temlik edilmiş, alacaklarına haciz konulmuş ise; söz konusu temlik ve icraların kuruluşa intikal etmesinden sonra buralara bu kurum ve kuruluşlara verilen

    cevaplardan, alacak tahakkuk ettiğinde ödeneceğinden bahisle sorumluluk altına girildiğinden ve ayrıca sigorta primi ile işçi ücretlerinden dolayı borçları da bulunabileceği ihtimali de gözetilerek devirden önce

    devreden müteahhit ile Kuruluş arasında hesaplaşma yapılarak, icra temliklere yapılacak ödemeler buna göre değerlendirildikten,

    d) Devir eden müteahhitten alınan teminat miktarları kadar devir alan müteahhitten, teminat alındıktan, sonra devir sözleşmesi 49 uncu madde hükümleri çerçevesinde taraflarca imzalanır.

    Devir sözleşmesinin imzalanması ve noterce tasdikini müteakip; devir eden müteahhitten alınan her türlü teminat kendisine iade edilir.

    İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit hakkında 56 ncı madde hükümleri uygulanır.

    Müteahhit veya Müşterinin Ölümü

    Madde 60 - Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varsa ve diğer alacakları varislerine verilir. Ancak Kuruluş, varislerinden istekli olanlara, ölüm tarihinden

    itibaren otuz gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    Müteahhit veya Müşterinin İflası

    Madde 61 - Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 56 ncı maddeye göre işlem yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali

    Madde 62 - Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu

    hallerin oluşundan itibaren otuz gün içinde Kuruluşun kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir.

    Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

    Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 56 ncı maddeye göre işlem yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali

    Madde 63 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına

    engel olmaz.

    Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri Kuruluşa pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

    Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve Kuruluşun uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

    Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o

    ortağa yüklediği sorumlulukları üzerine alarak, işi bitirirler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

    Madde 64 - Kuruluşun her türlü ihtiyacını:

    a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetki ile kurulmuş bulunan fonlar, belediyeler, kamu

    iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte devlete veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait kuruluşlardan,

    b) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

    c) Özel kanunlarla kurulan tüzel kişiliğe sahip olan ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üreten, ihtiyaçlarına

    yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

    d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, kıymet takdiri suretiyle temini mümkündür.

    Bu işlerde protokol yapılması zorunludur.

    Bu maddenin uygulanmasında, ihale konusu mal ve hizmetlerle, taşıma işlerinin bizzat o kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yapılması zorunludur.

    Bu usulle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işlerinin kıymet takdirleri, satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerle tespit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle, 29 uncu maddedeki

    yetkiler çerçevesinde yapılabilir. (Fiyatları bu şekilde tespit olunmayanlar ise 8 ve 9 uncu maddelerdeki usullere göre yapılabilir.)

    Emanet Suretiyle Yapılacak İşler

    Madde 65 - Emaneten yaptırılacak yapım işleri PTT Genel Müdürlüğü Emanet İşlerine ait Uygulama Yönetmeliği esasları dahilinde Genel Müdürlük adına kurulacak kurulların murakabe, nezaret ve sorumluluğu

    altında yürütülür.

    Emanet İşlerine ait Uygulama Yönetmeliği esasları dahilinde araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara yaptırılacak işlerde teminat peşin alınmayıp hakedişlerden 23, 50 ve 51 inci maddelerdeki esaslar dahilinde

    alıkonularak sağlanır.

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 66 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya

    ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

    c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar verecek işler yapmak

    veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç ve usuller kullanmak, yasaktır.

    İhaleye İştirak Ettirilmeyecek Müteahhit ve Müşteriler

    Madde 67 - Kuruluş ve Kuruluş elemanlarının prestijini sarsacak davranışlarda bulunan, Kuruluşu müşkül durumda bırakacak gecikme ile işi bitiren müteahhit veya müşteriler ihaleye iştirak ettirilmezler.

    66 ncı maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa Kuruluşça o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışların özelliğine göre

    haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

    Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

    Doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacağı 5 ve 77 nci maddelerde yazılı şahıslardan birisi bilerek veya bilmeyerek ihaleye katıldığı takdirde üzerine ihale yapılmış olsa dahi bu ihale bozularak geçici

    teminatı gelir kaydolunur. Sözleşme yapılmış ise, aynı veçhile sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydolunur.

    Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun

    olarak yerine getirmeyen müteahhit ve müşteriler hakkında da bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

    İhalelere katılmaktan yasaklama kararı tüm Kuruluşa duyurulur.

    Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları

    Madde 68 - 66 ncı maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları, bu durumları iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi, tespit edilenler ile o işteki ortak veya vekilleri haklarında

    ceza kovuşturması yapılmak üzere durum yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın

    açılmasına karar verilen müteahhitlere yargılama sonuna kadar hiç bir suretle yeni iş verilmez.

    Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 339 ve 340 ıncı maddeleri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı mensupları, yargılama sonuna kadar

    görevden uzaklaştırılırlar.

    Görevlilerin Sorumluluğu

    Madde 69 - İhale, kontrol, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol

    açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden

    uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

    Müteahhidin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 70 - Taşınmaz malların yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren beş yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya

    çıkan zarar ve ziyan, 818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesi gereğince ve 363 üncü maddesindeki sürede müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir.

    İşin nezareti kendisine tevdii edilen mühendis, mimar ve memurlar hakkında ayrıca bu yönetmeliğin 69 uncu maddesi uygulanır.

    Erken Bitirme Primi

    Madde 71 - Şartname ve sözleşmesinde tespit edilecek sürelerden önce, tamamlanmasında Kuruluşça yarar görülen yapım işlerinde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi

    verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde iş artışlarından dolayı verilecek süre uzatımları hariç hiçbir suretle bu tür prim verilmez.

    Muayene ve Kabul İşlemleri

    Madde 72 - Teslim edilen mal, hizmet ve yapım işlerine ait muayene ve kabul işlemleri PTT Genel Müdürlüğü Kabul ve Muayene İşlemlerine ait Yönetmelik ve ilgili şartname esasları dahilinde yapılır.

    İlan Yapılmadığı Takdirde Teklif Alma Şekli

    Madde 73 - Alım ve yapım işlerinde en az üç firmadan teklif istenir.

    Ancak;

    a) Üçten az firma ve imalatçı elinde bulunduğu,

    b) Takibe rağmen belirli güne kadar üçten az teklif alındığı takdirde, üçten az teklif alınır.

    kontrollük İşleri

    Madde 74 - Bu Yönetmelik uyarınca yaptırılacak yapım işlerinin kontrolü, PTT Genel Müdürlüğü Yapı Kontrol Yönetmeliği, PTT Genel Müdürlüğü Emanet İşlerine ait Uygulama Yönetmeliğinin esasları dahilinde

    yapılır.

    Yaptırma, Ödeme ve Kabul Yetkisi

    Madde 75 - a) Genel Müdürlükte: İhale veya emanet usulü ile yapılacak tahmin veya keşif bedeli 29 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yetkiler dahilinde bulunan yapım işlerinde,

    1) Sözleşmelerin imzalanması, devri, feshi ve işin tasfiyesi,

    2) Kontrollerin teşkili ve tayini,

    3) Kabul heyetlerinin teşkili ve tayini,

    4) Geçici ve kesin kabul tutanaklarının onaylanması,

    5) Ek sözleşmenin imzalanması,

    6) Müteahhit ve firmalara iş bitirme, şantiye şeflerine iş denetleme ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı personeline iş denetleme ve yönetme belgesi verilmesi,

    29 uncu maddenin (a) bendinin (1) no.lu alt bendindeki yetki sınırları içinde ilgili Grup Başmühendisliğin teklifi, Başkan Yardımcısının uygun mütalaası, Yapı İşleri Dairesi Başkanının onayı, 29 uncu maddenin (a)

    bendinin (2) no.lu alt bendindeki yetki sınırları içinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının onayı ile, 29 uncu maddenin (a) bendinin (3) ve (4) no.lu alt bentlerindeki yetki sınırları içinde

    Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının uygun mütalaası, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

    b) Genel Müdürlükte: İhale veya emanet usulü ile yapılacak tahmin veya keşif bedeli 29 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yetkiler dahilinde bulunan yapım işlerinde,

    1) Yer teslimi yapılması,

    2) İş programlarının incelenmesi ve onaylanması,

    3) Geçici ve kesin hakedişler, yeni fiyat tutanakları ve emanet işlere ait harcama özeti cetvellerinin incelenmesi ve onaylanması ile geçici ve kesin hakedişlerin ödemelerinin yapılması,

    4) Keşiflerin hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması,

    5) Teminatlarla ilgili işlemler ve Sosyal Sigortalar Kurumu (S.S.K) ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve diğer hususlar,

    29 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen işlerin yaptırma, ödeme, gerek görülmesi halinde defaten ödeme ve yürütülmesinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

    c) Başmüdürlüklerde: İhale veya emanet usulü ile yapılacak tahmin veya keşif bedeli Başmüdürlüklerin 29 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen yetkileri dahilinde bulunan yapım işlerinde,

    1) Plan, program ve bütçe imkanları gözönünde bulundurularak yatırım programında yer alan binaların yaptırılmasına karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe önerilmesi,

    2) Bu işlere ait keşiflerin hazırlanıp kesinleştirilmek üzere ön projesi ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

    3) İşin ilanı ve ihale edilmesi,

    4) Sözleşmelerin imzalanması, devri, feshi ve işin tasfiyesi,

    5) Kontrollerin teşkili ve tayini,

    6) Yer teslimi yapılması,

    7) İş programlarının incelenmesi ve onaylanması,

    8) Geçici ve kesin hakedişler, yeni fiyat tutanakları ve emanet işlere ait harcama özeti cetvellerinin incelenmesi ve onaylanması ile geçici ve kesin hakedişlerin, gerek görülmesi halinde ödemelerinin defaten

    yapılması,

    9) Mukayeseli keşiflerin, tanzim edilmesi ve onaylandıktan sonra müsaade alınmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

    10) Her türlü süre uzatımlarının verilmesi,

    11) Kabul heyetlerinin teşkili ve tayini,

    12) Geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kabul tutanaklarının onaylanması,

    13) İş bitirme ve denetleme belgelerinin verilmesi,

    14) Ek sözleşmelerin yapılması ile teminatların çözülmesi ve S.S.K. ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve diğer hususlar.

    İşin tümünün bitirilmesi için ve bittikten sonrada gerekli olan her türlü işlemlerin yapılmasına Başmüdürlükler yetkilidir.

    Bu madde ihale tarihlerine bakılmaksızın Kuruluşça ihalesi yapılmış ve yapılacak olan tüm işlere uygulanacaktır.

    d) Genel Müdür tahmin veya birinci keşif (sözleşme eki keşif) bedeli 29 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen yetkiden fazla olan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması, geçici ve kesin hakedişlerinin

    incelenip onaylanması hususunda Başmüdürlüklere ve müstakil ünitelere yetki verebilir.

    e) Yapı işleri müdürlüğü bulunmayan Başmüdürlükler ve müstakil üniteler, güçlerini aşan işlerin yapılmasını teminen, o mahaldeki Başmüdürlüğe müracaatta bulunurlar ve yapılacak harcamaya ait tutarın

    kendilerine dekont edilmesini talep ederler. İşi yürütecek Başmüdürlük ödenek aramaksızın işi sonuçlandırır.

    f) Genel Müdür, gerekli hallerde Başmüdürlüklere ait olan yetkileri tasarrufunu kullanarak kısıtlayabilir (veya artırabilir).

    Belge Komisyonlarının Teşkili, Çalışmaları ve Kararlarının Onaylanması

    Madde 76 - a) Teşkili: Genel Müdürlükte; Yapı İşleri Dairesi Başkanının yetkileri dahilinde kalan işler için Keşif İhale Grup Başmühendisliğinin teklifi Yapı İşleri Dairesi Başkanının onayı ile İhale Komisyonunda

    görevlendirilmemiş bir başkan ve üç üyeden, Yapı İşleri Dairesi Başkanının yetkileri dışında olan işler için Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile İhale Komisyonunda görevlendirilmemiş

    bir başkan üç üyeden,

    Başmüdürlüklerde; Yapı İşleri Müdürünün (bulunmaması halinde Yapı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmeye yetkili kılınan personelin) yazılı teklifi üzerine Başmüdür onayı ile, Yapı İşleri Müdürlüğünden teknik

    eleman (İhale Komisyonunda görevlendirilmemiş) olmak üzere bir başkan ve iki üyeden,

    teşekkül eder.

    b) Çalışmaları: Belge Komisyonu, her yıl Kuruluşça yayınlanan Uygun Bedel Tebliği hükümlerine uygun puanlama yapmak suretiyle ve 40 ıncı madde de belirtildiği gibi mali ve teknik yönden yeterli, iş deneyimi

    olan isteklileri belirler.

    Belge komisyonu üyeleri belgelerin değerlendirilmesi sırasında ihalede rekabet ortamının yaratılmasını teminen istekliler tarafından ibraz edilen belgeler üzerinde oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgili

    idarelerden bilgi istenebilir. 66 ıncı maddeye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden alınacak bilgilere göre yasaklı müteahhitleri araştırır.

    Belge Komisyonları objektif olmak, değerlendirmeleri Uygun Bedel Tebliğinde belirtilen kriterlere dayandırmak ve bu kriterlere göre durumu uygun olan isteklilere yeterlilik vermek zorundadır.

    İlanlı işlerde Belge Komisyonları değerlendirmelerinin nihai sonucunu ihale gününde karara bağlar. Değerlendirme çalışmalarını ihale tarihinden önce bitirmiş olsalar dahi toplantıya ara verip, ihale günü tekrar

    toplanarak "İş Durumu ve Tutumu" kriterinin değerlendirilmesi dahil "Belge Komisyonu Puan Cetveli", Belge Komisyonu Kararı ve "İhaleye katılmaya hak kazanan istekliler listesi"ni, bu toplantı sırasında tanzim

    ederler. İhaleye yetkili makama ait onay işlemi Belge Komisyonu Başkanı tarafından sağlanır. Bu işlemlerden sonra, "İhaleye katılmaya hak kazanan istekliler listesi" bir zarfa konulup, kapatıldıktan ve zarfın

    yapıştırılan yeri mühürlendikten sonra yine Belge Komisyonu Başkanı tarafından İhale Komisyonuna teslim edilir. Belge Komisyonu, bu listenin İhale Komisyonuna verildiği saate kadar dağılmaz. Aksi takdirde,

    sorumlular hakkında 69 uncu maddeye göre işlem yapılır.

    c) Belge Komisyonu Kararlarının Onaylanması: Genel Müdürlükte Yapı İşleri Dairesi Başkanının yetkisi dahilinde bulunan işler için Yapı İşleri Dairesi Başkanı tarafından, Yapı İşleri Dairesi Başkanı yetkileri üzerindeki

    işler 29 uncu maddenin (a) bendinin 2 no.lu alt bendi yetki sınırlarındaki işlerde Genel Müdür Yardımcısı tarafından, 29 uncu maddenin (a) bendinin (3) ve (4) no.lu alt bentleri yetki sınırlarındaki işlerde Genel

    Müdür tarafından, Başmüdürlüklerde Başmüdür tarafından onaylanır.

    Kuruluştan Ayrılanlar İçin Yasaklar

    Madde 77 - Kuruluştan ayrılanlar hakkındaki 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

    Keşif Artışı Dışındaki Nedenlerden Verilecek Süre Onayı

    Madde 78 - a) Genel Müdürlükte; 29 uncu maddenin (a) bendinin (1) no.lu alt bendi yetki sınırları içinde kalan işlerde ilgili Grup Başmühendisliğinin teklifi, Başkan Yardımcısının uygun mütalaası, Yapı İşleri Dairesi

    Başkanının onayı,

    29 uncu maddenin (a) bendinin (2) no.lu alt bendi yetki sınırları içinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,

    29 uncu maddenin (a) bendinin (3) ve (4) no.lu alt bentleri yetki sınırları içinde kalan işlerde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi Genel Müdür Yardımcısının uygun mütalaası, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

    b) Başmüdürlüklerde; her türlü süre uzatımının verilmesinde Başmüdür yetkilidir.

    Yapı Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 79 - Yapı Kurulu, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, başmüdürlük veya müstakil ünitelerde hazırlanmış olan avan projelerin uygulamaya esas olmak üzere incelenmesi için;

    a) Genel Müdürlükte; ilgili Genel Müdür Yardımcısının (bulunmadığı hallerde Yapı İşleri Dairesi Başkanının) başkanlığında; Yapı İşleri Dairesi ile ihtiyaç sahibi daire başkanları veya görevlendirecekleri başkan

    yardımcılarından,

    b) Başmüdürlük veya müstakil ünitelerde ise başmüdürün veya müstakil ünite amirinin görevlendirileceği yetkililerden, teşkil olunur.

    Başmüdürlük veya müstakil ünite Yapı Kurulunca uygun görülen avan projeleri Genel Müdürlük Yapı Kurulunca da uygun görüldüğü takdirde; Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanır.

    Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı işin mahiyetine göre ilgili dairelerin yazılı görüşünü almak suretiyle avan proje onaylayabilir.

    Avan, uygulama ve detay projeleri, yürürlükteki şartname ve yönetmeliklere göre hazırlanır.

    Yatırım İşleri Proje Onay Yetkisi

    Madde 80 - Onaylanan avan projeden sonra tanzim edilecek tüm uygulama ve detay projeleri Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Ancak uygulama ve detay projelerini onaylama yetkisini Genel Müdür

    uygun gördüğü başmüdürlüklere verebilir.

    Proje tasdik etme yetkisi verilen başmüdürlüklerde projelerin onaylanacak uygulama ve detay projeleri Genel Müdürlük Yapı Kurulu tarafından uygun görülüp Yapı İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan avan

    proje ve keşfine uygun olacaktır. Proje ve keşif üzerinde değişiklik yapılması, binanın genişletilmesi veya kat ilavesi gerektiği takdirde mutlaka Genel Müdürlükten müsaade alınacaktır. Uygulama projeleri

    kendilerinden sonra hazırlanacak projelerin teknik şartlarını sağlayıp sağlamayacakları yönünden diğer ihtisas elemanları tarafından da incelenerek imzalanacaktır. Örneğin, mimari proje, taşıyıcı sistemin

    kurulmasına uygunluğu yönünden statik elemanı, ısı yönetmelik ve şartları ile makine tesisat sistemlerinin montajına uygunluğu yönünden makine tesisat elemanı, gerekirse aydınlatma düzeni vb. yönünden

    elektrik tesisat elemanı tarafından incelenip imzalanacak, bu işlemlerden sonra projeler, Genel Müdürlükte Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, proje onay yetkisi verilen Başmüdürlüklerde ise Başmüdür

    tarafından onaylanacaktır.

    Genel Müdürlükte onaylanan projelerin bir nüshası işin müteahhidine, bir nüshası kontroluna, bir nüshası Başmüdürlüğe gönderilecektir. Proje onay yetkisi verilen Başmüdürlüklerde ise bir nüshası işin

    müteahhidine, bir nüshası kontroluna gönderilecek, bir nüshası Başmüdürlük arşivinde saklanacak, bir nüshası da Yapı işleri Daire Başkanlığı arşivinde saklanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İşin

    sonunda inşaatın son durumunu gösteren revizyon projeleri hazırlattırılıp tasdik edilecek ve aynı dağıtıma göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje orijinalleri işin müteahhidinden alınarak arşivde saklanmak üzere

    Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

    Taşınır ve Taşınmaz Malların Yıkımı, Satışı ve Takası (Trampa)

    Madde 81 - a) Taşınmaz Malların Yıkımı ve Enkaz Satışı:

    Teknik sebeplerle istifade edilemez hale geldiği tespit edilen bina ve buna benzer sabit kıymetlerin yıktırılmasına ve yıkılan binanın kayıtlardan silinmesine Genel Müdür yetkilidir.

    Herhangi bir sebeple hizmet dışı kaldığı anlaşılan ve istifade edilemez hale geldiği tespit edilen binalar, buna benzer sabit tesislerin yıktırılmak suretiyle enkaz olarak satışı Genel Müdürün onayı ile yapılır.

    b) Taşınmaz Malların Satılması:

    1) Herhangi bir sebeple hizmet dışı kaldığı anlaşılan değeri ne olursa olsun Kuruluş adına tescilli taşınmaz (gayrimenkul) malların özel şahıslara veya özel şahıs gibi işlem yapılan kuruluşlara satışına Yapı İşleri

    Müdürlüğü bulunan Başmüdürlüğün Satın Alma ve Satma Komisyonu kararına müsteniden Yönetim Kurulu yetkilidir.

    2) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetki ile kurulmuş bulunan

    fonlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayenin yarısından fazlası tek başına veya birlikte devlet kamu iktisadi teşebbüslerine ait değeri 20,000,000,000. TL.ye kadar (20,000,000,000. TL. dahil) olan

    gayrimenkullerin satışına Genel Müdür, değeri 20,000,000,000. TL.den fazla olan gayrimenkullerin satışına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    c) Takas ve Mübadele:

    Anlaşma suretiyle taşınır (menkul) mallar mübadele, taşınmaz (gayrimenkul) mallar trampa (takas) edilir. Bu maddenin (b) bendinin 2 no.lu alt bendindeki kuruluşlarla Kuruluş arasındaki gayrimenkul takaslarına

    Genel Müdür, bu kuruluşların dışındaki kuruluşlarla ve şahıslarla yapılan takaslarda ise Yönetim Kurulu yetkilidir.

    d) Taşınır Malların Satışı:

    Herhangi bir sebeple hizmet dışı kaldığı anlaşılan ve değeri 20,000,000,000. TL.ye kadar olan (20,000,000,000. TL. dahil) bir taşınır mal Genel Müdürün onayı ile mahallinde yapılan piyasa araştırmasına göre

    satılır. Piyasa araştırması oluşturulacak en az üç kişilik bir heyet tarafından teklif alınmak suretiyle yapılır.

    Taşınmaz Malların (Gayrimenkul) Kira ile Tutma ve Kiraya Verme İşlemleri

    Madde 82 - Kuruluş ihtiyacı için yapılacak kiralamalarda:

    a) 1) Yıllık kira bedeli 20,000,000,000. TL.ye kadar olan kiralamalarda (20,000,000,000. TL. dahil); Yapı İşleri Müdürlüğü bulunan Başmüdürlüğün Satınalma ve Satma Komisyonu kararlarına müstenit teklifi ve

    Genel Müdürün onayıyla,

    2) Yıllık kira bedeli 20,000,000,000. TL.den fazla olan kiralamalarda Yapı İşleri Müdürlüğü bulunan Başmüdürlüğün Satınalma ve Satma Komisyonu kararlarına müsteniden Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim

    Kurulunun onayı ile yapılır.

    b) Yaptırma ve yaşatma dernekleri, yapı ve sanayi kooperatifleri, belediye ve köy tüzel kişilikleri, resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer özel şahıslardan yörelerine PTT hizmetlerinin getirilmesi maksadıyla Kuruluşa

    yardımcı olunması açısından sembolik bedelle kiraya verilmek istenilen arsaların kiralanmasında;

    Belediye ve köy tüzel kişilikleri dışında olmak kaydıyla yukarda sayılan kurum, kuruluş, dernek, kooperatif, tüzel veya özel kişiliklerce Kuruluşa hibe edilecek bina ve arsa tahsisinin kabulüne,

    Genel Müdür Yardımcısı yetkilidir.

    Sembolik bedelle kiralanması bahis konusu taşınmaza talep edilen bedelin sembolik olup olmadığına karar verilebilmesi açısından o taşınmaz için mahallin Belediye Başkanlığından veya Ticaret Odasından kira rayiç

    belgesi alınır. Anılan mahalde bu kuruluşlar mevcut değil ise veya kuruluşların kira rayiç belgesi vermemesi halinde ünitesince görevlendirilecek en az iki eleman mahallen inceleme yapmak suretiyle kira rayiç

    belgesi düzenler.

    c) Kuruluşça kira sözleşmesine bağlanmış taşınmazların kira bedellerinin arttırılmasında Genel Müdürlükçe her yıl bir genelge ile teşkilata duyurulan artış oranını aşmamak üzere ünite amirlikleri yetkilidir.

    Bunun dışında bir artışın zorunlu mütaala edilmesi halinde Genel Müdürden onay alınacaktır.

    d) Kuruluşa ait taşınmaz malların kiraya verilmesinde yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Kullanma imkanı kalmayan, ya da mevcut durumu itibariyle Kuruluşa herhangi bir fayda getirmeyeceği tespit edilen

    gayrimenkullerin başka bir resmi kuruluşa veya özel şahsa sükna (oturma), intifa (kullanma), irtifak (geçiş) haklarının devri konularındaki yetki Yönetim Kuruluna aittir.

    e) Kira ile tutma ve kiraya verme işleri ilana tabi olmaksızın teklif almak suretiyle yapılır. Ancak daha elverişli evsafta ve müsait fiyatta teklif alınabileceğine ve bunda Kuruluşun menfaati olduğuna kanaat

    getirilmesi halinde bu hususta Başmüdürlük Satınalma ve Satma Komisyonu kararını müteakip ilan yolu ile teklif istenilebilir.

    Taşınmaz Malların (Gayrimenkullerin) Hibe ve Satınalma İşleri

    Madde 83 - a) Genel bütçeye dahil daireler; katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetki ile kurulmuş bulunan fonlar,

    belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte devlete veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait kuruluşlardan, satın alınacak taşınmaz mallarla ilgili işlemlerin ikmali

    suretiyle 100,000,000,000. TL.ye kadar (100,000,000,000. TL. dahil) Genel Müdürden onay, 100,000,000,000. TL.yi aştığı takdirde Yönetim Kurulundan karar alınmak suretiyle yaptırılır.

    b) (a) bendindeki kuruluşlar dışındaki kuruluş ve şahıslardan satın alınacak gayrimenkullerin değeri 30,000,000,000. TL.ye kadar (30,000,000,000. TL. dahil) olanlar için Genel Müdür yetkilidir. Değeri

    30,000,000,000. TL.yi aştığı takdirde Yönetim Kurulu yetkilidir.

    c) PTT yaptırma ve yaşatma dernekleri ile belediye ve köy tüzel kişilikleri yapı ve sanayi kooperatifleri ve ayrıca özel şahıslardan, yörelerine posta hizmetlerinin getirilmesi maksadıyla Kuruluşumuza yardımcı

    olması açısından hibe edilmek istenilen arsa ve binaların öncelikle sembolik bedelle alımı cihetine gidilmesi, bunun mümkün olmaması ve hibe kabulünün zorunlu bulunması halinde hibe kabulüne.

    Sembolik bedelle alımı bahis konusu taşınmaza istenilen bedelin sembolik olup olmadığına karar verilebilmesi açısından o taşınmaz için ilgili Belediye Başkanlığından veya Ticaret Odasından Rayiç Belgesi alınır.

    Anılan mahalde bu kuruluşlar mevcut değil ise veya bu kuruluşların rayiç belgesi vermemesi halinde ünitesince görevlendirilecek en az iki eleman mahallen inceleme yapmak suretiyle rayiç belgesi düzenler.

    Kuruluşa özel ve tüzel kişilerce sembolik bedelle verilecek bina ve arsaların satın alınmasında, Genel Müdür yetkilidir.

    d) Kuruluş ihtiyacı için satın alınacak veya istimlak edilecek arsa ve hazır binaların tekliflerine; tapu kayıt sureti, imar durumu belgesi, vaziyet planı veya kadastro çapı, rızaen satış teklifinde bulunanların teklif

    mektupları, teklif edilecek arsa veya bina kamu mülkiyetinde olmayıp ta özel mülkiyette ise sahipleri veya kanunen salahiyetli kılınan vekilleri tarafından istenilen bedelin mahallin alım satım rayicine ve emsali

    taşınmaz malların (gayrimenkullerin) değerine uygun olup olmadığının tespiti için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre teşekkül etmiş bulunan kıymet takdir komisyonunda veya resmi bir

    kuruluştan alınacak ekspertiz raporu eklenir. (Vekaletnamesi bulunmayan komisyoncuların müracaatları kabul edilmez.)

    Bu konuda kıymet takdir komisyonundan veya resmi bir kuruluştan alınacak ekspertiz raporlarında belirlenen değerin mahalli rayice ve emsali yerlerin değerlerine kıyasen uygun olup olmadığının mahallinde

    gerekli fiyat araştırması suretiyle tespitini müteakip uygun bulunması halinde Başmüdürlük Satınalma ve Satma Komisyon kararı ile kıymet takdir komisyonundan veya resmi bir kuruluştan alınacak ekspertiz

    raporu ve diğer teklif evrakı Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Kamu mülkiyetinde olup alımı düşünülen taşınmaz malların (gayrimenkullerin) bedelleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde tarif edildiği biçimde taraflarca anlaşmak suretiyle tespit edilir.

    Tespit edilen bedelin mahallin rayicine ve emsali taşınmaz malların (gayrimenkullerin) değerlerine kıyasen uygun bulunup bulunmadığı bu maddenin (c) bendinin ikinci paragrafında açıklandığı üzere rayiç belgesi

    teminiyle, Ünitelerin Yapı İşleri Müdürlüğü bulunan Başmüdürlük Satınalma ve Satma Komisyonlarınca gerekli değerlendirme yapılarak bir karara bağlanır.

    Arsalar için zemin yapısı, zemin su seviyesi, kanalizasyon, elektrik ve şehir suyu durumu, etraftaki yol ve arsalara göre seviye farkı (kot) ayrıca bir raporla tespit ettirilir.

    Satın alınacak binanın varsa tasdikli mimari ve betonarme projeleri veya yeniden yaptırılan röleve planlarının, ayrıca binanın inşa tarzı ve malzemesi ile onarım ve değiştirmeye (tadilata) gerek olup olmadığına

    ilişkin rapor teklif evrakına eklenir.

    Taşınmaz malların (gayrimenkuller) satınalma işleri ilana tabi olmaksızın teklif alma suretiyle yapılır.

    Ancak Kuruluşça yapılacak araştırma sonunda daha elverişli evsafta ve müsait fiyatla teklif alınabileceğini ve bundan Kuruluşun menfaati olduğuna kanaat getirilmesi veya araştırma sonucu yer bulunamaması

    halinde bu hususta satın alma komisyonunca varılacak karara müteakip ilan yoluyla teklif istenilebilir.

    Kamulaştırma İşleri

    Madde 84 - Bedeli ne olursa olsun gayrimenkullerin kamulaştırılmasında Yönetim Kurulundan karar alınır ve Kamulaştırma işlemleri Devlet kamulaştırmalarının tabi olduğu hükümlere göre yapılır.

    Gizlilik

    Madde 85 - Bu Yönetmelik konusu ihale işlerinde firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturaları, bunlar üzerinde verilecek kararlar, emirler, inceleme cetvel ve raporlar ve benzeri işlemler gizlidir.

    İhale kesinleşinceye kadar gerek komisyonların ve gerekse bu işle ilgilenen her kademedeki personelin teklif sahiplerine, yabancılara veya ilgisi olmayan kurum mensuplarına bilgi vermeleri veya bu hususları

    başkaları yanında müzakere ve münakaşa yapmaları yasaktır. Aksi takdirde 69 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    İhalenin açıklık safhasında Genel Müdürlükçe bir sual vaki olursa Komisyon adına Başkan çalışmaların seyri ve yaklaşık sonuçlanma tarihi hakkında bilgi verir.

    İhale kesinlik kazandıktan sonra ihaleye iştirak eden ve bilgi isteyen firmalara Kuruluş menfaatine uygun şifahi bilgi verilebilir.

    Yetki Limitleri

    Madde 86 - İhale işlemleri ile ilgili yetki limitleri, gerek görüldükçe Yönetim Kurulunca değiştirilerek bir sirküler ile yayınlanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 87 - Yönetim Kurulunun 12/09/1997 tarih ve 192 sayılı ve 05/03/1999 tarih ve 45 sayılı kararıyla tadil edilen Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri İhale Yönetmeliği

    yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 88 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 89 - Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar